Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından Yapılacak Harcamalar

 • Dönüşüm hizmetlerine ait danışmanlık, yazılım, araştırma, her türlü ve ölçekte harita, etüt, proje, kadastro, kamulaştırma, mikro bölgeleme, risk yönetimi ve sakınım planı çalışmaları, envanter belirleme, arsa ve arazi düzenleme değerleme iş ve işlemleri, her türlü ve ölçekte plan yapımı ve imar uygulaması işleri ve müşavirlik hizmetleri gibi faaliyetlerin gerektiği harcamalar.
 • Kentsel Dönüşüm Kanunu kapsamına giren uygulamalarda, planlar gereğince, gerekli taşınmazların satın alınması ve kamulaştırılması ile ilgili harcamalar.
 • Kanun kapsamına giren alanlarda, her türlü konut ve işyerleri, alt-yapı ve üst yapı tesisleri, idare binaları sosyal binalar ve benzeri tesislerin etüt ve projesi, yapımı, bakımı, onarımı ve işletilmesi için yapılan her türlü harcamalar.
 • Riskli yapıların tespit, tahliye ve yıktırma işlemlerinin gerektiği harcamalar
 • Kanun kapsamına giren alanlarda, yer alan binaların, yıktırılması, enkazının taşıtılması ve arsanın yeni inşaata hazır hale getirilmesi ile ilgili harcamalar.
 • Anlaşma ile tahliye edilen yapıların maliklerine veya malik olmasalar bile kiracı veya sınırlı aynı hak sahibi olarak bu yapılarda ikamet edenlere veya bu yapılarda işyeri bulunanlara yapılacak kira yardımı.
 • Kanunun 5. Maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yapılabilecek yardımlar ile enkaz bedeli ödemesi.
 • Bakanlar Kurulu’nca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Bakanlıkça verilebilecek güçlendirme kredisi.
 • Hak sahiplerince bakanlardan kullanılacak kredilere verilebilecek faiz desteği.
 • Kanunun 8. Maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca yapılacak ödemeler.
 • Kanunun 8. Maddesi dördüncü fıkrası uyarınca çalıştırılacak sözleşmeli personele ilgili mevzuatı uyarınca yapılması öngörülen giderler ile bunların dışında dönüşüm işlerinde çalıştırılmak üzere görevlendirilen Bakanlık personelinin görevlendirmeye ilişkin giderleri.
 • Dönüşüm hizmetlerinin gerektirdiği her türlü iş makineleri, taşıt, araç-gereç, ekipman ve benzeri taşınırların satın alınması, kiralanması, bakım, onarımı ve işletilmesi ile ilgili her türlü harcamalar.
 • Dönüşüm hizmetleri için gerekli olan demirbaş ve tüketim malzemeleri ile ilgili harcamalar.
 • Dönüşüm hizmetlerinin tanıtılmasına yönelik yazılı, görsel basında ve internette yayınlanacak reklam ücretleri ile tanıtım amaçlı her türlü yayın, broşür, afiş, kitapçık vb. doküman bedelleri.
 • Dönüşüm hesabının idaresi ile ilgili vergi, resim, harç, faiz, ulaştırma ve haberleşme ücretleri gibi her türlü giderler.
 • Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Gelir, Harcama, Kredi ve Kaynak Aktarımı Yönetmeliği uyarınca kullandırılacak krediler.
 • Kanun kapsamında yapılaması zaruri olan diğer harcamalar.

KAYNAK: GN İNŞAAT

Bir Cevap Yazın