Çatı Yalıtımı

Eğimli Çatı Yalıtımı
Geometrik yönden çatının eğim düzleminde ısı yalıtımı ve ses yalıtımı yapılması durumunda düz çatılara göre yalıtılacak alan daha fazla olmaktadır.
Döşeme Üstü Isı Yalıtımlı Çatı Yalıtımı 
Soğuk çatı olarak tanımlanan bu çözümde çatı hacmi ısıtılmadan, ısı yalıtımı döşeme üzerine serilir. Saçak (ve mahya) boyunca sürekli havalandırma sağlanması gerekir. Eğim azaldıkça havalandırma aralığı alanının büyümesi beklenir. Uygulama kolaylığı bulunmaktadır.
Mertek Arası veya Altı Isı Yalıtımlı Çatı İzolasyonu
Her iki konumda da havalandırma mertekler arasından gerçekleştirilmiş olur. İsı yalıtımının mertek arasında bulunması durumunda çatı kesitinin kalınlığı azalmış olur. Yalıtımın mertek açıklıklarının tam olarak doldurulabilmesi amacıyla mertek mesafeleri yalıtım modülüne uygun olmalıdır. Isı yalıtımı ve mertek üst kenarı arasında havalandırma sağlanabilecek en az 5 cm boşluk kalmalıdır.
Mertek Üstü Isı Yalıtımlı Çatı İzolasyonu
Isı yalıtımı üzerine su kesici örtü ve üzerine su boşaltılmasını sağlayacak eğim yönünde latalar ve üzerine saçak yönünde kiremitlerin oturtulacağı latalar konulur. Isı yalıtımı lataların altında sürekli olabileceği gibi aralarına da boşluk bırakmamak koşuluyla yerleştirilebilir. Çatı düzleminde eğime paralel boşluk yapılması kiremitler arasına sızabilecek suların uzaklaştırılması açısından yarar sağlar. Yoğuşma riskinin bulunduğu durumlarda ısı yalıtımının iç yüzünde buhar kesici örtü kullanılmalıdır.
Havalandırmasız Çatı yalıtımı
Eğimli plak üzerindeki ısı yalıtımı nın saçak etrafını sarması ısı köprülerini engeller. Ancak, saçağın dar tutulması daha rasyonel olmaktadır. Buna karşılık kaplama tespiti yapılırken su kesici örtüyü delmeden veya sızdırmazlık contaları kullanılarak yapılmalıdır.
Havalandırmalı Çatı yalıtımı
Önceki çözüm geliştirilerek ısı yalıtımı düzlemi üzerinde eğime paralel doğrultuda kadronlar yardımıyla bir hava katmanı oluşturulabilir. Kaplamadan sızan suların veya iç hacimden ulaşan nemli havanın böylece uzaklaştırılması sağlanır. Saçakların dar tutulması veya metal eklenti şeklinde yapılması kolaylık sağlar.
İç Isı Yalıtımlı Çatı yalıtımı
Geniş saçakların ısı yalıtımına sarılmasını önlemek ve iç hacmin kısa sürede ısınmasını sağlamak üzere ısı yalıtımı çatı plağının alt yüzünde olabilir. Havalandırma ve su boşaltma plak üzerindeki mertekler üzerinde yapılır ve bunların üzerine kaplama gelir. Ancak, iç yüzeyde bir buhar kesici örtü veya boya kullanma zorunluluğu doğmaktadır.
Sıcak Çatı izolasyonu
Isı yalıtım malzemesinin açık gözenekli olması durumunda üzerinde güneş ışınımına karşı korunmuş su kesici, altında ise buhar kesici bulunması gerekir. Isı yalıtımı üzerinde havalandırma olanağının sağlanması durumunda buhar kesiciye gerek duyulmaz. Parapet duvarının yeterli ısı yalıtımı sağlayacak kalınlıkta olması çatı kenarındaki ısı köprüsünü giderir.
Ters Çatı
Kapalı gözenekli sert köpük levhalar ısı yalıtımının su kesici örtünün üzerinde olmasına olanak sağlayarak örtünün yapım esnasında ve güneş ışınımının etkilerinden korunmasını ve çatının gezilebilir olmasını sağlar. Ayrıca buhar kesiciye gerek kalmaksızın yoğuşma önlenebilmektedir. Ancak ıslanmadan dolayı yalıtım kalınlığı sıcak çatılarda gerekenden fazla olmaktadır.
Gelişmiş Ters Çatı
Önceki çözümde söz konusu olan ısı yalıtımının ıslanmasını önlemek üzere alttaki yalıtım daha ince tutularak üstündeki su kesiciden sonra bir yalıtım katmanı daha serilebilir.
