Yazar arşivleri: gny

Kolon Kiriş ve Perde Duvarların Yalıtımı

Dış duvarların içten veya dıştan yalıtımında sandviç duvar uygulaması tercih edilirse, dış duvarlara bağlı kolon, kiriş, hatıl perde duvar ve lentolarda ısı köprüleri meydana gelir. Isı köprüsü oluşturan yapı elemanları dış cephe yüzeyinin %50 sine yakındır. Bu sebeple, bu yüzeylerde ısıtma ya da soğutma amaçlı harcanan enerji miktarı çoğalır.
Bu yüzeyler uygun bir biçimde enerji tasarrufu sağlanmalıdır. Ayrıca ısı köprüleri yalıtılarak yoğuşma probleminin önüne geçilir. Böylece taşıyıcı sistemleri korozyonu önlenerek zayıflamasının önüne geçilmiş olur.
Kolon, kiriş, ve perde duvarların yalıtımı, hem beton duvarlardan kalıp içinde ısı yalıtım levhası yerleştirilmesi, hem de beton döküldükten sonra dış yüzeye tespit edilerek yapılabilir. Bu elemanlar dıştan yapılmalı ve TS 825 ısı yalıtımı yönetmeliğinde verilen esaslara uygun düşen enerji limitleri içinde kalmalıdır. Ayrıca tavan ve döşeme detayları ısı köprüsü oluşumuna engel olacak biçimde çözülmelidir.

Yalıtım Blokları

Beton blok terimi (breeze block), ilkel yapılarda kullanılan beton blokların kullanımı ile eş anlamlı olup, esas olarak çimento ve yanmış kömür tozundan yapılan hafif bir yapı elemanıdır. Beton blokları 2 ye ayrılır.
1- Havalı (gözenekli) beton bloklar.
2- İçinde taş kırıkları olan beton bloklar.
Havalı beton, köprücü bir maddenin saf silikon ve genellikle çimento ve kireç karışımından oluşan karışımın, çimentosu bir bağlayıcıdan meydana gelen ıslak bir karışımın içine atılması ile elde edilir. Havalandırma işlemi için kullanılan köprücü madde, genellikle toz alüminyumdur. Toz alüminyum sulu ortamda bağları oluşturan kireçle, bol miktarda çok küçük hidrojen kabarcıkları çıkararak reaksiyona girer ve sonra bu kabarcıklar sabit kalır. Köprümüş karışım büyük bir kalıba dökülür. Henüz katılaşmadan tellerle istenilen şekillerde kesilir. Kesilen bloklar bir ocağa yerleştirilir ve üzerine yüksek basınçlı buhar uygulanır. Fırından çıkarılan bloklar kullanılmaya hazır hale gelir.
İçinde taş kırığı olan beton bloklar ise, bir blok-tuğla makinesinde ya da preste üretilir. Harmanlanan küçük taş parçaları, çimento ve su ile karıştırılarak preslenir. Presteki kalıp kutusu beton karışımı ile doldurularak vibrasyona tabi tutulur, vibrasyon betonun sıkışmasını kolaylaştırır.
Beton bloklar yalıtımın yanında başka işlevlere de sahiptir. Isı yalıtımında kullanılan malzemeler düşük yoğunluk gerektirirken, ses yalıtımı için kullanılanlar malzemeler için yüksek yoğunluk gerekir. Üretilen bu beton blokların hem ses hem de ısı yalıtımı sağlaması bakımından önemlidir, çünkü bitişik binalarda ses yalıtımı, ısı yalıtımı kadar önemli bir husustur.

Doğal Taş Çatı Kaplamaları

Yapraklar halinde ayrılabilen gri-mavimsi bir killi şistten üretilen çatı kaplaması doğal taş daha çok yerel bir malzeme olarak sayılabilir. İngiltere, ABD, ve Fransa ile ülkemizde Nevşehir’de doğal taş yatakları bulunmaktadır. Doğal taş, su geçirmeyen ısı yalıtımı oldukça iyi olan bir taştır. Tortul olan bu taşın levhalar şeklinde ayrılması ile çatı kaplaması olarak kullanılabilecek bir nitelik kazanır. Doğal taş çatı kaplaması kare veya kareye yakın eşkenar dörtgen şeklinde elde edildikten sonra, çatı yüzeyini oluşturan mertekler üzerine eğme dik şekilde belirli aralıklarla çakılan latalar üzerine galvaniz ya da bakır çivilerle tespit edilir. Bu malzeme için uygun çatı eğimi %30 dur. Kötü hava koşulları ve donmaya karşı dayanıklı olan doğal taşın boyutları çok değişkendir. 16/23 cm ya da 40/50 cm boyutlarında doğal taş bulunabilir. Kullanılan malzemeye göre çatı fiyatları değişkenlik göstermektedir.
Doğal taşın daha iyi bir uygulama şekli, mertekler üzerine 2,4 cm kalınlıkta bir tahta kaplandıktan ve tahta üzerine sugeçirmez bir membran serildikten sonra birbiri üzerine çatı eğimi 60o ise 4 cm bindirilerek çivilenmesidir.
Doğal taş çatı kaplamaları özellikle klasik bir örtü malzemesi olarak tarihi yapılarda önemli bir yer tutmaktadır. Bu bağlamda, iklim, bölge ve sitil olarak doğal taş modelinin seçilmesi gerekir.

Döşemelerde Isı Yalıtımı

1 – Zemine Oturan Döşemelerde Isı Yalıtımı
Soğuk iklimlerdeki bölgelerde yapı iç sıcaklığı ve zemin sıcaklığı arasındaki farkın büyük olması durumunda zemin üzerine ısı yalıtımı yapılması gerekir. Yapılacak uygulamada toprak üzerine 15-20 cm döşenen blokajın üzerine 10 cm kalınlıkta grabeton dökülür. Sonra sırasıyla su ve nem yalıtımı, ısı yalıtımı, koruma harcı ve döşeme kaplaması uygulanır.
a-Isı Yalıtımsız Döşeme
Zemin katlarında ısı kayıpları sadece duvar yüzeylerinden havaya doğru olmaz, aynı zamanda döşemeler vasıtası ile zemine doğru da gerçekleşir. Eğer ısı yalıtımı yapılmazsa ısı kayıpları önemli boyutlara kadar çıkar.
b-Tam Isı Yalıtımlı Döşeme
Isı tutucunun döşeme betonu altında olması ısı yalıtımının kapasitesinden yararlanılmasını, üzerinde olması halinde ise hacmin çabuk ısınmasını ve yerden ısıtma yapılmasını sağlar.
c-Kiriş Yalıtımlı Döşeme
Sadece kenar döşeme kirişlerinde ısı yalıtımı yapılması, kirişlerinde ısı akışının bina altından yana doğru olacağı ve zemin yüksek ısı depolama kapasitesine sahip olduğu düşüncesiyle soğuk olmayan bölgelerde yeterlidir denebilir. Isı yalıtımının kabuğun dış kısmında olması duvar yalıtımı ile sürekliliği sağlar ve ısı köprülerinin giderilmesi açısından etkilidir.
d-Altı Açık Döşemelerde Isı Yalıtımı
Alt tarafı ısıtılmayan odalarda döşemedeki yalıtım üst veya alt taraftan yapılabilir.
2 – Zemine Oturmayan Döşemelerde Isı Yalıtımı
a-Isı Yalıtımsız Döşeme
Zemin döşemesi altındaki boşluğun, nem birikimini azaltmak üzere havalandırılması aynı zamanda yalıtımsız döşeme altında taşınım yoluyla ısı kaybını artırır. Dolayısıyla bu çözüm ancak sıcak bölgelerde uygulanır.
b-Üstü Isı Yalıtımlı Döşeme
Isı köprülerinin giderilmesi ve yerden ısıtma yapılması açısından ısı yalıtımının döşeme üst yüzeyinde bulunması yarar sağlar.
c-Tam Isı Yalıtımlı Döşeme
Dış duvarda yalıtım bulunması bir önceki çözümdeki performansı sağlamakla birlikte duvar kalınlığını azaltmaktadır.
3 – Kapalı Döşeme Çıkması
a-Isı yalıtımsız çıkma
Döşeme çıkması ve sarkan kirişte ısı köprülerinin oluşması nedeniyle bu çözüm ancak sıcak bölgelerde uygulanabilir.
b-Isı Yalıtımlı Çıkma
Dış yan ve alt yüzeylerle kiriş dış yüzüne yalıtım uygulanması ısı köprülerini gidermiş olacaktır. Duvar örgüsünün bu durumda döşemenin kenarından yalıtım kalınlığı kadar taşması ve sıva çatlağını önlemek üzere yalıtım ile duvar blokları arasındaki derz üzerinde sıva donatısı kullanılması gerekir.
c-Tam Isı Yalıtımlı Çıkma
Tüm dış yüzey boyunca yalıtımın sürekli olması ısı köprülerini giderdiği gibi kagir duvar kalınlığını ve dolayısıyla ağırlığını azaltma imkanını tanımaktadır.
4 – Açık Çıkmalı Balkon Döşemeler
a-Isı Yalıtımsız Çıkma
Sıcak bölgeler dışında yer alan bina bloklarında ısı yalıtımı önleminin alınmaması durumunda ısı kayıpları ile birlikte yoğuşma zararları söz konusudur.
b-Ayrık Çıkma 
Kat döşemesi boyunca oluşan ısı köprüsünü gidermek üzere çıkma döşemesi cepheye dik kısa kenarı boyunca kirişler tarafından taşınarak kat döşemesinden ayrılabilir. Böylece ısı köprüsü alanı azaltılarak kiriş kesit alanına indirgenmiş olur ve ısı yalıtımında süreklilik sağlanır.
c-Özel Donatılı Çıkma
Özel donatı yardımıyla kat ve çıkma döşemeleri arasına beton yerine ısı yalıtımı koyarak konsol olarak çalıştırılabilir

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.2709.doseme-isi-yalitimi.html

Bina Isı kayıpları ve Isı Yalıtımı

Binalarda ısı kayıpları yapının mimari özelliklerine göre değişiklik gösterir, genel olarak çok katlı binalarda, toplam ısının %40’ı dış duvarlardan, %30’u pencerelerden, %7’si çatılardan, %6’sı bodrum döşemesinden, %17’si de hava kaçaklarından oluşur. Tek katlı binalarda ısı kayıpları dış duvardan %25, çatıdan %22, pencerelerden %20, bodrumdan %20, hava kaçaklarından da %13 olarak tespit edilmiştir.
Yukarıda verilen oranlardan da anlaşılacağı gibi binalarda ısı kayıpları, duvarlar, pencereler, tavan-çatılar ve döşemelerde gerçekleşmektedir.
İnsanların yaşam kalitesinden ve konforundan ödün vermeden, enerji tasarrufu sağlamak için alınabilecek üç önlem vardır. Bunlar, yüksek verimli cihazların kullanılması, otomasyon sistemleri ve ısı yalıtımı dır. Bu üç önlem arasında ilk sırayı ise ısı yalıtımı alır. Etkin bir ısı yalıtımının yapılmadığı binalarda, enerji tüketimi çok fazladır. Hesaplamalar, etkin bir mantolama ile yapılarda ortalama % 50 enerji tasarrufu edilebileceğini ortaya koyuyor. Enerjinin verimli kullanılmaması, çevre kirliliğine neden olurken doğal yaşamı da olumsuz etkiliyor.
Isı Yalıtımı Çevreyi Korur
Enerjinin etkin kullanımını sağlayacak ısı yalıtımı önlemleri, fosil yakıt tüketimini azaltarak, küresel ısınmaya yol açan sera gazı emisyonlarının azalmasında önemli bir rol oynayacaktır,aynı zamanda ısı yalıtımı, yaz aylarında soğutma için kullanılan ve ozon tabakasına zarar veren soğutucu gazlara duyulan ihtiyacı da azaltacaktır. Azalan enerji gereksinimi; elektrik ihtiyacını, dolayısıyla elektrik üretimini ve üretimde kullanılan fosil yakıt miktarını; böylelikle de gaz salınımını azaltmış olacaktır.
Isı Yalıtımı Konfor Sağlar
Kapalı ortamlardaki ısıl koşullar, o ortamda yaşayan insanların konforunu ve sağlığını doğrudan ilgilendirir. İnsanların çalışma verimlerini büyük ölçüde bulundukları ortamın sıcaklığı belirler. Çalışma ortamının ısıl koşulları, insanların bedensel ve zihinsel üretim hızını doğrudan etkiler. Çok soğuk ya da çok sıcak ortamların çalışma verimini düşürdüğü belirlenmiştir. Yine çok soğuk ortamların yol açtığı sağlık sorunları da iş gücü kaybına ve buna bağlı sağlık harcamalarına neden olur. Ortam sıcaklığının iş yerlerinde iş kazalarına yol açtığı da belirlenmiştir.Bunları engellemek için yapılarda ısıl konforu sağlamak gerekir. Isıl konforu sağlamak için ortam sıcaklığı ile duvar iç yüzey sıcaklığı arasındaki sıcaklık farkı düşürülmelidir. Bu fark ne kadar yüksek olursa konfor da o kadar düşük olacaktır. Konforlu bir mekan için bu farkın en fazla 3°C olması gerekir. İç yüzey sıcaklıklarının düşük olması durumunda, ısının ortam içinde soğuk yüzeylere doğru hareketi, istenmeyen hava akımları oluşturur. Bu hava akımları da konforu azaltarak hastalıklara neden olur.
Isı Yalıtımı İlk Yatırım ve İşletme Maliyetlerini Azaltır
Bina izolasyonu dolaylı birçok faydası vardır. Isı yalıtımı yapılan yeni binalarda ısınma için daha az enerji gerekeceğinden, kazan büyüklüğü, radyatör sayısı ve kalorifer tesisatının diğer ekipmanları daha az kullanılır. Radyatör sayısının ve dilimlerinin azalması, odaların kullanım alanını da artıracaktır. Isı yalıtımının yaygınlaşması bu alanda yatırımları artıracak ve bu da işsizliği azaltıcı bir gelişme olacaktır. Aynı zamanda tesisatlarda yapılan ısı yalıtımı, tesisatları korozyondan koruyarak ömrünü uzatacaktır.
Binalarda enerji tasarrufunun temeli doğru detay, kaliteli ısı yalıtım malzmeleri ve doğru uygulamaya dayanır, Isı yalıtımı bir uzmanlık işidir, bu sebeple işi bilenler tarafından yapılmalıdır.

Soğuk ve Sıcak Çatıların Farkı

Sıcak ve soğuk çatıların arasında genel olarak, işlev ve konstrüksiyondan kaynaklanan farklar vardır. İki çatı tipinin arasındaki farklar özetle şöyledir :
1- Soğuk çatıda taşıyıcı tavan ile çatı örtüsü arasında bir hava yastığı vardır. Sıcak çatılarda bu tip hava yastıkları bulunmaz.
2- Soğuk çatılarda içeriden gelen su buharı döşemeyi, hava yastığını ve çatı örtüsünü aşarak dışarı çıkabilir, sıcak çatılarda su buharının dışarı atılabilmesi için özel malzemeler ve detay uygulamaları yapılması gerekir.
3- Soğuk çatılarda örtü eğimli olduğundan, bu tip çatılarda örtü kaplama esaslı, yani kaplama arasından su sızabilecek iken, sıcak çatılarda eğim az olduğundan örtü malzemesi sızdırmaz örtümlü olmak zorundadır.
4- Soğuk çatılarda taşıyıcı döşeme, hava yastığı tarafından ısıl olarak korunduğundan, genleşmeye maruz kalmaz, sıcak çatılarda ise genleşmenin önlenmesi için ısı tutucu kullanılması gerekir.
5- Soğuk çatılarda radyasyon için özel önlem alınmasına gerek yoktur. Sıcak çatılarda çatı katmanının radyasyona dayanıklı olması gerekir, eğer değilse özel olarak korunması (çakıl vb malzeme) gerekir.
6- Soğuk çatıların üstü kullanılmaz, sıcak çatıların ise değişik amaçlarla üstü kullanılabilir.
7- Soğuk çatılarda bakım ve onarım dışında gezilmediğinden noktasal darbelere maruz kalmaz, sıcak çatıların son katmanlarının darbelere karşı korunması gerekir.
8- Soğuk çatı eğimli olduğu için yağış sularını çabucak yapıdan uzaklaştırabilir. Sıcak çatılar eğim az olduğundan suyu uzaklaştırmak için yeterli eğim verilebilmesi için eğim betonu gibi katmanlar gerekir.

Sıcak Çatılarda Isı Yalıtımı

Sıcak çatıların ısıl yönden iyileştirilmesi, ısı yalıtım katmanı vasıtası ile sağlanabilir. Isı yalıtımı katmanının iki görevi vardır, birincisi soğuk havalarda sıcaklığı muhafaza etmek, ikincisi sıcak havalarda hacmin ısınmasını engellemek. Bir diğer görevi de taşıyıcı yapının genleşmesini önlemektir. Isı tutucunun hiç kullanılmadığı durumlarda sıcak ve soğuk mevsimlerde taşıyıcı yağının genleşmesi büyümektedir. Isı tutucunun altta olması durumunda genleşme en yüksek seviyesine çıkar, ısı tutucunun üstte olması durumunda genleşme en aza iner.  Özet olarak ısı tutucunun yeri yapının üstünde olmalıdır.
Çatı yalıtım malzemeleri açık ve kapalı gözenekli olmak üzere temelde ikiye ayrılır. Açık gözeneklilerin içine su ve buharın ulaşması engellenerek ısı yalıtım malzemesinin görevini yerine getirmesi sağlanmalıdır. Islanan yalıtım malzemesi işlevini yerine getiremeyeceğinden ısı tutucu üstten yağış sularından, aşağıdan ise su buharından korunmalıdır. Bu amaçla, sıcak çatılarda su yalıtım katmanı ısı tutucunun üzerinde bulunur. Isı tutucunun yeterli rijitlikte olmaması durumunda ısı tutucunun üzerine 4-5 cm kalınlıkta çimento şap yapılarak, noktasal basınçlardan korunmalıdır.
Isı tutucu tabakaya alttan gelecek su buharı da buhar kesici ile önlenerek, ısı tutucunun içinde buharın yoğuşması önlenmelidir. Isı tutucu üzerine yapılacak şap uygulamalarında, ısı tutucu şap harcının suyu ile ıslanabileceğinden, ısı tutucu üzerine ek yerleri yapıştırılarak bir kat kalın PE folyo serilmelidir.
Uzun süredir üretilen kapalı gözenekli XPS yalıtım levhaları sebebi ile sıcak çatı ısı yalıtımında önemli değişmeler olmuştur. XPS levhalar su emmediği, buhar geçirmediği ve yeterli basınç mukavemetine sahip olduğu için su yalıtım tabakasının üstünde kullanılarak ters çatı denilen sıcak çatı uygulamasına olanak vermiştir.

Çatıyı Sınırlayan Elemanlar

Çatılar üzerini örttüğü yapıların özelliklerine göre bir veya birkaç yüzeyin bir araya gelmesi ile oluşurlar., bu yüzeylerin keşismesi ve aynı yüzeylerin alt sınırları çatı bütününde bir takım ara kesitler, yatay veya eğümlü doğruların oluşmasına sebep olurlar ve aşağıdaki isimlerle anılnırlar.
Saçak : Çatının en lat sınırını belirleyen doğrudur.
Mahya : 
Çatnın en üst sınırı ve aynı zamanda iki saçaktan yükselen çatı yüzeylerinin birbirini kestiği doğrudur.
Çatının iki tarafındaki saçaklar birbirine paralel ise mahya yapay bir doru meydana getirir. Birbirine paralel olmayan saçakalardan yükselen çatı yüzeylerinin keşismesi ile eğik mahyalar orataya çıkar.
Eğik Mahya (sırt) :
Eğimleri ayrı yönelere doğru düşen iki çatı yüzeyinin bir dış açı oluşturacak şekilde kesişmesi sonucu ortaya çıkan doğrudur.
Dere :
Eğimleri ayrı yönelere doğru düşen iki çatı yüzeyinin bir iç açı oluşturacak şekilde kesişmesi sonucu ortaya çıkan doğrudur.
Kalkan : 
Eğimli çatı yüzeylerinin kalkan duvarı ile kesişmesinden oluşan doğrudur.
Tepe Noktası :
Üç  veya daha fazla çatı yüzeyinin mahya doğrudu üzerinden buluştukları  noktadır.

Çatı Yalıtımı

Bina dış kabuki elemanı olarak çatının, maruz kaldığı iç ve dış ortam fiziksel fiziksel koşullarının kontrolleri amacıyla yalıtım önemli bir parametredir. Yalıtılması gereken başlıca etmenler, su/buhar, ısı, ışı/radyasyon ve ses olarak sıralanabilir.
Çatı Su / Buhar Yalıtımı
Kar ve yapmur sularının uzaklaştırılması, eğimli ve kaplama esaslı çatılarda çatınınşekli yönünden önemli bir sorun oluşturmaz fakat eğimli olmayan çatılarda bu suların küçük eğimler vasitası ile su gider bölgelerine ulaştırılması gerekir.  Bina iç haciminde oluşan su buharı nedeniyle bu hacimi çevreleyen tüm yapı elemanlarından geçerek dışarı çıkma eğilimindedir. Su buharının uzaklaştırılması bina da kullanılan çatı türüne göre farklılık göstermektedir. Soğuk çatılarda iç hacimde oluşacak su buharı eğer varsa taşıyıcı betonarne taşıyıcı döşemeyi, böyle bir döşeme yoksa hacmin tavanı boyunca yol alarak üstteki hava tabakasına ulaşacaktır. Su buharı burada bina çatısının kaplama kısmından ve özellikle kaplama easlı malzemelerin (kiremit, metal kaplama vb.) aralarından doğrudan dış atmosphere çıkacaktır.
Sıcak çatılarda yağış sularının aşağıya geçmesine engel olan su yalıtım katmanı su buharının dış ortama geçişini de engelleyeceğinden, özel bir önlem alınarak  (havadanlık vasıtası ile ) su buharının dışarı çıkması sağlanmaktadır.
Çatı Isı Yalıtımı
Bina dış kabuğundaki  ısı kaybının önemli bir kısmını çatılardan kaybedilen ısı enerjisi oluşturmaktadır. Çatılarda ısı kayıplarını engellemek için belirli niteliklere sahip çatı ısı yalıtım malzemelerinin kullanılması gerekmektedir.  Kullanılacak ısı yalıtım malzemeleri binadaki çatı türüne göre değişiklik göstermektedir. Soğuk çatılarda çatı arasının mekan olarak kullanılmadığı durumlarda, ısı tutucu malzeme doğrudan döşeme üzerine serilebilir.  Çatı arasının mekan olarak kullanılması durumunda, ısı yalıtım sorununun doğrudan örtü sistemi ile çözülmesi gerekmektedir.
Sıcak çatı çözümlerinde ise kullanılacak açık gözenekli ısı tutucuların noktasak yüklere karşı taşıyıcılığını artırmak maksadıyla bir şap katmanı ile birlikte kullanılması gerekirken, kapalı gözenekli ve sudan etkilenmeyen  ısı tutucu malzemelerin ortaya çıkması sonucu, ısı yalıtım malzemesinin, su yalıtım katmanının üstüne uygulanabilmesi ile ters çatı yapma olanağı sağlanmıştır.
Çatı Işık / Radyasyon Yalıtımı
Sıcak çatıların ışık ve radyasyon ile ilişkileri ışık gereksinmesi ve radyasyondan korunma olarak ele alınabilir. Işık gereksinmesi için sıcak çatılarda çatı ışıklıkları yapılır. Bunlar sıcak çatı altındaki mekanlara ışık sağlamak üzere kullanılırlar.
Radyasyon sıcak çatının korunması gereken bir etmendir. Özellikle bitüm ve benzeri  siyah ya da koyu renkli sıcak çatı son katmanlarının güneş radyasyonunun olumsuz etkilerinden korunması için radyasyon koruyucuları kullanılır. Bunların başında beyaz renkli yuvarlak çakıllar gelir. Bu malzeme son bitümlü katman üzerine 1-2 cm büyüklükte bitümle yapıştırılmış ince çakıl tabakası halinde bunun üzerine de 4-5- cm büyüklükte beyaz renkli serbest çakıl halinde serilerek kullanılır. Çakılın beyaz rengi radyasyonu yansıtarak alttaki alttaki bitüm katmanının ısınmasına ve çözülmesine engel olur. Bunun yanında çakıllarında arasında kalan yağış suları da bitumen ısınmasını engeller.
Sıcak çatıların, bakım ya da onarım amacı dışında üzerinde gezilmeyen türlerinde çakıl gibi radyasyon koruyucular uygulanırken, üzerinde gezilebilir  türlerinde çatıdan en yüksekteki katman genelde rijit bir döşeme kaplaması olacağından, bu tür kaplamaları olan sıcak çatılarda radyasyon önemli bir sorun oluşturmaz.
Soğuk çatılarda kullanılan çatı kaplama malzemeleri genel olarak radyasyona dayanıklı oldukları için bu tür çatılarda radyasyonla ilgili fazladan bir önleme gerek kalmamaktadır.
Çatı Ses Yalıtımı
Döşemelerde ses sorunu ortam ya da darbe seslerinin yalıtıması sorunu olarak anlaşılır. Özellikle ortam seslerinin döşemeden geçmemesi için döşemenin bu ses titreşimi ile membran titreşim yapmayacak derecede ağır olmalıdır. Sıcak çatılar üzerindeki değişik katmanlar ve bu katmanlar ile hareketli yükleri de taşıyacak şekilde tasarlanıp hesaplandığından, bu tür çatı döşemelerinde ortam sesinin sorun oluşturması pek gündeme gelmez. Ancak, üzerinde gezilebilir sıcak çatılarda darbe sesinin rahatsızlık vermemesi için yüzer şap şeklinde bir uygulama yapılabilir.
Soğuk çatılarda genel olarak kaplama ve taşıyıcı döşeme arasında hava yastığı bulunması ses yalıtımı açısından olumlu bir etki yapar. Bu tip çatılarda çatı üzerinde gezilemeyeceğinden, darbe sesi de söz konusu olmaz.

Havuzlarda Su ve Nem Yalıtımı

Kasım 1981 tarihinde yayınlanan TS 3599 ile su depoları ve yüzme havuzlarının sızdırma yalıtım tasarımı ve yapım kuralları, havuz yalıtımı ile ilgili sektöre yön vermiştir. Bu standartta yer alan sıcak asfalt uygulamalı, okside bitümlü örtülerin üniform üretim kalınlığına sahip oluşları, kullanılan kat adedinin izlenebilir oluşu, havuzların kaçınılmaz sonucu rötre çatlaklarından etkilenmemesi, yüksek tonajda yüklemelere dayanıklı oluşu gibi faktörle, diğer sürme türü likitlere veya kimyasal katkı malzemelerine göre güvenilir üstünlükleri olarak belirlenmiş ve tercih edilir olmuşlardır.
Zaman içinde yapı malzemelerinde meydana gelen gelişmeler, polimer bitümlü, esnek, polyester keçe taşıyıcılı şalümo alevi uygulamalı örtülerin getirdiği pratiklik tercihi pekiştirilmiştir. Havuzlarda genel prensip statik çanak, yalıtım örtüleri ve kaplamayı taşıyan elemanın üçlü sistemi şeklindedir.
Yalıtım üzerine yapışacağı statik çanak yüzeyin ahşap mala perdahlı ve köşelerin 40-45oC pahlı olması gerekir. Sürülen astar kuruduktan sonra iki kattan oluşan, su derinliğine göre belirlenen örtü tipleri şalüma alevi ile uygulanır.  Yalıtımdan sonra tabanda koruma betonu, perdelerde ise derinliğe bağlı olarak tuğla veya ince bir perde teşkil edilir.  Kaplama tabakasını taşıyacak olan bu elemanın gerek vibrasyondan gerek havuzun dolma boşalma esnasında oluşabilecek ayrılma olayına karşı üst noktada yassı bir çerçeve kirişi oluşturması veya ankraj elemanı ile önlem alınması yaralıdır. Ankraj elemanı özellikle havuz dışında su basıncı bulunması ve havuzun herhangi bir nedenle boş durumda tutulması halinde önem kazanmaktadır.
Havuz su savağının yandan veya üstten oluşu prensibi değiştirmez. Ancak bütün su giriş, çıkış, aydınlatma ve seyir pencereleri ankraj elemanları gibi yalıtımı delen geçişlerde flanşlı sistemlerin kullanılması zorunludur. Özetle havuzlarda su yalıtımı genellikle yalıtım örtüleri, geçirimsiz beton ve cam gibi takviyeli kaplamalar ile yapılmaktadır.
Örtülerle Yapılan Havuz Yalıtımı
Haznelerin yatay, düşey, eğri ve eğimli yüzeylerine uygulanır: İçinde taşıyıcılı bir bitüm bazlı yalıtım örtüleri iki veya çok katlı olarak düzenlenerek, katların birbirine ve yüzeye sıcak bitüm ile yapıştırılan yalıtım şeklidir.
Bu yalıtım örtü malzemeleri elastik olup, iyi bir çekme ve mukavemetine sahiptirler. Çeşitli uzama katsayılarına sahip türleri de vardır. Betonarme sistemde olabilecek hareketlerle ilgisi olmadığı için kolaylıkla devre dışı kalmazlar. Hem içten dışa hem de dıştan içe olan su basınçlarına karşı yalıtım özelliği vardır. Uygulamada duvar yalıtımı tamamlandıktan hemen sonra koruyucu tabaka gerekir. Bu tabaka üzerine ayrıca kaplama malzemesi uygulanır.
Geçirimsiz Beton İle Yapılan Havuz Yalıtımı
Su kanallarının yüzlerine uygulanan, uygun granülometri ve gerektiğinde geçirimsizliği sağlayan katkı maddeleri kullanılarak yapılan ve en az 10 cm kalınlığında beton bir tabaka oluşturan su yalıtımı yöntemidir.
Cam Lifi Takviyeli Plastik Kaplama İle Yapılan Havuz Yalıtımı
Haznelerin yatay, eğri, eğimli ve düşey polyesterin cam elyafı ile takviye edilmesi suretiyle yüzeyde bir kaplama tabakası oluşturacak biçimde döşenmesiyle oluşur.
Havuz yalıtımları aşağıdaki temel unsurun çok iyi çözülmesi ve buna göre gerekli önlemlerin alınmasını gerektirir. Kısaca bunlar;
1-Sisteme etki edebilecek, özellikle yatay titreşimler.
2-Sisteme etki edebilecek, düşey ve yatay yükler.
3-Isı genleşmeleri.
4-Betonun geçirimsizliği.
5-İçten dışa/dıştan içe su basıncıdır.

Çatı Onarımı

Yağmuru geçiren bir çatı yapıyı da tehlikeye sokacağı için hemen onarılmalıdır. Çatının içi ve dışı iyice gözden geçirilerek arızalar ve giderme yolları araştırılır. Eğer çatı hemen onarılamıyorsa geçici olarak arızalı kısmın üzeri mahyadan başlayarak bitümlü karton veya benzeri bir tabaka ile örtülebilir. Bazen de önemli yapıların uzun sürebilecek çatı onarımında yapıyı tehlikeye atmamak için bütün yapı bir çerçeve içine alınırken çatı üzerinde işçilerin çalışacağı kadar bir aralık bırakılarak eğreti ikinci bir çatı oluşturulur. Bir çatının üstü hem ışık sağlaması hem de yağmur geçirmemesi için kalın plastik örtülerle kapatılır. Böylece soğuk havalarda işçiler içinde daha iyi koşullar sağlanır.
Eğer kiremitlerin tümü ile değilmesi gerekiyorsa ve elde yeterli sayıda kiremit yoksa ilk yapılacak iç benzer profilde kiremit aramaktır. Ölçü ve profilleri tam tutmayan kiremitler alt sıra olarak döşenir. Değiştirilecek kiremit sayısı az ise alt sıra olarak bütün kiremitlr kullanılır., üst sıralar ise kırık kiremitlerin bindirilmesiyle oluşturulur. Oluklu kiremit bize bu olanağı sağlar. Oluklu kiremitin noksanlarını Marsilya tipi gibi diğer tür kiremitlerle kapatmak hiçbir zaman uygulanmayacak yollardır.
Çatının ahşap merteklerinin kesit yetersizliği, çürüme ve kurtlanma sonucu oluşan deformasyonlarla, alt sıra kiremitler suyu aktaramaz duruma gelebilir. Eğim farklarından dolayı biriken sular devamlı rutubet sonucu kiremt üzerinde liken ve yosun oluşturur. Bunlar suyun akışına etki eder vet oz toprak birikimine neden olurlar. Ayrıca çatı üzerine taşan ağaçların dökülen yaprakları, kargaların getirdiği ceviz kabukları ve kemikler de alt sıra kiremitleri doldurarark suyun normal akışını engelleyebilir. Kış aylarında buzlanma ve çözülme olaylarının yinelenmesi buz kütlesinin kiremit ya da pedavra arasına girmesine, çatı örtüsünün yerinden oynamasına, suyun kiremit altına veya çatı içine girmesine neden olabilir. Çatı ve oluk eğiminin yanlış olması ya da zamanla değişmesi, fazla suyu içeri alır. İniş boruları genellikle cepheye tespit edilmiş olarak aşağı iner, eğer boru tıkanırsa bir üst ek yerinden suları cepheye akıtabilir veya oluklar taşar. Olası bir oluk taşkınında suların dışarı akabilmesi için oluğun dış ucu mutlaka iç ek yerinden daha aşağıda olmalıdır. Gizli dereler daima sorun yaratır. Eteklerde çatının su almasına neden olur Yanlış detaylar, kötü işçilik, ısı değişimleriyle lehimlerin atması, çinko ve onu tutan demir kenet ve çivilerle oluşan uyuşmazlık, çinkonun incelmesi ve kopması sonucunu yaratabilir.
Iyi bir çatının içi de dışı da kuru olmalıdır. Yapım sırasına detay çizimler ve örnek detaylar daha önceden hazırlanırsa sorunlar karşılaşılmadan çözülmüş olur. Çatı bakımı yapan işçilerin bu detayları çok iyi bildikleri, hatta verilmiş detayları bile tam olarak uygulayabildikleri söylenemez. Bu bakımdan yapımın her aşaması control edilmelidir.
Çatı onarımında malzeme seçimi
Eski malzemelerin bulunamaması, pahalılığı, kullanımının yasaklanması veya orjinalinden de yanlış malzeme seçilmiş olması gibi nedenlerle, yerini alabilecek başka bir malzemeye karar verilebilir. Ancak böyle yeni malzeme ve detayların görünmeyen bölgelerde olmasına dikkat edilmelidir. Görünen yerlerde kullanıalcak malzeme ise ölçü doku ve renk bakımından eskisi ile aynı olmalıdır.
Süreli çatı bakımı
Çatı onarıldıktan sonra eldeki bir listeye göre yılda en az iki kere veya çok şiddetli fırtına ve uzun don olaylarından sonra control edilmelidir. Kırılan ve iyi pişmediği için geçirgen olan kiremitler kaldırılmalıdır. Geçirgenlik kiremit üzerinde oluşan tuzların varlığı ile anlaşılır. Üzerinde yürünmesi sakıncalı olan kiremit kaplı alanlar, gerektiğinde yürünebilecek kadar genişlikte, bir iki sıra kiremitin kaldırılmasıyla control edilir v e sonra geri dönerken kaldırılan kiremitler kolaylıkla tekrar döşenebiir. Geleneksel olarak her kış mevsimi öncesi yapılan bu olaya çatı aktarma da denilir.
Marsilya tipi kiremitlerin üzerine ayak kaymasını engelleyecek çıtalar çakılı bir lata konularak yürünebilir. Kalay oluğa dayanırsa ya da serbest bırakılırsa kayar. Onun için kaplamaya çakılan bir lataya oturtulmasında yarar vardır. Kiremitlerin arasına yatırılan 10 X 10 cm kesitinde iki dikme üzerine konulan bir merdivende aynı işi görebilir. Herşeyden önce çatıya çıkılacak bir merdiven yapılmalı ve su sızdırmaz bir çatı kapağı yapılmalı, seyyar bir lamba, merdiven ve yürüme tahtası , olukları temizlemek için sopalı bir süpürge, süprüntüleri toplamak için bir kova, kancalı bi rip gibi malzemeler çatı içinde kolay bir yerde bulundurulmalıdır. Fırtınanın getirdiği birikintilerle dolmaması için olukların üstü metal kafeslerle örtülebilir.

Shingle Uygulamaları

Shingle dik eğimli çatılarda kiremite alternatif olarak gösterilebilir. Shingle’ın diğer bir adı da asfalt kiremittir.  Bitüm örtülerde olduğu gibi uygun bir taşıyıcının asfalt kaplanması suretiyle oluşturulan 3-5 mm kalınlıkta ve 33-100 cm boyutlarında üst yüzü değişik renk ve dokularda rekleftif mineral kaplı 11-13 kg/m2 ağırlıkta, çeşitli modellerde profillendirilmiş dekoratif ve fonksiyonel bir çatı kaplama malzemesidir.
Shingle’ın genel özellikleri 
Shingle benzer kaplamalara göre hafiftir.
Konstrüksiyona ek yük getirmez.
Uygulaması çok pratik ve hızlıdır.
Su geçirmez özelliğini uzun yıllar kaybetmez.
Eski ve yeni tüm binalarda kullanılabilir.
Tüm eğim ve eğrisel düzlemlere uyum sağlar.
Shingle’ın genel uygulama prensipleri
Çatı yüzeyi : Söz konusu elemanın kolay, seri ve doğru bir şekilde uygulanabilmesi için altyapıyı oluşturan çatı yüzeyinin düzgün, temiz ve kuru olması gerekmektedir. Bu özellikleri sağlayan malzemeler OSB levhalar, planyalanmış kaplama tahtaları veya mertek açıklıklarına göre yeterli kalınlıkta su kontraplağıdır. Bu malzemelerle hazırlanmış çatı yüzeyine uygulama yapılmalıdır. Çatı eğiminin %30 dan düşük olduğu durumlarda, eleman döşenmeden önce tüm yüzeyin astarlanarak bir kat örtü ile kaplanması tavsiye edilmektedir.
Çatı yüzeyinin havalandırılması : Özellikle kullanılan çatı boşlukları üzerine yapılacak olan ısı yalıtımlı shingle uygulamalarında, çatıların yeterince havalandırılması, nemli havanın çatının altından atılması gerekmektedir. Oluk hizasında yapılacak olan hava girişi, mahyada yapılacak olan çıkışlardan dışarı atılmalıdır. Mahyada bu tip bir detay oluşturma imkanı yoksa, mahya hizasına yakın bir yerlere havalandırma elemanı yerleştirilmelidir. Genel olarak, ısı yalıtımı yapılmış tavanların üstündeki çatılarda, yalıtılmış tavan alanının en az 1/300’ü kadar havalandırma alanı bırakılmalıdır. Fakat bu oran az eğimli çatılarda 1/150 olarak alınmalıdır. Eğer çatı arası da kullanılıyor ve havalandırma sadece çatı katmanları arasından sağlanabiliyorsa hava giriş ve çıkışlarının sürekli olması tercih edilmelidir. Dik çatılı dar yapılar, yatık çatılı geniş yapılara göre daha rahat havalanırlar. Bu nedenle havalandırma için bırakılacak boşluğun boyutlandırılması saçak-mahya arasındaki yatay uzaklığın ve çatı eğim açısının dikkate alınması gerekmektedir.
Uygulama ve tespit : Saçak kenarlarına şerit halinde özel bitümlü yapıştırıcı sürülür. Kesilen shingle’lar “K” doğrusu esas alınarak yapıştırılır. İlk sıra shingle’lar desen orta mesafesi kadar “K” ekseninden kaydırılarak çizilmiş “Z” ekseni esas alınarak iki sıra uygulanır. Daha sonra sırası ile “K” ve “Z” eksenleri kullanılarak çatı yüzeyi kaplanır. Sıraların parallel gitmesi için çatü yüzeyine çizilen çizilen eksenlerle birlikte malzeme üstünde bulunan kilit elemanları kullanılır. Shingle’lar özel iri başlı galvaniz çivilerle çakılır. Çivi boyları alt yapının boyuna göre belirlenmelidir. Düz veya nervirli civiler kullanılabilir. Genellikle üreticinin tavsiye ettiği çivi sayısı kullanılmalıdır fakat eğim %160 dan fazlaysa çivi sayısı %50 artırılmaldır.
Çivilerle yapılan uygulama için minimum çatı eğimi %20 dir. Çatı eğiminin %20 den az olduğu yerlerde bir kat polyester keçeli  3mm kalınlıkta örtü tüm çatı yüzeyine ısıtılarak yapıştırılır. Bu eğimde shingle’ların ötrü yüzeyine yapıştırılarak uygulanması tavsiye edilir. Çatı eğiminin %20-30 arasında olması halinde polyester keçeli örtü oluktan mahyaya doğru 7 metrelik kısma uygulanır. Diğer düz alanlarda çakılarak uygulama yapılır.
Hava giriş ve çıkışları : Havalandırmadan beklenen vermin alınabilmesi için, hava giriş ve çıkışlarının çatının biçimsel özelliklerine uygun olarak seçilmesi ve yeterli boyuta sahip olması gereklidir. Genel ilke olarak havanın aşağıdan yukarıya doğru hareket ettiği dikkate alınarak, hava girişleri saçak hizasında, hava çıkışları mahya kotunda düzenlenmelidir. Saçak mahya hattı üzerinde hava hareketine engel olunacak unsurların yer almamasına özen gösterilmelidir. Çatı arasının kullanılmadığı oturtma tipi çatılarda geniş bir havalandırma boşluğu meydana geldiğinden, çatı üzerinde belirli aralıklala yerleştirilen noktasal havalandırma elemanlarıyla yetinmek mümkündür.Eğer çatı arası kullanılıyor, havalandırma sadece çatı katmanları arasından sağlanıyorsa hava giriş ve çıkışlarının sürekli olmasına dikkat edilmelidir.
Dik çatılı dar yapılar, yatık çatılı geniş yapılara göre daha kolay havalanırlar. Bu sebeple havalandırma için bırakılacak boşluğun boyutlandırılmasında saçak-mahya arasındaki yatay uzaklığın ve çatı eğim açısının dikkate alınması gereklidir.
Çatı arasının havalandırılması yoğuşmayı önlediği gibi ısı yalıtımını da olumlu etkiler. Yapılan çeşitli deneylerin gösterdiği gibi yeterince havalandırılan bir çatı hiç havalandırılmayan çatının altındaki mekanların sıcaklıkları arasında o10 C’a varan farklar oluşabilmektedir. Aynı ısı yalıtım malzemesinden havalandırmalı çatıda daha yüksek verim alınabilmektedir.
Diğer taraftan, soğuk ve yağışlı bölgelerde havalandırmalı çatıların üzerindeki kar birikimi daha homojen olmaktadır. Ayrıca saçaklarda meydana gelen aşırı yığılmalar kontrol altına alınabilmektedir.

Yapı Kabuğuna Etki Eden Isı Ve Nem Etkileri

Nem sürekli değişen şekillerde yapı elemanlarını etkiler. Sağanak veya kar gibi birikme yapan durumlarda, emme ve dışa verme olayları görülür. Nem, su buharı şeklinde ise, yapı elemanına ve malzeme tabakalarına sızar. Şartlar uygunsa diğer taraftan çıkar. Su buharı, buhar basıncının düşmesinden sonra oluşur. Yönü e sınır durumlarda ısı akımının tersine olabilir. Zemin katlardaki döşemelerde, ısı gibi su buharı da kışın sıcak oda havasından, yapı elemanının içinden daha soğuk olan dış havaya sızar. Yazın ise bu durumun tam tersi sözkonusudur. Su buhar difüzyon yoluyla geçekleşen bir nemlenme veya nemden kurtulma olayı, çok zaman alır ve çok az miktarları taşınır. Nem akıcı halde, yani su halinde ise kısa zamanda çok fazla miktarda hem transferi elde edilir.

Bir malzemenin ayrışımını bilmenin yanı sıra en önemli kriterlerden biri nemlilik kriteridir. Nemlilik ahşap, tuğla, sıva, çimento gibi bazı gözenekli malzemelerin kuru zamanlarındaki nem oranlarıdır. Bazı malzemelerin  nem oranları :
Kereste : % 10-20 merkezi ısıtmalı binalarda %8-14
Hafif Beton : %1,0-5,0
Yoğun beton : %0,5-1,75
Sıva : % 0,2-1,0
Kil tuğla : %0,25-0,75
Bir dış duvarda çeşitli şartlarda nem artış değerleri önemli farklılıklar gösterebilir, örnek;
Sağanak yağmur, sıvasız duvarda ortalama günde 4 kg/m2, kireç sıvalı duvarlarda günde 3 kg/m2, kireç-çimento sıvalı binalarda 1-2 kg/m2,
Oda havasının aşırı soğuması; her aşırı soğuma devresi başına 0,01-0,05 kg/m2 ve
Su buharı difüzyon sonucu kondanse su oluşması; günde 0,05 kg/m2 den fazla olmamalıdır.
Yalıtımda seçilen detay ile maksimum cephe alanı yalıtılmalı, böylece ısı yalıtımı nın verimi maksimize edilmelidir. Yalıtımın içeriden yapılması veya sadece belirli bir duvar elemanının yalıtımlı olması yapı cephesinin kısmi olarak yalıtılması anlamına gelir. Bu tip bir yalıtımla cephede yer alan, kolon, perde, döşeme alanı, lento gibi iletkenlik değerleri çok büyük kısımlar yalıtılmamakta ve ısı köprüleri bırakılmaktadır. Oysa binalarım yalıtılmasında ısı köprülerinden kaçınılması çok önemlidir. Isı köprüleri binanın ortalama ısı kaybından çok daha yüksek ısı kayıplarının meydana geldiği sınırlı alanlardır.
Yapı kabuğunda hasarların önlenmesi 
Yapı dış kabuğunda hasarların önlenmesi için önemli olan hasarların önlenmesi için alınacak önlemler genel olarak üçe ayrılır.
Tasarım ve malzeme seçim aşaması
Bu aşamada alınabilecek bazı önlemler şunlardır;
1- Malzeme standartları çok iyi bilinmeli, tasarım aşamasında yapı fonksiyon ve malzeme boyutu arasında koordinasyon sağlanmış olmalıdır.
2- Yapı kabuğunda kullanılacak malzemeleri üretim, kullanım ve bakım evreleri önceden araştırılıp geliştirilmelidir.
3- Dış kabuk elemanlarının kompozisyonu doğru yapılmalıdır
4- Rüzgar tarafından oluşturulan dinamik etkilere, basınca, emmeye, titreşime, aşındırmaya karşı yeterli mekanik direnç gösteren malzemelerden tasarlanmalıdır.
5- Doğrudan ya da dolaylı radyasyonlardan oluşan yüzey sıcaklığı, güneşin UV ve IR ışınlarından zarar görmemeli, buna bağlı genleşme varsa önlem alınmalıdır.
6- Isı ve nem hareketi dış kabuk üzerinde kalıcı deformasyon bırakılmamalı, dış kaplama yeterli esnekliğe sahip olmalı, kırılmamalı ve yeterli direnç sağlamalıdır. Isı kayıplarına neden olmamalı ve ısı ile ilgili sorunların çözümü TS 825 esaslarına uygun olmalıdır.
7- Duvar bünyesinde nemim yoğuşmasına neden olmamalı, rutubet akımına imkan verilmemelidir. Yağmur sularına karşı yeterli akışkanlık sağlanmalı, yapı dış kabuğun bünyesindesu barındırmamalı, rüzgarla iletilen yağmur suyuna karşı dirençli olmalıdır.
Uygulama Aşaması 
Bu aşamada alınabilecek bazı önlemler ve hatalar şunlardır ;
1- Dış kabuk malzemelerinin kalite kontrolü yapılıp, en uygun boyut, biçim ve davranışı sağlayanların kullanılması, standartlara uygun olup olmadığı araştırılarak, diğerlerinin kullanımının yasaklanması.
2- Mimari projenin tasarımı sırasında düşünülmüş olan detayların birçoğunun uygulamada dikkate alınmaması.
3- Yapının ucuza mal edilmesi düşüncesi ile yeterli işçiliğin yapılmaması.
4- Taşeron veya müteahhitlerin tatbikatta yalnız kalmaları, çıkan sorunların ve resmi formalitelerin uzayacağı endişesi ile kendi bildikleri doğrultuda çözüme kavuşturma yoluna gitmeleri.
5- Ülkemizde yalıtım teknikerliği, yalıtım öğretmenliği ve mühendisliği gibi meslek dalının olmaması.
Detaylandırma aşaması
Yapı kabuğunda, buhar difüzyonuna dayalı sorunlardan yoğuşma ve terlemeyi önlemek ya da zararsız düzeye indirmek için ;
1- Kabuğu oluşturan tabakaları, difüzyon dirençleri ve ısı iletkenlik katsayısı, dış ortamdan iç ortama doğru veya soğuk taraftan sıcak tarafa doğru yükselecek şekilde sıralamasının yapılması.
2- Buhar difüzyon direnci yüksek bir dış cephe kaplama yapılacaksa, yapı kabuğunu, dış kaplama altında havalandırmak.
3- Dış kaplamadaki dış ortam havasına sürkilasyon sağlayacak kanallar aracılığıyla hareketli bir hava katmanı oluşturmak.
4- Soğuk yüzeye gelecek su buharının dışarı atılmasını sağlamak.
5- Mümkün olduğunca yapı kabuğunun sıcak tarafında ısı yalıtımı veya hareketsiz hava tabakası yerleştirmekten kaçınmak.
6- Yapı kabuğunun soğuk tarafında buhar kesici kaliteli elemanlar yerleştirmek.
7- Dış duvar içinden ateş bacası, ısıtma ve soğutma tesisatlarının geçirilmemesi.
8- Rüzgara hakim ve yağışlı bölgelerdeki binaların en son dış kabuğunu su geçirmeyen ne nefes alabilen son kat kaplama malzemeleri ile kaplamak.
9- Yapı kabuğunu oluşturan elemanların ve ısı tutucu malzemelerin devamlı sağanak yağmur veya buhar yoğuşması sonucu nemlenerek ısı yalıtım özelliğini kaybetmemesini sağlayıcı önlemler almak.

Ayak Sesi Yalıtımı

Ayak sesi döşemede doğrudan titreşime yol açar. Normal eğri DIN 4109’a göre odada en fazla işitilmesi gereken standart  ayak sesi için zemin ses yalıtım oranının 3dB’ye elverişli olması gerekir.

Yüzer şap döşemesinde adım sesini önlemenin normal biçimi : Fugasız, esnek izolasyon tabakası, koruyucu tabaka ile örtülür, üzerine çimento betonu ile şap dökülür. Anhidrit, dökme asfaltla kaplama yapılır, bu şekilde hava koruma tabakası oluşmuş olur, bundan dolayı her tür döşeme için kullanılabilir.

Hava ses yalıtımı yeterli olan döşemelerde adım sesi izolasyonu esnek bir kaplamayla sağlanabilir. Döşeme grubu 1’e ait döşemeler alttan asma tavan yardmı ile 2. Döşeme grubuna dahildir. Yüzer şap döşeme veya yumuşak elastiki yer döşemesinin ayak sesi izolasyonu için uygunluğu, düzeltici ölçüsü VM’den(dB) çıkartılır.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.4109.ayak-sesi-yalitimi

Duvarlarda Su ve Nem Yalıtımı

Duvarlarda su yalıtımı, özellikle yağmur suyu ve sızıntılarının yüzeydeki yapı elemanının çürümesi veya çözülmesini engellemek amacıyla yapılır.

Sandviç Duvarlarda Yalıtım 
Sandviç tuğla duvarlara gelen yağmur sularının bir bölümü cepheden akıp giderken bir bölümü ise emilmektedir. Emilen suyun büyük bir bölümü ortam şartlarından dolayı buharlaşır. Şiddetli yağışa açık yerlerdeki boşluklu duvarlar için daha tutarlı önlemler alınmalıdır. Bazı durumlarda duvar arası boşluk üreformaldehit köpük veya su itici mineral yünler ile doldurularak ısı yalıtımı artırılır. Bu malzemeler suyun dış duvardan içe geçişini önlüyormuş gibi görünse de iç rutubet riskini artırır. Yalıtım malzemesi ısının dış duvara ulaşmasını engeller. Dolayısıyla dış duvar uzun süre suya doymuş olarak kalır.Yağmur esnasında su dış duvarın boşluk tarafından akarak, kendisine derz aralarındaki boşluktan yol bulur veya tekrar dış duvara verir.
Dolu tuğla duvarlarda yalıtım
Dolu tuğla duvarlar genellikle dış hava şartlarına fazla dayanıklı değildir. Bu nedenle iyice korunmalıdırlar. Olası koruma yolları dıştan  giydirme, iç astarlama ve boşluklu beton uygulamasıdır. Bunlardan iç astarlama, düşük ısı kapasitesinin astarlanması yoğuşma ile mücadele için uygundur. Fakat duvarın döşeme ile birleştiği yerlerde bazı sorunlar yaratır.
Boşluklu beton ise hava şartlarına daha dayanıklıdır. Fakat yüzey sıvanmalı ya da yarı geçirgen bir boya ile boyanmalıdır.Taraklanmış, çok düzgün olmayan beton yüzeyde suyu iç yüzeye iletmek için kapiler yollar içermediği için etkilidir.
Yüzey içindeki sıcaklık dağılımı önemlidir. Eğer iç yüzey sıcak ise nem dışa doğru çekilme eğilimindedir. Fakat bina ısıtılmıyor ise tam tersi olacaktır. Örneğin : içeriden ısıtmanın çok az veya hiç olmadığı duvarlar yağmur suyunu dışarıda tutamaz. Güneye bakan duvarlar güneşli günlerde iç dekorasyon içi şiddetli zarar veren tersine sıcaklık ve nem eğrisi ile karşılaşır.
Taş Duvarlarda Yalıtım
Taş duvarların dış yüzeyinin geçirimsizliğini sağlamak üzere ya boyama ya da seramik kaplama yapılır. Eğer binanın gözenekli duvar fonksiyonlarını yerine getirecek şekilde tasarlanmış ise, bir çok sorunla karşılaşılacaktır. Buharlaşmayı önleyecek geçirimsiz kabuk varsa, en küçük  bir sızıntı bile içerideki veya yakınındaki boyayı bozar. Dış duvarların boyanarak geçirimsiz bir yüzey haline getirilmesi durumunda tüm çatlaklar pancere kenarları ve diğer elemanlar arsındaki boşluklar mastik ile doldurulmalıdır. Mümkün olan yerlerde cephe giydirme ile suyu cepheden akıtmak çok daha iyidir.
Drenajlı Derzler
Drenajlı derzlerin geliştirilmesine, beton panellerinin derz aralarındaki hareket sorunu ve birleşim derzlerindeki genişlik toleransları  nedeniyle geçirimsiz hale getirmenin zorluğu neden olmuştur. Bunun temel prensibi iki aşamalı olarak derz arkasına hava kesici veya bir engel koyarak suyun içeri girmesi engellenmektedir.
Mastikli Derzler
Bir çok perde duvar mastiklere bağımlıdır. Çerçeveler ya da dolgu paneller arasında ısı ve nem hareketine karşı su geçirimsizliği sağlanmış derzler oluşturulur. İyi bir derz tasarımında dolgu ve çerçeve malzemelerinin ısısal ve nem hareketlerinin niteliği ve mastiğin esneme limitleri bilinmelidir. Mastik çekme ve basma mukavemetinin iki katı kesme hareketine dayanıklı olmalıdır.

Dalmaçyalı Dış Cephe Kaplama Fiyatları

Kullanılacak Malzemeler Miktarı Birim
Dalmaçyalı Dış Cephe Kaplama Levhası EPS 1,05 M2
Dalmaçyalı Dış Cephe Kaplama Yapıştırıcısı 4,00 Kg
Dalmaçyalı Kaplama Plastik Çivili Dübel 6,00 Adet
Dalmaçyalı Dış Cephe Kaplama File 1,10 Mt
Dalmaçyalı Cephe Kaplama Fileli Köşebent 0,50 Mt
Dalmaçyalı Dış Cephe Kaplama Sıva 5,00 Kg
Dalmaçyalı Dış Cephe Kaplama Dekoratif Sıva 2,50 Kg
Dalmaçyalı Dış Cephe Boyası 0,35 Kg

Dalmaçyalı Dış Cephe Kaplama Metrekare Fiyatı :……….. TL

Dış Cephe Kaplama fiy­at­ları, kul­lanılan dış cephe kaplama malzemeleri nin ve binanın özelliklerine  bağlı olarak değişik­lik gös­terir, fiyat almak için lütfen ücretsiz keşif formumuzu doldurunuz.Müşteri temsilcilerimiz en kısa sürede sizi arayacak ve keşif randevu işleminizi gerçekleştirecektir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.4107.dalmacyali-discephe-kaplama-fiyatlari

Filli Boya Dış Cephe Kaplama Fiyatları

Kullanılacak Malzemeler Miktarı Birim
Filli Boya Dış Cephe Kaplama Levhası EPS 1,05 M2
Filli Boya  Dış Cephe Kaplama Yapıştırıcısı 4,00 Kg
Filli Boya Kaplama Plastik Çivili Dübel 6,00 Adet
Filli Boya Dış Cephe Kaplama File 1,10 Mt
Filli Boya Cephe Kaplama Fileli Köşebent 0,50 Mt
Filli Boya Dış Cephe Kaplama Sıva 5,00 Kg
Filli Boya Dış Cephe Kaplama Dekoratif Sıva 2,50 Kg
Filli Boya Dış Cephe Boyası 0,35 Kg

Filli Boya Dış Cephe Kaplama Metrekare Fiyatı :……….. TL

Dış Cephe Kaplama fiy­at­ları, kul­lanılan dış cephe kaplama malzemeleri nin ve binanın özelliklerine  bağlı olarak değişik­lik gös­terir, fiyat almak için lütfen ücretsiz keşif formumuzu doldurunuz.Müşteri temsilcilerimiz en kısa sürede sizi arayacak ve keşif randevu işleminizi gerçekleştirecektir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.4106.filli-boya-discephe-kaplama-fiyatlari

Mavi Kale Dış Cephe Kaplama Fiyatları

Kullanılacak Malzemeler Miktarı Birim
Mavi Kale Dış Cephe Kaplama Levhası EPS 1,05 M2
Mavi Kale  Dış Cephe Kaplama Yapıştırıcısı 4,00 Kg
Mavi Kale Kaplama Plastik Çivili Dübel 6,00 Adet
Mavi Kale Dış Cephe Kaplama File 1,10 Mt
Mavi Kale Cephe Kaplama Fileli Köşebent 0,50 Mt
Mavi Kale Dış Cephe Kaplama Sıva 5,00 Kg
Mavi Kale Dış Cephe Kaplama Dekoratif Sıva 2,50 Kg
Mavi Kale Dış Cephe Boyası 0,35 Kg

Mavi Kale Dış Cephe Kaplama Metrekare Fiyatı :……….. TL

Dış Cephe Kaplama fiy­at­ları, kul­lanılan dış cephe kaplama malzemeleri nin ve binanın özelliklerine  bağlı olarak değişik­lik gös­terir, fiyat almak için lütfen ücretsiz keşif formumuzu doldurunuz.Müşteri temsilcilerimiz en kısa sürede sizi arayacak ve keşif randevu işleminizi gerçekleştirecektir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.4105.mavikale-discephe-kaplama-fiyatlari

Dow Dış Cephe Kaplama Fiyatları

Kullanılacak Malzemeler Miktarı Birim
Dow Dış Cephe Kaplama Levhası EPS 1,05 M2
Dow  Dış Cephe Kaplama Yapıştırıcısı 4,00 Kg
Dow Kaplama Plastik Çivili Dübel 6,00 Adet
Dow Dış Cephe Kaplama File 1,10 Mt
Dow Cephe Kaplama Fileli Köşebent 0,50 Mt
Dow Dış Cephe Kaplama Sıva 5,00 Kg
Dow Dış Cephe Kaplama Dekoratif Sıva 2,50 Kg
Dow Dış Cephe Boyası 0,35 Kg

Dow Dış Cephe Kaplama Metrekare Fiyatı :……….. TL

Dış Cephe Kaplama fiy­at­ları, kul­lanılan dış cephe kaplama malzemeleri nin ve binanın özelliklerine  bağlı olarak değişik­lik gös­terir, fiyat almak için lütfen ücretsiz keşif formumuzu doldurunuz.Müşteri temsilcilerimiz en kısa sürede sizi arayacak ve keşif randevu işleminizi gerçekleştirecektir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.4104.dow-discephe-kaplama-fiyatlari

Dyo Dış Cephe Kaplama Fiyatları

Kullanılacak Malzemeler Miktarı Birim
Dyo Dış Cephe Kaplama Levhası EPS 1,05 M2
Dyo  Dış Cephe Kaplama Yapıştırıcısı 4,00 Kg
Dyo Kaplama Plastik Çivili Dübel 6,00 Adet
Dyo Dış Cephe Kaplama File 1,10 Mt
Dyo Cephe Kaplama Fileli Köşebent 0,50 Mt
Dyo Dış Cephe Kaplama Sıva 5,00 Kg
Dyo Dış Cephe Kaplama Dekoratif Sıva 2,50 Kg
Dyo Dış Cephe Boyası 0,35 Kg

Dyo Dış Cephe Kaplama Metrekare Fiyatı :……….. TL

Dış Cephe Kaplama fiy­at­ları, kul­lanılan dış cephe kaplama malzemeleri nin ve binanın özelliklerine  bağlı olarak değişik­lik gös­terir, fiyat almak için lütfen ücretsiz keşif formumuzu doldurunuz.Müşteri temsilcilerimiz en kısa sürede sizi arayacak ve keşif randevu işleminizi gerçekleştirecektir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.4103.dyo-discephe-kaplama-fiyatlari

Marshall Dış Cephe Kaplama Fiyatları

Kullanılacak Malzemeler Miktarı Birim
Marshall  Dış Cephe Kaplama Levhası EPS 1,05 M2
Marshall  Dış Cephe Kaplama Yapıştırıcısı 4,00 Kg
Marshall  Kaplama Plastik Çivili Dübel 6,00 Adet
Marshall  Dış Cephe Kaplama File 1,10 Mt
Marshall Cephe Kaplama Fileli Köşebent 0,50 Mt
Marshall Dış Cephe Kaplama Sıva 5,00 Kg
Marshall Dış Cephe Kaplama Dekoratif Sıva 2,50 Kg
Marshall Dış Cephe Boyası 0,35 Kg

Marshall Dış Cephe Kaplama Metrekare Fiyatı :……….. TL

Dış Cephe Kaplama fiy­at­ları, kul­lanılan dış cephe kaplama malzemeleri nin ve binanın özelliklerine  bağlı olarak değişik­lik gös­terir, fiyat almak için lütfen ücretsiz keşif formumuzu doldurunuz.Müşteri temsilcilerimiz en kısa sürede sizi arayacak ve keşif randevu işleminizi gerçekleştirecektir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.4102.marshall-discephe-kaplama-fiyatlari

 

Weber Dış Cephe Kaplama Fiyatları

Kullanılacak Malzemeler Miktarı Birim
Weber  Dış Cephe Kaplama Levhası EPS 1,05 M2
Weber  Dış Cephe Kaplama Yapıştırıcısı 4,00 Kg
Weber  Plastik Çivili Dübel 6,00 Adet
Weber  Dış Cephe Kaplama File 1,10 Mt
Weber Cephe Kaplama Fileli Köşebent 0,50 Mt
Weber Dış Cephe Kaplama Sıva 5,00 Kg
Weber Dış Cephe Kaplama Dekoratif Sıva 2,50 Kg
Weber Dış Cephe Boyası 0,35 Kg

Weber Dış Cephe Kaplama Metrekare Fiyatı :……….. TL

Dış Cephe Kaplama fiy­at­ları, kul­lanılan dış cephe kaplama malzemeleri nin ve binanın özelliklerine  bağlı olarak değişik­lik gös­terir, fiyat almak için lütfen ücretsiz keşif formumuzu doldurunuz.Müşteri temsilcilerimiz en kısa sürede sizi arayacak ve keşif randevu işleminizi gerçekleştirecektir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.4101.weber-discephe-kaplama-fiyatlari

Wagner Dış Cephe Kaplama Fiyatları

Kullanılacak Malzemeler Miktarı Birim
Wagner  Dış Cephe Kaplama Levhası EPS 1,05 M2
Wagner  Dış Cephe Kaplama Yapıştırıcısı 4,00 Kg
Wagner  Kaplama Plastik Çivili Dübel 6,00 Adet
Wagner  Dış Cephe Kaplama File 1,10 Mt
Wagner Cephe Kaplama Fileli Köşebent 0,50 Mt
Wagner Dış Cephe Kaplama Sıva 5,00 Kg
Wagner Dış Cephe Kaplama Dekoratif Sıva 2,50 Kg
Wagner Dış Cephe Boyası 0,35 Kg

Wagner Dış Cephe Kaplama Metrekare Fiyatı :……….. TL

Dış Cephe Kaplama fiy­at­ları, kul­lanılan dış cephe kaplama malzemeleri nin ve binanın özelliklerine  bağlı olarak değişik­lik gös­terir, fiyat almak için lütfen ücretsiz keşif formumuzu doldurunuz.Müşteri temsilcilerimiz en kısa sürede sizi arayacak ve keşif randevu işleminizi gerçekleştirecektir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.4100.wagner-discephe-kaplama-fiyatlari

Capatect Dış Cephe Kaplama Fiyatları

Kullanılacak Malzemeler Miktarı Birim
Capatect  Dış Cephe Kaplama Levhası EPS 1,05 M2
Capatect  Dış Cephe Kaplama Yapıştırıcısı 4,00 Kg
Capatect  Kaplama Plastik Çivili Dübel 6,00 Adet
Capatect  Dış Cephe Kaplama File 1,10 Mt
Capatect Cephe Kaplama Fileli Köşebent 0,50 Mt
Capatect Dış Cephe Kaplama Sıva 5,00 Kg
Capatect Dış Cephe Kaplama Dekoratif Sıva 2,50 Kg
Capatect Dış Cephe Boyası 0,35 Kg

Capatect Dış Cephe Kaplama Metrekare Fiyatı :……….. TL

Dış Cephe Kaplama fiy­at­ları, kul­lanılan dış cephe kaplama malzemeleri nin ve binanın özelliklerine  bağlı olarak değişik­lik gös­terir, fiyat almak için lütfen ücretsiz keşif formumuzu doldurunuz.Müşteri temsilcilerimiz en kısa sürede sizi arayacak ve keşif randevu işleminizi gerçekleştirecektir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.4099.capatect-discephe-kaplama-fiyatlari

Alsecco Dış Cephe Kaplama Fiyatları

Kullanılacak Malzemeler Miktarı Birim
Alsecco  Dış Cephe Kaplama Levhası EPS 1,05 M2
Alsecco Dış Cephe Kaplama Yapıştırıcısı 4,00 Kg
Alsecco Kaplama Plastik Çivili Dübel 6,00 Adet
Alsecco Dış Cephe Kaplama File 1,10 Mt
Alsecco Cephe Kaplama Fileli Köşebent 0,50 Mt
Alsecco Dış Cephe Kaplama Sıva 5,00 Kg
Alsecco Dış Cephe Kaplama Dekoratif Sıva 2,50 Kg
Alsecco Dış Cephe Boyası 0,35 Kg

Polisan Dış Cephe Kaplama Metrekare Fiyatı :……….. TL

Dış Cephe Kaplamafiy­at­ları, kul­lanılan dış cephe kaplama malzemeleri nin ve binanın özelliklerine  bağlı olarak değişik­lik gös­terir, fiyat almak için lütfen ücretsiz keşif formumuzu doldurunuz.Müşteri temsilcilerimiz en kısa sürede sizi arayacak ve keşif randevu işleminizi gerçekleştirecektir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.4098.alsecco-discephe-kaplama-fiyatlari

Polisan Dış Cephe Kaplama Fiyatları

Kullanılacak Malzemeler Miktarı Birim
Polisan Dış Cephe Kaplama Levhası EPS (4 cm) 1,05 M2
Polisan Dış Cephe Kaplama Yapıştırıcısı 4,00 Kg
Polisan Kaplama Plastik Çivili Dübel 6,00 Adet
Polisan Dış Cephe Kaplama File 1,10 Mt
Polisan Dış Cephe Kaplama Fileli Köşebent 0,50 Mt
Polisan Dış Cephe Kaplama Sıva 5,00 Kg
Polisan Dış Cephe Kaplama Dekoratif Sıva 2,50 Kg
Polisan Dış Cephe Boyası 0,35 Kg

Polisan Dış Cephe Kaplama Metrekare Fiyatı :……….. TL

Dış Cephe Kaplama fiy­at­ları, kul­lanılan dış cephe kaplama malzemeleri nin ve binanın özelliklerine  bağlı olarak değişik­lik gös­terir, fiyat almak için lütfen ücretsiz keşif formumuzu doldurunuz.Müşteri temsilcilerimiz en kısa sürede sizi arayacak ve keşif randevu işleminizi gerçekleştirecektir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.4097.polisan-discephe-kaplama-fiyatlari

 

Çatı Tamiri

Çatı Tadilatı sürekli olarak dış etkilere maruz kalan çatıların kullanım süresinin  uzatılması, yıpranmış ve kendisinden beklenen görevi yerine getiremeyen çatı malzemelerinin değiştirilerek eski işlevini yerine getirmesi  için yapılır. Çatı tadilatı yapılmadan önce baca dipleri, baca sıvaları,çatı iskeleti, su dereleri vb. tüm çatı elemanları uzman bir ekip tarafından en ufak ayrıntılara kadar dikkatli bir şekilde incelenmelidir.
Çatı tadilatı yapılacak bölgeler
Kiremit Çatı Tadilatı : Çatı kiremitleri tek tek kontrol edilmeli kırılan kiremitler yenisi ile değiştrilmelidir.
Baca Dibi :  Baca dipleri çeşitli çatı izolasyon malzemeleri ile suya sızmalarına karşı korunmaktadır. Yalıtım malzemeleri hava şartlarının etkileriyle zamanla yıpranır belli dönemlerde çatı dibi kontrol edilerek hazarlı yalıtım malzemelerinin yenisi ile değiştirilmesi gerekir.
Çatı İskeleti : Tahta çatılar atmosferik etkenler nedeni ile zamanla çürüme, kırılma,esneme  vb. hasarlar alabilir ve işlevini tam olarak yerine getiremez, bu hasarlar çatı çökmelerine bile sebebiyet verebilir, hasarlı çatı iskeleti parçalarının yenisi ile değiştirilmesi gerekmektedir.
Su Yalıtım Örtüsü : Yırtılma delinme veya yıpranmaya maruz kalan su yalıtım örtüleri çatı yalıtım malzemeleri standardına uygun yeni malzemeler ile değiştirilmelidir.
Su Dereleri : Dereler su yalıtım membranı veya sürme esaslı çatı yalıtımı malzemeleri ile kaplanır. Dereler gözden geçirilmesi yırtılan veya kalkan membranlar yenisi ile değiştirilmelidir.
Çatı tadilatı ile ilgili detaylı bilgi almak için 0216 475 12 41 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. Uzman teknik kadromuz size her konuda yardımcı olacaktır.

Bina İçi Terlemesi ve Önlenmesi

Terleme ve yoğuşma olayları, yapı elemanı içindeki yalıtım malzemesinin değerini düşürmekte, metalik bileşim elemanları korozyona uğramakta ahşabın bozulmasına neden olmakta, yüzeydeki çiğlenmeler kaplama malzemelerinde kabarma ve dökülmelere neden olmaktadır. Uyumlu olmayan birkaç malzemenin aynı anda kullanılması ile ortaya çıkan bu sorun ısı tutucu malzemelerinde eklenmesiyle daha büyük zararlara yol açmaktadır. Detaylandırma aşamasında bu hususlara özellikle dikkat edilmesi gerekir.
Bu konu, genel planlama ve malzeme uyumu olmak üzere iki şekilde çözüme ulaşabilir. Planlama önlemleri yapı elemanları arasında havalandırma ve yüzeyi belli bir sıcaklık derecesinde tutabilmek için ısı tutucu malzeme kullanmak ya da yüzeysel olarak ısıtılan ısıtmalardır. İç havanın nemini azaltmak, terleme olan yüzeyde hava akımı sağlayarak konveksiyon katsayısını küçültmek yoluyla yüzey sıcaklığını çiğ noktasının üstüne çıkartmak terlemeyi önler.
Yapı elemanları arasında yapılan havalandırmalar, çatı ve döşemelerde yapılan havalandırmalar ile özellikle teras çatılarda su ve ısı yalıtımı tabakaları arasında uygulanan havalandırma yöntemleridir.  Teras çatılarda her 50 m2 ye bir adet 25 mm veya 100 m2 ye bir adet 80mm lik plastik veya metal boruların ısı ve su yalıtımı tabakalarının arasına inecek şekilde yerleştirilmesi gerekir.
Yapı elemanlarının yüzey sıcaklığı ortam havasının çiğ noktası sıcalığının üzerinde ise bina da terleme söz konusu değildir. Her iki sıcaklığın eşit olması durumunu ise sınır noktasıdır. Bunun dışındaki hallerde ise terlemenin önlenmesi için yapı kesitinde uygun kalınlıkta mineral yün gibi bir yalıtım malzemesi kullanılmalıdır.
Köşelerdeki ısı kaybı normal duvara nazaran daha fazla olduğundan evlerdeki terleme önce bu noktalardan başlar. Duvara ısı yalıtımı  yapılarak terleme önlenebilir. Yalıtım duvarların toplam ısı direncini artıracak ve duvar iç yüzey sıcaklığını çiğ noktasına eşit veya daha büyük kılacaktır.

Bodrum ve Temel Perdelerde Isı Yalıtımı

Su yalıtımı tamamlanmış olan perde veya duvara soğuk bitüm yapıştırılarak eps veya xps mantolama levhaları hem ısı hemde su yalıtımı tabakalarını dış etkilerden korur.

Isıtılan Bodrum

Isıtılan bodrumlarda, perde duvar ve döşemede su ve ısı yalıtımları birlikte bulunur. Özellikle soğuk bölgelerde döşemede ısı yalıtımı büyük yarar sağlar.

Isıtılmayan Bodrum

Isıtılmayan bodrumdaki ısı yalıtımı için en etkili yer, duvar yalıtımı ile sürekliliğin sağlanabileceği zemin kat döşemesi üst yüzüdür. Aynı zamanda yerden ısıtma imkanı da sağlar. Bu konumdaki yüklere karşı yeterli basınç ve darbe dayanımı olmalıdır. Dış duvarlardaki yalıtımın en az zemin donma derinliğine kadar indirilmesi gerekir. ısı yalıtımsız bodrumların perde ve döşemelerinde sadece su yalıtımı yapılır ve drenaj ile desteklenir.

Günümüzde bodrumların depo olarak kullanımı giderek azalmakta, bunun yerine boş zaman aktiviteleri için bir yer ya da ek bir oturma ve çalışma odası halini almaları giderek yaygınlaşmaktadır. Oturma konforu ve oda kliması arzusuyla uygunluk içinde olan bu durumun ön koşulu bodrumun dıştan gelen neme karşı yalıtılmış olmasıdır. Alt bodrumu olmayan binaların dış ve iç duvarları yatay yalıtımla yükselen neme karşı korunmalı, dış duvarlardan yalıtım arsanın 30 cm üzerinde olmalıdır. Duvarı örülmüş bodrum duvarlarına sahip binaların dış duvarlarında ise en azından iki kat yatay yalıtım öngörülmelidir. Bodrumların iç duvarlarında tek kat yeterli olabilir. Duvardaki yatay yalıtımlar için bitümlü bantlar, izolasyon bantları, çatı izolasyonu bantları, yapay izolasyon bantları, kullanılmaktadır.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.4094.bodrumkat-isi-yalitimi

Dyo Mantolama Fiyatları

Kullanılacak Malzemeler Miktarı Birimi
Dyo Karbonlu EPS (4 cm) 1,05 M2
Dyo Yapıştırıcısı 4,00 Kg
Dyo Plastik Çivili Dübel 6,00 Adet
Dyo File 1,10 Mt
Dyo Fileli Köşebent 0,50 Mt
Dyo Sıva 5,00 Kg
Dyo Dekoratif Sıva 2,50 Kg
Dyo Dış Cephe Boyası 0,35 Kg

Dış Cephe Mantolama Metrekare Fiyatı :……….. TL

Dış Cephe Mantolama fiy­at­ları, kul­lanılan mantolama malzemeleri nin ve binanın özelliklerine  bağlı olarak değişik­lik gös­terir, fiyat almak için lütfen ücretsiz keşif formumuzu doldurunuz.Müşteri temsilcilerimiz en kısa sürede sizi arayacak ve keşif randevu işleminizi gerçekleştirecektir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.4093.dyo-mantolama-fiyatlari

 

 

Mantolama Teklifi Örneği

Bina / Site yönetimleri mantolama yaptırmaya karar verdiğinde aday firmalar ile görüşmeden önce binanın tüm yalıtım ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde teknik şartname hazırlaması ve teklif isterken şartnameye uygun teklif istenmesi, karar verme sürecinde sağlıklı karar verilmesi konusunda yardımcı olacaktır.
Mantolama teklifi dosyasında olması gerekenlerden bazıları :
1- Firmanın kendisini anlatan tanıtım yazısı
2- Mantolama teknik şartnamesi.
3- Mantolama uygulaması hakkında genel bilgiler.
4- Doğru ve yanlış mantolama uygulaması örnekleri.
5- Firmanın kullandığı paket sistemlerin tanıtımı ve teknik özelliklerini gösteren belgeler.
6- Kullanılacak malzemelerin ve ekipmanların teknik özellikleri.
7- Firmanın referansları.
8- Firmanın mali durumunu gösteren evraklar.
9- Firmanın ödeme seçeneklerinin detaylı anlatımı.
10- Firmanın sahip olduğu bayilikler, sertifikalar ve kalite belgelerinin kopyaları.
11- Firmanın teknik personel listesi ve iletişim bilgileri.
Mantolama fiyat teklifi örneği :
YAPILACAK UYGULAMALAR  METRAJ   BİRİM FİYAT  T.FİYAT
POLİSAN EXELANS ENERJİ PAKET SİSTEM 5CM KARBONLU EPS        1        1,00 TL   1,00 TL
DİĞER UYGULAMALAR        1        1,00 TL   1,00 TL
DİĞER UYGULAMALAR        1        1,00 TL   1,00 TL
    G.TOPLAM    3,00 TL
Mantolama teklif örneğinden de anlaşılacağı üzere, yapılacak uygulamanın niteliği, metrekaresi veya adedi, birim fiyatı ve toplam fiyatı yan yana ve anlaşılır olmalıdır, en alt kısımda genel toplam hanesi toplam teklif tutarını göstermelidir. Tüm firmalardan istenecek benzer teklif formları, fiyat karşılaştırma işlemini kolaylaştıracaktır.