Endüstriyel Yapılarda Sandviç Çatı Isı ve Ses Yalıtımı
Camyünü sandviç sistemleri, yeni yapılarda iki trapez levha arasına camyünü şiltenin veya mevcut yapılarda çatı üzerine camyünü şilte ve trapez levhanın tespit edilmesi suretiyle uygulanır. Yapıların iklim kuşaklarına göre gerekli ısıl direnci sağlayabilmek için şilte kalıniıkları; 1. Bölge   8 cm 2. Bölge   10 cm 3. Bölge   14 cm 4. Bölge   16 cm olmalıdır.
Yeni Yapılarda Çatı izolasyon
Yeni yapılarda uygulama aşağıda özet olarak verilen genel esaslara göre yapılmalıdır.
• Çatı kaplama levhası, taşıyıcı konstrüksiyon üzerindeki aşıklara tespit edilerek sandviç çatı sisteminin alt yüzeyi oluşturulur.
• Üzerine Camyünü şilte serilmeden önce alta bir buhar kesici konmalıdır. Özellikle iç ortam rutubeti yüksek olan mekanlarda, buhar kesicinin kullanılması ihmal edilmemelidir.
• Camyünü şilte serilirken, belirli noktalara mesafe tutucular yerleştirilerek alt levha ile üst levhanın tespiti sağlanır.
• Üst levhanın da tespiti ile sandviç çatı sistemi tamamlanır.
• Mesafe tutucunun ısı köprüsü yapmasına engel olmak amacıyla dış levha arasına conta yerleştirilmelidir.
Mevcut Yapılarda 
Mevcut yapılarda uygulama aşağıda özet olarak verilen genel esaslara göre yapılmalıdır.
• Mevcut çatı kaplaması üzerine (asbestli çimento ondüle levha, trapez sac levha vb) buhar kesici serilir.
• Bunun üzerine taşıyıcı konstrüksiyona bağlı olarak ahşap ya da çelikten oluşan tespit kadronları monte edilir.
• Kadron aralarına uygun kalınlıkta cam yünü serilir.
• Alüminyum trapez veya trapez sac levha, kadronlar üzerine tespit edilerek sistem tamamlanır
Terleme ve Buhar Difüzyonu 
Endüstriyel yapılarda, özellikle tekstil yapılarında olduğu gibi iç rutubetin yüksek olduğu mekanlarda, en önemli sorun terleme yani, su buharının soğuk yüzeylerde yoğuşarak damlamasıdır. Terlemenin önlenmesinde en uygun çözüm, terleme olan soğuk yüzeylerin sıcaklığının artırılması için yeterli bir ısı yalıtımının sağlanmasıdır. Bu nedenle çatılardaki iki trapez levha arasında kullanılacak olan camyünü kalınlığının, iklim bölgelerine göre uygun şekilde kullanılmasına dikkat etmek gerekir. Bir diğer husus ise, gerekli ısı yalıtım kalınlığı sağlansa dahi, iç rutubetin buhar difüzyonu yoluyla ısı yalıtım malzemesine girerek ısı iletkenliğini bozması ve yeterli ısı yalıtımının sağlanmaması sonucu meydana gelen terleme durumudur. Dolayısıyla en önemli husus, buhar geçişini kesmek ve herhangi bir hata sonucu geçen buhar’ ise bünyede yoğuşmadan dışarı atmaktır. Buhar geçişini engellemek için, sandviç metal kaplama sisteminde, her ne kadar metal örtülerin buhar geçirgenlik direnci sonsuz olsa da bindirme yerlerindeki zayıf noktalardan geçebilecek buhara mani olmak için, ısı yalıtımının sıcak yüzünde buhar kesici malzemeler kullanılmalıdır. Ayrıca, hasarlı örtü ve işçilik hataları sonucu geçen buharın dışarı atılması için ısı yalıtımının dış yüzünün havalandırılması gereklidir. Bu suretle, camyünü gibi açık gözenekli olup bünyesine girebilecek buharı bu yöntemle dışarı atabilen ısı ve ses yalıtım malzemesinin kuru kalması sağlanmış olur.
Yangın Güvenliği 
Endüstriyel yapılarda yangın güvenliği, ihmal edilmemesi gereken çok önemli konulardan biridir. Isı yalıtım malzemesi de dahil olmak üzere yapı malzemelerinin seçiminde yanmaz olmasına dikkat etmek gerekir. Polistiren ve poliüretan köpükler, petrol türevi olduğundan yanıcıdır. Yanarken zehirli gazlar çıkarır ve can güvenliği açısından oldukça mahsurludur. Cam yünü ise inorganik kökenlidir ve DIN 4102′ye göre yanmaz malzemeler sınıfı olan “A” sınıfındandır. 250°C sıcaklığa kadar dayanım gösterir. Bu nedenle sandviç çatı sistemlerde, çatı yalıtımı sağlayan malzeme seçimi yapılırken, yangın güvenliği de göz önünde bulundurulmalıdır.