Isı Yalıtımı Nedir

Isı yalıtımı son zamanlarda, özellikle de 2017 yılında devlet tarafından zorunlu hale getirileceği duyulduğundan beri sıkça konuşulur bir konu olmuştur. Devletin binalarda ısı yalıtımı nı zorunlu hale getirmek istemesinin sebebi tabi ki ülke enerjisinin verimli kullanımı ile ilgili ancak binalarda ısı yalıtımı nın sebebi sadece enerji verimliliğimidir? Yoksa binalara başka artılarda mı katar ? araştırıldığında aydınlatıcı pek çok sonuçla karşılaşılmaktadır.
Isı, dirençle karşılaşmadığı durumlarda yüksek sıcaklıktan düşük sıcaklığa doğru bir hareket içindedir. Büyük alet ve araçların birçoğunda da olduğu gibi bina ısı yalıtımılarının da ana amacı bu ısı hareketlerini en aza indirmek ve bina ısı kaybını engellemektir.
Isı yalıtımı kışın ısı kaybımızı engellediği gibi yaz aylarında da bina içi ısı kazanımının önüne geçer.
Isı yalıtımı, bu kaybı önlemek için;
• Teras ve çatılara
• Dış duvarlara
• Çıkma tabanlara
• Toprağa teması bulunan duvar ve döşemelere
• Depo, garaj gibi ısıtılması güç kısımlara bakan döşeme ve duvarlara
• Katları ayıran döşemelere
• Tesisat elemanlarına uygulanır.
Isı yalıtımında dikkat edilmesi gereken unsurları da göz ardı etmemek gerekmektedir. Isı yalıtımı yaptırılmaya karar verildiğinde en başta kullanılacak malzemelerin belirli standartlara uygunluğu önem arz eder. Standart dışı ürünler faydadan çok zarar getirecektir. Isı yalıtım malzemelerin garanti dahilinde olması ve yalıtım esasında ve sonrasında yaşanabilecek olumsuzlara karşı yalıtım yapan firma tarafından sigortalanması da oldukça önemlidir. Isı yalıtımı yaptırılacak firmanın uygulama ve işçilik konusunda uzman olmasına özellikle dikkat edilmelidir. Kullanılacak yalıtım levhalarının kalınlığı binaya uygun olmalı ve bina için en uygun sıkıştırılmış köpükler tercih edilmelidir. Levhaların yüksek yoğunluklu olması tercih edilmelidir yoksa levhalar darbelere dayanıklılık gösteremeyeceğinden uzun ömürlü olmayacaktır. Isı yalıtım levhalarının haricinde yardımcı elemanlarında standartlara uygunluğu yalıtım ömrünü uzatacaktır. Isı yalıtımı/mantolama uygulamasına başlanmadan güvenilir bir kuruma danışılması çok daha olumlu sonuçlar doğuracaktır.
Isı yalıtımında tüm bu uyarılar göz önünde bulundurulduğunda istenen sonuca ulaşılacak ve küresel ısınma sebebiyle daha çetin geçen yaz ve kış aylarında ısı tasarrufunu sağlayarak tekrar tekrar zam gelen doğal gaz ve elektrik zamlarından korkmadan enerji harcamalarında %50 tasarruf sağlanabilecektir.
Isı yalıtımında %50 tasarrufun aynı zamanda %50 daha az çevre kirliliği demek olduğunu da unutmamak gerekir. Tasarruf bilinci gelişmiş, çevreye duyarlı kişilerin tercihi olan ısı yalıtımı uygulamaları, bina yaşımızı gençleştirmesinin, daha estetik bir görünüme kavuşmasının ve uygulamalar sonrasında bina içi demirleri nemden koruması ile depreme karşı daha korunaklı hale getirmesinin yanı sıra çevreye verilen zararı yarı yarıya düşürmesi ile de gönülleri fethetmektedir.  Isı yalıtımı ile ısı tasarruflu günler.

Hava Ses Yalıtımı

Hava sesinde, yapı parçasını hava ses dalgası uyarır, bununla sınır frekansının ses yalıtımı üzerindeki etkisi orataya çıkar. DIN 4109’a göre normal eğride, münferit frekanslardaki ses derinlik sondası farkının büyüklüğünün en az ne kadar olması gerektiği belirlenir.
Hava ses yalıtımında, ayak sesi yalıtımına oranla tali yolların etkisi daha fazla rahatsız edebilecek şekildedir. Bundan dolayı, ses yalıtımı ses yalıtımlı duvarla ilgili ruhsat belgeleri genel yapının tali yollarını dikkate almalıdır. 10 ila 160 kg/m2 arasındaki yüzey ağırlıklı büke dik kabuklar yan yollar olarak özellikle etkili olduğu için, yan duvarlar olarak böyle kabukların çarptığı daire bölücü duvarları en az 400 kg/m2 ağırlığında olmalıdır. Kapı ve pencereler kendi alçak ses yalıtım değerleriyle hava ve ses yalıtımında negatif bir etki oluşturmakta , açıklığın küçük yüzey kısımlarında sonuçlandıran genel aritmetik araçların altında kalmaktadır. Bu yüzden öncelikle kapının ya da pencerenin ses yalıtımı daha iyi bir konuma getirilmelidir. Yetersiz ses yalıtımlı duvarlar yumuşak ön kaplama sayesinde iyileştirilebilirler. Çift duvarlar, esnek yalıtım malzemesi üzerinde kullanıldığında özellikle iyi bir derecede ses yalıtıcı olmaktadır.  Bu durum, duvarlar toplam yüzeyde mutlak olarak ayrıldıklarında da söz konusudur. Ses yalıtan duvarlar için her zaman tipik olarak kontrol edilmiş yapı tipleri kullanılmalıdır. Normal sertlikteki yalıtım malzemelerinin üzerindeki sıvadan oluşan kaplamalar ses yalıtımını önemli ölçüde azaltmaktadır.
Ayırıcı duvarlar : 
Binalarda kabuki ağırlıkları 350 kg/m2 nin altındaki bölme duvarları, toplam bina derinliğine kadar ulaşan ayırıcı 150 kg/m2’lik ayırıcı fuga ile bölünmesi gerekir. Ayırıcı fugalar eğer temelde başlarsa, ek tedibirlere gerek duyulmaz., şayet arazi yüksekliğinde ise, bodurm tavanı yüzen şap döşemesi veya yumuşak döşemeli yer çıtası yapılır. Fugalar, dolgu malzemelerinden oluşmalıdır, en uygunu ise aktarmalı fugalardır; kabuklar bükülmez olduğundan, en ufak bağlantı yerleri ses yalıtımını engeller.
Birden çok malzemeden oluşan duvarlar (karma) :
Karma duvarlarda ( her bir parçanın ses yalıtımı farklı hesaplanır )toplam yalıtım değeri Dg büyük yalıtım oranı R’den çıkarıldıktan sonra elde edilir. Zeller’e göre yalıtım indirgemesinin tespiti,
Hesap için şu işlemler yapılmalıdır : 
1- Münferit izolasyon değerleri arasındaki farkın tespiti : Dz = D1-D2 burada D> D2 ile birleştirilir.
2- Yalıtılan duvar kısımlarının yüzey oranlarının tespiti
3- Yalıtım indirgemesi R münferit yalıtım oranları Dz farkının dikeyi ile eğrinin yüzey oranının kesit noktasından çıkarılır.

Fireboard

Yangın yalıtımında kullanılan malzemelerden bir olan ve hemen hemen en uygun çözüm olanı yangın yalıtımı levhalarıdır. Bu levhalar genellikle yabancı dildeki karşılığı olan Fireboard ismi ile bilinmektedir. Bu tür levhalar hafif, kuru kaplamalı bağlama teknolojisi kullanılmakta olup değişik kullanımları ve yangın koruma sınıflarını içermektedir. Ayrıca diğer yalıtım malzemelerinden daha ucuzdur. Almanya ve başka Avrupa ülkeleri tarafından belgelendirilmiş bir çok fireboard sistemi bulunmaktadır.
Fireboard yangın yalıtım levhaları, DIN 4102’ye göre A1 hiç yanmaz yapı malzemeleri sınıfına giren ve üzeri yanmaz malzeme olan cam tülü esaslı bir tabaka ile kaplanmış özel bir alçı çekirdekten oluşan plakalar dır. Bünyesinde %20 kombine kristalize su bulundurmaları nedeniyle, alçı yapı malzemelerinin yangın sırasında büyük enerji bağlama imkanları vardır. 42 Co sıcaklıktan itibaren açığa çıkmaya başlayan su, yangın esnasında sıcaklığın daha da artması durumunda buharlaşma noktasına kadar ısınarak buhar fazına dönüşür. Suyun buharlaşması için çok büyük miktarda ısı enerjisi bu amaçla harcandığı için o bölgede sıcaklık 100 Co’nin üzerine çıkmaz. Kullanılan fireboard kalınlığına göre yangına karşı dayanım süresi 30-180 dakika arasında sağlanabilmektedir.

Drenaj ve Bohçalama Nedir

Drenaj basınçlı suyun oluşmasını önlemek için, zeminde drenaj tabakası ve drenaj hattı yapılması yoluyla suyun boşaltılmasıdır.  Drenaj tesisi, drenaj, control ve çalkalanma donanımları ile boru hatlarına sahiptir.

Drenaj, drenaj hattı ve tabakası için toplama bir kavramdır. Drenajın duvarlarda gerekli olup olmadığı aşağıdaki durumlara göre değerlendirilip uygulanır.
1- Sadece büyük ölçüde geçirgen yerlerde yer nemi söz konusu ise,
2- Biriken su, sadece geri gitmeyen suyun oluşabileceği kadar drenaj yoluyla boşaltılabiliyorsa,
3- Basınçlı su, taban suyu şeklinde varsa ya da duran suyun saptırılması drenaj yoluyla mümkün değilse.
Mineral yapı malzemeleri için drenaj tabakasının uygulanması ve kalınlığı
Drenaj hattı nominal genişlik DN 100, eğim %0.5
Çalkalama – Kontrol borusu nominal genişlik DN 300.
Çalkalama, control, toplama menfezi nominal genişlik DN 1000.
Eğer yapı temeli, doldurma tabanlar kadar hızlı su almıyor ve sızmasını sağlayamıyorsa, biriken ve basınç oluşturan su meydana gelecektir. İzolasyon su basıncıyla karşı karşıya kalmakta , bu yüzeden su çıkarınımına, drenaj ya da basınç su altındaki gibi izolasyon uygulanmaktadır.
Basınçlı su 
Eğer yapı parçaları taban suyuna dalıyorsa, taban vey an duvarlar bohçalama yoluyla izole edilmelidir. Basınç suyu izolasyonunun planlanmasının ön koşulu, yapı temeli çeşidini en yüksek taban suyu seviyesine ve kimyasal yan karışımlarına olan oranının bilinmesidir. Bu durumda, kaplama tabakasının en yüksek taban suyu seviyesinin 30 cm kadar üzerine uygulanması gerekmektedir. Yalıtım olarak katlı bitumen tabaka contası, metal contası ya da suni material folyoları kullanılır.
Uygulama :
Su seviyesinin alçaltılmasından sonra bodrum döşemesinden başlayan bir koruyucu duvar örülür ve yalıtım hazırlığı olarak sıvanır. Bundan sonra takviyeli bodrum temel tabanını ve taşıyıcı bodrum duvarlarına da aynısı uygulanır. Bunlar bohçalama tabakasını sıkıştıracaklardır. Yalıtım kapalı bir tekne oluşturmalı ya da yapıyı her tarafından kapsamalıdır. İçeriden yapılacak yalıtımla konstrüksiyon  tüm su basıncını almalıdır.
Günümüzde bodrumların depo olarak kullanımı giderek azalmakta, bunun yerine boş zaman aktiviteleri için bir yer ya da ek bir oturma ve çalışma odası halini almaları giderek yaygınlaşmaktadır. Oturma konforu ve oda kliması arzusuyla uygunluk içinde olan bu durumun ön koşulu bodrumun dıştan gelen neme karşı yalıtılmış olmasıdır. Alt bodrumu olmayan binaların dış ve iç duvarları yatay yalıtımla yükselen neme karşı korunmalı, dış duvarlardan yalıtım arsanın 30 cm üzerinde olmalıdır. Duvarı örülmüş bodrum duvarlarına sahip binaların dış duvarlarında ise en azından iki kat yatay yalıtım öngörülmelidir. Bodrumların iç duvarlarında tek kat yeterli olabilir. Duvardaki yatay yalıtımlar için bitümlü bantlar, izolasyon bantları, çatı izolasyon bantları, yapay izolasyon bantları, kullanılmaktadır.

Yangın Yalıtımı ve Yangın Yalıtım Malzemeleri

Yangın yalıtımı yangının çıkmasını önleyecek ya da yapıya hiçbir hasar verdirmeyecek bir çözüm olarak adlandırılabilir. Yangın tehlikesini mümkün olduğunca aza indirmek ve yangına hızlı bir şekilde müdahale etmek için binaların tasarım döneminde göz önüne alınmalı ve bina yapım aşamasında da bu önlemler titizlikle uygulanmalıdır.
Gelişmiş ülkelerin hemen hepsinin yangın konusunda kendilerine özgü standartları bulunmaktadır. Ülkemizde ise yangın standardı Alman DIN 4102’ yi dikkate alarak geliştirilmiştir. DIN 4102 bu konuda en geçerli standartlardan biri olarak kabul edilmektedir.
Yapı malzemelerinin DIN 4102’ye göre ateşe ve ısıya karşı dayanıklılıkları şöyle sınıflandırılmaktadır ;
Yanamayan Malzemeler : 
A1 : Hiç Yanmaz
B2 : Zor Yanıcı
Yanıcı Malzemeler : 
B1 : Zor Alevlenici
B2 : Normal Alevlenici
B3 : Kolay Alevlenici
Alman DIN 4102 yapı bileşenlerini de yangına karşı dayanıklılıklarına göre sınıflandırmıştır. Yapı bileşenlerinin yangının yayılmasına engel olabildiği süreler ;
Yangına Son Derece Dayanıklı : En Az 180 dakika – F180
Yangına Çok Dayanıklı : En Az 120 dakika – F120
Yangına Dayanıklı : En Az 90 Dakika – F90
Yangın Çok Önleyici: En Az 60 Dakika – F60
Yangın Önleyici : En Az 30 Dakika – F30
Yukarıdaki “F” simgesi (kcal/m2)  değerleri, yangın yükü olup, bir yapıda bulunan tüm yanabilen malzemelerin yanma değerinin yapının tüm alanına bölünmesi ile elde edilen değerdir.
Yangın Türlerinin Sınıflandırılması : 
A Türü Yangınlar : Katı madde yangınlarıdır. ( Odun, Kömür, Kağıt vb.)
B Türü Yangınlar  : Sıvı madde yangınlarıdır. ( Benzin, Yağ, Boya vb. )
C Türü Yangınlar : Gaz madde yangınlarıdır. ( LPG, Metan, Havagazı vb. )
D Türü Yangınlar : Lityum, potasyum, alüminyum gibi yanabilen hafif ve aktif metallerle, radyo aktif maddeler yangınıdır.
E Türü Yangınlar : Bir yangın sınıfı sayılmamaktadır. Elektrik ve elektrikli cihazların sebebiyet verdiği yagınlar bazı standartlarda sınıf olarak tanımlanmaktadır.
Yangın Yalıtım Malzemeleri Nelerdir
Yangın yalıtımında en çok kullanılan malzeme taş yünüdür. Yangın duvarı ve yangın kapısı gibi elemanlarda daha çok kullanılmaktadır. Özellikle yüksek katlı binalarda ısı yalıtımı ve ses yalıtım malzemesi olarak ve yangın durdurma özelliğinden dolayı bu malzeme kullanılmalıdır.
Yalıtım malzemelerinin yangına karşı direnç süreleri 30 dakikalık zaman birimi baz alınarak gruplandırılır. Yalıtım malzemeleri 3 esas grup olarak incelenir.
Hayvansal ve Bitkisel Kökenliler
Mantar, ahşap, lif levhalar, ahşap talaş levhalar, bitkisel dokumalık lifler (yün, pamuk vb.), saman, çeltik kapçığı, kurutulmuş yosunlar bu sınıfa girerler.
Bu malzemeler yanma sıcaklığına eriştikleri zaman yanabilmektedir, eğer ürün bileşenlerinde yangın dayanımı sağlayan maddeler (çimento, manyezit vb.) varsa zor alev alan yalıtım malzemeleri sınıfına girer.
Mineral Kökenliler
Asbest lifleri, cam liftleri, taş yünü, seramik yünü, cam köpüğü, fosil silisli topraklar, genleştirilmiş perlit ve ponza taşı.
Bu malzemelerin bazıları 250 Co dereceye kadar dayanmakta, daha yüksek sıcaklıklarda bağlayıcıları bozulmaktadır. Bazıları 600-700 Co derecede erir. Bir çoğu ise yüksek sıcaklığa dayanıklıdır. Bu sınıf yalıtkanlar yangın esnasında bozulsalar bile yanmaz ve yangına katkıda bulunmazlar.
Sentetik Kökenliler
Bu sınıftaki malzemeler genellikle hücresel boşluklu olarak üretilmiş sünger görünümüne sahip plastiklerden elde edilen malzemelerdir. PVC köpükleri, polistren köpükler, poliüretan köpükler, fenol köpüğü vb. malzemeler bu sınıfa girer.
Bu malzemelerin sürekli kullanım sıcaklığı 60 Co olup 120 Co derecede ayrışmaya, zehirli gaz çıkartmaya ve bir süre sonra yanmaya başlarlar.

Isı yalıtımı DIN 4108

Isı yalıtımının faydaları : 
İnsanları çok fazla ve az ısıya karşı korur, ısı enerjisi tasarrufu sağlar, ısı hareketi ve özellikle su buharı yoğunlaşması nedeniyle yetersiz vey yanlış düzenlenen ısı yalıtımı sonucunda oluşan yapı zararlarını engeller.
DIN 4108 deki ısı yalıtımı ile ilgili kavramlar.
Isı miktarı:  wh verisi [=1.16 kcal] olarak; sıcaklık C sıcaklık farkı K (Kelvin) 1.16 wh (=1 kcal ) 1000g suyun sıcaklığı 1 K’lık yükseltmektedir.
Isı Değişimi : Konveksiyon ( ısıyı birlikte taşıma ) iletim, ışıma ve su buharı difüzyonu ile gerçekleşir. Isı yalıtımı ile yavaşlatılabilir, ancak yok edilemez.
Isı iletkenliği: λ W/mK [kcal/mhK] özgül madde özelliği;  sayı küçüldükçe ısı iletkenliğide azalır. DIN 4108 içerdiği ekler pratik uygulamada kullanılmaz. Ölçü değerleri kıyaslanamaz.
Isı geçirgenlik direnci : 1/Λ m2 olarak K/W [m2h K/kcal] özgül tabaka büyüklüğü : 1 /Λ =d/ λ ( d=m olarak tabaka kalınlığı ) D:1/Λ =d.D etkeni ile tabaka kalınlığı d’ (cm) çarpılarak basit şekilde hesaplanır. Isı yalıtım değeri, DN4108’e uymak ve yapı parçasındaki ısı akımı ve kondensasyon hasarlar ile ilgili problemler için önemlidir.
Isı iletme direnci : 1/a yapı parçalarında bitişik olan hava sınır tabakası için ısı yalıtım değeridir. Hava hızı azaldıkça yapı parçasının dış tarafı 1/a oranında artış göstermektedir. (1/a ) 0.04 ( dış kaplamada 0.08 ) yapı parça iç kısmı (1/a).
Isı geçirme direnci : 1/k molarak K/W [ m2 hK/kcal ] ısının geçmesine karşı yapı parçasının direnç miktarıdır.  1/k = 1/a +1/Λ+1/a  (dönüş k-ısı geçme direnç sabitesi-W/m2 K [kcal/m2 hK] de yapının parçasının ısı kaybını vermekte ve ısı hesaplamalarında temel olarak faydalanılmaktadır.
Isı geçme direnç sabitesi : k, W/m2 k[kcal/m2 hK] olarak ısı geçme direncinin evrik değeri 1/k bugün ısı korunmasının hesaplanmasının en önemli sayısı; büyüklüğü DIN 4108’de muhtelif durumlarda ve ısı korunması tüzüğüne göre belirlenmiştir. Aynı ebatlar ısıtıcı üreticileri için de ölçme esasını teşkil eder. Buradan çıkartılan ebatlar, k(f+w)= orta ısı geçirgenlik sayısı “pencere+duvar”; her iki bileşenin eşit paylı f ve k değerlerinden hesaplama : k(f+w)=(k,f,+k):(f+f),k= yapı kaplamasının ortalama ısı geçirgenlik sayısı,  eşit paylı duvar (w), pencere (F), çatı (D), taban yüzeyi (G), ve havaya karşı tavan yüzeyi (DL)’nin kaplamadaki payının  eşit orantılı F ve K değerlerine göre hesaplanır.
Bir yapı parçasından dolayı ısı değişmesi : Bir ısı miktarı iç hava sınır tabakasını böylece oda havasından yapı parçasının iç yüzeyine ulaşmaktadır; yapı parçasının ısı yalıtım değerini aşmakta ve yapı parçası dış yüzeyine ulaşıp, dış hava sınır tabakasını aşmakta v dış havaya karışmaktadır. İçerideki ve dışarıdaki ısı farkı, bununla münferit  tabakalarda yüzde oranına göre dağılır. Bu yüzde oranı toplam ısı geçirme direnci 1/k’ya ulaşır.
Yapı parçasının ısı yalıtımı ne kadar az olursa, yapı parçasının iç yüzeyinin ısısı o kadar az olur ve orada kondens su oluşumu o kadar kolaylıkla gerçekleşir.  Sıcaklık dağılımı, kondensasyon probleminin yanı sıra özellikle yapı parçalarının ısı genleşmesi için önemlidir.
Isı yalıtımının sıcaklık dağılımı münferit tabakalara bağımlı olduğundan, yapı parçasını ısı yalıtımını kendi tabakası ölçeğinde tasarlanınca, bu sıcaklık dağılımı tek bir çizgi üzerinde oluşur.

Dış Cephe Isı Yalıtımı

Isı yalıtımının yeri ısıtılmaya yada soğutulmaya çalışılan mekanın dış yüzeyidir. Isı yalıtımı ısıl gerilimleri önlemek ve yapı elamanlarının ısı depolama özelliğinden faydalanmak için dış cephe üzerinden yapılmalıdır. Böylece ısı kaçaklarının oluşması engellenir. Bazı durumlarda sakıncalarına rağmen iç taraftan da ısı yalıtımı yapılabilmektedir.
Dış cephe yalıtımı, cephedeki kolon, kiriş ve döşeme alınlarının da yalıtılmasına imkan vermektedir. İç taraftan ısı yalıtımı yapılması halinde ya da iki duvar arasına yalıtım yapılması halinde kolon, kiriş ve döşeme alınları açık bırakılmış olacağından ısı köprüleri ( kaçakları ) meydana gelecektir, bu da binanın toplam ısı kaybını artmasına neden olacağı gibi ısı köprüleri oluşan yüzeylerde sıcaklık düşeceğinden küflenme ve yoğuşma meydana gelmesi riski artacaktır.
Dış izolasyon için kullanılacak ısı yalıtım malzemeleri mümkün olduğunca düşük su emme oranına sahip olanlarından seçilmelidir. Malzemelerin su alması durumunda ısı iletim katsayıları yükselir ( düşük olması gerekmektedir) ve kendisinden beklenen ısı yalıtım özelliğini gösteremez. Yaz aylarında çabuk sanılsa da aslında kurumazlar, yazın kurumaya başlayan malzeme istenilen kuruluğa ulaşmadan yağış mevsimi tekrar başlar ve malzeme sürekli ıslak kalmış olur. Çatılarda ve dış cephelerde kullanılacak yalıtım malzemelerin su emme oranları yapılan uygulamanın kalitesini de doğrudan etkilemektedir.
Doğru malzeme ve işçilikle sonlandırılan dış cephe ısı yalıtımı aynı zamanda su yalıtımı görevini de yerine getirmektedir. Isı kaçakları oluşturulmadan yapılan uygulamalar %50-60 oranında yakıt tasarrufu sağlar ve aile ekonomisine önemli katkıda bulunur.

Temel Su Yalıtımı

Temel su yalıtımı nda dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Yalıtım uygulamasının sağlıklı olabilmesi ve kalıcı çözüm üretilebilmesi için malzeme ve sistem seçimine, doğru detaylandırmaya ve işçiliğe dikkat etmemiz gerekir. Temel yalıtımları hatasız yapılması gereken uygulamalardır çünkü deri dönüşü ve telafisi mümkün değildir.

Temel yalıtımında katlara sürekli ve eşit basınç uygulanması gerekir. Bu basıncı sağlamak için yalıtım iki beton kütle veya beton kütle ve tuğla duvar arasında olmalıdır. Temel su yalıtımı nın nasıl yapılacağı proje aşamasında zemin suyunun durumuna göre belirlenmelidir. Yeterli sayıda dilatasyon yapılmalı ve yalıtımları sağlanmalıdır. Yalıtım yapılacak zemin düz ve kuru olmalı, çukur, çıkıntı ve çatlaklar olmamalıdır. Bütün köşe ve kenarlar yuvarlatılmalıdır. Yalıtımın içinden geçen yapı elemanları, yalıtımın bunlara bağlanmasını sağlayacak şekilde flanşlar bulunmalıdır. Yalıtım bitirildikten sonra mutlaka koruyucu plaka ile koruma altına alınmalıdır.
Zemin Suyu Tespiti 
Zemin suyunun en yüksek olduğu dönemde sondaj çalışması ile suyun yüksekliği ve debisi tespit edilir. En uygun zaman genellikle su seviyesinin en yükse olduğu ay olan Nisan ayında  yapılır.
Temel Su Yalıtım Malzemeleri 
Sürme tipi malzemeler : Bitümlü likitler, Plastik esaslı bitümler, Kritalizasyon esaslı likitler.
Sıvama tip malzemeler : Asfalt bağlayıcı ( mastik asfalt ve emülsyonlu şap ) ve çimento bağlayıcılı ( çimento şap, çimento sıva )
Uygulama 
Temel su yalıtımları ana hatlarıyla çatı yalıtımı uygulamalarının aynısıdır. Yalıtımla ilgili yapıştırma işleminin yapılacağı sırada, su seviyesi, yalıtım tabanının yaklaşık 0,50 m altında  tutulmalıdır. Bodrum taban betonu örüldükten ve iyice prizini aldıktan sonra su seviyesi kademeli olarak yükseltilmelidir. Yalıtım 40 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda ve çiğ yada kırağı düşmüş zeminlerde yapılamaz. Donmuş zemin üzerinde de yalıtım yapılmaması gerekir.

Nem ve Yalıtımın Önemi

Nem binaların dış yüzeylerini değişik şekillerde etkilemektedir. Yağmur ve kar gibi dış yüzeyde birikme yapan durumlarda emme ve dışa verme olayları görülür. Nem eğer buhar halinde ise yapı elemanlarına sızma yapar eğer yapı elemanlarının durumu nem geçişini uygunsa diğer taraftan dışarı çıkar. Su buharı buhar basıncının düşmesinden sonra oluşur. Nem de tıpkı ısı gibi sıcaktan soğuğa doğru gitme eğilimindedir. Kış aylarından içeriden dışarıya doğru olan su buharı transferi, yaz aylarında dışarıdan içeriye doğru gerçekleşir.

Yapı elemanlarından beklenen en önemli özelliklerden biri de nemliliktir. Nemlilik oranı olarak gözenekli malzemelerin ( ahşap, tuğla, çimento, sıva vb)  kuru zamanlarındaki nem oranları baz alınır.

Binalarımızın dış duvarlarındaki nem artışları farklılıklar gösterebilir. Yalıtım yapılırken mümkün olduğunca tüm dış cephe yalıtılmalı yalıtımın verimliliği artırılmalıdır. içeriden yapılan ya da belirli duvarlara yapılan yalıtımdan verim beklenmesi söz konusu değildir, çünkü yalıtım ın esas amacı ısı köprüleri oluşturmamaktır. İçeriden yapılan ya da belli bölgelere yapılmış yalıtım uygulamalarında ısı geçişlerinin en yükse olduğu bölgeler açıkta kalmakta ve yalıtımın verimsizliğine sebep olmaktadır. Yalıtım bir bütün olarak düşünülmeli ve yalıtım malzemeleri ile bina dış yüzeyinde açık alan kalmayacak şekilde yalıtılmalıdır. Dış yüzeylerde kullanılacak ısı yalıtım modeli mantolama dır. Mantolama ile hem ısı yalıtımı hem de su yalıtımı sağlanmış olur.

Dış Cephe Hasarlarını Engellemek

Bina dış cephesinin hasarlarının önlenmesi için önemli olan hasarın onarımı değil, hasar riskinin azaltacak önlemler alınmasıdır. Hasar riskini azaltmanın çeşitli yöntemleri vardır, en önemlileri malzeme seçimi ve işçiliktir. Seçilecek malzeme standartlara ve kullanılacağı bölgenin şartlarına uygun olmalıdır. İşçilikte ise daha fazla kar elde etmek amacı ile ucuz işçilik tercih edilmemeli, ihtiyacı tam karşılayacak uygulama mimar ve mühendisler ile birlikte koordineli olarak yapılmalıdır. Doğru malzeme seçimi, iyi detaylandırma ve kaliteli işçilik yapıların uzun yıllar bakım ve onarım gerektirmeden kullanılmasını sağlar.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.4081.nem-yalitim

Asma Tavan Nedir, Asma Tavan Nasıl Yapılır

Asma tavanlar  her türlü bürolarda, iş yerlerinde, sanayi yapılarında, konferans salonları, alışveriş merkezleri, spor salonları vb. mekanlarda hem ses ve ısı yalıtımı hem de dekoratif olarak kullanılmaktadır.  Yalnız aşırı iç nem ve sıcaklığa sahip bazı sanayi bölümlerinde hamam çamaşırhane gibi yerlerde mineral esaslı asma tavan uygulamaları tercih edilmemelidir.
Mekanın tavanından yapılan bu tür uygulamalar, ortamın akustiğini düzenler yankılanmayı önler, gürültüyü emer, konuşmaları anlaşılır kılar, ayrıca ışık yansıtması yüksektir. Hafifliği kırılgan olmaması, kolay takılıp sökülmesi ve temizlenmesinin yanı sıra bazı özel tesisatları gizleme özelliği avantajlarındandır.
Asma tavan uygulama aşamaları
Karolaj Planı : Uygulamadan once kullanılacak yere uygun bir karolaj planının hazırlanması yararlı olacaktır. Tercih edilecek levhaların enlerine gore (50-60 cm) uygulama alanı 50 ya da 60’ın katları şeklinde bölünür. Uygulama alanının uzun simetrik eksenleri başlangıç olarak alınırsa estetik görünüm açısından daha iyi olur. Sonra 120 cm olan levha boyu veya ikiye kesilmek suretiyle 50×50 ya da 60×60 cm kare ebatlar için diğer eksende aynı bölme işlemi yapılır. İhtiyaca gore belirlenecek aydınlatma armatürleri, yangın uyarı sistemleri, klima ve havalandırma tesisatı ile ses kolonlarının tip ve miktarı, karolaj planı üzerinde tasarlanarak gösterilmelidir.
Taşıyıcı Konstrüksiyon 
Tavanda mineral asma tavan levhalarını taşıyacak bir kaset sistemi oluşturulur. Hızlı, pratik, sağlıklı ve rijit bir konstrüksiyon için özel olarak tasarlanmış, hazır alüminyum T ve L profiler kullanılır. Preste basılmış ve işlenmiş geçme ağızları ve  tespit delikleri yardımıyla birbirine bağlanır. Böylece karolaj planına uygun, örneğin 60×120 cm ebadında kasetler oluşturulur. Taşıyıcı konstrüksiyonun askı sistemi ise, ömzel yaylı gergi ve galvaniz askı çubuklarından oluşur. Yay gergi sayesinde uygulama çok hassas olarak teraziye alınır.
Montaj Sırası
Asma tvan seviyesi zeminden kot alınarak duvarda işaretlenir. Bu işaretlemeye göre, duvarda kenar çerçeve L profile montajı yapılır. Uygulama yapılacak alanda kolon varsa, aynı işlem kolon çevresinde tekrarlanır. Ana taşıyıcıların hizasındaki askı çubukları, karolaj planına gore monte edilir. Ana taşıyıcı T profiler ayarlanabilir askı yayları ile askı çubuklarına bağlanır. Ara taşıyıcı T profillerin montajı yapılır ve konstrüksiyon teraziye alınır.Karolaj planı gereği kenarlarda ortaya çıkan küçük ebatlı levhalar standart levhalardan kesilir.
Asman Tavan Montajı 
Karolaj planı tekrar gözden geçirilir olası hatalar düzeltilir. Montaja başlanabilmesi için uygulama alanının camları takılmış, boya ve badana işleri bitirilmiş, elektrik yangın ve klima tesisatı daha önce tamamlanmış olmalıdır. Mevcut mahallerde kot alınarak, duvarlarda, kolonlarda, vb. yerlerde gerekli işaretlemeler yapılır. Alınan kota göre L profillerinden oluşan kenar çerçeve dübel ve vida ile duvara sabitlenir.Ana taşıyıcıların asıldığı özel ayarlanabilen askı elemanları karolaj montaj planına uygun olarak ve ana taşıyıcı yönünde 120 cm aralıklarda tavana sabitlenir. Tavan cinsine göre dübel vida ya da kaynak kullanılabilir. Sonra işlem 5 metre boyundaki ana taşıyıcıların montajı tamamlanır. Ana taşıyıcılar özel T profilinden yapılmıştır. Bunların üzerine, 10 cm aralıklarla ana taşıyıcıların tespit edildiği delikler açılmıştır. Askı elemanlarının yaylı kısmı, alt ucundaki yivler ana taşıyıcının kanallarına geçirilerek dikey konuma getirilir. Sonra, askı çubuğu yaylara geçirilerek ön ayar yapılır. Gerek ana taşıyıcıların birbirine eklenmesinde gerekse, tüm profillerin kenar profilleri ile irtibatlandırılmasında 30×100 mm ebadında ortasından çentikli, 1 mm kalınlığında sac parçalar kullanılır. Ana taşıyıcıların montajını takiben 60 cm boyundaki ara taşıyıcıların montajına geçilir. Ara taşıyıcılar, ana taşıyıcı ile aynı özellikte T profillerden yapılmıştır.. Bunların uçları ana taşıyıcı üzerindeki deliklere geçerek, alt konumda sıfır terazisi ile kontrol edilerek, askı yaylarından hassas ayarlama yapılır. Bitmiş karolaj içine mineral asma tavan levhaları özenle yerleştirilir. Levhaların profillere tam oturması gerekir.

Mantolama Üzerine Klima Montajı Nasıl Yapılır

Mantolama uygulamasının sağlık olabilmesi için dış cephede yalıtılmamış alan / ısı köprüleri bırakılmamalıdır. Dış cephe ye takılmış olan klimalar hem çalışmayı zorlaştırır hem de klima dış ünitesinin arka tarafından kalan alanların da mantolanması gerekir, bunu için mantolama uygulaması yapılmadan önce cephedeki klimaların sökülmesi, eskimiş yıpranmış klima ayaklarının yenisi ile değiştirilmesi gerekir.
Mantolama uygulaması yapılırken duvarda sabit bırakılan klima ayaklarının etrafı ısı yalıtım levhaları ile kaplanır, levha ile ayak arasında kalan kısımlar suya karşı önlem almak amacıyla silikon ile doldurulur. Uygulama sonrası klima ünitelerinin sabit duran ayaklara montajı yapılır.
Mantolama uygulaması sırasında dış cepheye klima takılması isteniyorsa, ısı yalıtım levhasının kalınlığı da hesaplanmalı ve klima ayaklarının montajı için kullanılacak vidalar normalinden daha uzun olmalıdır. Ayaklar duvara sabitlendikten sonra klima ayakları için açılan vida deliklerinin kenarları mantolamanın su almasını engellemek amacıyla silikon veya mastik ile yalıtılmalıdır.
Mantolama sonrası klimaların dış cepheye değil, yapılan uygulamayı korumak maksadıyla, eğer imkan varsa balkon içlerine montaj yapılması tavsiye edilmektedir.

Apartman Mantolama Fiyatları

Apartman mantolama fiyatları, kullanılacak malzemeye, Apartman özelliklerine ve yapılacak uygulamaya göre değişmektedir. Dış cephe ısı yalıtımı genellikle bina imalat aşamasında uygulanmaktadır, eski binalarda ise hem ısı hemde su yalıtımı sağlaması sebebiyle en çok tercih edilen ısı yalıtım uygulaması mantolama dır. En çok kullanılan ısı yalıtımı sistemleri  aşağıda listelenmiştir. Fiyat verilmeden önce uygulama yapılacak bina yerinde görülmeli ve ihtiyaçları tam olarak belirlenmelidir.

Apartman / site yönetimi kat malikleri ile birlikte toplantı düzenler ve bu toplantıda mantolama yapılıp yapılmayacağına karar verilir. Mantolama kararının alınabilmesi için oy çokluğu gerekmektedir, gereken oy sayısı yarıdan bir fazladır. Toplantı sonunda mantolama kararı alınmışsa mantolama dışında yapılacak ihtiyaçlar da yazılabilir. Kat malikleri bu toplantıda bina/site yönetimlerine firma seçimi için yetki verebilir ya da komisyon kurulmasını isteyebilir, ilk toplantıda yetki verilmişse yetki toplantısına gerek yoktur.

Detaylı bilgi için “Apartman mantolama kararı nasıl alınır” sayfamızı okumanızı tavsiye ederiz.

Polisan Exelans Enerji Apartman mantolama fiyatları                                                  
Polisan Exelans Enerji Karbonlu EPS (4 cm) 1.03 m2
Polisan Exelans Enerji Yapıştırıcı 5 kg
Polisan Exelans Enerji Sıva 5 kg
Polisan Exelans Enerji Dübel 6 adet
Polisan Exelans Enerji Sıva Filesi 1,1 m2
Polisan Exelans Enerji PVC Donatılı Köşe Profili 0,25m
Polisan Exelans Enerji Dekoratif Kaplama 2,5 kg
Polisan Exelans Enerji Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Polisan Exelans Enerji Bina Dış Cephe Mantolama Metrekare fiyatı :…….. TL

Filli Boya Capatect Dalmaçyalı  Apartman mantolama fiyatları
Capatect Dalmaçyalı Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Capatect Dalmaçyalı Yapıştırıcı 5 kg
Capatect Dalmaçyalı Sıva 5 kg
Capatect Dalmaçyalı Dübel 6 adet
Capatect Dalmaçyalı Sıva Filesi 1,1 m2
Capatect Dalmaçyalı PVC Donatılı Köşe Profili 0,25m
Capatect Dalmaçyalı Dekoratif Kaplama 2,5 kg
Capatect Dalmaçyalı Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Filli Boya Capatect Dalmaçyalı Bina Dış Cephe Mantolama Metrekare fiyatı :…….. TL

Alsecco Bina Mantolama Fiyatları
Alsecco Mantolama Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Alsecco Mantolama Yapıştırıcı 5 kg
Alsecco Mantolama Sıva 5 kg
Alsecco Mantolama Dübel 6 adet
Alsecco Mantolama Sıva Filesi 1,1 m2
Alsecco Mantolama PVC Donatılı Köşe Profili 0,25m
Alsecco Mantolama Dekoratif Kaplama 2,5 kg
Alsecco Mantolama Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Alsecco Bina Mantolama Metrekare fiyatı :…….. TL

Baumit Bina Mantolama Fiyatları

Baumit Mantolama Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Baumit Mantolama Yapıştırıcı 5 kg
Baumit Mantolama Sıva 5 kg
Baumit Mantolama Dübel 6 adet
Baumit Mantolama Sıva Filesi 1,1 m2
Baumit Mantolama PVC Donatılı Köşe Profili 0,25m
Baumit Mantolama Dekoratif Kaplama 2,5 kg
Baumit Apartman Mantolama Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Baumit Bina Mantolama Metrekare fiyatı :…….. TL

Wabietherm Wagner Apartman Mantolama Fiyatları 
Wabietherm Wagner Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Wabietherm Wagner Yapıştırıcı 5 kg
Wabietherm Wagner Sıva 5 kg
Wabietherm Wagner Dübel 6 adet
Wabietherm Wagner Sıva Filesi 1,1 m2
Wabietherm Wagner PVC Donatılı Köşe Profili 0,25m
Wabietherm Wagner Dekoratif Kaplama 2,5 kg
Wabietherm Wagner Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Wabietherm Wagner Mantolama Metrekare fiyatı :…….. TL

Marshall Thermos Apartman Mantolama Fiyatları
Marshall Thermos Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Marshall Thermos Yapıştırıcı 5 kg
Marshall Thermos Sıva 5 kg
Marshall Thermos Dübel 6 adet
Marshall Thermos Sıva Filesi 1,1 m2
Marshall Thermos PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
Marshall Thermos Dekoratif Kaplama 2.5 kg
Marshall Thermos Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Marshall Thermos Dış Cephe izolasyon Metrekare fiyatı :…….. TL

Mavi Kale Bina Mantolama Fiyatları
Mavi Kale   EPS BD 1,05 m2 (4 cm) 1.03 m2
Mavi Kale  Yapıştırıcı 5 kg
Mavi Kale  Sıva 5 kg
Mavi Kale  Dübel 6 adet
Mavi Kale  Sıva Filesi 1,1 m2
Mavi Kale  PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
Mavi Kale  Dekoratif Kaplama 2.5 kg
Mavi Kale  Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Mavi Kale Dış Cephe Mantolama Metrekare fiyatı :…….. TL

Weber Markem Bina Mantolama Fiyatları
Weber Markem Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Weber Markem Yapıştırıcı 5 kg
Weber Markem Sıva 5 kg
Weber Markem Dübel 6 adet
Weber Markem Sıva Filesi 1,1 m2
Weber Markem PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
Weber Markem Dekoratif Kaplama 2.5 kg
Weber Markem Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Weber Markem Dış Cephe Mantolama Metrekare fiyatı :…….. TL

Dyo Klimatherm Apartman Mantolama Fiyatları
Dyo Klimatherm Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Dyo Klimatherm Yapıştırıcı 5 kg
Dyo Klimatherm Sıva 5 kg
Dyo Klimatherm Dübel 6 adet
Dyo Klimatherm Sıva Filesi 1,1 m2
Dyo Klimatherm PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
Dyo Klimatherm Dekoratif Kaplama 2.5 kg
Dyo Klimatherm Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Dyo Klimatherm Dış Cephe izolasyon Metrekare fiyatı :…….. TL

Favori Apartman Mantolama Fiyatları
Favori Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Favori Yapıştırıcı 5 kg
Favori Sıva 5 kg
Favori Dübel 6 adet
Favori Sıva Filesi 1,1 m2
Favori PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
Favori Dekoratif Kaplama 2.5 kg
Favori Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Favori Dış Cephe izolasyon Metrekare fiyatı :…….. TL

Vitra Therm Apartman Mantolama Fiyatları
Vitra Therm Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Vitra Therm Yapıştırıcı 5 kg
Vitra Therm Sıva 5 kg
Vitra Therm Dübel 6 adet
Vitra Therm Sıva Filesi 1,1 m2
Vitra Therm PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
Vitra Therm Dekoratif Kaplama 2.5 kg
Vitra Therm Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Vitra Therm Dış Cephe izolasyon Metrekare fiyatı :…….. TL

Kale Apartman Mantolama Fiyatları
Kale Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Kale Yapıştırıcı 5 kg
Kale Sıva 5 kg
Kale Dübel 6 adet
Kale Sıva Filesi 1,1 m2
Kale PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
Kale Dekoratif Kaplama 2.5 kg
Kale Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Kale Dış Cephe izolasyon Metrekare fiyatı :…….. TL

Dow Apartman Mantolama Fiyatları
Dow Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Dow Yapıştırıcı 5 kg
Dow Sıva 5 kg
Dow Dübel 6 adet
Dow Sıva Filesi 1,1 m2
Dow PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
Dow Dekoratif Kaplama 2.5 kg
Dow Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Dow Dış Cephe izolasyon Metrekare fiyatı :…….. TL

Apartman mantolama fiyatları almak için  ücretsiz keşif formumuzu doldurabilir veya 0216 475 12 41 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Müşteri temsilcilerimiz binanıza uygun dış cephe mantolama fiyatları seçiminde size yardımcı olacak ve keşif randevu işleminizi gerçekleştirecektir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.4078.apartman-mantolama-fiyatlari.html

Dış Cephe Nedir

Dış Cephe: Binaların yüzeylerinin her biri, özellikle bina ön yüzüne dik doğrultuda sonsuza bakılan görüş olarak tanımlanmaktadır. Mimari olarak görünüş anlamında da kullanılır.
İnsanlar yaşadığı çevrenin etkilerinden dolayı ilk zamanlarda doğada hazır bulunan mağaralarda yaşamış, toprak ve kayaları oyarak kendilerine yaşam alanları oluşturmuştur. Zamanla üzerlerini örterek çatılar elde etmiş, çeşitli ihtiyaçlarından dolayı duvarlar vasıtası ile odalar oluşturmuş ve kendi yaşamlarına uygun mekanlar haline getirmiştir.
İnsan, doğası gereği dış ortamdan soyutlanamamış, yukarıda bahsettiğimiz yapılarda da dış ortamdan soyutlanmamış, zamanla bu yapılarda boşluklar açarak yaşamını kitlelerine açmış, dış cephenin ilk örneklerini oluşturmuşlardır. Bu yansımalar zamanla gelişmiş, çeşitlenmiş, renklenmiş ve mimari akımları oluşturmuşlardır. İster şehirde, ister  kırsalda olsun her bina dış görünüşü ile algılanır, teknik olarak yapının kabuğu olan dış cephe, mimari anlayış ve mühendislik tekniklerine göre gelişmiş ve bugünlere kadar gelmiştir.
Gününüzde cephe kavramı içten dışa doğru gelişen yaşamın kendisinden çıkan bir sonuçtur. Gelişen bilim, teknoloji ve tekniklerle birlikte dış cephe malzemelerinin ve mimarinin de gelişimiyle eski dış cephe anlayışı kalmamıştır. Günümüzde en geçerli cephe anlayışı, kolay uygulanabilen, ekonomik, tüm ihtiyaçları karşılayabilen giydirme cepheler dir. Yeni binalar için kolay uygulanabilen bu sistem eski binalar için zahmetli ve maliyetli bir işlemdir. Eski binalar için en yaygın, kolay uygulanabilen ve ekonomik çözüm dış cephe mantolama uygulamasıdır. Giydirme dış cepheler gibi bina dış kabuğunun çeşitli malzemeler ile sarılması tekniğine dayanır. Binaların hem ısı yalıtımı hem de su yalıtımı ihtiyaçlarını karşılar. Görsel uygulamalar ile birlikte estetik görünüm de sağlar.
Bizler istesek de istemesek de içinde yaşadığımız yapılar dışarıdan görünür, binalar sadece barınma ihtiyacını karşılamak için kullanılmamalı aynı zamanda görsel ihtiyaçlarımızı da karşılamalıdır. Güney Yapı olarak yılların bilgi birikimi ve bu bilinçle birlikte, binaların tüm cephe ihtiyaçlarını karşılayıp binalarımıza ve yaşadığım çevreye değer katacak projeler gerçekleştirmektedir.

Bina Mantolama Fiyatları

Bina mantolama fiyatları, kullanılacak malzemeye, bina özelliklerine ve yapılacak uygulamaya göre değişmektedir. Dış cephe ısı yalıtımı genellikle bina imalat aşamasında uygulanmaktadır, eski binalarda ise hem ısı hemde su yalıtımı sağlaması sebebiyle en çok tercih edilen ısı yalıtım uygulaması mantolama dır. En çok kullanılan ısı yalıtımı paket sistemleri  aşağıda listelenmiştir. Fiyat verilmeden önce uygulama yapılacak bina yerinde görülmeli ve ihtiyaçları tam olarak belirlenmelidir.

Polisan Exelans Enerji  Bina mantolama fiyatları                                                  
Polisan Exelans Enerji Karbonlu EPS (4 cm) 1.03 m2
Polisan Exelans Enerji Yapıştırıcı 5 kg
Polisan Exelans Enerji Sıva 5 kg
Polisan Exelans Enerji Dübel 6 adet
Polisan Exelans Enerji Sıva Filesi 1,1 m2
Polisan Exelans Enerji PVC Donatılı Köşe Profili 0,25m
Polisan Exelans Enerji Dekoratif Kaplama 2,5 kg
Polisan Exelans Enerji Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Polisan Exelans Enerji Bina Dış Cephe Mantolama Metrekare fiyatı :…….. TL

Filli Boya Capatect Dalmaçyalı  Bina mantolama fiyatları
Capatect Dalmaçyalı Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Capatect Dalmaçyalı Yapıştırıcı 5 kg
Capatect Dalmaçyalı Sıva 5 kg
Capatect Dalmaçyalı Dübel 6 adet
Capatect Dalmaçyalı Sıva Filesi 1,1 m2
Capatect Dalmaçyalı PVC Donatılı Köşe Profili 0,25m
Capatect Dalmaçyalı Dekoratif Kaplama 2,5 kg
Capatect Dalmaçyalı Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Filli Boya Capatect Dalmaçyalı Bina Dış Cephe Mantolama Metrekare fiyatı :…….. TL

Alsecco Bina Mantolama Fiyatları
Alsecco Mantolama Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Alsecco Mantolama Yapıştırıcı 5 kg
Alsecco Mantolama Sıva 5 kg
Alsecco Mantolama Dübel 6 adet
Alsecco Mantolama Sıva Filesi 1,1 m2
Alsecco Mantolama PVC Donatılı Köşe Profili 0,25m
Alsecco Mantolama Dekoratif Kaplama 2,5 kg
Alsecco Mantolama Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Alsecco Bina Mantolama Metrekare fiyatı :…….. TL

Baumit Bina Mantolama Fiyatları

Baumit Mantolama Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Baumit Mantolama Yapıştırıcı 5 kg
Baumit Mantolama Sıva 5 kg
Baumit Mantolama Dübel 6 adet
Baumit Mantolama Sıva Filesi 1,1 m2
Baumit Mantolama PVC Donatılı Köşe Profili 0,25m
Baumit Mantolama Dekoratif Kaplama 2,5 kg
Baumit Mantolama Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Baumit Bina Mantolama Metrekare fiyatı :…….. TL

Wabietherm Wagner Bina Mantolama Fiyatları 
Wabietherm Wagner Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Wabietherm Wagner Yapıştırıcı 5 kg
Wabietherm Wagner Sıva 5 kg
Wabietherm Wagner Dübel 6 adet
Wabietherm Wagner Sıva Filesi 1,1 m2
Wabietherm Wagner PVC Donatılı Köşe Profili 0,25m
Wabietherm Wagner Dekoratif Kaplama 2,5 kg
Wabietherm Wagner Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Wabietherm Wagner Mantolama Metrekare fiyatı :…….. TL

Marshall Thermos Bina Mantolama Fiyatları
Marshall Thermos Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Marshall Thermos Yapıştırıcı 5 kg
Marshall Thermos Sıva 5 kg
Marshall Thermos Dübel 6 adet
Marshall Thermos Sıva Filesi 1,1 m2
Marshall Thermos PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
Marshall Thermos Dekoratif Kaplama 2.5 kg
Marshall Thermos Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Marshall Thermos Bina Mantolama Metrekare fiyatı :…….. TL

Mavi Kale Bina Mantolama Fiyatları
Mavi Kale   EPS BD 1,05 m2 (4 cm) 1.03 m2
Mavi Kale  Yapıştırıcı 5 kg
Mavi Kale  Sıva 5 kg
Mavi Kale  Dübel 6 adet
Mavi Kale  Sıva Filesi 1,1 m2
Mavi Kale  PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
Mavi Kale  Dekoratif Kaplama 2.5 kg
Mavi Kale  Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Mavi Kale Dış Cephe Mantolama Metrekare fiyatı :…….. TL

Weber Markem Bina Mantolama Fiyatları
Weber Markem Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Weber Markem Yapıştırıcı 5 kg
Weber Markem Sıva 5 kg
Weber Markem Dübel 6 adet
Weber Markem Sıva Filesi 1,1 m2
Weber Markem PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
Weber Markem Dekoratif Kaplama 2.5 kg
Weber Markem Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Weber Markem Bina Mantolama Fiyat :…….. TL

Dyo Klimatherm Bina Mantolama Fiyatları
Dyo Klimatherm Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Dyo Klimatherm Yapıştırıcı 5 kg
Dyo Klimatherm Sıva 5 kg
Dyo Klimatherm Dübel 6 adet
Dyo Klimatherm Sıva Filesi 1,1 m2
Dyo Klimatherm PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
Dyo Klimatherm Dekoratif Kaplama 2.5 kg
Dyo Klimatherm Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Dyo Klimatherm Dış Cephe Mantolama Metrekare fiyatı :…….. TL

Favori Bina Mantolama Fiyatları
Favori Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Favori Yapıştırıcı 5 kg
Favori Sıva 5 kg
Favori Dübel 6 adet
Favori Sıva Filesi 1,1 m2
Favori PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
Favori Dekoratif Kaplama 2.5 kg
Favori Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Favori Dış Cephe Mantolama Metrekare fiyatı :…….. TL

VitraTherm Bina Mantolama Fiyatları
Vtira Therm Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Vitra Therm Yapıştırıcı 5 kg
Vitra Therm Sıva 5 kg
Vitra Therm Dübel 6 adet
Vitra Therm Sıva Filesi 1,1 m2
Vitra Therm PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
Vitra Therm Dekoratif Kaplama 2.5 kg
Vitra Therm Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Vitra Therm Dış Cephe Bina Mantolama Fiyatı :…….. TL

Kale Bina Mantolama Fiyatları
Kale Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Kale Yapıştırıcı 5 kg
Kale Sıva 5 kg
Kale Dübel 6 adet
Kale Sıva Filesi 1,1 m2
Kale PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
Kale Dekoratif Kaplama 2.5 kg
Kale Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Kale Dış Cephe Mantolama Metrekare fiyatı :…….. TL

Dow Bina Mantolama Fiyatları
Dow Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Dow Yapıştırıcı 5 kg
Dow Sıva 5 kg
Dow Dübel 6 adet
Dow Sıva Filesi 1,1 m2
Dow PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
Dow Dekoratif Kaplama 2.5 kg
Dow Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Dow Dış Cephe Mantolama Metrekare fiyatı :…….. TL

Bina mantolama fiyatları almak için  ücretsiz keşif formumuzu doldurabilir veya 0216 475 12 41 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Müşteri temsilcilerimiz binanıza uygun dış cephe izolasyon fiyatları seçiminde size yardımcı olacak ve keşif randevu işleminizi gerçekleştirecektir.

kaynak . https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.4076.bina-mantolama-fiyatlari.html

Apartman Mantolama Kararı Nasıl Alınır

Apartman-Site yöneticilerinin mantolama / ısı yalıtımı kararını alabilmesi için yapması gerekenler.
1- Karar toplantısı : Apartman / site yönetimi kat malikleri ile birlikte toplantı düzenler ve bu toplantıda mantolama yapılıp yapılmayacağına karar verilir. Mantolama kararının alınabilmesi için oy çokluğu gerekmektedir, gereken oy sayısı yarıdan bir fazladır. Toplantı sonunda mantolama kararı alınmışsa mantolama dışında yapılacak ihtiyaçlar da yazılabilir. Kat malikleri bu toplantıda bina/site yönetimlerine firma seçimi için yetki verebilir ya da komisyon kurulmasını isteyebilir, ilk toplantıda yetki verilmişse yetki toplantısına gerek yoktur.
2- Teklif Toplama aşaması : Apartman ve site yönetimleri firma ve fiyat araştırması yapamaya başlar, teklif istenecek firmalar belirlendikten sonra firmalardan idari ve teknik şartname ile fiyat teklifi istenir. Bu aşamada dikkat edilmesi gereken en önemli konu teknik şartnamedir, şartnamede kullanılacak malzemeler detaylı olarak yazılmalı ve tüm firmalarda aynı özellikteki malzemeler için fiyat alınmalıdır.
3- Bilgilendirme toplantısı : Belirli kriterlere göre seçilen firmalardan alınan teklifler kat malikleri ile birlikte değerlendirilir.
Mantolama firması seçiminde dikkat edilmesi gerekenler :  Başladığı hiçbir işi yarım bırakmamış, mali yapıları güçlü, teknik ve uygulamacı personeli yeterli, referans verebilecek, alternatif ödeme seçenekleri sunabilien, malzeme ve işçiliğe en az 5 yıl garanti verebilecek firmalar tercih edilmelidir.
Apartman Mantolama kararı ile sorularınız için iletişim formumuzu doldurabilir ya da 0216 475 12 41 numaralı telefondan hukuk departmanımıza ulaşabilirsiniz.

Dış Cephe Giydirme Sistemleri

Dış cephe giydirme sistemleri, teknolojik, kültürel ve toplumsal gelişmeler ve estetik anlayışın değişmesi ile ortaya çıkmıştır. Yapı bileşeni olarak kullanılması çelik ve donatılı betonun yapı sektöründe kullanılmasından sonra olmuştur. Giydirme cepheler, yüksek katlı binalarda kalın ve hantal beton duvarlar yerine ince bir cephenin olması hem bina yükünü azalması hem de yapının içindeki kullanım alanının genişlemesi sebebi ile daha çok tercih edilmektedir. Değişen mimari anlayışa bağlı olarak estetik olarak da tercih edilmektedir.

Giydirme cepheler, perde duvar, asma cephe, giydirme yüz, giydirme kabuk, takma cephe gibi isimlerle de anılmaktadır fakat, en çok giydirme cephe veya cephe kaplama isimleri kullanılmaktadır.
Dış cephe giydirme sistemlerinin özellikleri : 
Genellikle düz ve eşit parçalardan oluşurlar, kendi yükünü ve etkilendiği yükü özel bağlantılar vasıtası il taşıyıcılara iletir, diğer cephelere göre hafif ve incedir, seri üretilebilir, taşıması ve uygulaması kolaydır zamandan tasarruf sağlar, yüzeyinde toz ve kir barındırmaz kolay temizlenir, dış etkilere dayanıklıdır, yalıtım özellikleri vardır.
Bina cephe kaplama sistemlerinin sınıfları : 
Doluluk boşluk ve imalat tipine göre, kullanılacak yapı malzemelerinin özelliklerine göre, montaj uygulama tekniklerine göre, kullanılacağı yüzeyin sayısına göre, kaplama özelliğini yanındaki diğer işlevlerine göre, sınıflandırılabilir, bunların dışında, çabuk panel, ünite, kolon gibi sınıflara da ayrılır.
kap
Giydirme cephe sistemlerinde kullanılan malzemelerin hammaddeleri : 
Ahşap, demir, çelik, sert çelik, nikelli çelik, paslanmaz çelik, alüminyum, pvc, polipropilen, polietilen, beton, alçı, cam, optik cam, seramik, kompozit, granit, laminant, terracota gibi malzemelerden üretilirler. Ülkemizde genellikle cam, kompozit, çelik ve alüminyum dış cephe giydirmeleri kullanılmaktadır.
Firmamız dış cephe mantolama uygulaması ile birlikte dış cephe giydirme uygulamaları yapmaktadır. Giydirme cephe fiyatları kullanılacak malzemelere ve bina özelliklerine göre farklılık göstermektedir. Detaylı bilgi için ücretsiz keşif formumuzu doldurabilir veya 0216 475 12 41 numaralı telefondan müşteri temsilcilerimize ulaşabilirsiniz.

Isı Yalıtım Levhaları

Genleştirilmiş polistren ( EPS ) Isı Yalıtım Levhaları :

Organik bir ısı yalıtım levhasıdır, Türkiyede 1960’lı yıllarda kullanılmaya başlanmıştır, İlk kullanım yerleri soğuk hava depoları ve buzdolabı imalatında olmuştur. Türkiye’den farklı olarak EPS diğer ülkelerde inşaat sektöründe kullanılmaya başlanmıştır. Ülkemizde yalıtım malzemesi olarak kullanılmı 1980’li yıların sonuna doğru olabilmiştir.
EPS ucuz olması ve yalıtım yeteneğinin yüksek olması sebebi ile tercih edilmektedir. Diğer tercih nedenlerini kısaca şöye sıralayabiliriz.
Basınca dayanıklıdır, ıslanmaz, küflenmez, yalıtım özelliğini kaybetmez, incelmez, çevrecidir, buhar geçirimsizliği yüksektir.
EPS’nin iyi bir yalıtım malzemesi olmasının sebebi m3 başına düşen 3-6 milyar arasında değişen gözeneklere sahip olmasıdır, malzemenin %98i hava boluklarından meydana gelir. Isı iletim katsayısı 0,035 W/mK dir. EPS yanıcı bir maddedir fakat alev almaz, kendiliğinden sönen çeşitleride üretilmektedir. Soğuk hava depolarında, çatılarda, dış duvarda ve buzdolabı imalatında rahatlıkla kullanılabilir.

Estrüde Polistren ( XPS ) Bina Dış Cephe Mantolaması Levhaları :

XPS ilk defa ABD’de askeri amaçla kullanılmaya başlanmış, daha sonra izolasyon kabiliyeti fark edilerek inşaat sektöründe de kullanılmıştır. Avrupa ülkelerinde 60’ lı yıllarda kullanılmaya başlanan XPS, Türkiyede 90’lı yıllardan itibaren kullanılmştır.
EPS gibi XPS de su almaz ve yüksek basınca dayanıklıdır, bu sebepten dolayı teras çatı yalıtımında kullanılabilecek en iyi ısı yalıtım levhasıdır. XPS plastik esalı bir madde olduğu için birçok kimyasala karşı duyarlıdır, özellikle tiner ve yapıştırıcılar ile kullanılmamalıdır. XPS zor yanıcı bir malzemedir, 75-80 derece arasında rahatlıkla kullanılabilir. Isı iletim katsayısı EPS ye göre daha düşüktür, ısı iletim katsayısı 0,026 W/mK dir.
Dış cephe kaplamalarında, çatılarda ve döşeme yalıtımlarında rahatlıkla kullanılabilir, su ve rutubetten etkilenmez.

Isı Yalıtım Levhalarının Dış Duvarlarda Kullanımı

EPS ve XPS ısı yalıtım levhalarının kenarlarına çerçeve metodu ile  yapıştırma harcı sürülür ve bina dış yüzeylerine düzgün bir şekilde yapıştırılır ve kuruma işlemi bittikten sonra metrekareye 6 adet gelecek şekilde plastik çivili dübel kullanılarak duvara sabitlenir. Sabitleme işleminden sonra fileli sıva ve dekoratif sıva uygulaması yapılır, son olarak dış cephe boya uygulaması ile işlem tamamlanır.
Her iki ısı yalıtım levhası da dış cephe mantolama uygulamasında kullanılabilir.

Mantolama Uygulaması

Dış cephe mantolama yapının içerisindeki sıcaklığı korumak için binanın dış cephesinin, yalıtım özelliği olan malzemeler ile kaplanarak ısı transferlerinin engellenmesi olarak tanımlanabilir.
Bu uygulama bina dış cephesini ısı farklarından koruyarak binanın ömrünün uzamasına yardımcı olur, ısıtma soğutma amaçlı kullanılan klima kombi vs. araçların kapatılmasından sonra da bina içerisindeki ısıl şartların devamını sağlar.
Dış cephe mantolama uygulamaları  hem yaz hem de kış mevsimlerinde sıcak/soğuk ısı transferlerini engeller, halk arasında yaygın olarak bilinen sadece kış aylarında sıcaklığı korumak için yapılan bir uygulama değil, her mevsim şartlarında insanların ihtiyaç duyduğu konfor şartlarının sağlanması için yapılan bir uygulamadır.
Isı yalıtımı nın bir çeşiti ve en çok tercih edileni olan bina dış cephe mantolama uygulamasından istenilen sonucun alınabilmesi için dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır, dikkat edilmesi gerekenleri kısaca özetlemeye çalışalım,
Mantolama Uygulaması yapılırken bina dış yüzeyinde ısı köprüleri dediğimiz ısı kaçakları oluşturulmamalıdır, yani bina dış yüzeyinde açık alan kalmayacak şekilde ısı yalıtım levhaları ile kaplanmalıdır. Mantolama mutlaka bu işin uzmanlarınca yapılmalıdır. Uygulamada dikkat edilecek en önemli husus budur.
Uygulama dışında dikkat edilmesi gereken bir başka konu ise kaplama işleminde kullanılacak mantolama malzemeleridir. Malzeme seçiminde dikkat edilecek en önemli madde kullanılacak malzemelerin uyumudur. Kullanıcak malzemeler zamanla yalıtım özelliklerini kaybetmeyecek şekilde imal edilmiş uzun ömürlü malzemeler olmalıdır.
Mantolama uygulaması doğru yapıldığı takdirde hem ısı hem de su ve nem yalıtımı sağlar, yapıların dış cephelerini olumsuz hava koşullarına karşı koruyarak bina ömrünü uzatır. İnsanların sağlıklı yaşaması için gereken ısı şartları koruyarak sağlıklı bir toplum oluşmasına yardımcı olur. Mantolama sadece bina dışını değil aynı zamanda rutubeti engelleyerek bina iç cephe boyasını da korur. Isıtma ve soğutma masraflarını azaltır.  Çevrecidir. Kolay uygulanabilir ve uzun ömürlüdür.

Baumit Dış Cephe Kaplama Fiyatları

Kullanılacak Malzemeler Miktarı Birimi
Baumit Dış Cephe Kaplama Levhası EPS (4 cm) 1,05 M2
Baumit Dış Cephe Kaplama Yapıştırıcısı 4,00 Kg
Baumit Dış Cephe Kaplama Plastik Çivili Dübel 6,00 Adet
Baumit Dış Cephe Kaplama File 1,10 Mt
Baumit Dış Cephe Kaplama Fileli Köşebent 0,50 Mt
Baumit Dış Cephe Kaplama Sıva 5,00 Kg
Baumit Dış Cephe Kaplama Dekoratif Sıva 2,50 Kg
Baumit  Dış Cephe Boya 0,35 Kg

Baumit Dış Cephe Kaplama Fiyatı :……….. TL

Dış Cephe Kaplama fiy­at­ları, kul­lanılan dış cephe kaplama malzemeleri nin ve binanın özelliklerine  bağlı olarak değişik­lik gös­terir, fiyat almak için lütfen ücretsiz keşif formumuzu doldurunuz.Müşteri temsilcilerimiz en kısa sürede sizi arayacak ve keşif randevu işleminizi gerçekleştirecektir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.4096.baumit-discephe-kaplama-fiyatlari

İzolasyon Fiyatları

İzolasyon fiyatları, kullanılacak malzemeye, bina özelliklerine ve yapılacak uygulamaya göre değişmektedir. Dış cephe ısı yalıtımı / mantolama genellikle bina imalat aşamasında uygulanmaktadır, eski binalarda ise hem ısı hemde su yalıtımı sağlaması sebebiyle en çok tercih edilen ısı yalıtımı uygulaması mantolama dır. En çok kullanılan ısı yalıtım paket sistemleri  aşağıda listelenmiştir.

Polisan Exelans Enerji Dış Cephe  İzolasyon Fiyatları                                                  
Polisan Exelans Enerji Karbonlu EPS (4 cm) 1.03 m2
Polisan Exelans Enerji Yapıştırıcı 5 kg
Polisan Exelans Enerji Sıva 5 kg
Polisan Exelans Enerji Dübel 6 adet
Polisan Exelans Enerji Sıva Filesi 1,1 m2
Polisan Exelans Enerji PVC Donatılı Köşe Profili 0,25m
Polisan Exelans Enerji Dekoratif Kaplama 2,5 kg
Polisan Exelans Enerji Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Polisan Exelans Enerji Dış Cephe İzolasyon Metrekare fiyatı :…….. TL
Filli Boya Capatect Dalmaçyalı Dış Cephe  İzolasyon Fiyatları
Capatect Dalmaçyalı Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Capatect Dalmaçyalı Yapıştırıcı 5 kg
Capatect Dalmaçyalı Sıva 5 kg
Capatect Dalmaçyalı Dübel 6 adet
Capatect Dalmaçyalı Sıva Filesi 1,1 m2
Capatect Dalmaçyalı PVC Donatılı Köşe Profili 0,25m
Capatect Dalmaçyalı Dekoratif Kaplama 2,5 kg
Capatect Dalmaçyalı Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Filli Boya Capatect Dalmaçyalı Dış Cephe İzolasyon Metrekare fiyatı :…….. TL
Alsecco Dış Cephe Kaplama Yalıtım Fiyatları
Alsecco Mantolama Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Alsecco Mantolama Yapıştırıcı 5 kg
Alsecco Mantolama Sıva 5 kg
Alsecco Mantolama Dübel 6 adet
Alsecco Mantolama Sıva Filesi 1,1 m2
Alsecco Mantolama PVC Donatılı Köşe Profili 0,25m
Alsecco Mantolama Dekoratif Kaplama 2,5 kg
Alsecco Mantolama Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Alsecco Dış Cephe izolasyon Metrekare fiyatı :…….. TL

Baumit Dış Cephe Kaplama İzolasyon Fiyatları

Baumit Mantolama Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Baumit Mantolama Yapıştırıcı 5 kg
Baumit Mantolama Sıva 5 kg
Baumit Mantolama Dübel 6 adet
Baumit Mantolama Sıva Filesi 1,1 m2
Baumit Mantolama PVC Donatılı Köşe Profili 0,25m
Baumit Mantolama Dekoratif Kaplama 2,5 kg
Baumit Mantolama Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Baumit Dış Cephe İzolasyon Metrekare fiyatı :…….. TL
Wabietherm Wagner Dış Cephe Kaplama İzolasyon Fiyatları
Wabietherm Wagner Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Wabietherm Wagner Yapıştırıcı 5 kg
Wabietherm Wagner Sıva 5 kg
Wabietherm Wagner Dübel 6 adet
Wabietherm Wagner Sıva Filesi 1,1 m2
Wabietherm Wagner PVC Donatılı Köşe Profili 0,25m
Wabietherm Wagner Dekoratif Kaplama 2,5 kg
Wabietherm Wagner Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Wabietherm Wagner Dış Cephe izolasyon Metrekare fiyatı :…….. TL
Marshall Thermos Dış Cephe Kaplama İzolasyon Fiyatları
Marshall Thermos Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Marshall Thermos Yapıştırıcı 5 kg
Marshall Thermos Sıva 5 kg
Marshall Thermos Dübel 6 adet
Marshall Thermos Sıva Filesi 1,1 m2
Marshall Thermos PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
Marshall Thermos Dekoratif Kaplama 2.5 kg
Marshall Thermos Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Marshall Thermos Dış Cephe izolasyon Metrekare fiyatı :…….. TL
Mavi Kale Dış Cephe Kaplama İzolasyon Fiyatları
Mavi Kale   EPS BD 1,05 m2 (4 cm) 1.03 m2
Mavi Kale  Yapıştırıcı 5 kg
Mavi Kale  Sıva 5 kg
Mavi Kale  Dübel 6 adet
Mavi Kale  Sıva Filesi 1,1 m2
Mavi Kale  PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
Mavi Kale  Dekoratif Kaplama 2.5 kg
Mavi Kale  Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Mavi Kale Dış Cephe izolasyon Metrekare fiyatı :…….. TL
Weber Markem Dış Cephe Kaplama İzolasyon Fiyatları
Weber Markem Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Weber Markem Yapıştırıcı 5 kg
Weber Markem Sıva 5 kg
Weber Markem Dübel 6 adet
Weber Markem Sıva Filesi 1,1 m2
Weber Markem PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
Weber Markem Dekoratif Kaplama 2.5 kg
Weber Markem Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Weber Markem Dış Cephe Bina Mantolama M2 Fiyatları :…….. TL

Dyo Klimatherm Dış Cephe Kaplama İzolasyon Fiyatları
Dyo Klimatherm Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Dyo Klimatherm Yapıştırıcı 5 kg
Dyo Klimatherm Sıva 5 kg
Dyo Klimatherm Dübel 6 adet
Dyo Klimatherm Sıva Filesi 1,1 m2
Dyo Klimatherm PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
Dyo Klimatherm Dekoratif Kaplama 2.5 kg
Dyo Klimatherm Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Dyo Klimatherm Dış Cephe izolasyon Metrekare fiyatı :…….. TL

Favori Dış Cephe Kaplama İzolasyon Fiyatları
Favori Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Favori Yapıştırıcı 5 kg
Favori Sıva 5 kg
Favori Dübel 6 adet
Favori Sıva Filesi 1,1 m2
Favori PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
Favori Dekoratif Kaplama 2.5 kg
Favori Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Favori Dış Cephe izolasyon Metrekare fiyatı :…….. TL

Dow Dış Cephe Kaplama İzolasyon Fiyatları
Dow Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Dow Yapıştırıcı 5 kg
Dow Sıva 5 kg
Dow Dübel 6 adet
Dow Sıva Filesi 1,1 m2
Dow PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
Dow Dekoratif Kaplama 2.5 kg
Dow Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Dow Dış Cephe izolasyon Metrekare fiyatı :…….. TL

Vitra Therm Dış Cephe Kaplama İzolasyon Fiyatları
Vitra Therm Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Vitra Therm Yapıştırıcı 5 kg
Vitra Therm Sıva 5 kg
Vitra Therm Dübel 6 adet
Vitra Therm Sıva Filesi 1,1 m2
Vitra Therm PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
Vitra Therm Dekoratif Kaplama 2.5 kg
Vitra Therm Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Vitra Therm Dış Cephe izolasyon Metrekare fiyatı :…….. TL

Kale Dış Cephe Kaplama İzolasyon Fiyatları
Kale Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Kale Yapıştırıcı 5 kg
Kale Sıva 5 kg
Kale Dübel 6 adet
Kale Sıva Filesi 1,1 m2
Kale PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
Kale Dekoratif Kaplama 2.5 kg
Kale Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Kale Dış Cephe izolasyon Metrekare fiyatı :…….. TL

İzolasyon fiyatları almak için  ücretsiz keşif formumuzu doldurabilir veya 0216 475 12 41 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Müşteri temsilcilerimiz binanıza uygun dış cephe izolasyon fiyatları seçiminde size yardımcı olacak ve keşif randevu işleminizi gerçekleştirecektir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.4038.izolasyon-fiyatlari.html

Dış Cephe Boya Fiyatları

Polisan Exelans Grenli Dış Cephe Boyası
Su bazlı, kendi kendini yıkayan, grenli, kaplama. Su bazlı, akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, silikonlu ince desenli rulo ile uygulanan, rulo ile desen verilen, grenli mat dış cephe kaplaması dır.
Polisan Exelans Grenli Dış Cephe Boya Fiyatları …… TL
Polisan Natura A1 Silikonlu – Grenli Dış Cephe Boya
Su bazlı, silikonlu, grenli kaplama. Su bazlı, akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, ince desenli rulo ile uygulanan, rulo ile desen verilen, grenli, mat dış cephe kaplamasıdır.
Polisan Natura A1 Silikonlu – Grenli Dış Cephe Boya Fiyatları …… TL
Polisan Exelans Dekoratif Grenli Dış Cephe Boyası
Su bazlı, dekoratif amaçlı hazır sıva. Su bazlı, akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, silikon katkılı, ince desenli rulo ile uygulanan, rulo ile desen verilen, grenli, beyaz renkte, mat, dekoratif görüntü vermek için önerilen hazır sıva.
Polisan Exelans Dekoratif Grenli Dış Cephe Boya …… TL
Polisan Exelans Anti-Aging – Düz Dış Cephe Boyası
Su bazlı, kendi kendini yıkayan boya. Su bazlı,  akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, esnek, silikonlu, solmaya karşı dirençli, mat, dış cephe boyasıdır.
Polisan Exelans Anti-Aging – Düz Dış Cephe Boya Fiyatları ….. TL
Polisan Exelans Düz Dış Cephe Boyası
Su bazlı, kendi kendini yıkayan boya. Su bazlı, akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, silikonlu, mat dış cephe boyasıdır.
Polisan Exelans Düz Dış Cephe Boya Fiyatları ….. TL
Polisan Natura A1 Silikonlu – Düz Dış Cephe Boyası
Su bazlı, silikonlu boya. Akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı,  silikonlu dış cephe boyasıdır.
Polisan Natura A1 Silikonlu – Düz Dış Cephe Boya Fiyatları ……TL
Polisan Natura A1 Silikonlu – Texture Dış Cephe Boyası
Su bazlı, silikonlu, mat kaplama. Su bazlı , akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı , silikon katkılı, ince desenli rulo ile uygulanan, rulo ile desen verilen, texture, mat dış cephe kaplamasıdır.
Jotun Jotashield Super Durable Dış Cephe Boyası
Jotashield Super Durable, konvansiyonel boya sistemlerine kıyasla dört kat yaşam ömrü sunan yeni dış cephe ürünüdür. Bir binanın ortalama yaşam süresine denk gelen 20 yıl boyunca yapıyı dış koşullara karşı korurken estetik bir görünüm kazandırır.
Jotun Jotashield Super Durable Dış Cephe Boya Fiyatları ….. TL
Jotun Jotashield Extreme Dış Cephe Boyası
Klasik bir dış cephe boyası, güneş ışınıyla gelen kızılötesi ışınların sadece bir kısmını geri yansıtır. Geri kalan kızıl ötesi ışınlarını ise bina, içine çeker. Bu ısı, binanın iç cephesine doğru ilerler ve iç ortam sıcaklığının artmasına neden olur.
Jotun Jotashield Extreme Dış Cephe Boya Fiyatları ….. TL
Jotun Jotashield Topcoat Silk Dış Cephe Boyası
%100 saf akrilik bağlayıcılı, yüksek kaliteli, zorlu iklim koşulları ve UV dayanımı için üretilmiş, çevre dostu, dış cephe boya serisidir. Düşük kir tutma özelliklerine sahiptir.
Jotun Jotashield Topcoat Silk Dış Cephe Boya Fiyatları ….. TL
Jotun Jotashield Tex Ultra Dış Cephe Boyası
Üstün çatlak köprüleme özelliğine sahip, esnek boya sistemi 1.4mm’ye kadar çatlak köprüleme özelliğine sahip esnek boya sistemi; %100 saf akrilik, yüksek kaliteli, UV dayanımlı, çevre dostu, dış cephe boyası. Yarı mat, portakal kabuğu görünümündedir.
Jotun Jotashield Tex Ultra Dış Cephe Boya Fiyatları ….. TL
Jotun Jotashield Tex Fine Dış Cephe Boyası
Yarı mat, dayanıklı, esnek ve ince tekstürlü dış cephe boyası.%100 saf akrilik, çevre dostu, binaların dış cepheleri için su ve alkali dayanımı sağlayan özel bağlayıcılı, 0.5mm’ye kadar çatlak köprüleme özelliğine sahip dış cephe boyası.
Weber.texSFLEX(Serpo Flex) Dış Cephe Boyası
UV ile kürlenen, -40oC ile 60oC arasında esnekliğini kaybetmeyen, elastomerik, grenli dış cephe boyasıdır.
Kolay ve hızlı uygulama olanağı sağlar.Süper elastik yapısıyla çatlaklara karşı dayanıklıdır.Yüzeylere nefes aldırır.
Weber.texSFLEX(Serpo Flex) Dış Cephe Boya Fiyatları ….. TL
Weber.texflex(Serpo Flex 0) Dış Cephe Boyası
Akrilik emülsiyon esaslı, süper elastik, dış cephe boyası. Yüzeylere nefes aldırır.  Dış etkenlere karşı dayanıklıdır.  Süper elastik yapısıyla kılcal çatlaklara karşı dayanıklıdır.
Weber.texflex(Serpo Flex 0) Dış Cephe Boya Fiyatları ….. TL
WeberSL 100 Dış Cephe Boyası
Siliko-Silikat teknolojisi ile üretilmiş, mineral yüzeye moleküler bağlarla bağlanan, çözünmeyen kristal yapıda, çevreye duyarlı, inorganik, silikat ve silikon esaslı, mat dış cephe boyası. Yüksek yüzey mukavemetine sahiptir.
Yüksek su buharı geçirgenliğine sahiptir.  Düşük su emiciliğine sahiptir.
WeberSL 100 Dış Cephe Boya Fiyatları ….. TL
Weber.texXR(Serpo Coat 0) Dış Cephe Boyası
Akrilik emülsiyon esaslı, son kat mat dış cephe boyası. Uzun yıllar güzelliğini koruyan, kalıcı renklere sahiptir.
Yüzeylere nefes aldırır.  Dış etkenlere karşı dayanıklıdır.  Yüksek örtücülük ve aderansa sahiptir.
Weber.texXR(Serpo Coat 0) Dış Cephe Boya Fiyatları ….. TL
Weber.texXT(Serpo Silcoat 0) Dış Cephe Boyası
Akrilik emülsiyon esaslı, silikon katkılı, son kat mat dış cephe boyası. Uzun yıllar güzelliğini koruyan, kalıcı renklere sahiptir.  Yüzeylere nefes aldırır.  Dış etkenlere karşı dayanıklıdır.  Su itme özelliği vardır.  Yüksek örtücülük ve aderansa sahiptir.
Weber.texXT(Serpo Silcoat 0) Dış Cephe Boya Fiyatları ….. TL
Weber.texXS Dış Cephe Boyası
 Akrilik emülsiyon esaslı, silikon katkılı, son kat mat dış cephe boyası. Uzun yıllar güzelliğini koruyan, kalıcı renklere sahiptir. Yüzeylere nefes aldırır. Dış etkenlere karşı dayanıklıdır  Su itme özelliği vardır.  Yüksek örtücülük ve aderansa sahiptir.
Filli Boya AmphiSilan Dış Cephe Boyası
Yeni labirent dokusu sayesinde duvardaki nem kolayca dışarı atılır ve böylece yapı malzeme standartlarına uygun uygulama yapıldığında boyanın dökülmesi tamamen engellenmiş olur. Ağır iklim şartlarına karşı geliştirilen silikon bağlayıcı dolgu pigment sistemi sayesinde boya yüzeyle tamamen bütünleşir ve uzun yıllar dayanıklı kalır. Kullanılan özel pigmentler sayesinde oluşturulan fotokatalitik merkezler, yüzeyde biriken kirleri okside ederek parçalar ve yüzeyin temiz kalmasını sağlar. Silikon esaslı bağlayıcı sistemi ile yüksek UV direnci sağlanır. Uygulandığı yüzeylerdeki yayılma özelliğinden dolayı kolay sürülür. Zaman ve işçilikten tasarruf sağlar. Kullanırken sıçramaz ve damlamaz.
Filli Boya AmphiSilan Dış Cephe Boya Fiyatları ….. TL
Filli Boya AmphiSilan-W Dış Cephe Boyası
AmphiSilan-W içerdiği etken katkılar sayesinde yüzeylerde küf, mantar ve yosun oluşmasına karşı direnç gösterir. AmphiSilan-W ayrıca özel dokusu, silikon yapısı ile ideal su iticilik özelliğine sahiptir, yüksek yapışma gücü ile yüzeyle bütünleşir. Bu şekilde uygulandığı yüzeyler dökülmez, kabarmaz. Kullanılan özel pigment ve bağlayıcıların UV ışınlarına ve iklim şartlarına karşı gösterdikleri dayanıklılık sayesinde renkler uzun yıllar boyunca solmaz. AmphiSilan-W kolay uygulanır, yüzeylerde silikon katkısı sayesinde kolay yayılır. Zaman ve işçilikten tasarruf sağlar.
Filli Boya AmphiSilan-W Dış Cephe Boya Fiyatları ….. TL
Filli Boya Betakril Dış Cephe Boyası
Mükemmel örtme gücüne sahip Betakril, yapısında kullanılan pigmentler sayesinde yüksek UV direncine sahiptir. Uygulandığı yüzeylere üstün aderans gücüyle çok iyi tutunur. Atmosfer koşullarına, kirliliğe, güneş ışınlarına, sürtünme ve darbelere dayanıklıdır. Uygulandığı yüzeylere yayılma özelliğinden dolayı kolay sürülür. Zaman ve işçilikten tasarruf sağlar. Kullanırken sıçramaz ve damlatmaz. Nefes alma özelliği sayesinde yüzeyde oluşan nemin dışarı çıkabilmesini sağlar.
Filli Boya Betarkril Dış Cephe Boyası Fiyatları ….. TL
Filli Boya Caparol Kort Boyası
Minera lzeminler üzerinde yüksek yapışma kabiliyeti olup, mükemmel örtme gücü ile en zor zeminlerde tatmin edici sonuçlar oluşturur. Atmosferin aşındırıcı etkilerine karşı dirençlidir. Renk solması ve sararma yapmaz. Uygulandığı yüzey ile bütünleşir ve çatlama, dökülme yapmaz. Yağlara,zayıf asit ve bazlara dayanıklıdır.
Filli Boya Caparol Kort Boya Fiyatları ….. TL
Filli Boya Muresko Silakril Dış Cephe Boyası
Hidrofobik bağlayıcı yapısı ve silikondan elde edilen avantajları ideal şekilde birleştirerek, dış cephede ihtiyaç duyulan özellikleri tek başına bünyesinde barındırır. Silikonun özelliklerini optimum oranda yansıtır, böylece iyi nefes alma ve su iticilik özelliklerini bir arada sunar. Silikonun özellikleri sayesinde yüzeylerin daha az ıslanması ve daha çabuk kuruması sağlanmıştır, böylece boyanın yüzeyden soyulup dökülmesi, çatlaması ve kabarması engellenmiştir. Mükemmel örtme gücüne sahip Muresko Silakril, yapısında kullanılan pigmentler sayesinde yüksek UV direncine sahiptir. Uygulandığı yüzeylere üstün aderans gücüyle çok iyi tutunur. Yayılma özelliğinden dolayı kolay sürülür. Zaman ve işçilikten tasarruf sağlar
Filli Boya Muresko Silakril Dış Cephe Boya Fiyatları ….. TL
Filli Boya AmphiSilan-G Dış Cephe Boyası
Yeni nesil silikon-akrilik emülsiyon esaslı, yüksek renk dayanımı ve su iticiliğine sahip, durumat parlaklığında
yapı son kat dış cephe boyasıdır.
Filli Boya AmphiSilan-G Dış Cephe Boya Fiyatları
Filli Boya AmphiSilan Grenli Dış Cephe Boyası
AmphiSilan Grenli, yüksek nefes alma yeteneğine sahiptir. Silikon yapısındaki gözenekler sayesinde duvardaki nemin engellenmeden dışarı atılmasını sağladığı için dökülme yapmaz. Yağmura karşı dayanıklı, su itici özelliğe sahip oluşu nedeniyle duvarlarınız sürekli kuru kalır. Böylece yüzey kirliliği, yosun ve küflenme oluşmasına sebep olan etkenler en aza inmiş olur. Yüksek örtme gücüne sahiptir.
Filli Boya AmphiSilan Grenli Dış Cephe Boya Fiyatları ….. TL
Filli Boya Betakril Grenli Dış Cephe Boyası
Üzerine boya gerektirmez, tek kat uygulanabilir. Grenli yapısına uygun özel tanecik yapısına sahip dolgularla geliştirilmiş ve güçlendirilmiştir. Dengeli kuruma özelliği gösterir. Yüksek örtme gücüne sahiptir. Uygulandığı yüzeylere mükemmel aderans gösterir. Yapışma mukavemeti en üst seviyededir. Atmosfer koşullarına, kirliliğe, güneş ışınlarına, sürtünme ve darbelere dayanıklıdır. Uygulandığı yüzeylere yayılma özelliğinden dolayı kolay sürülür. Nefes alma özelliği sayesinde yüzeyde oluşan nemin dışarı çıkabilmesini sağlar.
Filli Boya Betakril Grenli Dış Cephe Boya Fiyatları ….. TL
Filli Boya Muresko Silakril Grenli Dış Cephe Boyası
Üzerine boya gerektirmez, tek kat uygulanır. Benzersiz portakal kabuğu deseni elde edilebilir. Yüksek örtme gücüne sahiptir. Uygulandığı yüzeylere mükemmel aderans gücüyle çok iyi tutunur. Yapışma mukavemeti en üst seviyededir. Atmosfer koşullarına, kirliliğe, U.V. ışınlarına, sürtünme ve darbelere dayanıklıdır. Uygulandığı yüzeylere yayılma özelliğinden dolayı kolay sürülür. Nefes alma özelliği sayesinde yüzeyde oluşan nemin dışarı çıkabilmesini sağlar. Su itici özelliği sayesinde duvarlarınız daima kuru kalır.
Filli Boya Muresko Silakril Grenli Dış Cephe Boya Fiyatları ….. TL
Filli Boya Muresko Silakril Kalın Dişli Grenli Dış Cephe Boyası
Grenli yapısına uygun özel tanecik yapısına sahip dolgularla geliştirilmiş ve güçlendirilmiştir. Dengeli kuruma özelliği gösterir. Yüksek örtme gücüne sahiptir. Uygulandığı yüzeylere mükemmel aderans gösterir. Yapışma mukavemete en üst seviyededir. Atmosfer koşullarına, kirliliğe, güneş ışınlarına,sürtünme ve darbelere dayanıklıdır. Uygulandığı yüzeylere yayılma özelliğinden dolayı kolay sürülür.Nefes alma özelliği sayesinde yüzeyde oluşan nemin dışarı çıkabilmesini sağlar.
Marshall Masterpro Elastomerik Dış Cephe Boyası
%100 Saf akrilik yapıda UV ışınları yardımı ile kürleşerek, çapraz bağlar ile sertleşen elastomerik yalıtım boyasıdır. Su geçirmeme özelliğinden dolayı dış yüzeylerde kullanılır. Değişken nem oranlarında ve değişken sıcaklıklarda esnekliğini koruyarak; oluşabilecek yüzey gerilim kaynaklı ince, kılcal / küçük çatlaklıkların oluşmasını önleyen elastik film oluşturur. Her türlü yeni ve eski yüzeylerde kullanılabilinir. Uzun ömürlü mükemmel bir kaplama malzemesidir.
Marshall Masterpro Elastomerik Dış Cephe Boya Fiyatları ….. TL
Marshall Masterpro Saf Akrilik Dış Cephe Boyası
%100 saf akrilik esaslı, yüksek örtücülüğe sahip, sert iklim koşullarına dayanıklı, neme ve suya yüksek dayanım gösteren, yarı mat görünümlü dış cephe duvar boyasıdır. UV direnci sayesinde parlaklık ve rengin uzun yıllar kalıcı olmasını sağlar. Dış cephe ile sert iklim koşulları arasında oluşturduğu mükemmel bariyer sayesinde yıllarca koruma sağlar.
Marshall Masterpro Saf Akrilik Dış Cephe Boya Fiyatları ….. TL
Marshall Akrikor Silikonlu Flat Dış Cephe Boyası
Silikon modifiye latex bağlayıcı yapısında, su emme özelliği çok düşük, su buhar geçirgenliği çok yüksek, atmosfer koşullarına, güneş ışınlarına, sürtünme ve aşınmaya dayanıklı, uygulandığı yüzeyleri yıllarca koruyan, düz dış cephe duvar boyasıdır.
Marshall Akrikor Silikonlu Flat Dış Cephe Boya Fiyatları ….. TL
Marshall Akrikor Silikonlu Grenli Dış Cephe Boyası
Akrilik bağlayıcının silikon ile modifiye edilmesiyle neme, suya yüksek dayanım gösteren dış cephe kaplamasıdır. Kalın ve örtücü film oluşturur. Uygulandığı yüzeylere grenli olması nedeni ile dekoratif bir görünüm verir.
Marshall Akrikor Silikonlu Grenli Dış Cephe Boya Fiyatları ….. TL
Marshall Akrikor Akrilik Flat Dış Cephe Boyası
Latex bağlayıcı yapısında, nefes alma özelliğine sahip, güneş ışınlarına, sürtünme ve aşınmaya dayanıklı, uygulandığı yüzeyleri koruyan, yüksek kir tutmama özelliği ile estetik görünümün korunmasını sağlayan, zamanla renk değişimini engelleyen, düz görünümlü,uzun ömürlü dış cephe boyasıdır.
Marshall Akrikor Akrilik Flat Dış Cephe Boya Fiyatları ….. TL
Marshall Akrikor Akrilik Grenli Dış Cephe Boyası
Latex bağlayıcı yapısında, nefes alma özelliğine sahip, güneş ışınlarına, sürtünme ve aşınmaya dayanıklı, uygulandığı yüzeyleri koruyan, yüksek kir tutmama özelliği, zamanla renk değişimini engelleyen,uzun ömürlü dış cephe boyasıdır. Uygulandığı yüzeylere grenli olması nedeni ile dekoratif bir görünüm verir.
Marshall Akrikor Akrilik Grenli Dış Cephe Boya Fiyatları ….. TL
Marshall Protect Silikonlu Flat Dış Cephe Boyası
Silikon modifiye latex bağlayıcı yapısında, su emme özelliği çok düşük, su buhar geçirgenliği yüksek, atmosfer koşullarına, güneş ışınlarına, sürtünme ve aşınmaya dayanıklı, kir tutmama özelliği ile estetik görünümün korunmasını sağlayan uzun ömürlü dış cephe duvar boyasıdır.
Dyo Nanotex Dış Cephe Boyası
Nanoteknoloji ile üretilmiş, dekoratif dış cephe boyasıdır. Su bazlı Mat görünümlü.Işıkla kendini temizleyen-Fotokatalitik Küf, mantar ve bakteri gelişimine dirençli. Su iticiliği yüksek. TS 7847 ‘ye uygundur.
Dyo Nanotex Dış Cephe Boya Fiyatları ….. TL
Dyo Teknotex Dış Cephe Boyası
Akrilik emülsiyon esaslı, PTFE katkılı, dış cephe boyasıdır. Su bazlı. Mat görünümlü.  Yağmur suyu ile kendi kendini temizleyen.  Küf, mantar ve bakteri gelişimine dirençli.  Su iticiliği yüksek. TS 7847 ‘ye uygundur.
Dyo Teknotex Dış Cephe Boya Fiyatları ….. TL
Dyo Dyolasteks Dış Cephe Boyası
Saf akrilik esaslı dış cephe boyası.  Esnek.  Su bazlı.  Mat görünümlü.  Küf gelişimine dirençli.  Su iticiliği yüksek.  Örtücülüğü yüksek.  TS 7847 ‘ye uygundur.
Dyo Dyolasteks Dış Cephe Boya Fiyatları ….. TL
Dyo Dyosil Dış Cephe Boyası
Akrilik emülsiyon esaslı, dış cephe boyasıdır.Silikonlu.Su bazlı.Mat görünümlü.Küf gelişimine dirençli.Su iticiliği yüksek.Su ile kendini temizleyen.Örtücülüğü yüksek.TS 7847 ‘ye uygundur.
Dyo Dyosil Dış Cephe Boya Fiyatları ….. TL
Dyo Dyotex Dış Cephe Boyası 
%100 Saf akrilik emülsiyon esaslı, dış cephe boyasıdır.Su bazlı.Mat görünümlü.TS 7847 ‘ye uygundur. Teknotex Grenli.Akrilik emülsiyon esaslı, PTFE katkılı, dış cephe grenli kaplama malzemesidir.Su bazlı.Mat görünümlü.Yağmur suyu ile kendi kendini temizleyen.Su iticiliği yüksek.TS 7847 ‘ye uygundur.
Dyo Dyotex Dış Cephe Boya Fiyatları ….. TL
Dyo Texture Dış Cephe Boyası
Akrilik emülsiyon esaslı,  grenli dış cephe kaplama malzemesidir.Su bazlı.Mat görünümlü.Yüksek desen verme özelliği.TS 7847 ‘ye uygundur.
Düfa Silosan Silikonlu Dış Cephe Boyası
İçerdiği özel silikon sayesinde uygulanan yüzeylerde ; su iticiliği, yüksek su buharı geçirgenliği, neme ve tuzlu suya karşı direnç sağlar. Güneş gören yüzeylerde renk solmasına dirençli özel pigmentler kullanılmıştır. Küf, mantar ve yosuna karşı koruma sağlar. Kir tutmaz böylece uzun yıllar boyanın ilk günkü gibi kalmasını sağlar. Uygulaması çok kolay çevre ve insan sağlığına duyarlı son kat boyadır.
Düfa Silosan Silikonlu Dış Cephe Boya Fiyatları ….. TL
Düfa Silosan Akrilik Düz Dış Cephe Boyası
Neme ve tuzlu suya karşı direnç sağlar. Güneş gören yüzeylerde renk solmasına dirençli özel pigmentler kullanılmıştır. Küf, mantar ve yosuna karşı koruma sağlar. Kir tutmaz böylece uzun yıllar boyanın ilk günkü gibi kalmasını sağlar. Uygulaması çok kolay çevre ve insan sağlığına duyarlı son kat boyadır.
Düfa Silosan Akrilik Düz Dış Cephe Boya Fiyatları ….. TL
Düfa Silosan Silosil Silikonlu Dış Cephe Boyası
İçerdiği özel silikon sayesinde uygulanan yüzeylerde ; su iticiliği,yüksek su buharı geçirgenliği, neme ve tuzlu suya karşı direnç sağlar. Güneş gören yüzeylerde renk solmasına dirençli özel pigmentler kullanılmıştır. Küf, mantar ve yosuna karşı koruma sağlar. Kir tutmaz böylece uzun yıllar boyanın ilk günkü gibi kalmasını sağlar. Uygulaması çok kolay çevre ve insan sağlığına duyarlı son kat boyadır.
Düfa Silosan Silosil Silikonlu Dış Cephe Boya Fiyatları ….. TL
Düfa Silosan Silikonlu Grenli Dış Cephe Boyası
İçerdiği özel silikon sayesinde uygulanan yüzeylerde ; su iticiliği, yüksek su buharı geçirgenliği, neme ve tuzlu suya karşı direnç sağlar. Güneş gören yüzeylerde renk solmasına dirençli özel pigmentler kullanılmıştır. Küf, mantar ve yosuna karşı koruma sağlar. Uygulaması çok kolay çevre ve insan sağlığına duyarlı son kat boyadır.
Casati Verona Line / Verona Sil Dış Cephe Boyası
Silikon katkılı akrilik esaslı DÜZ sonkat dış cephe boyası.Atmosferin yıpratıcı etkilerine (nem, güneş ışını, kir, rüzgar v.b.) mükemmel dayanır. Kolay uygulanır ve kapatıcılığı yüksektir, küf ve yosun üremesine dirençlidir.
Casati Verona Line / Verona Sil Grenli Dış Cephe Boyası
Silikon katkılı akrilik esaslı GRENLİ sonkat dış cephe boyası.Atmosferin yıpratıcı etkilerine (nem, güneş ışını, kir, rüzgar v.b.) mükemmel dayanır. Kolay uygulanır ve kapatıcılığı yüksektir, küf ve yosun üremesine dirençlidir.Ayrıca küçük sıva hatalarını da kapatır.
Casati Verona Line / Verona Sil Grenli Dış Cephe Boya Fiyatları ….. TL
Casati Verona Line / Atlantsi Dış Cephe Boyası
Emülsiyon esaslı, silikon katkılı, mat düz görünümlü dış cephe boyasıdır.Neme, güneş ışınlarına, kirlenmeye ve atmosfer koşullarına yüksek direnciyle uzun ömürlüdür. Kapatıcılığı mükemmeldir. Sert elastiki, canlı mat görünümde dekoratif ve koruyucu son kat boyadır.
Dış Cephe Boya Uygulama Fiyatları, uygulama yapılacak bina özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. Dış cephe boya fiyatları için lütfen ücretsiz keşif formumuzu doldurunuz ya da 0216 475 12 41 numaralı telefondan  müşteri temsilcilerimiz ile görüşerek fiyat bilgisi isteyiniz.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.4025.dis-cephe-boya-fiyatlari.html

 

Yalıtım ve Hasta Bina Sendromu

Binaların yalıtım özelliklerinden yoksun ya da eksik olarak yapılmasının insan sağlığı üzerinde birçok olumsuz etkisi bulunmaktadır. Binaların bazıları, zeminden gelen radon yayılımı ve yapı malzemelerinden yayılan radyasyonun etkileri, havalandırma sisteminde lejyoner hastalığı, yanlış yalıtım nedeniyle yapı elemanlarında oluşan yoğuşmanın etkisi yapı elemanlarının düşük buhar geçirgenlik seviyelerinin meydana getirdiği problemler, katlar ve bitişik duvarlar arası yetersiz ses yalıtımı nedeni ile oluşan psikolojik sorunlar, zeminden ısıtma sistemleri ile bacaklarda oluşan hastalıklar, zemin tozlarının havalanması sebebi ile oluşan solunum yolları hastalıkları ve alerjiler, yetersiz ya da hiç yapılmayan yangın yalıtımlarının yarattığı kaza riskleri ve mekan içi ses yankılanmasının yarattığı psikolojik ve işitme sorunları.

Hasta bina sendromu

Hasta bina sendromu (HBS) Sick Building Syndrome, kavramı 1980’li yıllarda petrol krizi ve enerji darboğazının gündeme gelmesi ile otaya atılmıştır. Bu dönemde sıkı enerji tasarruflarından dolayı binalarda iç hava sirkülasyonu en az düzeye indirilmiş, yetersiz havalandırma yapılmıştır. Sağlıksız inşaat malzemesi kullanımı rutubet ve kötü havalandırma sistemi binaları mikrobiyolojik oluşumlara açık hale getirmiştir.S onuç olarak insanlarda kapalı ortam hava kalitesi ile ilişkili olan ve hasta bina sendromu olarak adlandırılan sağlık sorunları görülmeye başlamıştır. Günümüzde bilim ve teknolojideki değişiklikler insanların yaşam biçimlerini değiştirmiştir, kapalı ortamlarda geçirilen zamanı artırmıştır.
Dünya sağlık örgütünün raporlarına göre günümüz insanı zamanının %70’ini iş, %20’sini ev ortamında olmak üzere yaklaşık %90’ını kapalı mekanlarda geçirmektedir, bu nedenle Hasta bina sendromu, iş merkezlerinden okullara kadar yaşamının önemli bir kısmını kapalı ortamlarda geçiren milyonlarca insanı etkilemektedir.

HBS’nin  başlıca semptonları

Boğazda ve gözlerde tahriş ve yanma, öksürme, hapşırma, baş dönmesi ve ağrısı, yorgunluk, mide bulantısı, ciltte tahriş ve yanma.

Yalıtımın HBS üzerindeki etkisi

Su yalıtımı sağlıklı yapılmamış bina temelinden, ıslak hacimlerden ve çatıdan gelen su sızıntıları ortam neminin artmasına neden olmaktadır.
Binalarda ısı yalıtımı yapılmaması, yapılan ısı yalıtımı  yetersiz olması ya da doğru buhar akımının sağlanmadığı ısı yalıtım sistemleri duvarlarda yoğuşma problemleri yaratmakta, duvar yüzeyindeki yoğuşmanın yarattığı ıslanmalar ise nem düzeyinin artmasına neden olmaktadır.
Isı yalıtımı sistemlerinde doğru buhar akımının sağlanması yani katmanların buhar difüzyon direnç katsayısının, içeriden dışa doğru azalacak şekilde düzenlenmeleri buhar akımını kolaylaştırmakta ve böylelikle yapı sağlıklı nefes alan dış duvarlara sahip olmaktadır.

Yalıtım ve Sandviç Paneller

Sandviç paneller iç ve dış metal levha ve izolasyon çekirdeğinden oluşur.Yapıların dış kabuğunu ısı ve su izolasyonlu olarak estetik bir şekilde çözen bu panellerin fabrikalar,sanayi yapıları, askeri yapılar, sosyal yapılar, zirai yapılar, spor tesisleri, şantiye binaları, silolar,hiper marketler, alış veriş merkezleri, hal binaları gibi taşıyıcı sistemi çelik veya prefabrik olan büyük boyutlu binaların çatı ve duvarlarında kullanılır.
Su ve yangın yalıtımı olan tipleri vardır.
Cephe ve çatıda ısı yalıtımı sağlamaktadır.
Estetiktir renk seçenekleri vardır.
Diğer yapı malzemeleri ile birlikte kullanılabildiğinden dizayn kolaylığı sağlar.
Uzun Ömürlüdür.
Fabrikasyon sandviç panellerin montaj süresi, yerinde yapma sandviç panellere göre %50 daha hızlıdır.
Çevreye zarar vermezler, bakteri üretmez ve barındırmazlar.
Hafif olduklarından taşıyıcı sistem ve temel maliyetlerinde ekonomi sağlarlar.
Yalıtım çeşitlerine göre sandviç panelin ısı, ses ve yangın izolasyon değerleri değişmektedir.Poliüretan ve poliizosiyanurat ısı açısından taşyünü izolasyonlu panelden üstün olmasına rağmen, yangın izolasyonunda ise taşyünü panel tercih edilmektedir.
Taşyünü bazalt taşının 1350-1400 derecede eritilerek elyaf haline getirilmesi sonucunda oluşur. Taşyünü lifli malzemedir ve kullanım sıcaklığı 700-750 derecedir, en fazla 1000 dereceye kadar dayanabilir. Taş yünü sandviç panel yüksek ses yalıtımı ve özel yangın güvenliğine ihtiyacı olan yapılarda veya yanıcı, parlayıcı maddelerin depolandığı yerlerde tercih edilen yalıtım tabakasıdır. Taşyünü sandviç panellerde kalınlık arttıkça yanıgın direnci de artar.
Poliüretan izolasyonlu panellerin ise kullanım sıcaklığı en fazla 70-80 derece ve maksimum dayanım sıcaklığı 100-110 derecedir.Poliüretan bu sıcaklıklardan sonra özelliğini kaybeder, ısı iletim katsayısı 0,033 dür ve taşyününe göre daha ısı yalıtımı nda daha güçlüdür.
Poliizosiyanurat, poliüretan  sistemin kompozit sandviç paneller için yanmazlık derecesi geliştirilmiş halidir ve alev
geciktiriciler içerir. poliüretanlı sandviç panelin sağladığı ısı yalıtımına ek olarak yangın karşısında taş yünü gibi hareket eder ve eriyik gelip akmaz, zehirli gaz çıkartımı daha azdır. Poliizosiyanurat izolasyonlu paneller sağlık ve gıda sektöründe  rahatlıkla kullanılabilirler.

Isı Yalıtım Fiyatları

Isı yalıtım fiyatları, kullanılacak malzemeye, bina özelliklerine ve yapılacak uygulamaya göre değişmektedir. Dış cephe kaplamaları genellikle bina imalat aşamasında uygulanmaktadır, eski binalarda ise hem ısı hemde su yalıtımı sağlaması sebebiyle en çok tercih edilen ısı yalıtımı uygulaması dış mantolama dır. En çok kullanılan dış cephe ısı yalıtımı paket sistemleri  aşağıda listelenmiştir.

Polisan Exelans Enerji Dış Cephe Isı Yalıtım Fiyatları                                                  
Polisan Exelans Enerji Karbonlu EPS (4 cm) 1.03 m2
Polisan Exelans Enerji Yapıştırıcı 5 kg
Polisan Exelans Enerji Sıva 5 kg
Polisan Exelans Enerji Dübel 6 adet
Polisan Exelans Enerji Sıva Filesi 1,1 m2
Polisan Exelans Enerji PVC Donatılı Köşe Profili 0,25m
Polisan Exelans Enerji Dekoratif Kaplama 2,5 kg
Polisan Exelans Enerji Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Polisan Exelans Enerji Dış Cephe Isı Yalıtım Metrekare fiyatı :…….. TL
Filli Boya Capatect Dalmaçyalı Isı Yalıtım Fiyatları
Capatect Dalmaçyalı Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Capatect Dalmaçyalı Yapıştırıcı 5 kg
Capatect Dalmaçyalı Sıva 5 kg
Capatect Dalmaçyalı Dübel 6 adet
Capatect Dalmaçyalı Sıva Filesi 1,1 m2
Capatect Dalmaçyalı PVC Donatılı Köşe Profili 0,25m
Capatect Dalmaçyalı Dekoratif Kaplama 2,5 kg
Capatect Dalmaçyalı Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Filli Boya Capatect Dalmaçyalı Dış Cephe Isı Yalıtım Metrekare fiyatı :…….. TL
Alsecco Dış Cephe Kaplama Isı Yalıtım Fiyatları
Alsecco Mantolama Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Alsecco Mantolama Yapıştırıcı 5 kg
Alsecco Mantolama Sıva 5 kg
Alsecco Mantolama Dübel 6 adet
Alsecco Mantolama Sıva Filesi 1,1 m2
Alsecco Mantolama PVC Donatılı Köşe Profili 0,25m
Alsecco Mantolama Dekoratif Kaplama 2,5 kg
Alsecco Mantolama Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Alsecco Dış Cephe Isı Yalıtım Metrekare fiyatı :…….. TL

Baumit Dış Cephe Isı Yalıtım Fiyatları

Baumit Mantolama Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Baumit Mantolama Yapıştırıcı 5 kg
Baumit Mantolama Sıva 5 kg
Baumit Mantolama Dübel 6 adet
Baumit Mantolama Sıva Filesi 1,1 m2
Baumit Mantolama PVC Donatılı Köşe Profili 0,25m
Baumit Mantolama Dekoratif Kaplama 2,5 kg
Baumit Mantolama Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Baumit Dış Cephe Isı Yalıtım Metrekare fiyatı :…….. TL
Wabietherm Wagner Dış Cephe Isı Yalıtım Fiyatları
Wabietherm Wagner Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Wabietherm Wagner Yapıştırıcı 5 kg
Wabietherm Wagner Sıva 5 kg
Wabietherm Wagner Dübel 6 adet
Wabietherm Wagner Sıva Filesi 1,1 m2
Wabietherm Wagner PVC Donatılı Köşe Profili 0,25m
Wabietherm Wagner Dekoratif Kaplama 2,5 kg
Wabietherm Wagner Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Wabietherm Wagner Dış Cephe Isı Yalıtım Metrekare fiyatı :…….. TL
Marshall Thermos Dış Cephe Isı Yalıtım Fiyatları
Marshall Thermos Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Marshall Thermos Yapıştırıcı 5 kg
Marshall Thermos Sıva 5 kg
Marshall Thermos Dübel 6 adet
Marshall Thermos Sıva Filesi 1,1 m2
Marshall Thermos PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
Marshall Thermos Dekoratif Kaplama 2.5 kg
Marshall Thermos Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Marshall Thermos Dış Cephe Isı Yalıtım Metrekare fiyatı :…….. TL
MaviKale Dış Cephe Isı Yalıtım Fiyatları
Mavi Kale   EPS BD 1,05 m2 (4 cm) 1.03 m2
Mavi Kale  Yapıştırıcı 5 kg
Mavi Kale  Sıva 5 kg
Mavi Kale  Dübel 6 adet
Mavi Kale  Sıva Filesi 1,1 m2
Mavi Kale  PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
Mavi Kale  Dekoratif Kaplama 2.5 kg
Mavi Kale  Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

MaviKale Dış Cephe Isı Yalıtım Metrekare fiyatı :…….. TL
Weber Markem Dış Cephe Isı Yalıtım Fiyatları
Weber Markem Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Weber Markem Yapıştırıcı 5 kg
Weber Markem Sıva 5 kg
Weber Markem Dübel 6 adet
Weber Markem Sıva Filesi 1,1 m2
Weber Markem PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
Weber Markem Dekoratif Kaplama 2.5 kg
Weber Markem Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Weber Markem Dış Cephe Isı Yalıtım Metrekare fiyatı :…….. TL

Favori Dış Cephe Isı Yalıtım Fiyatları
Favori Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Favori Yapıştırıcı 5 kg
Favori Sıva 5 kg
Favori Dübel 6 adet
Favori Sıva Filesi 1,1 m2
Favori PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
Favori Dekoratif Kaplama 2.5 kg
Favori Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Favori Dış Cephe Isı Yalıtım Metrekare fiyatı :…….. TL

Dyo Klimatherm Dış Cephe Isı Yalıtım Fiyatları
Dyo Klimatherm Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Dyo Klimatherm Yapıştırıcı 5 kg
Dyo Klimatherm Sıva 5 kg
Dyo Klimatherm Dübel 6 adet
Dyo Klimatherm Sıva Filesi 1,1 m2
Dyo Klimatherm PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
Dyo Klimatherm Dekoratif Kaplama 2.5 kg
Dyo Klimatherm Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Dyo Klimatherm Dış Cephe Isı Yalıtım Metrekare fiyatı :…….. TL

Vitra Therm Dış Cephe Isı Yalıtım Fiyatları
Vitra Therm Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Vitra Therm Yapıştırıcı 5 kg
Vitra Therm Sıva 5 kg
Vitra Therm Dübel 6 adet
Vitra Therm Sıva Filesi 1,1 m2
Vitra Therm PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
Vitra Therm Dekoratif Kaplama 2.5 kg
Vitra Therm Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Vitra Therm Dış Cephe Isı Yalıtım Metrekare fiyatı :…….. TL

Kale Dış Cephe Isı Yalıtım Fiyatları
Kale Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Kale Yapıştırıcı 5 kg
Kale Sıva 5 kg
Kale Dübel 6 adet
Kale Sıva Filesi 1,1 m2
Kale PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
Kale Dekoratif Kaplama 2.5 kg
Kale Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Kale Dış Cephe Isı Yalıtım Metrekare fiyatı :…….. TL

Dow Dış Cephe Isı Yalıtım Fiyatları
Dow Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Dow Yapıştırıcı 5 kg
Dow Sıva 5 kg
Dow Dübel 6 adet
Dow Sıva Filesi 1,1 m2
Dow PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
Dow Dekoratif Kaplama 2.5 kg
Dow Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Dow Dış Cephe Isı Yalıtım Metrekare fiyatı :…….. TL

Isı yalıtım fiyatları almak için ücretsiz keşif formumuzu doldurabilir veya 0216 475 12 41 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Müşteri temsilcilerimiz binanıza uygun dış cephe ısı yalıtımı paket sistemi seçiminde size yardımcı olacak ve keşif randevu işleminizi gerçekleştirecektir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.4020.isi-yalitim-fiyatlari.html

Toprak Altı Dış Duvar Subasman Yalıtımı

Toprağın altında kalan bölgelerin ve toprağa yakın subasman bölgelerinin izolasyon sistemini oluşturmak için XPS levhalar veya EPS levhalar kullanılır. Kullanılacak XPS levhalarının en az 30 kg/m3 yogunluk, %10 deformasyonla 300 kPa ’lık basma mukavemetine ve % 3’ün altında su emme özeligine sahip olması gereklidir.

Toprak altı dış duvarlarda yüzeyin düzeltilmesi için sıva yapıldıktan sonra, bitümlü su yalıtım örtüleri, kaynaklanarak dış duvar yüzeyine yapıştırılır. Bunun üzerine XPS veya EPS ısı levhaları serbest olarak su yalıtımı örtüsü üzerine yerleştirilir. Bu işlem, baskı duvarı ve toprak dolgu ile beraber yürütüldüğü takdirde levhaları yapıştırmaya gerek yoktur.
Diger bir yöntem ise, ısı yalıtımı  levhalarının yer yer soğuk bitüm ile su yalıtımı üzerine yapıştırılması dır. Bundan sonra baskı duvarı örülerek ve toprak dolgu yapılarak uygulama tamamlanır.
Duvarın toprağa yakın subasmanı bölgesinde ise cephede olusturulan baslangıç bölgesinden baslama üzere ısı yalıtım levhaları, noktasal yapıştırma metodu ile bitüm örtü üzerine yapıştırılır. Levha yüzeyinin %40 oranına alt katmanda yapışması gerekir.
Levhaların üzerine donatı katmanı oluşturulduktan sonra, son kat dekoratif dokulu sıva toprak hizasına kadar uygulanmalıdır. Subasman yüksekliği en az 30 cm olmalıdır. Gerek toprak altı dış duvarlarda, gerekse de subasmanında kullanılan ısı yalıtım levhalarının tespitinde, su yalıtım örtüsünü delmemek için dübel kullanılmamalıdır.

Isı Yalıtım Ürünleri

Isı yalıtım ürünleri ısı kayıplarını ya da kazançlarının azaltılmasında kullanılan en uygun kalınlıkta yalıtım sağlamak amacıyla üretilmiş yüksek ısıl direncine sahip özel ürünlerdir
Mineral lifli ısı yalıtım ürünleri : 
Cam yünü,
Taş yünü,
Seramik yünü.
Sert plastik levhalar : 
EPS
XPS
Fenol köpüğü
Poliüretan
Yumuşak köpükler : 
Flex ürünler
Elastomerik kauçuk köpüğü
Polietilen köpük
Cam köpüğü ve kalsiyum silikat malzemeler : 
Genellikle çatı duvar ve tesisat yalıtımında kullanılır.
Yalıtım malzemeleri ile detaylı bilgi için lüften izolasyon malzemeleri sayfamızı ziyaret edin.
Bu dört grubun dışında bir de pencerelerin yalıtımında kullanılan özel üretilmiş, ısı kontrol kaplamalı camlar, güneş kontrol kaplamalı camlar, çift kaplamalı camlar da vardır.
Tüm ısı yalıtım ürünlerinin amacı yapı elemanlarının direncini artırmaktır, ısı yalıtım malzemeleri nin yalıtma özelliğini ısı iletim katsayısı belirler, ısı iletim kat sayısı ne kadar düşükse o ürünün yalıtma özelliği artar, bu sebeple ısı iletim katsayısı düşük olan malzemeler tercih edilir. Yangına dayanıklılığı, su emme değeri, basınç dayanımı ve ekonomikliliği de ısı yalıtım ürünleri seçiminde önemli kriterlerdir.
Yalıtım malzemeleri çoğunlukla, boşluklarında hareketsiz hava veya gaz bulunan boşluk bakımından heterojen yapılı cisimlerdir. Malzemeyi oluşturan maddenin yapısına göre; kapalı veya açık hücreli veya lifli olabilirler. Malzemelerin ısı iletkenliğine, ve bu boşluklar içindeki gazın cinsi etki eder. Isı iletkenliğinde bunlardan başka malzemenin sıcaklığı ve yoğunluğu etkilidir. Boşluk boyutu ile ısı iletkenliği arasındaki bu ilişki, boşlukların boyutu, şekli ve liflerin yönü benzer olmak koşulu ile lifli malzemeler için de geçerlidir. Boşluklardaki gazın türüne göre malzemenin ısı iletkenlik katsayısının değiştiği, örneğin poliüretan köpüklerde boşlukların freon gazı ile doldurulması durumunda köpüğün iletkenlik katsayısının, 0,033 W/m K’ den 0,016 W/m K değerine düştüğü görülmüştür. Boşluklu malzemelerde sürekli fazı oluşturan maddenin kimyasal bileşimi, serbest elektron bulunması, kristal veya amorf yapılı olması, ısı iletkenliğini etkiler. Örneğin serbest elektron içeren metal ve alaşımları ısıyı çok iyi iletirken, serbest elektron içermeyen seramikler, camlar ve polimerler daha az iletirler.
Yalıtım malzemelerinde nem oranının artması durumunda ısı iletkenlik katsayısı hızla artmaktadır. Bu nedenle ısı yalıtımı tabakasında yoğuşma olmasına ve tabakanın herhangi bir nedenle ıslanmasına izin verilmemelidir. Çünkü suyun iletkenliği, hava iletkenliğinini yaklaşık 25 katıdır. Isı iletkenlik katsayısının nem oranı ile arttığı, deneysel çalışmalardan elde edilen bağıntılarla da gösterilmiştir.

Yalıtım

Yalıtım Arapça kökenli Tecrit, Fransızca kökenli İzolasyon kelimelerinin karşılığı olarak Türkçeye girmiş ve kullanımı zaman içinde yaygınlaşmış bir kelimedir. Yalıtım denildiği zaman herkeste benzer bir çağrışım yaratır ama yapı sektöründe yalıtım kelimesi detaylı ve teknik bir konu olarak karşımıza çıkar.

Yalıtım / izolasyon bir yapı fiziği koludur, yapıların hareketlerini denetim altına almak ve düzenlemek için alınan önlemleri inceler, dış etkiler karşısında yapıyı korumak, dayanımını artırmak ve geçirimsizliği için gereken malzemeleri, detayları ve uygulama tekniklerini içerir. Yalıtım kısaca binamızı dış etkilerden korumak olarak tanımlanabilir. Yalıtım sektörü mimarlık, inşaat ve makine gibi meslek gruplarının oluşturduğu bir sektördür.
Yalıtımın Amacı :
Bir binanın kullanan kişilere hizmet vermesi ve değerini yıllarca koruyabilmesi iç ve dış etkilere karşı iyi korunmuş olmasına bağlıdır. Yalıtım binayı taşıyıcı sistemi ve yapı bileşenleri ile birlikte tüm iç ve dış etkilerden korumayı, kullanıcılar için sağlıklı,huzurlu ve konforlu mekanlar oluşturmayı hedefler.
Yalıtım Türleri:
Her bina belirli çevrede yer alır ve  yer aldığı çevredeki dış etkilerle karşı karşıyadır. Yalıtım yağmur, kar, su sızıntısı, güneş, rüzgar vb.. dış etkilere karşı ısı yalıtımı, ses yalıtımı, yangın yalıtımı, su yalıtımı gibi önlemlerle yapıyı korumayı hedefler.
Yalıtım çesitlerinden olan, iç hacimler ile dıs hava ve degisik sıcaklıktaki hacimler arasında ısı akısı azaltıcı önlemlerin bütünü olarak tanımlanabilen ısı yalıtımı; günümüz teknolojisinin hızla gelismesi ile enerjinin hayatımızın ayrılmaz parçası olması, bununla birlikte dogal kaynaklarımızın hızla tükenmesi, çevre kirliligi ve ekolojik dengenin bozulmaya baslaması, enerji üretim maliyetlerinin yüksek olması ve bu durumlara baglı olarak enerji tasarrufunun önem kazanması ile üzerinde dikkatle durulması gereken bir konu haline gelmistir.
Buna ragmen enerji korunumu amacı ile ısı yalıtımı yapılması geregi, çok önceden beri bilinip uygulandıgı halde, yapılarda bir gereksinme olarak ortaya çıkması, II. Dünya Savası‘dan sonra olmustur. Ayrıca henüz alt yapısını tamamlayamamıs, gelismekte olan ülkemizde, kalkınma hamlemizin basarıya ulasabilmesi için özellikle “yapılarda ısı yalıtımı / mantolama  ” konusu üzerinde önemle durulmalıdır.

 

Isı Yalıtım Malzemelerinin Karşılaştırılması

Ülkemizde yüksek pazar payına sahip ısı yalıtım malzemeleri ekspande polistren levha, ekstrüde polistren levha ve mineral yünlerdir. Taş yünü, ekspande polistren levha ve ekstrüde polistren kullanılarak gerçekleştirilen uygulamalar, yalıtım malzemesinin teknik özelliklerine göre değişen sistem performansları sergilemektedirler. Söz konusu üç malzeme de ısı yalıtım malzemesi olmasına rağmen sahip oldukları yoğunluk, ısıl iletim katsayısı, yanmazlık sınıfı, boyut stabilitesi, buhar difüzyonu, ses yalıtım değerleri gibi temel teknik özellikleri ile farklılık göstermektedirler.

Isı iletim katsayısı: Ekspande polistrenin ısı iletkenliği yoğunluğuna bağlıdır. Yoğunluk arttıkça ısı iletkenliği azalır. Ekspande polistrenin ısı iletkenliği hesap değeri, yoğunluğun 15-45 kg/m3 arasında değerler alması halinde, 0,033 2 0 ile 0.040 W/mK arasında değer alır. Ekstrüde polistrenin ısı iletkenliği kullanılan şişirici gaza göre değişmektedir. En düşük ısı iletkenliği Ozon’a zarar veren CFC’lerle sağlanmaktadır. Ozon’a daha az zarar veren HCFC ‘lere geçildikçe, ürünün ısı iletkenliği artmakta ve iklim değişikliklerine sebep olan sera etkisi görülmektedir. HCFC’lerin kullanımı yasaklanmıştır. Bu durumda şişirici gaz olarak HFC’ler veya CO2 kullanılması gereklidir. Bu gazların kullanımı ısı iletkenliğinde yine artışa sebep olmaktadır. Ekstrüde polistrenin ısı iletkenliği hesap değeri, şişirici gaza bağlı olarak, 0,030–0,045 W/mK arasında değerler alır. Sonuç olarak yalıtım projesinde ekspande polistren veya ekstrüde polistren yazılması, ürünün ısı iletkenliğinin tanımlanması için yeterli değildir. En az ekspande polistren için hangi yoğunluğun seçileceği belirtilmeli; ekstrüde polistren için ise, kullanılan şişirici gaz tanımlı olmalıdır. Mineral yünlerin (cam yünü, taş yünü) ısı iletkenlik hesap değerleri 0,040 W/mK ‘ dır.

Basınç Dayanımı: Mineral yünlerinin %10 deformasyondaki basınç gerilmesi/dayanımı EN 13162′de 0,5–500 kPa arasında verilmektedir. EPS için %10 deformasyondaki basınç gerilemesi EN 13163′te 30–500 kPa olarak verilmekte; XPS’in %10deformasyondaki basınç gerilmesi/dayanımı ise, EN 13164′te 100–1000 kPa olarak verilmektedir.
Su buharı difüzyon direnç faktörü: Mineral yünlerinin su buharı dirençleri çok küçüktür, havaya eşdeğerdir (μ=l). EPS ‘nin buhar direnci geniş bir aralıkta değişebilir(μ=20-100). Dolayısı ile de uygulamanın gerektirdiği şartlar malzeme israfına sebep olmadan sağlanabilir. XPS’in buhar direnci genellikle yüksektir (μ =80-200). Özel ürünlerde 250′ye kadar çıkabilir.
Yapı fiziğinin büyük önem kazandığı günümüzde, bu çalışmaların önemli bir bölümünü yapı kesitlerinin nefes alabilir şekilde dizaynı oluşturmaktadır. Buhar difüzyon direnci düşük malzemelerin kullanılması, arzu edilen bu özelliği yapı kabuğuna kazandırmaktadır. Bu nedenle taş yünü levhalar ile yapılan mantolama uygulamaları ile diğer ürünlere oranla daha düşük buhar difüzyon direncine sahip kesitler elde edilebilir.
Su emme durumu: Mineral yünleri, açık gözenekleri sebebiyle, özel olarak tedbir alınmaz ise, su emmeleri çok yüksek malzemelerdir. (Hacimce cam yünü % 3-10, Taş yünü %2,5-10) Kapalı gözenekleri sebebiyle EPS ve XPS ‘in su emmeleri düşüktür.( Hacimce XPS % 0-0,5 max., EPS %0-5) Belirli yoğunluklarda EPS ‘nin su emme değerleri XPS ‘in su emme değerine kadar düşebilir.
Boyut stabilitesi: Sıva ve şap altı uygulamalarında kullanılan yalıtım malzemelerinin boyutsal kararlılığı büyük önem taşımaktadır. Özellikle, üretim teknolojisinden kaynaklanan sebeplerden dolayı, EPS yalıtım plakalarının boyutsal kararlılığa ulaşması yaklaşık 6-7 haftalık bir dinlendirilme süresinin sonunda oluşmaktadır. Malzeme bu sürenin bir kısmım blok, bir kısmını ise levha formunda iken tamamlamalıdır. Gerek EPS, gerekse XPS ısı yalıtım levhaları gözenekli hücre yapısına sahip olmaları nedeni ile ısıl değişimler karşısında boyutsal değişim göstermektedir. Her iki ürünün de lineer uzama katsayıları ve sıcaklık farklarındaki boyutsal değişimleri taş yünü ısı yalıtımı levhalarına oranla çok daha yüksektir.
Yanıcılık sınıfı: EPS ve XPS, petrol türevi polistren hammaddesi kullanılarak imal edilen yalıtım malzemeleri olup maksimum kullanım sıcaklıkları 75 °C’dir. Bu dezavantajları nedeni ile yurtdışında yangın riskinin yüksek olduğu bitişik nizam veya çok katlı binalarda bu ürünler belli sınırlar dâhilinde kullanılmaktadır. Ülkemizde de 2002 yılı sonunda Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Yangında Korunma Yönetmeliği gereğince söz konusu malzemelerin kullanım alanları sınırlandırılmıştır. Bu malzemeler DİN 4102 standardına göre yanıcı malzemeler olup Bl sınıfı malzemelerdir. İmalatları sırasında kullanılan yanma geciktirici maddeler, bu malzemelerin yanıcılık sınıflarını bir miktar iyileştirmekle birlikte yanmaz malzeme haline getirmemektedir. Taş yünü ise DİN 4102 standardına göre A sınıfı yanmaz malzeme olup 750 °C maksimum kullanım sıcaklığı ile yangına karşı üstün bir performans göstermektedir. Mantolamada, EPS veya XPS kullanılsa bile, alev yalaması ile yangının diğer hacimlere sıçramasını engellemek ve yangının yayılma hızını azaltmak için, pencere ve kapı kasalarının etrafının taş yünü ile yalıtılması gerektiği unutulmamalıdır.
Ses yalıtımı: Ses yalıtımında temel prensip, dinamik sertliği düşük ( yumuşak ) malzemelerin sesin geçişinin engelleneceği yapı kesitine yerleştirilmesi ve hava ile yayılan sesin mekanik (hareket) enerjisinin, yalıtım malzemesi bünyesinde absorbe edilmesidir. EPS ve XPS kapalı gözenekli yapılan nedeni ile ses yalıtımı yapmazlar. Taşyünü ise açık gözenekli ve lifli yapısı ile iyi bir ses yalıtımı malzemesidir. Bu nedenle ses yalıtımın önemli olduğu mantolama uygulamalarına en uygun ürün taş yünü mantolama levhalarıdır.

Mantolama M2 Fiyatları

Mantolama m2 fiyatları, kullanılacak malzemeye, bina özelliklerine ve yapılacak uygulamaya göre değişmektedir. En çok kullanılan mantolama sistemlerinin mantolama m2 fiyatları aşağıda listelenmiştir.

Polisan Exelans Enerji Mantolama m2 Fiyatları                                                   
Polisan Exelans Enerji Karbonlu EPS (4 cm) 1.03 m2
Polisan Exelans Enerji Yapıştırıcı 5 kg
Polisan Exelans Enerji Sıva 5 kg
Polisan Exelans Enerji Dübel 6 adet
Polisan Exelans Enerji Sıva Filesi 1,1 m2
Polisan Exelans Enerji PVC Donatılı Köşe Profili 0,25m
Polisan Exelans Enerji Dekoratif Kaplama 2,5 kg
Polisan Mantolama Enerji Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Polisan Exelans Enerji Mantolama m2 fiyatı :…….. TL

Filli Boya Capatect Dalmaçyalı Mantolama m2 Fiyatları  
Capatect Dalmaçyalı Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Capatect Dalmaçyalı Yapıştırıcı 5 kg
Capatect Dalmaçyalı Sıva 5 kg
Capatect Dalmaçyalı Dübel 6 adet
Capatect Dalmaçyalı Sıva Filesi 1,1 m2
Capatect Dalmaçyalı PVC Donatılı Köşe Profili 0,25m
Capatect Dalmaçyalı Dekoratif Kaplama 2,5 kg
Capatect Dalmaçyalı Mantolama Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Filli Boya Capatect Dalmaçyalı Mantolama m2 fiyatı :…….. TL

Alsecco Dış Cephe Mantolama m2 Fiyatları  
Alsecco Mantolama Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Alsecco Mantolama Yapıştırıcı 5 kg
Alsecco Mantolama Sıva 5 kg
Alsecco Mantolama Dübel 6 adet
Alsecco Mantolama Sıva Filesi 1,1 m2
Alsecco Mantolama PVC Donatılı Köşe Profili 0,25m
Alsecco Mantolama Dekoratif Kaplama 2,5 kg
Alsecco Mantolama Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Alsecco Dış Cephe Mantolama m2 fiyatı :…….. TL

Baumit Dış Cephe Mantolama m2 Fiyatları

Baumit Mantolama Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Baumit Mantolama Yapıştırıcı 5 kg
Baumit Mantolama Sıva 5 kg
Baumit Mantolama Dübel 6 adet
Baumit Mantolama Sıva Filesi 1,1 m2
Baumit Mantolama PVC Donatılı Köşe Profili 0,25m
Baumit Mantolama Dekoratif Kaplama 2,5 kg
Baumit Mantolama Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Baumit Dış Cephe Mantolama m2 fiyatı :…….. TL

Wabietherm Wagner Mantolama m2 Fiyatları
Wabietherm Wagner Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Wabietherm Wagner Yapıştırıcı 5 kg
Wabietherm Wagner Sıva 5 kg
Wabietherm Wagner Dübel 6 adet
Wabietherm Wagner Sıva Filesi 1,1 m2
Wabietherm Wagner PVC Donatılı Köşe Profili 0,25m
Wagner Mantolama Dekoratif Kaplama 2,5 kg
Wabietherm Wagner Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Wabietherm Wagner Dış Cephe Mantolama m2 fiyatı :…….. TL

Marshall Thermos Dış Cephe Mantolama m2 Fiyatları
Marshall Thermos Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Marshall Thermos Yapıştırıcı 5 kg
Marshall Thermos Sıva 5 kg
Marshall Thermos Dübel 6 adet
Marshall Thermos Sıva Filesi 1,1 m2
Marshall Thermos PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
Marshall Mantolama Dekoratif Kaplama 2.5 kg
Marshall Thermos Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Marshall Thermos Dış Cephe Mantolama m2 fiyatı :…….. TL

Dow Mavi Kale Dış Cephe Mantolama m2 Fiyatları
Mavi Kale   EPS BD 1,05 m2 (4 cm) 1.03 m2
Mavi Kale  Yapıştırıcı 5 kg
Mavi Kale  Sıva 5 kg
Mavi Kale  Dübel 6 adet
Mavi Kale  Sıva Filesi 1,1 m2
Mavi Kale  PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
Mavi Kale Mantolama Dekoratif Kaplama 2.5 kg
Mavi Kale  Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Mavi Kale Dış Cephe Mantolama m2 fiyatı :…….. TL

Weber Markem Dış Cephe Mantolama m2 Fiyatları
Weber Markem Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Weber Markem Yapıştırıcı 5 kg
Weber Markem Sıva 5 kg
Weber Markem Dübel 6 adet
Weber Markem Sıva Filesi 1,1 m2
Weber Markem PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
Weber Mantolama Dekoratif Kaplama 2.5 kg
Weber Markem Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Weber Markem Dış Cephe Mantolama m2 fiyatı :…….. TL

Dyo Klimatherm Dış Cephe Mantolama m2 Fiyatları
Dyo Klimatherm Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Dyo Klimatherm Yapıştırıcı 5 kg
Dyo Klimatherm Sıva 5 kg
Dyo Klimatherm Dübel 6 adet
Dyo Klimatherm Sıva Filesi 1,1 m2
Dyo Klimatherm PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
Dyo Mantolama Dekoratif Kaplama 2.5 kg
Dyo Klimatherm Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Dyo Klimatherm Dış Cephe Mantolama m2 fiyatı :…….. TL

Favori Dış Cephe Mantolama m2 Fiyatları
Favori Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Favori Yapıştırıcı 5 kg
Favori Sıva 5 kg
Favori Dübel 6 adet
Favori Sıva Filesi 1,1 m2
Favori PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
Favori Mantolama Dekoratif Kaplama 2.5 kg
FAvori Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Favori Dış Cephe Mantolama m2 fiyatı :…….. TL

Vitra Therm Dış Cephe Mantolama m2 Fiyatları
Vitra Therm Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Vitra Therm Yapıştırıcı 5 kg
Vitra Therm Sıva 5 kg
Vitra Therm Dübel 6 adet
Vitra Therm Sıva Filesi 1,1 m2
Vitra Therm PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
Vitra Therm Dekoratif Kaplama 2.5 kg
Vitra Mantolama Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Vitra Therm Dış Cephe Mantolama m2 fiyatı :…….. TL

Dow Dış Cephe Mantolama m2 Fiyatları
Dow Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Dow Yapıştırıcı 5 kg
Dow Sıva 5 kg
Dow Dübel 6 adet
Dow Sıva Filesi 1,1 m2
Dow PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
Dow Mantolama Dekoratif Kaplama 2.5 kg
Dow Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Dow Dış Cephe Mantolama m2 fiyatı :…….. TL

Kale Dış Cephe Mantolama m2 Fiyatları
Kale Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Kale Yapıştırıcı 5 kg
Kale Sıva 5 kg
Kale Dübel 6 adet
Kale Sıva Filesi 1,1 m2
Kale PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
Kale Mantolama Dekoratif Kaplama 2.5 kg
Kale Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Kale Dış Cephe Mantolama m2 fiyatı :…….. TL

Dış cephe mantolama fiyatı almak için lütfen ücretsiz keşif formumuzu doldurabilir veya 0216 475 12 41 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Müşteri temsilcilerimiz en kısa sürede sizi arayacak binanıza en uygun paket sistem seçiminde yardımcı olacak ve keşif randevu işleminizi gerçekleştirecektir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3960.mantolama-m2-fiyatlari.html

Elastomerik Kauçuk Köpüğü

Çekme işlemi sonlandırıldığı anda derhal ilk haline dönen polimerlere (plastik ve kauçuklara) elastomer denir. Kauçuk köpüğünden elde edilen, son derece esnek, kapalı gözenekli, genleştirilmiş, sentetik ısı yalıtım malzemesine ise elastomerik kauçuk köpüğü denir. Levha ve boru şeklinde üretilir. Daha çok tesisat yalıtımlarında kullanılır. Boru olarak üretilenler ısıtma/soğutma tesisat borularında, levha şeklinde olanlar ise havalandırma kanallarının veya büyük çaplı boruların çevresinde kullanılır. Yoğuşma problemi olan borularda önerilen bir malzemedir çünkü buhar geçirgenlik katsayısı yüksektir (buharı kolay geçirmez). En önemli özelliği çok esnek oluşudur. Düşük ısı iletkenlik değeri ile iyi bir ısı yalıtım malzemesidir. Boru olarak üretilenler piyasada 6 mm – 32 mm et kalınlığında, 2000 mm uzunluğunda, ¼ ile 4 inch anma çaplarında üretilirler. Levha (rulo) olarak üretilenler ise 50-100-150 cm eninde, 6 mm – 50 mm et kalınlığında, 5 m – 15 m uzunluğunda üretilirler. Kendiliğinden yapışkanlı, alüminyum kaplamalı gibi çeşitleri piyasada bulunmaktadır.

Hangi tür yalıtımlarda kullanılır: Tesisat
Isı iletim katsayısı: Isı iletkenlik değeri yaklaşık 0,04 W/mK dir. Bu değer sıcaklıkla değişir.
Yoğunluğu: 60 – 80 kg/m3 yoğunluklarda üretilir.
Yangın dayanıklılık sınıfı: B1 sınıfı zor alev alır malzemedir.
Sıcaklığa dayanımı: – 40 ile 115 0C arası sıcaklıklarda kullanılabilir.
Buhar geçirgenliği: Buhar geçirgenlik katsayısı 3000 – 10000 arasındadır. Yani buhar geçirgenliği oldukça azdır. Yoğuşma problemi olan yerlerde önerilir.
Basınç dayanımı: 14 – 35 kPa basınç altında %25 deformasyon.
Su emme: Kapalı gözenekli olması nedeniyle bünyesine su kabul etmez.
Boyutsal kararlılığı: Kullanılabilir ölçülerdedir.
Kimyasallara dayanıklılığı: Genel olarak kimyasallara karşı dayanıklıdır.

Cam Yünü Isı Yalıtım Malzemeleri

Ergimiş camın (silis kumunun) yüksek sıcaklıklarda eritilerek lifli hale getirilmiş halidir. Ham maddesi, silis kumudur. Cam yünü ısı yalıtım malzemelerine form vermek ve lifleri birbirine yapıştırmak için bakalit kullanılır. Bu yüzden cam yününü bakalitli (sarı) veya bakalitsiz (beyaz) olarak iki türe ayırabiliriz. Bakalitli olarak üretilen cam yünü sarı renkte olup rulo, levha gibi bir forma sahiptir. Bakalitsiz olarak üretilen cam yünü ise beyaz olup formsuzdur. Oluklu mukavva, kümes teli vs. üzerine dikilerek şilte haline getirilirler. Bakalitli (sarı) olanlar bina ısı yalıtımlarında, bakalitsiz (beyaz) olanlar ise sanayi tipi yalıtımlarda (kazan, boru vs.). Binalarda ısı yalıtımı olarak kullanılan cam yününün buhar geçirgenliği oldukça yüksektir. Buhar, malzemenin içinden geçerken yoğuşarak ısı yalıtımı özelliğini düşürebilir. Bu nedenle cam yününün sürekli kuru kalması çok önemlidir. Piyasada buhar geçirimsiz alüminyum folyolarla yapıştırılmış olarak satılanlar, yoğuşma sorunlarını ortadan kaldıracaktır. Düşük yoğunluklu rulolar oldukça ekonomiktir. Yoğunluk arttıkça fiyat artar. Bakalitli cam yünü piyasada 2-15 cm. kalınlıkta, bakalitsiz olanlar ise 5-25 cm. kalınlıkta satılmaktadır.

Isı iletim katsayısı: İnşaatlarda kullanılacak cam yününün ısı iletkenlik değeri yaklaşık 0,040 W/mK dir.
Yoğunluğu: Bakalitli (sarı) cam yününün yoğunluğu 10 – 80 kg/m3 iken bakalitsiz (beyaz) cam yününün yoğunluğu 130 kg/m3 tür.
Yangın dayanıklılık sınıfı: A1 yanmaz sınıfına dahil bir malzemedir.
Sıcaklığa dayanımı: Bakalitli olanlar (sarı) en çok 250 0C ye kadar, bakalitsiz olanlar (beyaz) 550 0C ye kadar kullanılırlar.
Buhar geçirgenliği: Buhar geçirgenlik değeri yaklaşık 1 olup buharı çok kolay geçirir. Bu nedenle yalıtım yaparken malzemenin sıcak tarafta kalacak yüzeyine alüminyum folyo, PVC gibi buhar geçirimsiz bir örtü kullanılmalıdır. Böylece camyünü sürekli kuru kalarak görevini yapacaktır. Piyasada kendiliğinden alüminyum folyolu camyünü rulolar satılmaktadır.
Basınç dayanımı: Basınç ve çekme dayanımı yoğunluğa bağlı olarak değişir. Düşük yoğunlukta rulo halindeki camyününde basınç dayanımı hiç yoktur.
Su emme: Cam lifleri ıslanmaz, ancak lifler arasındaki hava boşluğu tamamen su ile dolabilir. Bu nedenle malzemenin suyla teması mutlaka önlenmelidir. Islanan camyünü ıslak kaldığı sürece yalıtım görevini yapamaz. Ayrıca su, camyünü içindeki bakaliti olumsuz etkiler.
Boyutsal kararlılığı: Kullanılabilir ölçülerdedir.
Kimyasallara dayanıklılığı: Kimyasallara karşı dayanıklıdır.

Eps Isı Yalıtım Levhaları

Genleştirilmiş polistren (expanded polistren) köpük ısı yalıtım malzemeleri / mantolama malzemeleri dir. Polistren hammaddesi içindeki pentan gazı, su buharıyla temas ettirilerek şişirilir. Şişirilen tanecikler bir kalıp içine dökülerek birbirine yapıştırılır ve kalıptan blok olarak çıkarılır. Daha sonra istenen kalınlıklarda kesilerek ısı yalıtımı levhası elde edilmiş olur. Bünyesindeki kapalı gözenekli hücreler içerisinde durgun hava içerir. Malzemenin %98 i durgun havadır. Isı yalıtımını sağlayan bu durgun havadır. Yoğunlukları 10-30 kg/m3 arasında değişir. Yoğunluğun artmasıyla ısı yalıtım değeri, basınç dayanımı, buhar geçirimsizliği ve fiyatlar artar. Basınç gelmeyecek yerlerde daha düşük yoğunluklu levhalar kullanılabilir. Tiner, asit ve solvent bazlı ürünlere karşı dayanıksızdır. B1 zor alev alan malzeme sınıfındadır. Yüzey sıcaklığı en fazla 80-85 Co ye kadar olan yerlerde kullanılabilir. Daha fazla sıcaklıklarda malzeme yumuşamaya başlar. Kapalı gözenekli olduğundan bünyesine su alma oranı çok düşüktür. Diğer izolasyon malzemelerine göre daha ekonomiktir.

Hangi tür yalıtımlarda kullanılır: mantolama
Isı iletim katsayısı: 0,035 – 0,040 W/mK. (TS 7316 nolu standarda göre) Bu değerler yoğunluğa ve sıcaklığa göre değişir. 30 kg/m3 yoğunluktaki EPS nin ısı yalıtım özelliği, 10 kg/m3 yoğunluğa göre bir miktar daha iyidir. Ayrıca ısı iletkenlik değerinin değişmesinde ortam sıcaklığı faktörü de önemlidir. Sıcaklık arttıkça EPS’nin ısı yalıtımı değeri azalır.
Yoğunluğu:  10 – 30 kg/m3
Yangın dayanıklılık sınıfı: B1 sınıfı (zor alev alır) malzemedir. (Alman DIN 4102 nolu standart)
Sıcaklığa dayanımı: Yoğunluğa bağlı olarak 75-80Co ye kadar dayanıklıdırlar. Kısa süreli olarak 100 Co ye de dayanabilirler.
Buhar geçirgenliği: EPS malzemesinin 15-30 kg/m3 yoğunluklarına göre buhar geçirgenlik katsayıları 20-100 arasındadır. Yani su buharını, havaya göre 20-100 kat daha zor geçirirler.
Basınç dayanımı: Yoğunlukla birlikte artar. 15 kg/m3 için 100 kPa basınç (0.10 Newton/mm2) uyguladığımızda malzeme %10 deformasyona uğrar. 30 kg/m3 yoğunluktaki malzeme için bu rakam 220 kPA dır. (0.22 Newton/mm2)
Su emme: Tamamen suya batırılmış 15 kg/m3 yoğunluktaki bir levha 30 gün içerisinde hacminin yaklaşık %5 i kadar su alır. Zaman arttıkça bu değer değişmez. 30 Kg/m3 yoğunluktaki bir levha ise 30 gün içerisinde hacminin yaklaşık %3 ü kadar su alır. Ancak yalıtımda kullanacağımız levhalar sürekli suya maruz kalmayacaklarından bu rakamlara ulaşmayacaklardır.
Boyutsal kararlılığı: EPS üretildikten sonra bünyesindeki suyu bir miktar kaybederek büzüşür (rötre). Bu olay bir süre daha deva eder ve sonunda kararlı hale gelir. Bu miktarlar milimetre boyutlarında olup tolerans değerini aşmaz. EPS levhaların üretimden sonra mutlaka dinlendirilmeleri gerekir.
Kimyasallara dayanıklılığı: Çimento, beton, kireç, alçı, ahşap, metal ,anhidrit gibi malzemelerle birlikte kullanılabilir. Bazı asitlere, solvent bazlı malzemelere (boyalara), tinerlere karşı dayanıksızdır.
Karbon (grafit) takviyeli EPS levhalar:
Standart EPS levhalar beyaz renklidir. Üretim esnasında siyah boncuklar (grafit) kullanılarak elde edilen EPS ise gümüş (gri) rengindedir. Grafit, bir karbon türevidir, örneğin kurşun kalemlerin uçları grafitten imal edilir. Bu şekilde üretilen karbon takviyeli EPS nin ısı iletkenlik değeri, standart beyaz EPS ye göre %15 daha düşüktür yani daha iyi bir yalıtım malzemesidir. Üretimde kullanılan grafit, ısı ışınımını emerek ve/veya yansıtarak standart beyaz EPS den daha iyi bir ısı yalıtım malzemesi oluşturur. 15 kg/m3 yoğunluktaki standart beyaz EPS nin ısı iletkenlik değeri 0,037 W/mK iken aynı yoğunluktaki karbon takviyeli EPS nin ısı iletkenlik değeri 0,032 W/mK dir. Aradaki fark yaklaşık %16 dır. Beyaz EPS ile bu ısı iletkenlik değerini ancak 2 katı yoğunlukta kullanırsak yakalayabiliriz. Yani koyu renk EPS, beyaz renkli EPS ye oranla yarı yoğunlukta aynı ısı iletkenlik değerine sahiptir. O halde koyu renk EPS yi, beyaz renklisine göre daha ince kalınlıkta kullanmamız olasıdır.
EPS ve XPS malzemelerinin karşılaştırılması:
XPS levhalar belli bir yoğunluğun altında üretilemezler (23 kg/m3). EPS çok daha düşük yoğunluklarda üretilebilir.
Aynı yoğunluktaki EPS ve XPS malzemelerden EPS daha ekonomiktir.
EPS üretiminde yalnızca pentan gazı kullanılmaktadır. Pentan gazının sera etkisi yoktur. Ancak XPS üretiminde farklı gazlar kullanılır, bunların atmosfere zararı vardır. CE belgeli malzeme üreten firmalar çevreye zararlı gazlarla üretim yapmadıklarını beyan etmektedirler.
Basınç dayanımı bakımından XPS daha iyi bir malzemedir. Yoğunluk arttıkça bu fark XPS lehine daha da artar.
Bünyesine su kabul etmeme özelliği bakımından XPS daha iyi bir malzemedir.
Bünyesinden su buharını geçirmeme özelliği XPS malzemede daha fazladır. XPS malzemesi, buhar geçirgenliği bakımından EPS ye göre yaklaşık 2 kat daha dirençlidir.
Yangına karşı iki malzeme de yaklaşık aynı özelliklere sahiptir. İki malzeme de B1-Kendiliğinden sönen sınıfa aittirler. Bazı araştırmalar,  EPS’yi aynı zamanda B2-normal sönen sınıfına dahil ederler.
EPS levhalar genelde beyaz renkte üretilirler. Karbon takviyeli olanları gri renktedir. XPS levhalar ise mavi, kırmızı, yeşil vb. olarak üretilebilirler. Yine XPS levhalar kenarları binili (lambalı) olarak da üretilebilirler.

Fenol Köpüğü

Fenol-Formaldehitin şişirilip sertleştirilmesiyle elde edilir. Sert fakat kırılgan, hem açık hem de kapalı gözenekli, yüzeyi sürtünmeyle tozlaşan bir malzemedir. Hem levha, hem de boru biçiminde üretilebilirler. Diğer termoplastik köpük malzemelerinden farkı, basınca daha az fakat yüksek sıcaklığa daha fazla dayanıklı olmasıdır. Piyasada 15 – 100 mm. kalınlıklarda satılır. Fiyatı EPS ye göre daha pahalıdır.
Hangi tür yalıtımlarda kullanılır: Tesisat
Isı iletim katsayısı: Isı iletkenlik değeri yaklaşık 0,04 W/mK dir. Bu değer sıcaklık ve yoğunlukla değişir.
Yoğunluğu:  Yaklaşık 35 – 120 kg/m3 arası yoğunluklarda üretilir.
Yangın dayanıklılık sınıfı: B1 sınıfı zor alev alır malzemedir.
Sıcaklığa dayanımı: – 180 ile 120 0C aras? sıcaklıklarda kullanılabilir.
Buhar geçirgenliği: Buhar difüzyon direnci oldukça düşük olup farklı yoğunluklar için yaklaşık 7 – 10 arasıdır. Yani buharı kolay geçirir, çünkü gözenek yapısı tamamen kapalı değildir.
Basınç dayanımı: 100 – 150 kPa.
Su emme: Kapiler olup suyu bünyesine kolay kabul eder.
Boyutsal kararlılığı: Kullanılabilir ölçülerdedir.
Kimyasallara dayanıklılığı: Yoğun asitlere karşı dayanıksızdır. Metallerde korozyona sebep olabilir.

Döşemelerde Su Yalıtımı

Zemine oturan döşemelerin, zeminle sürekli ilişkide olmaları nedeniyle,  su emmeleri kaçınılmazdır. Su ve nem kolayca yatay, eğik ve düşey olarak binaya yürür. Dolayısıyla özellikle su basıncı yüksek olan zeminlerde drenaj yaparak su düzeyini düşürmek ve suyu binadan uzaklaştırmak gereklidir.

Binalarda rutubet meydana getiren ve bina elemanlarına zarar veren yağmur, kar ve yeraltı sularının etkilerini önelmek için genellikle dış çevre yalıtımı yapılır. Bina bir bütün olarak doğal sulardan ve rutubetten kornur.

Bina içindeki suyun en çok kullanıldığı bölümler banyo, tuvalet, çamaşırhane, laboratuvar, mutfak ve garaj gibi bölümlerdir. Bu bölümlerde su özel lavabo ve benzeri tesisat malzemeleri içinde kullanılırsa da döşeme yüzeylerine doğrudan doğruya su akıtabilir veya sık sık yakınması gerekir. Kullanma ve yıkanma suyunun atılabilmesi için bu bölümlerde döşeme kaplaması mozaik, şap, doğal veya yapık taşlarla bir veya daha fazla noktaya meyilli yapılır. Meyilli yüzeylerden akıtılan sular döşeme kaplamasına konulan döşeme süzgeçIerinden geçirilerek binanın pis su tesisatı ile uzaklaştırılır. Döşemeye gelen suların sızmasını önlemek üzere tesviye betonu üzerine ve süpürgelik altına yalıtım yapılır. Genellikle yüzeye sürülen veya levha halinde su yalıtım malzemeleri kullanılır.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3987.doseme-su-yalitimi.html

Dış Cephe Mantolama Nedir

Mantolama yapılarda ısı yalıtımı amacı ile yapılan bir izolasyon uygulamasıdır. Mantolama uygulaması yapılan binalarda, ısı yalıtımının dışında, binanın dış etkilere daha az maruz kalmasından dolayı ömrünün uzaması, çeşitli görseller kullanılarak binanın maddi değerinin artması gibi avantajları da vardır. Isı yalıtımı mevcut binalar için zorunlu bir uygulama olup, 2017 yılına kadar her binanın enerji kimlik belgesi alması gerekmektedir.
Günümüzde ısı yalıtımı ile çeşitli çözümler sunulmaktadır,  yalıtım sıvalarının veya boyalarının % 50 enerji tasarrufu yapılacağı iddia edilmektedir, fakat bu malzemlerim lambda katsayıları 0,13’ün altına düşmemektedir, % 50 enerji tasarrufu sağlaması için lambda değerinin 0,065 ten küçük olması gerekir, bu katsayı sadece ısı yalıtım levhaları ile sağlanabilmektedir.
İyi bir yalıtım için kullanılan malzeme ve  işçilik eşdeğer ağırlıktadır. En kaliteli malzeme ile kötü bir işçilik yapıldığında uygulamadan sağlıklı bir sonuç alınamaz. Yanı şekilde kalitesiz bir malzeme ile yapılan iyi bir işçiliğin de beklenen performansı sağlaması beklenemez.
Bina Dış Cephe Mantolama uygulaması için piyasadaki İSO standartlarında üretilen paket mantolama sistemleri tercih edilmelidir.Uygulamada ise bilgi ve tecrübesi yetersiz ucuz işçilik yapan ustalar yerine kurumsal firmalar tercih edilmelidir. Mantolama firması iş sonunda hem işçiliğe hemde malzemeye 5 yıl garanti verebilmelidir.

Pencere Isı Yalıtımı

Günümüzde pencereler saydam bir yapı elemanı olarak görev yapmaktadır. Türkiye’de pencereler genellikle tek camlı olarak kullanılmaktadır. Son yıllarda çift camlı pencerelerin kullanımı yaygınlaşmış, ısı camlar kullanılmaya başlanmıştır. Tek camlı pencelerde ısı kaybı 100 ise çift camlarda 50, yansıtmalı ısı camlarda ise ısı kaybı 25 e kadar düşmektedir. Yansıtmalı camlar ısıyı oda içine yansıtıp ışınımla ısı kaybını azalttığı için çok avatajlıdır.

Penecerelerde Isı kayıpları nerelerde olur ?

Doğramalar ve Kasalar
Kasa ve doğramaların fırınlanmış keresteden yapılması gerekir, eğer fırınlamaya gereken önem verilmezse hava kaçakları artar. Alüminyumun ısı iletim katsayısı çok yüksek olduğu için alüminyum kasalarda ısı köprüsü ve ısı kaçakları etkisi büyüktür, son yıllarda PVC kasa ve doğramaların kullanılması ısı kayıplarını enellemede etkili olmuştur.
Panjurlar 
Panjurlar genellikle güneş ışınımlarından korunmak için tercih edilmekle birlikte, çift cam, alüminyum veya pvc panjur kullanımı ısı kaybının azalmasında önemli bir etkendir. Çift cam ve panjur kullanılan pencerelerde ısı kaybının %50 azaldığı tespit edilmiştir.
Perdeler
Perdeler yanlış kullanılmaları sebebi ile ısı kaybının artmasında etkili olmaktadır, perdesiz pencerede ısı kaybı %100 ise, perde radyatörün önünü kapatacak şekilde uzun olursa pencederen olan ısı kaybı %40 artar ve %140 olur. Eğer perde pencere boyutunda ve pencereye yakın ise perde ile pencere arasında oluşan kapalı hacim ısı geçişine direnç gösterir ve ısı kaybı %10 azalır, yani %90 a düşer.

Pencerelerde Isı kaybının nasıl önlenir ?

Pvc kasa ve doğramalarda ısı kayıpları nerdeyse sıfıra kadar indirilebilmiştir. Ahşap kapı ve pencerelerde ise sızdırmazlık bantları, çıtaları ve keçeleri kullanılarak ısı kayıplarının önüne geçilebilmektedir.

Çatı Yalıtımı

Eğimli Çatı Yalıtımı
Geometrik yönden çatının eğim düzleminde ısı yalıtımı ve ses yalıtımı yapılması durumunda düz çatılara göre yalıtılacak alan daha fazla olmaktadır.
Döşeme Üstü Isı Yalıtımlı Çatı Yalıtımı 
Soğuk çatı olarak tanımlanan bu çözümde çatı hacmi ısıtılmadan, ısı yalıtımı döşeme üzerine serilir. Saçak (ve mahya) boyunca sürekli havalandırma sağlanması gerekir. Eğim azaldıkça havalandırma aralığı alanının büyümesi beklenir. Uygulama kolaylığı bulunmaktadır.
Mertek Arası veya Altı Isı Yalıtımlı Çatı İzolasyonu
Her iki konumda da havalandırma mertekler arasından gerçekleştirilmiş olur. İsı yalıtımının mertek arasında bulunması durumunda çatı kesitinin kalınlığı azalmış olur. Yalıtımın mertek açıklıklarının tam olarak doldurulabilmesi amacıyla mertek mesafeleri yalıtım modülüne uygun olmalıdır. Isı yalıtımı ve mertek üst kenarı arasında havalandırma sağlanabilecek en az 5 cm boşluk kalmalıdır.
Mertek Üstü Isı Yalıtımlı Çatı İzolasyonu
Isı yalıtımı üzerine su kesici örtü ve üzerine su boşaltılmasını sağlayacak eğim yönünde latalar ve üzerine saçak yönünde kiremitlerin oturtulacağı latalar konulur. Isı yalıtımı lataların altında sürekli olabileceği gibi aralarına da boşluk bırakmamak koşuluyla yerleştirilebilir. Çatı düzleminde eğime paralel boşluk yapılması kiremitler arasına sızabilecek suların uzaklaştırılması açısından yarar sağlar. Yoğuşma riskinin bulunduğu durumlarda ısı yalıtımının iç yüzünde buhar kesici örtü kullanılmalıdır.
Havalandırmasız Çatı yalıtımı
Eğimli plak üzerindeki ısı yalıtımı nın saçak etrafını sarması ısı köprülerini engeller. Ancak, saçağın dar tutulması daha rasyonel olmaktadır. Buna karşılık kaplama tespiti yapılırken su kesici örtüyü delmeden veya sızdırmazlık contaları kullanılarak yapılmalıdır.
Havalandırmalı Çatı yalıtımı
Önceki çözüm geliştirilerek ısı yalıtımı düzlemi üzerinde eğime paralel doğrultuda kadronlar yardımıyla bir hava katmanı oluşturulabilir. Kaplamadan sızan suların veya iç hacimden ulaşan nemli havanın böylece uzaklaştırılması sağlanır. Saçakların dar tutulması veya metal eklenti şeklinde yapılması kolaylık sağlar.
İç Isı Yalıtımlı Çatı yalıtımı
Geniş saçakların ısı yalıtımına sarılmasını önlemek ve iç hacmin kısa sürede ısınmasını sağlamak üzere ısı yalıtımı çatı plağının alt yüzünde olabilir. Havalandırma ve su boşaltma plak üzerindeki mertekler üzerinde yapılır ve bunların üzerine kaplama gelir. Ancak, iç yüzeyde bir buhar kesici örtü veya boya kullanma zorunluluğu doğmaktadır.
Sıcak Çatı izolasyonu
Isı yalıtım malzemesinin açık gözenekli olması durumunda üzerinde güneş ışınımına karşı korunmuş su kesici, altında ise buhar kesici bulunması gerekir. Isı yalıtımı üzerinde havalandırma olanağının sağlanması durumunda buhar kesiciye gerek duyulmaz. Parapet duvarının yeterli ısı yalıtımı sağlayacak kalınlıkta olması çatı kenarındaki ısı köprüsünü giderir.
Ters Çatı
Kapalı gözenekli sert köpük levhalar ısı yalıtımının su kesici örtünün üzerinde olmasına olanak sağlayarak örtünün yapım esnasında ve güneş ışınımının etkilerinden korunmasını ve çatının gezilebilir olmasını sağlar. Ayrıca buhar kesiciye gerek kalmaksızın yoğuşma önlenebilmektedir. Ancak ıslanmadan dolayı yalıtım kalınlığı sıcak çatılarda gerekenden fazla olmaktadır.
Gelişmiş Ters Çatı
Önceki çözümde söz konusu olan ısı yalıtımının ıslanmasını önlemek üzere alttaki yalıtım daha ince tutularak üstündeki su kesiciden sonra bir yalıtım katmanı daha serilebilir.
Endüstriyel Yapılarda Sandviç Çatı Isı ve Ses Yalıtımı
Camyünü sandviç sistemleri, yeni yapılarda iki trapez levha arasına camyünü şiltenin veya mevcut yapılarda çatı üzerine camyünü şilte ve trapez levhanın tespit edilmesi suretiyle uygulanır. Yapıların iklim kuşaklarına göre gerekli ısıl direnci sağlayabilmek için şilte kalıniıkları; 1. Bölge   8 cm 2. Bölge   10 cm 3. Bölge   14 cm 4. Bölge   16 cm olmalıdır.
Yeni Yapılarda Çatı izolasyon
Yeni yapılarda uygulama aşağıda özet olarak verilen genel esaslara göre yapılmalıdır.
• Çatı kaplama levhası, taşıyıcı konstrüksiyon üzerindeki aşıklara tespit edilerek sandviç çatı sisteminin alt yüzeyi oluşturulur.
• Üzerine Camyünü şilte serilmeden önce alta bir buhar kesici konmalıdır. Özellikle iç ortam rutubeti yüksek olan mekanlarda, buhar kesicinin kullanılması ihmal edilmemelidir.
• Camyünü şilte serilirken, belirli noktalara mesafe tutucular yerleştirilerek alt levha ile üst levhanın tespiti sağlanır.
• Üst levhanın da tespiti ile sandviç çatı sistemi tamamlanır.
• Mesafe tutucunun ısı köprüsü yapmasına engel olmak amacıyla dış levha arasına conta yerleştirilmelidir.
Mevcut Yapılarda 
Mevcut yapılarda uygulama aşağıda özet olarak verilen genel esaslara göre yapılmalıdır.
• Mevcut çatı kaplaması üzerine (asbestli çimento ondüle levha, trapez sac levha vb) buhar kesici serilir.
• Bunun üzerine taşıyıcı konstrüksiyona bağlı olarak ahşap ya da çelikten oluşan tespit kadronları monte edilir.
• Kadron aralarına uygun kalınlıkta cam yünü serilir.
• Alüminyum trapez veya trapez sac levha, kadronlar üzerine tespit edilerek sistem tamamlanır
Terleme ve Buhar Difüzyonu 
Endüstriyel yapılarda, özellikle tekstil yapılarında olduğu gibi iç rutubetin yüksek olduğu mekanlarda, en önemli sorun terleme yani, su buharının soğuk yüzeylerde yoğuşarak damlamasıdır. Terlemenin önlenmesinde en uygun çözüm, terleme olan soğuk yüzeylerin sıcaklığının artırılması için yeterli bir ısı yalıtımının sağlanmasıdır. Bu nedenle çatılardaki iki trapez levha arasında kullanılacak olan camyünü kalınlığının, iklim bölgelerine göre uygun şekilde kullanılmasına dikkat etmek gerekir. Bir diğer husus ise, gerekli ısı yalıtım kalınlığı sağlansa dahi, iç rutubetin buhar difüzyonu yoluyla ısı yalıtım malzemesine girerek ısı iletkenliğini bozması ve yeterli ısı yalıtımının sağlanmaması sonucu meydana gelen terleme durumudur. Dolayısıyla en önemli husus, buhar geçişini kesmek ve herhangi bir hata sonucu geçen buhar’ ise bünyede yoğuşmadan dışarı atmaktır. Buhar geçişini engellemek için, sandviç metal kaplama sisteminde, her ne kadar metal örtülerin buhar geçirgenlik direnci sonsuz olsa da bindirme yerlerindeki zayıf noktalardan geçebilecek buhara mani olmak için, ısı yalıtımının sıcak yüzünde buhar kesici malzemeler kullanılmalıdır. Ayrıca, hasarlı örtü ve işçilik hataları sonucu geçen buharın dışarı atılması için ısı yalıtımının dış yüzünün havalandırılması gereklidir. Bu suretle, camyünü gibi açık gözenekli olup bünyesine girebilecek buharı bu yöntemle dışarı atabilen ısı ve ses yalıtım malzemesinin kuru kalması sağlanmış olur.
Yangın Güvenliği 
Endüstriyel yapılarda yangın güvenliği, ihmal edilmemesi gereken çok önemli konulardan biridir. Isı yalıtım malzemesi de dahil olmak üzere yapı malzemelerinin seçiminde yanmaz olmasına dikkat etmek gerekir. Polistiren ve poliüretan köpükler, petrol türevi olduğundan yanıcıdır. Yanarken zehirli gazlar çıkarır ve can güvenliği açısından oldukça mahsurludur. Cam yünü ise inorganik kökenlidir ve DIN 4102′ye göre yanmaz malzemeler sınıfı olan “A” sınıfındandır. 250°C sıcaklığa kadar dayanım gösterir. Bu nedenle sandviç çatı sistemlerde, çatı yalıtımı sağlayan malzeme seçimi yapılırken, yangın güvenliği de göz önünde bulundurulmalıdır.

Yalıtım Fiyatları

Isı yalıtım fiyatları, kullanılacak malzemeye, bina özelliklerine ve yapılacak uygulamaya göre değişmektedir. Dış cephe ısı yalıtımı genellikle bina imalat aşamasında uygulanmaktadır, eski binalarda ise hem ısı hemde su yalıtımı sağlaması sebebiyle en çok tercih edilen ısı yalıtımı uygulaması mantolama dır. En çok kullanılan ısı yalıtım sistemleri  aşağıda listelenmiştir.

Polisan Exelans Enerji Dış Cephe Yalıtım Fiyatları                                                  
Polisan Exelans Enerji Karbonlu EPS (4 cm) 1.03 m2
Polisan Exelans Enerji Yapıştırıcı 5 kg
Polisan Exelans Enerji Sıva 5 kg
Polisan Exelans Enerji Dübel 6 adet
Polisan Exelans Enerji Sıva Filesi 1,1 m2
Polisan Exelans Enerji PVC Donatılı Köşe Profili 0,25m
Polisan Exelans Enerji Dekoratif Kaplama 2,5 kg
Polisan Exelans Enerji Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Polisan Exelans Enerji Dış Cephe Yalıtım Metrekare fiyatı :…….. TL

Filli Boya Capatect Dalmaçyalı Dış Cephe  İzolasyon Fiyatları
Capatect Dalmaçyalı Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Capatect Dalmaçyalı Yapıştırıcı 5 kg
Capatect Dalmaçyalı Sıva 5 kg
Capatect Dalmaçyalı Dübel 6 adet
Capatect Dalmaçyalı Sıva Filesi 1,1 m2
Capatect Dalmaçyalı PVC Donatılı Köşe Profili 0,25m
Capatect Dalmaçyalı Dekoratif Kaplama 2,5 kg
Capatect Dalmaçyalı Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Filli Boya Capatect Dalmaçyalı Dış Cephe Yalıtım Metrekare fiyatı :…….. TL

Alsecco Dış Cephe Yalıtım Fiyatları
Alsecco Mantolama Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Alsecco Mantolama Yapıştırıcı 5 kg
Alsecco Mantolama Sıva 5 kg
Alsecco Mantolama Dübel 6 adet
Alsecco Mantolama Sıva Filesi 1,1 m2
Alsecco Mantolama PVC Donatılı Köşe Profili 0,25m
Alsecco Mantolama Dekoratif Kaplama 2,5 kg
Alsecco Mantolama Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Alsecco Dış Cephe Kaplama Metrekare fiyatı :…….. TL

Baumit Dış Cephe Yalıtım Fiyatları

Baumit Mantolama Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Baumit Mantolama Yapıştırıcı 5 kg
Baumit Mantolama Sıva 5 kg
Baumit Mantolama Dübel 6 adet
Baumit Mantolama Sıva Filesi 1,1 m2
Baumit Mantolama PVC Donatılı Köşe Profili 0,25m
Baumit Mantolama Dekoratif Kaplama 2,5 kg
Baumit Mantolama Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Baumit Dış Cephe Yalıtım Metrekare fiyatı :…….. TL

Wabietherm Wagner Dış Cephe Yalıtım Fiyatları
Wabietherm Wagner Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Wabietherm Wagner Yapıştırıcı 5 kg
Wabietherm Wagner Sıva 5 kg
Wabietherm Wagner Dübel 6 adet
Wabietherm Wagner Sıva Filesi 1,1 m2
Wabietherm Wagner PVC Donatılı Köşe Profili 0,25m
Wabietherm Wagner Dekoratif Kaplama 2,5 kg
Wabietherm Wagner Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Wabietherm Wagner Dış Cephe Yalıtım Metrekare fiyatı :…….. TL

Marshall Thermos Dış Cephe Yalıtım Fiyatları
Marshall Thermos Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Marshall Thermos Yapıştırıcı 5 kg
Marshall Thermos Sıva 5 kg
Marshall Thermos Dübel 6 adet
Marshall Thermos Sıva Filesi 1,1 m2
Marshall Thermos PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
Marshall Thermos Dekoratif Kaplama 2.5 kg
Marshall Thermos Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Marshall Thermos Dış Cephe Yalıtım Metrekare fiyatı :…….. TL

MaviKale Dış Cephe Yalıtım Fiyatları
MaviKale   EPS BD 1,05 m2 (4 cm) 1.03 m2
MaviKale  Yapıştırıcı 5 kg
MaviKale  Sıva 5 kg
MaviKale  Dübel 6 adet
MaviKale  Sıva Filesi 1,1 m2
MaviKale  PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
MaviKale  Dekoratif Kaplama 2.5 kg
MaviKale  Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

MaviKale Dış Cephe Yalıtım Metrekare fiyatı :…….. TL

Weber Markem Dış Cephe Yalıtım Fiyatları
Weber Markem Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Weber Markem Yapıştırıcı 5 kg
Weber Markem Sıva 5 kg
Weber Markem Dübel 6 adet
Weber Markem Sıva Filesi 1,1 m2
Weber Markem PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
Weber Mantolama Dekoratif Kaplama 2.5 kg
Weber Markem Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Weber Markem Dış Cephe Yalıtım Metrekare fiyatı :…….. TL

Dyo Klimatherm Dış Cephe Yalıtım Fiyatları
Dyo Klimatherm Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Dyo Klimatherm Yapıştırıcı 5 kg
Dyo Klimatherm Sıva 5 kg
Dyo Klimatherm Dübel 6 adet
Dyo Klimatherm Sıva Filesi 1,1 m2
Dyo Klimatherm PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
Dyo Klimatherm Dekoratif Kaplama 2.5 kg
Dyo Klimatherm Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Dyo Klimatherm Dış Cephe Yalıtım Metrekare fiyatı :…….. TL

Favori Dış Cephe Yalıtım Fiyatları
Favori Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Favori Yapıştırıcı 5 kg
Favori Sıva 5 kg
Favori Dübel 6 adet
Favori Sıva Filesi 1,1 m2
Favori PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
Favori Dekoratif Kaplama 2.5 kg
Favori Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Favori Dış Cephe Yalıtım Metrekare fiyatı :…….. TL

Vitra Therm Dış Cephe Yalıtım Fiyatları
Vitra Therm Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Vitra Therm Yapıştırıcı 5 kg
Vitra Therm Sıva 5 kg
Vitra Therm Dübel 6 adet
Vitra Therm Sıva Filesi 1,1 m2
Vitra Therm PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
Vitra Therm Dekoratif Kaplama 2.5 kg
Vitra Therm Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Vitra Therm Dış Cephe Yalıtım Metrekare fiyatı :…….. TL

Dow Dış Cephe Yalıtım Fiyatları
Dow Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Dow Yapıştırıcı 5 kg
Dow Sıva 5 kg
Dow  Dübel 6 adet
Dow Sıva Filesi 1,1 m2
Dow PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
Dow Dekoratif Kaplama 2.5 kg
Dow Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Dow Dış Cephe Yalıtım Metrekare fiyatı :…….. TL

Kale Dış Cephe Yalıtım Fiyatları
Kale Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Kale Yapıştırıcı 5 kg
Kale Sıva 5 kg
Kale  Dübel 6 adet
Kale Sıva Filesi 1,1 m2
Kale PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
Kale Dekoratif Kaplama 2.5 kg
Kale Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Kale Dış Cephe Yalıtım Metrekare fiyatı :…….. TL

Yalıtım fiyatı almak için  ücretsiz keşif formumuzu doldurabilir veya 0216 475 12 41 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Müşteri temsilcilerimiz binanıza uygun dış cephe yalıtım fiyatları seçiminde size yardımcı olacak ve keşif randevu işleminizi gerçekleştirecektir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3982.yalitim-fiyatlari.html

 

Su İzolasyonu

Su izolasyonu su ve nemin yapının bir kısmına veya tamamına zarar vermesini önlemek amacıyla yapılır. Su izolasyonu , su ve nemin ahşap, taş, metal ve tuğla gibi malzemelerin üzerindeki olumsuz etkilerine karşı uygulanır.

Yapıların toprak altında kalan kısımlarının su ve rutubetin olumsuz etkilerinden korunması gerekir, bu aşamada su izolasyonu malzemeleri önem kazanır. Zemin altında yapılan su izolasyonlarında kullanılan çok çeşitli su izolasyon malzemeleri bulunmaktadır.

Su ve neme karşı kullanılan su izolasyonu malzemelerini şöyle sınıflayabiliriz

Su geçirimsiz beton, sıva, şap ve harçlar
Asfalt yalıtımlar
Bitümlü yapıştırma yalıtımları
Yapay sentetik malzemeler

Temellerde su izolasyonu

Drenaj
Drenaj, herhangi bir yapıdan, yapıya zarar verebilecek suyun doğal veya yapay yollarla uzaklaştırılmasına yönelik yapılan çalışmalardır. Yol inşaatı çalışmalarında zeminde suyun bulunması birçok olumsuz sonucu beraberinde getirir. Kışın oluşabilecek don etkisi sonucunda zemin içine sıkışmış su, donduktan sonra hacim değiştirerek yol üst ve alt yapısına zarar verebilmektedir. Ayrıca su ile karşılaştığında fiziksel değişim gösteren malzemelerin varlığı (örnek: kil su alınca şişer) yol üst ve alt yapısına ciddi zararlar verir. Zemin daneleri arasına dolan su, boşluk suyu basıncının doğmasına da neden olabilir.Bu tip etkileri ortadan kaldırmak için inşaatı yapılacak araziden suyun uzaklaştırılması gerekmektedir.

İç drenaj
Dış drenaj yapma imkanı Olmayan durumlarda, bodrum katında yapılan drenaj şeklidir. Genellikle binanın merkezi yerinde. bodrum döşemesi en az 2.00 m derinlikte ve 50×50 cm boyunda bir kuyu şeklinde yapılır. Kuyu harçsız moloz taş duvar olarak örülür ve üzeri, sac ya da beton bir kapakla kapatır.

Dış drenaj

İç drenaj dan farkı, bina çevresinde, temel duvarından 50-100 cm kadar dışarıda ve temel tabanından 30-50 cm derinde %5-10 egımli bir kanal açılır. Kanal tabanına genellikle 20 cm çapındaki beton ya da kil künkler-büzler 2-4 cm aralıklarla deşenirler. Künklerin ek yerlerinin alt yarısı, çimento harcıyla kapatılır. Kanal, künk yüksekliğinin yarısına kadar kil ile doldurularak iyice sıkıştırılır. Kil dolgu ve künklerin önce iri, sonra ufak taş parçalarıyla, yüzeye yakın kısmı ise iri kumla doldurulur. Drenaj kanalının köşe yaptığı yerlerde, en az 50×50 cm boyutunda ve kanal tabanından 15-20 cm aşağıdan başlayıp, bahçe seviyesine kadar yükselen taş ya da beton rögarlar-bacalar yapılır. Künklerde bu rögalara bağlanırlar. En düşük seviyeli künk de dere, kanalizasyon vb yere bağlanarak. suyun binadan uzaklaştırılması sağlanır.

Dış Yalıtım
Yapılacak bir yapının, taşıyıcı sistemleri ile duvarlarının dış yüzeylerine uygulanır. Ayrık nizam yapılarda veya temel perde duvarların dışında insanın çalışmasına yeterli şev açıklığının bulunması halinde tercih edilir. Bu sistemde ana prensip radye-renejal temelin oturacağı beton taban yalıtımının yatayda birinci aşama olarak yapılmasından sonra kaba inşaatın belli bir seviyeye gelmesi ile taban yalıtım filizlerinden hareketle ikinci aşama olarak perde duvar yalıtımının yapılması şeklindedir.

İç Yalıtım:
Bitişik nizamlarda veya temel pencereleri arasında inanın çalışmasına yeterli şev açıklığının olmadığı hallerde veya aynı şartlar altında mevcut binada daha önce yapılmamış bir binada tercih edilir. Ana prensip bir dış çanak iç yüzeyine yatayda ve düşeyde bir defada su izolasyonu yapılması ve binanın havuz içine oturması şeklindedir.

kaynak: https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3981.su-izolasyonu.html

 

 

Isı İzolasyonu

Binalarımızın sağlıklı ve enerji kullanımında verimli olabilmesi için başta ısı izolasyonu, temel su izolasyonu, çatı izolasyonu, tesisat izolasyonu, ses ve yangın izolasyonu yapılması hayati önem taşımaktadır. Isı izolasyonu binaların en büyük koruyucusudur, kaliteli ve standartlara uygun ısı izolasyon malzemeleri ile yalıtılan binalarda hem su hemde ısı izolasyonu sağlanmış olur.
İzolasyon sektörü son yıllarda hızla büyüyen bir sektör olmuştur, yasal düzenlemeler ile yeni binalar yalıtımlı olarak yapılmaya başlanmıştır, eski bina sahipleri de  yalıtımın önemini kavramış, yalıtım yaptırmaya başlamış ya da yalıtım yaptırmayı düşünmektedir. İzolasyon konusundaki bu bilinç sevindirici olsa da, bina sahiplerinin ısı izolasyonu nu bina dış görünüşü ve yakıt tasarrufu olarak düşünmekte ve fiyat odaklı firma seçimi yaparak hatalı yalıtım uygulamalarının önünü açmaktadır. İzolasyon binaların görünümünü değiştirir, ısı yalıtımı sağlar ve uzun ömürlü sağlıklı bir binada yaşama imkanı verir. Hatalı izolasyon uygulamaları bu saydıklarımızı tam anlamıyla yerine getirememekte, başlangıçta fiyat olarak avantaj sağlasa da uzun vadede bina ısı yalıtımının yeniden yapılmasına varacak kadar büyük maddi ve manevi zararlar vermektedir.
İzolasyon yaptırılmadan önce eldeki imkanlar çerçevesinde araştırma yapılması, en azından temel konuların bilinmesi firma seçimi açısından son derece önemlidir. Firma seçiminin nasıl yapılacağını firması seçiminde nelere dikkat edilmeli videomuz dan görsel olarak öğrenebilirsiniz.
Isı izolasyon nun binayı tek başına koruması mümkün değildir, ilk paragrafta da belirttiğimiz gibi binaların tam yalıtımının sağlanması için, su izolasyonu, çatı izolasyonu, tesisat izolasyonu, ses ve yangın izolasyonu uygulamalarının da yapılması ve devletin ısı yalıtımında olduğu gibi diğer izolasyon uygulamalarını da zorunlu hale getirmesi gerekmektedir.

Yalıtım Nedir

Yalıtım yapıyı su ve ısı geçişi, su buharı difüzyonu, yangının ve sesin yalıtımı gibi fiziksel hareketleri denetim altına almak ve düzenlemek için yapılan faaliyetlerin toplamıdır. Yapıların iç ve dış etkilerden korunabilmesi ancak yalıtımla mümkün olabilmektedir. Yalıtım aynı zamanda sağlıklı bir yaşamın garantisi olarak da görülebilir. Eskiden insanların binalardan beklentileri sadece barınmak /dış etkilerden korunmaktı fakat günümüzde artık binalardan beklenen bununla sınırlı değildir, çağdaş insan oturduğu veya çalıştığı binalarda konfor şartları ve sağlıklı bir ortam istemektedir ve bunu hak etmektedir. Yalıtım kağlıklı ve konforlu bir yaşan sunmasının yanında bina ömrünü uzatan çevrenin korunmasına da katkı sağlayan bir uygulamadır.

Yalıtımlı binalarda yalıtımsız binalara göre %30 ila %50 daha az enerji kullanmaktadır, bu da hem bireysel hem de ülke ekonomisine katkı anlamına gelir.

Yalıtım Uygulamalarının Sınıflandırması

1- Dış Cephe Isı Yalıtımı
2- Teras ve Çatı Isı Yalıtımı
3- Pencerelerin Yalıtımı
4- Su Yalıtımı – Bina çevresi ve temel
5- Ses Yalıtımı
6- Tesisat Yalıtımı
7- Yangın Yalıtımı

Yalıtımsız Binalarda Yaşanabilecek Sorunlar

Isı kaybı olduğu için, ısıtma ve soğutma maliyetleri yükselir. Yalıtımsız duvarların içinde difüzyon meydana gelir, duvarlarda terleme sonucu  küflenme ve siyah lekeler oluşur, duvar boyasında ve sıvasında dökülmeler meydana gelir. Isı dağılımı dengesiz olacağı için, dış duvarlar ve pencereye yakın yerler soğuk, iç taraflar sıcak olur, yaz aylarında soğutma için kullanılan soğutma sistemleri işlevini tam anlamıyla yerine getiremeyeceği için daha fazla çalıştırılır bu da yaz nezlesi ve diğer hastalıklara sebep olur.
Su yalıtımı yapılmayan binalarda temelden gelen su sebebi ile bina korozyona uğrar bu da yapının direncini azaltır, olası bir depremde yıkılma riski artar.
Ülkemizde fazla önemsenmeyen fakat yapılası gerekli olan tesisat yalıtımı da hem enerji tasarrufu sağlar, hem de tesisat borularının korozyona uğramasını engeller.
Pencere yalıtımı da, yalıtım uygulamalarının önemli bir ayağını oluşturur, pencereler yapılardan en çok ısı kaybının olduğu yerlerdendir, dış cephe ısı yalıtımı yapılmadan önce mutlaka eski ve yalıtımsız pencereler değiştirilmelidir.
Yangın yalıtımı da, yüksek binaların  inşaatının hızla artmasından sonra önemli bir yalıtım uygulaması haline gelmiştir, yalıtımda kullanılacak malzemeler TS ve Uluslar arası standartlara uygun olmalıdır. Polat Tower yangınında, bina dış yüzeyinde meydana gelen yangının iç taraflarda herhangi bir hasara ve can kaybına sebebiyet vermemesi, yangın yalıtımı uygulamalarının faydalarını göstermesi açısında iyi bir örnektir.

Yalıtım Mevzuatları

Enerji verimliliği kanunu ısı yalıtımını zorunlu tutmuştur. 2011 yılında yürürlüğe giren binalarda enerji performansı yönetmeliğinde, enerji kimlik belgesinin, yeni binalarda yapım aşamasında, eski binalarda ise 2017 yılına kadar alınmasını zorunlu hale getirmiştir.

Bina Ses Yalıtımı

Binalarda ses yalıtımı iki ana grup altında toplamak mümkündür. Bunlardan biri “akustik ses yalıtımı” diğeri ise “ses geçiş kaybı” dır. Bir hacimde gürültü ya da ses düzeyi; kaynaktan gelen (dolaysız) ses ile yansımış (dolaylı) sesten oluşur. Kaynaktan gelen ses, kaynağın hacmin içinde ya da dışında olmasına göre birbirinden ayrım gösterir. Eğer kaynak hacim içinde ise, hacimdeki gürültü özellikle, kaynak niteliğine ve hacmin toplam yutuculuğuna bağlıdır. Ses kaynağının gücü, tayfsal yapısı, ses dağılımı gibi özellikleri, kaynağın beklediği için dolaysız gelen ses yönünden gürültü düzeyini etkileyen önemli etkenlerdir. Bununla birlikte, kaynakla ilgili titreşimlerin katı cisimlere geçmesi, kaynağın bulunduğu hacmin küçük ya da büyük olması, özellikle büyük hacimlerde kaynağın yeri gibi etkenler de hacimde gürültü düzeyini etkiler.
Ses ya da gürültü kaynağının hacmin dışında olması durumunda da, bu kez alıcı hacimdeki ses düzeyi söz konusudur. Bu durumda ses düzeyi kaynak gücü, sesin ya da gürültünün geldiği cidarın ses geçiş kaybı, sesin geldiği cidarın alanı ve hacmin toplam yutuculuğu gibi etkenlere bağlıdır. Çok yüksek ses geçiş kaybı gerektiği durumlarda iki duvar arasında ısı yalıtımı ile birlikte hava boşluğu bırakılan kesitlerin hem ısı hem ses açısından iyi sonuç verdiği bilinmektedir. Ancak, bu durumda yoğuşma tehlikesi açısından dikkatli olunması, soğuk hava koşullarından kesitin yoğuşma kontrolünün yapılması ve gerekli önlemlerin alınması gerekir. Sesi en iyi yalıtan malzeme havadır. Gürültü kaynağından olan uzaklığı her iki katına çıkardığımızda, ses düzeyi 6 Desibel azalır. Bir yüzeye gelen sesin bir kısmı iletilir, bir kısmı yansır, diğer bir kısmı ise ısı enerjisine dönüşerek yutulur. Ses yutma katsayısı, malzemede yutulan akustik enerjinin, malzemenin yüzeyine gelen toplam akustik enerjiye oranıdır.
ses yalıtımı

Akustik Ses Yalıtımı

Kalabalık insan gruplarının bulunduğu kapalı mekanlarda ses şiddet seviyesi yüksek olmasa bile devamlı bir uğultu mevcuttur. Mekan çevreleyen iç yüzeylerin sert ve pürüzsüz malzemelerle (cam, seramik, fayans, mozaik, sıva, cilalı döşemeler gibi) kaplı olmasından dolayı seslerin yankılanmasından oluşan bu uğultular da seslerin iyi anlaşılmasını engeller. Bunun gibi gürültülü ve uğultulu mekanlarda mutlak surette akustik önlemlerle gürültü seviyesi düşürülmeli ve yankılanma süreleri azaltılmalıdır. Bu tür mekanlarda akustik önlem olarak iç yüzeylerde ses emici özelliği olan Yanmaz Akustik Levhalar (NFAF) en iyi sonucu veren malzemelerdendir.

Ses Geçiş Kaybı Yalıtımı

Gürültünün bir mekandan diğerine geçişini önlemek için yapılan uygulamalara “ses geçiş kaybı yalıtımı” denilmektedir. Sert yüzeyli malzemeler sesi çok az yutarak yansıtmaktadır. Buna mukabil, mineral camyünü ve kaya yünü-taş yünü gibi hava geçiren ve esnek malzemelerde ses dalgası bünyeye nüfuz etmekte, boşluk ve cam elyafı arasında önemli bir kısmı ısıya dönüştürerek yok etmektedir.
Ses dalgası malzeme bünyesinde ne kadar derinliğe nüfuz ederse de o kadar fazla olmaktadır. Kapalı hücreli sert plastik malzemeler  hücreleri itibarıyla ve elastik malzemelerden daha az etkili olabilmekte, mineral cam ve kaya yünü gibi lifli malzemeler karşısında etkisiz kalmaktadır. Mekanlar arası ses yalıtımını iki grup altında toplamak mümkündür.
1- Havada oluşan sesin bitişik mekanlara geçişini önlemek
2- Darbe sonucu oluşan sesin bitişik mekanlara geçişini önlemektir.
Birincisi, yapı elemanının havada oluşan ses enerjisinin geçişine direncinin tespiti, elemanın her iki yanında ses şiddetinin ölçülmesi ve farkının alınması suretiyle olmaktadır. Bu fark, elemanın ses geçiş direnci olup (dB) olarak ifade edilir. Duvar, döşeme yalıtım seviyeleri (oda gürültü seviyesi) 30 dB olacak şekilde seçilmelidir. Genellikle aşırı gürültü beklenmeyen binalarda 40 dB yalıtım seviyesi komşu hacimler arasında yeterli mahremiyeti sağlamaktadır. Ancak burada teşkil edilecek bölme duvarların de aylarına itina göstermek gerekmektedir. Ek yerlerinden oluşan boşluklar, tesisat geçişlerinde açılan delik veya boşluklar, duvarın ses geçiş direncini önemli ölçüde düşürür.
İkincisi ise, titreşim ve darbe tesirli ses yalıtımlarıdır. Bunlarla önlemler, evlerde titreşimi azaltacak şekilde monte edilmiş banyo küvetleri, boru tesisatlarının darbe sesine karşı yalıtılması, sanayide ise titreşimli makinelerin ve gemi güvertelerindeki konstrüksiyonlarının ses yalıtımlı elastik döşemelere oturtulmasına kadar çok geniş bir şekilde ortaya çıkar. Darbe sesi (bir cismin düşmesi, sürüklenmesi veya çarpması) yapının döşemesi veya duvarları (karkası) yoluyla iletilir. Darbe sesi de dB olarak ifade edilmektedir. Darbe sesine karşı yüksek bir yalıtım seviyesi tek kat bir döşeme ile sağlanamamaktadır. Çünkü yapının tüm elemanları rijit (ses iletken) olarak birbiri ile bağlantılıdır Sorunun çözümünde yüzer şap uygulaması yapılmalıdır. Buradaki temel prensip, darbeyi karşılayan döşeme ile taşıyıcı sistemin irtibatı olmayıp elastik bir katman ile ayrılmış olmasından ileri gelmektedir. Sistemin ses yalıtım başarısını artırmak için; yüzey şap kütlesinin artırılması, elastik tabaka kalınlığının artırılması ve elastik tabakanın elastikliğinin artırılması yani dinamik sertliğin düşürülmesi gerekmektedir. Duvarlarda yapılan ses yalıtımlarında da montaj elemanı olarak plastik malzemelerin kullanılması duvar yoluyla iletilen sesi azaltacaktır.
Bir makineye titreşim yalıtımı ise şu durumlarda gerekli olabilir;
1-Makinenin bulunduğu yerde meydana gelen sesleri önceden verilmiş sınır değerler altında tutmak,
2-Komşu yapı elemanlarının ve makinelerinin titreşime geçmelerini sınırlandırmak, böylece yapı hasarlarına, sağlık problemlerine ve üretimin kalitesinin bozulmasına izin vermemek,
3-Yeni yapı kısımlarının zarar görmemesi için müsaade edilen değişken şartları aşmamaktır.
Darbe tesirli ses yalıtımı ise, akustik önemi olan frekans bölgelerindeki (insan kulağının duyabileceği 16-16000 Hz arası) seslerin insanlara tesirini azaltmakla meşgul olur. Bu yalıtım, yapı elemanının kendisinin içinde ve komşu elemanlar yardımıyla sesin iletilmesini önlemek ve en sonunda dinamik olarak ses ışınımını önceden belirlenmiş sınırlarda tutmak için gereklidir. Titreşim yalıtımı ile darbe tesirli ses yalıtımını pratik olarak kontrol altına almak için ilk adım; “titreşim uyarıcısı” makine, boru tesisat’ gibi cihazların elastik elemanlarla veya yumuşak ara katmanlarla taşıyıcı konstrüksiyona tespit edilmesi gereklidir. Elastik tespit yoluyla uyarının çevreye yayılması azalır. Böylece elde edilen iyileşme son derece dikkat çekicidir. Eğer yalıtılacak makine masif-sert bir yapıya sahipse, ağırlığı ve taşıma momenti biliniyor veya tahmin edilebiliyorsa ve yalıtım elemanları yay gibi ideal bir karaktere sahipse, iyileşme miktarı nispeten kolay olarak hesaplanabilir. Bu veriler üzerine yapılacak hesaplama metodu, özellikle tüm incelikler üzerinde düşünülmesini gerektirmiyorsa, alçak frekanslar bölgesi için kolayca yeterli sonuç verebilecek özelliktedir. Daha yüksek frekans bölgeleri için yapılacak darbe tesirli ses yalıtımı daha komplikedir. Burada yalıtılacak makine veya taşıyıcı konstrüksiyon kısımlarının yüksek frekans bölgelerinde bir çok öz rezonans yapabileceği, dolayısıyla sadece sert cismin değil aynı zamanda elastik devamlılık da dikkate alınarak hesaplanmalıdır. Ayrıca ses yalıtıcı malzeme artık ideal bir yaylanma karakteri göstermez Titreşim yalıtımlarında kullanılan hesap metodu bu nedenle yüksek frekans bölgeleri için geçerli olamaz ve yanıltıcı sonuçlara götürebilir.

Ses yalıtımında kullanılabilecek bazı sistemler

Basit eleman kütle kanunu

Basit eleman, tek bir katmandan oluşan masif duvar veya döşemelerdir. Sesin geçişi elemanın kütlesi tarafından frenlenmektedir. Yüzey birim ağırlığı arttıkça, sesin geçişine karşı direnç artmaktadır. Ancak, yalnız eleman yüzey ağırlığını artırmak suretiyle ekonomik boyutlar içinde yüksek ses geçiş kaybına ulaşmak mümkün olmaktadır. Bu yöntemin tercih edilmemesinin nedenleri ise; taşıyıcı sisteme getireceği aşırı yük, duvar kalınlığının artmasıyla ortaya çıkacak mekanlardan kayıp ve ses köprülerinin oluşmasıdır.

Birleşik Eleman Sandviç Duvar veya Yüzer Şap Döşeme

Duvar ve/veya döşemeyi, birleşik eleman katmanlardan teşkil etmek suretiyle, daha düşük yüzey birim ağırlığı ve eleman kalınlığında, daha yüksek ses yalıtım değerlerine ulaşmak mümkün olmaktadır. Bu tür hafif sistemlerde üstün başarı katmanlar arasında yaratılan boşlukta kullanılan mineral taşyününden ileri gelir.

Dış Yüzey Kaplama Elemanları

Bu sistemde yapılar dıştan, dış yapı malzemeleri ile çok daha düşük yüzey birim ağırlığı ve eleman kalınlığı ile çok daha yüksek ses yalıtımı değerine ulaşmak mümkün olmaktadır. Bu sistemin üstün başarısı kullanılan mineral taşyününden ileri gelir. Bu sistemin üstün diğer bir özelliği de, yeni binalarda kullanılabileceği gibi eski binalarda da kullanılabilmesidir.

Ses Yalıtım İlkeleri

Genel olarak ses kaynağından çıkan seslerin insan sağlığı ve konforu açısından kabul edilebilecek sınırlara indirgenmesi, etki süresinin azaltılması. akustik niteliği değiştirilerek yok edilmesi veya kabul edilebilecek bir ses ile maskelenmesi gibi pasif ve aktif yöntemlerle sakıncalı etkilerin yok edilmesi olarak tanımlanan gürültü kontrolü, bileşenleri kaynak, çevre ve kullanıcı olan bir sistem içinde gerçekleştirilebilir. Görülebildiği gibi yapı tasarımı sırasında yapı elemanlarında önlem alınması süreci, kimi zaman tek başına yeterli olmasa da sistemin bir parçasını oluşturmaktadır. Ancak ses yalıtımının doğru yapılması gerek elde edilecek performans açısından, gerekse ekonomik yönlerden büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple yapı elemanlarının sese karşı davranışlarının iyi bilinmesi gerekir.

BTB Üzerine Mantolama Yapılırmı

BTB diye tabir edilen cam mozaik dış cephe kaplamalarının üzerine aşağıdaki işlemler yapıldığı takdirde mantolama uygulaması yapılabilir.

1- Yüzey temizliği : BTB li cephe tozdan kirden ve nemden temizlenmelidir.

2- Brüt beton astarı uygulaması : Temizlenen yüzeye brüt beton astarı sürülerek 24 saat süre ile kurumaya bıraklır.

3- Mantolama uygulaması : Temizlenmiş, brütbeton astarı uygulanmış dış cephe, ısı yalıtım levhalarının yapıştırılması, ısı yalıtım levhalarının dübellenmesi, fileli sıva uygulaması, dekoratif sıva uygulanması ve dış cephe boyası gibi  standart mantolama uygulaması yapılarak kaplanır.

Dübelleme aşamasına özellikle dikkat edilmeli ve plakaların duvara sağlam tespit edilebilmesi için standart uygulanan dübel yerine daha uzun dübel kullanılmalıdır.

Mantolama üzerine BTB yapılır mı

BTB ya da Cam mozik ağır bir malzemedir, dış cephe duvarlarına mantolama yapıldıktan sonra BTB uygulaması, ısı yalıtım levhalarına ekstra ağırlık yükleyeceği ve zamanla levhaların düşme riski olacağı için mantolama üzerine BTB uygulaması tavsiye edilmemektedir. Cam mozaik yerine mantolama ile birlikte uygulanabilen kat silmesi, söve, köşe taşı, fuga vb. dış cephe süslemeleri binanıza hem sade hemde şık bir görünüm kazandıracaktır.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3975.btb-uzerine-mantolama-yapilirmi.html

Mantolama Sözleşmesi

Mantolama sözleşmesi iş veren ile yüklenici mantolama firması arasında mutlaka imzalanmalıdır, tüm detaylar sözleşmede açıkça yazılmalı, ileride olaşabilecek problemlerin önüne geçebilecek nitelikte olmalıdır. Mantolama sözleşmesi de genellikle diğer sözleşmeler gibi genel hükümler bulunur örneğin ;

1- Taraflar : İş veren ve Yüklenici firmanın ünvanı ve adresi.

2- İşin yapılacağı yer : Adres ve bina adı.

3- İşin konusu ve işin mahiyeti.

4- İşin cinsi ve bedeli : Mantolama sözleşmesinin bu bölümünde yapılacak işler ve kullanılacak malzemeler açık olarak yazılı olmalıdır. Eğer teknik bir şartname hazırlanmışsa bu bölüme yazılabilir.

5- Sabit fiyat garantisi : Bazı firmalar işe başladıktan sonra malzeme fiyatları arttı diyerek ek ücret talebinde bulunabilir, bu maddeyle yüklenici firmanın ilave bedel istemesinin önü kapatılır.Yapılacak işin miktarının artması hariç herhangi bir ek ücret talep edilemez.

6- Ödemeler : Ödemelerin nasıl yapılacağı detaylı olarak yazılır.

7- İşin süresi : İşin başlangıç ve bitiş süresi yazılır varsa gecikme bedelide eklenir.

8- Yüklenici firmanın sorumlulukları.

9- Garanti şartları ve süresi.

10- Diğer şartlar : Eklenmek istenen diğer şartlar yazılır.

Yukarıdaki 10 madde genel olarak kullanılan mantolama sözleşmelerinin maddeleridir ve bilgilendirme amaçlı yazılmıştır. Her şirket işin cinsine göre farklı sözleşme maddeleri kullanabilir, mantolama yaptırmadan önce sözleşme maddelerini okumanızı ve karar aşamasında göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederiz.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3974.mantolama-sozlesmesi.html

İzolasyon Malzemeleri

Mineral lifli ısı izolasyon malzemeleri

Camyünü izolasyon malzemeleri : Ergimiş camın çeşitli yöntemler kullanılarak lif haline getirilmesiyle elde eilir. Lif çapları 3-5 mikron arasındadır.

 

cam yünü

Cam yünü

 

Taşyünü izolasyon malzemeleri : Cam yünü gibi ergimiş camın çeşitli yöntemler kullanılarak lif haline getirilmesiyle elde edilir. Hammaddesi silis kumudur. Lif çapları 3-5 mikron arasındadır.
taş yünü
Taşyünü
Seramik yünü izolasyon malzemeleri : Çok yüksek sıcaklıklarda kullanılan lifli bir izolasyon malzemesidir, taşyünü nün kullanılamadığı 1200-1400 derece sıcaklıklarda kullanılır, lifli izolasyon malzemelerinin en pahalısıdır.
seramik yünü
Seramik yünü
Koyun yünü izolasyon malzemeleri : Doğal bir izolasyon malzemesidir, insan saçının 1/30 u kadar ince olup, elastik, kıvrılabilen ve yaylanma özelliği olan bir izolasyon malzemesidir.
koyun yünü
Koyun yünü

Sert Plastik Köpük izolasyon malzemeleri

Expanded polisten ( EPS ) izolasyon malzemeleri : Yapay organik  bir izolasyon malzemesidir, ilk olarak Almanya’da BASF firması tarafından üretilmiş, styrapor ismi ile piyasa sürülmüştür, genellikle 50×100 ebatlarında, 1 ila 10 cm arası kalınlıkta üretilir. 1 m3 EPS de milyarlarca küçük ve kapalı gözenekli hava boşlukları vardır, ısı iletim kat sayısı en düşük olan ısı izolasyon malzemesidir.
eps
Eps
Extrude Polistren XPS izolasyon malzemeleri : Isı iletim kat sayısı EPS ye göre daha düşüktür, basınca ve mukavemete dayanıklıdır.
xps
xps
Poliüretan Köpük izolasyon malzemeleri : Poliol ve izosiyanat kimyasallarının karşımı sırasında havanın yardmıyla köpürüp sertleşmesinden elde edilen plastik esaslı köpüktür. Genellikle levha halinde ve sarı renkte üretilir.
poliüretan
Poliüretan köpük
Yumuşak köpük izolasyon malzemeleri 
Elastomerik Kauçuk köpüğü : Esnek, kapalı hücreli, genleştirilmiş siyah sentetik  kauçuk boru ve levhalardır.
Polietilen Köpük : Etilen ve propilenden hazırlanan polimerlerden elde edilen esnek vve yarı esnek gözenekli plastik esaslı izolasyon malzemeleridir. Boru ve levha halinde üretilir.
elastomerik
Elastomerik Kauçuk köpüğü
Fenol Köpüğü : Çeşitli yoğunluklarda sert fakat kırılgan bir izolasyon malzemesidir, genellikle açık gözenekli olup kapalı gözeneklere sahip olanları da vardır.
fenol köpüğü
Fenol Köpüğü
Melamin Köpüğü : Yükses ses tutuculuğu olan, yüksek ısı yalıtımı özelliğine sahip bir izolasyon malzemesidir. Hafiftir, kolay uygulanabilir ve dekoratif görünüme sahiptir.
melamin köpüğü
Melamin Köpüğü
Cam Köpüğü : Serttir ve basınca dayanıklıdır, buharı hiç geçirmeyen bir izolasyon malzemesidir.
cam köpüğü
Cam Köpüğü
Kalsiyum Silikat : Mineral esaslıdır, levha, boru, sprey ve forma sokulmuş özel parçalar halinde üretilir.
kalsiyum silikat
Kalsiyum silikat
Genleştirilmiş Perlit : Perlit inci taşı anlamına gelmektedir, hammaddesi camsı volkanik bir kayadır, perlit taneleri 0-5 mm çapındadır, bünyesinde bulunan gözenekler malzemeye yalıtım kabiliyeti kazandırır.
perlit
Genleştirilmiş perlit
Doğal Mantar : K.Afrika, Sicilya, Korsika, Sardunya adalarında yetişen bir ağacın kabuğundan elde edilir, günümüzde ısı yalıtımından çok dekorasyon ve şişe mantarı üretiminde kullanılmaktadır.
mantar
Doğal mantar
Vermikulit : Mika madenden elde edilir, mika artıkları ısıtılarak genleştirilir camsuyu ilave edilerek basınçlı levha haline getirilir.
vermikulit
Vermikulit

Isı Yalıtım Sistemleri

Isı yalıtım sistemleri ülkemizde Avrupa ülkelerine nazaran geç başlamıştır. Son yıllarda ısı yalıtım sistemlerine ciddi yatırımlar yapılmışsa da beklentileri  karşılayacak seviyeye ulaşamamıştır. Isı yalıtımı sistemlerinin yakın gelecekte istenilen seviyeye ulaşacağı öngörülmektedir. Isı yalıtım sistemlerinin gelişmesinde şüphesiz en büyük pay, ısı yalıtım malzemesi üreticileri ve üreticilerin uygulamacı bayilerinin dir.

Eski ısı yalıtım sistemlerinde, mantolama şirketleri malzemeleri ayrı ayrı temin eder, dışarıdan usta bularak uygulamayı gerçekleştirirdi. Değişen piyasa şartları sebebi ile artık şirketler kendi bünyelerinde yetişmiş uygulamacı personel bulundurarak yapılan işin kalitesini arttırmaya çalışmaktadır, fakat  işin kalitesini artırmak için sadece personel yeterli değildir, kullanılacak malzeme de işin kalitesini doğrudan etkilemektedir.
Isı yalıtım sistemlerinde  artık ısı yalıtım malzemesi üreticileri, bayilerine kullanılacak malzemeleri paket halinde vermektedir, işin uzmanı olan üreticinin tavsiye ettiği bir biri ile uyumlu malzemeler ısı yalıtım / mantolama uygulamasının sorunsuz yapılmasını sağlamıştır ve son yıllarda yapılan ısı yalıtım uygulamaları ile sektörün ilk zamanlarında yapılan ısı yalıtım uygulamalarının arasında kalite olarak büyük farklar olduğu ortaya çıkmıştır.
Örnek paket ısı yalıtım malzemeleri
Isı yalıtım Levhası : Karbonlu EPS, XPS,Taş Yünü
Yalıtım Levhası Yapıştırıcısı
Plastik Çivili Dübel
Sıva Filesi
Fileli Köşebent
İlk Kat Sıva
Dekoratif Sıva
Dış Cephe Boyası
Ülkemizde en çok kullanılan paket ısı yalıtım / mantolama sistemleri.
Polisan Exelans Enerji ısı Yalıtım Sistemleri
Filli Boya Capatect Dalmaçyalı  Isı Yalıtım Sistemleri
Alsecco Mantolama Isı Yalıtım Sistemleri
Wagner Isı Yalıtım Sistemleri
Baumit ısı Yalıtım Sistemleri
Marshall Thermos Isı Yalıtım Sistemleri
Weber Markem  Isı yalıtım Sistemleri
Mavi Kale Isı Yalıtım Sistemleri
Dyo Klimatherm Isı Yalıtım Sistemleri
Favori Isı Yalıtım Sistemleri
Vitra Therm ısı Yalıtım Sistemleri
Dow Isı Yalıtım Sistemleri
Kale Isı Yalıtım Sistemleri

Mantolama Çeşitleri

Uygulandığı yerlere göre mantolama çeşitleri 

Dış Cephe Mantolama

Dışarıdaki ısıyı içeri sokmadan, bina içerisindeki ısıyı muhafaza etmek amacı ile bina kabuğunun ısı yalıtım malzemeleri ile kaplanmasıdır. Günümüzde ne çok tercih edilen ısı yalıtımı sitemidir.

Kullanılan malzemeler : EPS, XPS, Karbonlu EPS, Taşyünü ısı yalıtım levhaları.

İç Cephe Mantolama

Uygulama şekli dış cephe mantolama daki gibidir , duvarlar ısı yalıtım malzemeleri ile kaplanır ve boyanır, kaplama üzerinde alçıpan uygulaması da  yapılabilmektedir.

Kullanılan malzemeler :  EPS, XPS, Karbonlu EPS, ısı latım levhaları kullanılabilir.

Ortadan Mantolama

İki masif yapı kabuğu ve bunların arasında yer alan ısı yalıtım katmanının oluşturduğu çift kabuk dış duvar sistemi ortadan ısı yalıtımılı dış duvar olarak adlandırılabilir.

Kullanılan malzemeler : Ortadan ısı yalıtımlı dış duvarlarda, camyünü, taşyünü, ahşapyünü. koyunyünü, mineral lifli plak ısı yalıtım malzemeleri, EPS ve XPS sert köpük, poliüretan sert köpük, genleştirilmiş üreformaldehit köpük vb. plak üreten ısı yalıtım malzemeleri, cam köpüğü ya da genleştirilmiş perlit veya verniküit, bims vb taneli yalıtkan dolgu malzemeleri ısı yalıtım malzemeleri olarak kullanılmaktadır.

Döşemelerde Mantolama

Zemine oturan döşemelerde, bünyesine su emmeyen ve yüksek basma mukavemetine sahip XPS levhalar kullanılmalıdır. Isıtılmayan bodrumların üzerinde yer alan döşemelerde, Mantolama bodrum tavanına tespit edilerek, zemin katların döşemelerden kaynaklanan ısı kayıpları engellenmiş olur.

Çatılarda Mantolama

Çatı arasında yürünmesi gerektiğinde, ahşap kadronlar üzerine kalaslarla yürüme yolu inşa edilmelidir. Yalıtım malzemesi eğer yüke maruz kalacak ise şilte tipi ürünler yerine levha formunda sert mantolama malzemeleri kullanılmalıdır. Uygulama yapılacak çatı döşemesinin üstü, toz, kir harç artıklarından temizlenerek veya döşeme betonu üzerine mala perdahlı ince şap uygulaması yapılarak, düzgün bir zemin temin edilir. Düzgün yüzey üzerine yoguşma tahkikinin sonuçlarına göre buhar dengeleyici serilir ve kalınlığı TS 825 “Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı”na göre belirlenmiş mantolama malzemeleridöşenir.

Isı yalıtım malzemelerine göre bina mantolama çeşitleri

Eps Mantolama

Expanded Polistren köpük (EPS),petrolden elde edilen, termoplastik, kapalı gözenekli, tipik olarak beyaz renkli bir ısı yalıtım malzemesidir.  EPS levhalarının bünyesindeki çok sayıda (1 m3 EPS’de 3-6 milyar) küçük kapalı gözenekli hücreler içinde, % 98′i hareketsiz ve kuru hava bulunmaktadır. EPS ısı yalıtım levhalarının ekonomik ve üstün ısı yalıtım özellikleri bu şekilde sağlanır. Ürünün performansı kullanım ömrü boyunca sabit kalır. Kalınlığı

incelmez, ısı iletkenliği azalmaz, özelliklerinde hiçbir bozulma meydana gelmez. EPS istenilen yoğunluklarda üretilir. Yalıtım amacıyla genellikle 15-30 kg/m3 yoğunluklarda kullanılan EPS levhalar çok hafiftirler ve cepheye fazla yük getirmez.

Uygulandığı yerler : Bina iç ve dış duvarları.

Karbonlu EPS Mantolama

Karbonlu EPS, içeriğindeki grafit ısı reflektörleri sayesinde yalıtım özelliği geliştirilmiş bir EPS (Expanded Polistren) çeşididir. Karbonlu EPS’a gri rengini veren de içeriğindeki bu grafit ısı reflektörleridir. Grafit, sıcak ve soğuğu daha iyi yansıtarak konvansiyonel EPS’ye göre ısı yalıtımının daha iyi olmasını sağlar.Karbonlu EPS düşük yoğunluklarda bile Isı İletkenlik Grubu 035′e dahildir (TS 7316 EN 13163). Düşük yoğunluklarda ısı iletkenlik grubunun 035 olması  sayesindekonvansiyonel EPS’ye göre çok daha az ya da daha ince malzemeyle aynı ısı yalıtımı sağlanmaktadır.

Uygulandığı yerler : Bina iç ve dış duvarları.

XPS Mantolama

Polistirenden üretilen Extrude Polistren sert köpük XPS, homojen hücre yapısına sahip, yalıtım amaçlı üretilen bir ısı yalıtım malzemedir. Ekstrude Polistren malzemeler (XPS), basma mukavemeti yüksek, ısı iletkenlik değerleri iyi, B1 yangın sınıfında, bünyesine su almayan ve nemden etkilenmeyen malzemelerdir.

Uygulandığı yerler : Bina iç ve dış duvarları. zemin izolasyonlarında,subasmanlarda,çatı izolasyonlarında

Taş Yünü Mantolama

Taşyünü, bazalt taşının 1350°C-1400°C’de ergitilerek elyaf haline getirilmesi sonucu oluşur. Bazalt taşı,inorganik hammaddedir ve yerli olarak temin edilmektedir.Taş yünü, kullanım yeri ve amacına göre farklı boyut ve teknik özelliklerde üretilebilir.  Değişik kaplama malzemeleri ile şilte, levha (plaka), boru ve dökme şeklinde üretilebilen taş yününün ısı yalıtımı, ses yalıtımı, akustik düzenleme ve yangın yalıtımı amacıyla kullanılmaktadır.

Fugalı Mantolama / Yalı Baskı Mantolama

Fuga, dış cephe kaplamaları arasında genleşme ve çatlamayı önlemek ve estetik görünüm sağlamak amacı ile kullanılan dış cephe ürünüdür. Fugalı Mantolama uygulamasında fuga hem estetik bir görünüm sağladığı için, hem de,uygulamada dekoratif sıva ve boya uygulama aşamasında ek oluşturmadan sonlandırma sağladığı için kullanılır.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3964.mantolama-cesitleri.html

Fugalı Mantolama

Fuga, dış cephe kaplamaları arasında genleşme ve çatlamayı önlemek ve estetik görünüm sağlamak amacı ile kullanılan dış cephe ürünüdür. Fuga mantolama uygulamasında fuga hem estetik bir görünüm sağladığı için, hem de,uygulamada dekoratif sıva ve boya uygulama aşamasında ek oluşturmadan sonlandırma sağladığı için kullanılır.
Fuga xps veya eps ısı yalıtım malzemelerinden yapılır, fuga kanalının iç tarafı akrilik harc ile kaplanır ve dış etkilere maruz kalmadan uzun yıllar beklenen performansı sağlar.

Fuga Uygulama Yöntemleri

1- Isı yalıtım levhaları duvara aşağıdan yukarıya kadar  tespit edilir, istenilen yerlere kesim aletleri ile fuga kanalları açılır, alüminyum fuga profilleri yerleştirilir. İskele de uygulama yapılması zordur, çok fazla işçilik gerektirir,uygulama hataları sebebi ile ısı köprüleri oluşabilir.
2- Özel üretim Fuga profilleri ısı yalıtım levhaları ile birlikte uygulanır. Fuga Profilleri ısı yalıtım levhası kalınlığında ve aynı malzemeden imal edilmiş olduğundan kesim işlemine gerek yoktur. Hızlı uygulanabilir, birleşim yerlerinde ısı köprüsü oluşturmaz.

Mantolama Fiyat Listesi

Bina dış mantolama fiyatları, kullanılacak malzemeye, bina özelliklerine ve yapılacak uygulamaya göre değişmektedir. En çok kullanılan paket sistem mantolama fiyat listesi aşağıda yazılmıştır.

Polisan Exelans Enerji Dış Cephe Mantolama Fiyat Listesi                                                  
Polisan Exelans Enerji Karbonlu EPS (4 cm) 1.03 m2
Polisan Exelans Enerji Yapıştırıcı 5 kg
Polisan Exelans Enerji Sıva 5 kg
Polisan Exelans Enerji Dübel 6 adet
Polisan Exelans Enerji Sıva Filesi 1,1 m2
Polisan Exelans Enerji PVC Donatılı Köşe Profili 0,25m
Polisan Exelans Enerji Dekoratif Kaplama 2,5 kg
Polisan Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Polisan Exelans Enerji Dış Cephe Mantolama Metrekare fiyatı :…….. TL

Filli Boya Capatect Dalmaçyalı Mantolama Fiyat Listesi
Capatect Dalmaçyalı Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Capatect Dalmaçyalı Yapıştırıcı 5 kg
Capatect Dalmaçyalı Sıva 5 kg
Capatect Dalmaçyalı Dübel 6 adet
Capatect Dalmaçyalı Sıva Filesi 1,1 m2
Capatect Dalmaçyalı PVC Donatılı Köşe Profili 0,25m
Capatect Dalmaçyalı Dekoratif Kaplama 2,5 kg
Capatect Dalmaçyalı Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Filli Boya Capatect Dalmaçyalı Dış Cephe Mantolama Metrekare fiyatı :…….. TL

Alsecco Dış Cephe Mantolama Fiyat Listesi
Alsecco Mantolama Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Alsecco Mantolama Yapıştırıcı 5 kg
Alsecco Mantolama Sıva 5 kg
Alsecco Mantolama Dübel 6 adet
Alsecco Mantolama Sıva Filesi 1,1 m2
Alsecco Mantolama PVC Donatılı Köşe Profili 0,25m
Alsecco Mantolama Dekoratif Kaplama 2,5 kg
Alsecco Mantolama Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Alsecco Dış Cephe Mantolama Metrekare fiyatı :…….. TL

Baumit Dış Cephe Mantolama Fiyat Listesi

Baumit Mantolama Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Baumit Mantolama Yapıştırıcı 5 kg
Baumit Mantolama Sıva 5 kg
Baumit Mantolama Dübel 6 adet
Baumit Mantolama Sıva Filesi 1,1 m2
Baumit Mantolama PVC Donatılı Köşe Profili 0,25m
Baumit Mantolama Dekoratif Kaplama 2,5 kg
Baumit Mantolama Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Baumit Dış Cephe Mantolama Metrekare fiyatı :…….. TL

Wabietherm Wagner Mantolama Fiyat Listesi
Wabietherm Wagner Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Wabietherm Wagner Yapıştırıcı 5 kg
Wabietherm Wagner Sıva 5 kg
Wabietherm Wagner Dübel 6 adet
Wabietherm Wagner Sıva Filesi 1,1 m2
Wabietherm Wagner PVC Donatılı Köşe Profili 0,25m
Wabietherm Wagner Dekoratif Kaplama 2,5 kg
Wabietherm Wagner Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Wabietherm Wagner Dış Cephe Mantolama Metrekare fiyatı :…….. TL

Marshall Thermos Dış Cephe Mantolama Fiyat Listesi
Marshall Thermos Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Marshall Thermos Yapıştırıcı 5 kg
Marshall Thermos Sıva 5 kg
Marshall Thermos Dübel 6 adet
Marshall Thermos Sıva Filesi 1,1 m2
Marshall Thermos PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
Marshall Thermos Dekoratif Kaplama 2.5 kg
Marshall Thermos Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Marshall Thermos Dış Cephe Mantolama Metrekare fiyatı :…….. TL
Mavi Kale Mantolama Fiyat Listesi
Mavi Kale   EPS BD 1,05 m2 (4 cm) 1.03 m2
Mavi Kale  Yapıştırıcı 5 kg
Mavi Kale  Sıva 5 kg
Mavi Kale  Dübel 6 adet
Mavi Kale  Sıva Filesi 1,1 m2
Mavi Kale  PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
Mavi Kale  Dekoratif Kaplama 2.5 kg
Mavi Kale  Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Mavi Kale Dış Cephe Mantolama Metrekare fiyatı :…….. TL
Weber Markem Dış Cephe Mantolama Fiyat Listesi
Weber Markem Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Weber Markem Yapıştırıcı 5 kg
Weber Markem Sıva 5 kg
Weber Markem Dübel 6 adet
Weber Markem Sıva Filesi 1,1 m2
Weber Markem PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
Weber Markem Dekoratif Kaplama 2.5 kg
Weber Mantolama Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Weber Markem Dış Cephe Mantolama Metrekare fiyatı :…….. TL

Dyo Klimatherm Dış Cephe Mantolama Fiyat Listesi

Dyo Klimatherm Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Dyo Klimatherm Yapıştırıcı 5 kg
Dyo Klimatherm Sıva 5 kg
Dyo Klimatherm Dübel 6 adet
Dyo Klimatherm Sıva Filesi 1,1 m2
Dyo Klimatherm PVC Donatılı Köşe Profili 0,25m
Dyo Klimatherm Dekoratif Kaplama 2,5 kg
Dyo Mantolama Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Dyo Klimatherm Dış Cephe Mantolama Metrekare fiyatı :…….. TL

Favori Dış Cephe Mantolama Fiyat Listesi

Favori Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Favori Yapıştırıcı 5 kg
Favori Sıva 5 kg
Favori Dübel 6 adet
Favori Sıva Filesi 1,1 m2
Favori PVC Donatılı Köşe Profili 0,25m
Favori Dekoratif Kaplama 2,5 kg
Favori Mantolama Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Favori Dış Cephe Mantolama Metrekare fiyatı :…….. TL

Vitra Therm Dış Cephe Mantolama Fiyat Listesi

Vitra Therm Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Vitra Therm Yapıştırıcı 5 kg
Vitra Therm Sıva 5 kg
Vitra Therm Dübel 6 adet
Vitra Therm Sıva Filesi 1,1 m2
Vitra Therm PVC Donatılı Köşe Profili 0,25m
Vitra Therm Dekoratif Kaplama 2,5 kg
Vitra Therm Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Vitra Therm Dış Cephe Mantolama Metrekare fiyatı :…….. TL

 

Dow Dış Cephe Mantolama Fiyat Listesi

Dow Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Dow Yapıştırıcı 5 kg
Dow Sıva 5 kg
Dow Dübel 6 adet
Dow Sıva Filesi 1,1 m2
Dow PVC Donatılı Köşe Profili 0,25m
Dow Dekoratif Kaplama 2,5 kg
Dow Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Dow Dış Cephe Mantolama Metrekare fiyatı :…….. TL

 

Dış cephe mantolama fiyatı almak için ücretsiz keşif formumuzu doldurabilir veya 0216 475 12 41 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Müşteri temsilcilerimiz en kısa sürede sizi arayacak, binanıza en uygun paket sistem mantolama fiyatları seçiminde size yardımcı olacak ve keşif randevu işleminizi gerçekleştirecektir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3961.mantolama-fiyat-listesi.html

İç Cephe Mantolama ile Dış Cephe Mantolama Karşılaştırması

İç cephe mantolama, dış cephe mantolama uygulamasının yapılamadığı durumlarda tercih edilen mantolama çeşitidir. Bina yönetimleri ortak ısı yalıtımı kararı alamamışsa daire sahipleri iç mantolama uygulaması yaptırarak çok az da olsa ısı tasarrufu yapmış olur.

Uygulama şekli dış cephe mantolamadaki gibidir , duvarlar ısı yalıtım malzemeleri ile kaplanır ve boyanır, kaplama üzerinde alçıpan uygulaması da  yapılabilmektedir.
İç mantolama uygulamasının sakıncaları :
1- Isı köprüleri oluşturur, tam ısı yalıtımı sağlayamaz.
2- Dış duvarlar korunmadığı için, dış yüzeyde oluşabilecek çatlaklar yapı elemanlarının ıslanmasına sebep olur. Su sızıntısının  zamanla iç yüzeye kadar ulaşması küf, mantar , boya dökülmesi ve benzeri hasarlara sebep olur.
3- Isıtma sistemi kapatıldığında oda sıcaklığı hızla düşmeye başlar.
4- Yaz aylarında enerji tasarrufu sağlamaz.

İÇ CEPHE MANTOLAMA İLE DIŞ CEPHE MANTOLAMA NIN KARŞILAŞTIRMASI

Bina dış cephe mantolama, binayı dışarıdan bir kabuk gibi sararak tam bir ısı yalıtımı sağlar.
İç Cephe Mantolama, sadece duvarlara uygulanabildiği için döşeme kasetlerinde ısı köprüleri oluşturur ve etkin ısı yatlımı sağlamaz.
Dış cephe mantolama binadaki tüm rutubeti engeller.
İç Cephe Mantolama dış yüzeyde su sızıntısı yoksa sadece duvarlardaki rutubeti engelleyebilir, fakat tavan ve döşemelerde rutubeti artırmış olur.
Dış Cephe mantolama binayı tüm dış etkilerden korur.
İç cephe mantolama, rutubet ve nem hala içeri girdiği için, içten yapılan kaplama malzemelerinin ve iç cephe boyasının zarar görerek dökülmesine sebep olur.
Dış cephe mantolamada, ısı iletim katsayısı düşük daha kalın ısı yalıtım levhaları kullanılabilir, bu da ısı yalıtımından tam performans alınmasını sağlar.
İç cephe mantolamada 2 ya da 3 cm lik ısı yalıtım levhası kullanılabilir, bu da etkin bir ısı yalıtımı sağlayamaz.
Yukarıda yazdığımız sebepler göz önüne alınırsa, iç cephe mantolama uygulamasının zamanla yaradan çok zarar getireceği açıktır.
Güney Yapı İzolasyon olarak, binayı bir bütün olarak ele alan, hem ısı hem de su yalıtımı sağlayan dış cephe mantolama uygulamasını önemle tavsiye etmekteyiz.

Mantolama Teknik Detaylar

Dış duvar mantolama / ısı yalıtımı uygulamasına başlamadan önce: Kullanılacak yapıştırma harcı çimento esaslı olacak ise +5 ile +30 0C sıcaklıklar uygundur. Aşırı sıcak veya aşırı yağışlı havalarda iskelenin ağla kapatılması önerilir. Don tehlikesinin beklendiği durumlarda uygulamadan kaçınmak gerekir. Uygulama yapılacak yüzey nemli olmamalı, duvar ve sıvalar kurumuş olmalıdır. Yüzey sertliği önceden kontrol edilmeli, kirler temizlenmeli, sıva çatlakları tamir edilmelidir. Binanın yatay ve düşey düzlemde terazisinde olup olmadığı kontrol edilir. Yüzey eğrilikleri kaba sıva ile düzeltilmelidir. Bina yüzeyindeki su iniş boruları, anten, çamaşır demirleri vs. uygulamadan önce sökülür. Düşeydeki açıklığın çok fazla olduğu yüksek binalarda, her 3 katta bir yatay derzleme yaparak sorunu bu derzler arasında çözmek gerekir. Aksi takdirde en üst kata ulaşıldığında 15-20 cm. ler civarında sıva kalınlığı kullanmak gerekir ki pratik olarak bu imkansızdır.

Subasman profilinin yerleştirilmesi: Subasman profili su basman seviyesinin 20 cm. altında tespit edilir. Subasman profili kullanılacak levhanın kalınlığına göre seçilir. Profillerin kalınlığı piyasada genelde 33mm, 43 mm, 53 mm, 63 mm gibi boyutlarda, profil uzunluğu ise 2,50 m uzunlukta olmaktadır. Yatay bir şekilde terazisinde duvara sabitlenir. 50 cm.de bir vidalama yapılarak profil duvara çakılır. Yalıtım levhaları kalın ise vidalama daha sık olmalıdır. Profiller arasına 0,5-1,00 cm.lik genleşme derzi bırakılmalıdır. Duvar tam düz değilse arada boşluklar kalır. Bu durumda birtakım plastik takozlarla destekleme yapılır. Profili don seviyesine kadar indirerek buradan başlatmak gerekir. Bodrum katlarda da ısıtılan mekanlar varsa mutlaka bodrum duvarlarına da mantolama yapılmalıdır.

Mantolama Levhalarının yapıştılması: Çimento esaslı yapıştırma harçları piyasada genelde 25 kg.lık kraft torbalarda satılmaktadır. Bir torba yapıştırma harcı içinde yaklaşık 6 lt. su bulunan kovaya yavaşça dökülür. Düşük devirli bir karıştırıcı ile karıştırılır. Hazırlanan karışım 8-10 dk. Kadar dinlendirildikten sonra 2-3 dk. daha karıştırılır. Artık yapıştırma harcı kullanıma hazırdır. Bu karışımın 2 saat içinde tüketilmesi gerekir. Yapıştırma harcı uygun şekilde hazırlandıktan sonra mala ile levhanın arkasına sürülür. Levhanın arka yüzeyinin dört kenarına ayrıca yüzeyin ortasına da 3 öbek şeklinde uygulanır. Sıvanın kenarlardan dışarı taşmasını önlemek için 0.5 cm. kadar içerden sürülmelidir. Arka yüzeyin ise en az %40 ının yapıştırıcı ile kaplanması gereklidir. Bina yüzeyindeki eğiklik 2 cm.e kadarsa bu yöntem uygulanır. 2 cm. den daha büyük eğiklikler önceden tamir harçları veya kaba sıvayla düzeltilmelidir. Arka yüzeyin tamamının yapıştırıcı harçla kaplandığı uygulamalar da vardır. Bina yüzeyi çok düzgün ise bu uygulama yapılabilir. Çimento harçlı yapıştırıcı m2 başına yaklaşık 5 kg. olarak uygulanmalıdır. Çimento harçlı yapıştırıcıların yanında poliüretan bazlı yapıştırıcılar da vardır. Bunlar, çimento harçlı yapıştırıcılara göre işçilik açısından daha pratiktirler. Ayrıca duvara çok iyi yapıştıklarından 10 metrelik yüksekliğe kadar dübelleme gerektirmemektedirler.
Bina dış cephe mantolama levhaların yerleştirilmesi: Levhalar, su basman profil seviyesinden başlanarak yukarıya doğru ilerlenerek yapıştırılır. Levhalar her sırada şaşırtmalı olarak yapıştırılmalıdır. Levhalar yapıştırıldıktan sonra düzgün bir mastar ve su terazisi ile yatay ve düşeyde terazisinde olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bina köşelerinde de her sırada yarım ve tek levhalar kullanılarak şaşırtmalı yapıştırma devam ettirilir. Pencere ve kapı boşluklarında, köşelere gelen levhalar L şeklinde kesilerek yapıştırılır. Levhalar arasında boşluk bırakılmamalıdır. Kalan boşluklar kesinlikle sıva ile doldurulmaz, bu boşluklar yine levhadan kesilen parçalarla doldurulmalıdır veya sprey yalıtım köpüğü uygulanmalıdır. Bina derz yerleri üzerine levha yapıştırılarak kapatılmaz. Aksi takdirde derz yerlerinde ciddi çatlaklar oluşacaktır. Buralarda derz profili kullanılır. Levhaların bina yüzeyinde çok uzun süre güneşe maruz kalması engellenmeli, iskelede branda kullanılmalıdır. Toprak seviyesinden itibaren darbeye açık olan yüzeylerde belli bir yüksekliğe kadar kullanılan levhaların basma mukavemeti en az 200 kPa ve tam daldırmadaki hacimce su emme değeri %1,5 un altında olmalıdır.
Dübelleme: Yapıştırma harcı tam olarak kuruduktan sonra (en az 24 saat sonra) dübelleme işlemine geçilir. Binanın rüzgara göre konumu, rüzgar şiddeti, binanın yüksekliği gibi etkenler dübel sayısının belirlenmesinde rol oynar. Dübellemenin amacı levhaların duvarlara mekanik olarak tespit edilmesi ve zamanla levhaların koparak düşmesinin önlenmesidir. Genelde metrekareye 6 adet dübel uygulanır. Çok sık yapılan uygulama levha köşelerine 1er adet, levha ortasına 2 adet dübel uygulamasıdır. Bina köşeleri yüksek binalarda rüzgardan çok etkilenirler. Bu nedenle yüksek kotlarda bina köşelerinde dübel sayısı arttırılır. 8 m. yüksekliğe kadar 6 adet/m2 ; 8-20 m.ye kadar 8 adet/m2 ; 20 m. ve üstünde 10 adet/m2 dübel uygulanır.  Bina ve pencere kenarlarında kenara 10-15 cm. mesafe bırakılarak dübelleme yapılır. Tuğla duvarlarda plastik çivili, beton yüzeylerde çelik çivili plastik geniş başlıklı dübeller kullanılır. Dübellerin hurda plastikten üretilmediğine emin olunmalıdır. Dübel yüzeyde en az 3 cm. genişlikte bir tutunma yüzeyine sabitlenmeli, gazbeton duvarlara en az 6 cm., tuğla duvarlara en az 5 cm., beton duvarlara en az 4 cm. girmelidir.Delik boyu, dübel boyundan 1 cm. uzun olacak şekilde açılmalıdır. Uzunlukları piyasada genelde 95mm-115 mm-135 mm gibi ölçülerde satılır. Gaz beton duvarlar için bu ölçü 160 mm.ye çıkar. Dübel uzunluğunu seçerken levha kalınlığı + yapıştırma kalınlığı (5mm) + kaba sıva payı (10 mm) + ankraj derinliği (50 mm) olarak hesap edilir. Ahşap yüzeyler için OSB dübelleri kullanılır. XPS ve EPS levhalarda plastik dübel kullanılırken taşyünü levhalarda çelik dübel kullanılır.
Birinci kat sıva: Dübelleme işlemi bittikten sonra sıva işlemine geçilir. Bu sıva, çimento esaslı, elyaf ve polimer katkılı ince agregalı bir sıvadır ve iki ayrı katman olarak uygulanır. İlk kat sıva yaklaşık 2 mm. kalınlığında uygulanır. Burada en önemli uygulama sıva filesi uygulamasıdır. Sıva filesinin file aralığı 3,5 x 3,5 , 4 x 4 veya 5 x 5 mm. dir. Alkali ortama dayanıklı, 145-160 gr/m2ağırlıkta, cam elyafından üretilmiş olmalıdırlar. Yüksek darbe dayanımı gerektiren yerlerde en az 340 kg/m2 ağırlığındaki fileler kullanılmalıdır. Sıva filesi (donatı filesi) yukardan aşağı bastırılarak yaş sıvanın içine gömülür. Birleşme yerlerinde mutlaka 10 cm. birbiri üzerine bindirilir. Pencere ve kapı köşelerinde ayrıca çapraz halinde ek bir file katmanı daha uygulanır. Tam olarak kurumadan, sıva filesi ve profil uygulamaları yapıldıktan sonra ikinci kat sıva uygulamasına geçilir.
Profillerin Yerleştirilmesi: Köşe profili, denizlik uzatma profili, fuga profili gibi birtakım profiller tamamlayıcı eleman olarak yalıtım uygulamasında görev yaparlar. Köşe profilleri, bina köşeleri ve pencere-kapı kenarlarında kullanılır. Hem düzgün bir kenar elde etmek, hem de köşeleri darbelere karşı korumak için metal veya plastikten imal edilmişlerdir. Kendiliğinden fileli olanları tavsiye edilir. Konsol ve balkonların yatay köşelerinde ise damlalıklı köşe profilleri kullanılmalıdır. Damlalıklı profiller sayesinde suyun cepheden uzaklaştırılması kolaylaşacaktır. Bina dış yüzeyine yapılan ısı yalıtımı neticesinde binanın dış kabuğu kalınlaşacaktır. Dolayısıyla ikamet edilen yapılarda önceden yerleştirilmiş pencere denizlikleri kısa kalacaktır. Bu sorunu çözmek amacıyla denizlik uzatma profilleri yerleştirilir. Denizlik uzatma profillerinin üzerine basılmamalı, yük bindirilmemelidir. Binalarda estetik görünüm amacıyla levhalar üzerine fugalar açılabilir. Bu durumda yine ilk kat sıva yapıldıktan sonra fuga profilleri kullanılmalıdır. Fileli fuga profilleri de vardır.
İkinci kat sıva: İlk kat sıva uygulaması tam olarak kurumadan ikinci kat sıva uygulamasına geçilir. İlk kat sıva ile birlikte toplam kalınlığı 3-4 mm.yi bulur. Toplam sıva miktarı 5 kg/m2 olarak hesap edilir. Sıva kalınlığının 2/3 ü file altında, 1/3  ü file üstünde kalmalıdır. Yani sıva filesi, dış tarafa biraz daha yakın olmalıdır. Sıva filesinin, levhalara temas etmemesi gereklidir. İkinci kat sıva uygulaması, geniş yüzeylerde ara vermeden devam ettirilmelidir. Bu nedenle son kat uygulanırken yeterli eleman bulundurulmalıdır.
Son kat dekoratif dış cephe kaplama: Sıva tabakası tamamen kuruduktan sonra artık son kat kaplama aşamasına geçilir. Burada birkaç seçenek vardır: 1- Yüzey astarlandıktan sonra çimento esaslı, mala ile uygulanan son kat dekoratif sıva ile yüzeye tekstürlü bir görüntü verilir ve son olarak üst kata silikon takviyeli akrilik dış cephe boyası uygulaması yapılır. 2- Yüzey astarlandıktan sonra akrilik emülsyon esaslı renkli sıva uygulaması yapılabilir. Çelik veya plastik mala ile uygulanır. mantolama da ygulama kalınlığı 2 mm.dir.

İzolasyon Nedir

Yalıtım , izolasyon herhangi bir yalıtım malzemesi kullanılarak ortamdan dışarı olan enerji akışının indirgenmesidir.
Yalıtım/izolasyon uygulamaları Türkiye’de batı ülkelerine nazaran geç başlamış bir uygulamadır. Türkiye’de son yıllarda yalıtım/izolasyon konusunda iyi yönde gelişmeler olsa da henüz istenilen seviyeye ulaşamamıştır.Gelişen teknoloji ve küreselleşmenin etkisiyle yakın gelecekte istenilen seviyeye geleceği düşünülmektedir.Bu düşüncenin temel sebebi yurt dışında üretilen yalıtım,izolasyon malzemelerinin eş zamanlı olarak ülkemizde geliyor olmasıdır, diğer nedenler için, yurt içi yalıtım malzemesi üreticilerinin kaliteli ve çok çeşitli yalıtım malzemeleri üretmeleri, devletin yalıtıma verdiği önem ve her geçen gün yalıtım konusunda bilinçlenen müşteri kitlesi gösterilebilir.
Isı yalıtımı, su yalıtımı , ses yalıtımı , tesisat yalıtımı ve yangın yalıtımı artık günlük hayatımızda duymaya başladığımız terimler oluyor, şimdi kısaca bu terimleri inceleyelim.

YALITIM ÇEŞİTLERİ, İZOLASYON ÇEŞİTLERİ

Isı Yalıtımı : Isı izolasyonu Genellikle binalarda ve tesisatlarda kullanılmaktadır,ısı yalıtım uygulamaları ile binanın ömrünü uzatmak, insanlara sağlıklı, konforlu mekanlar sunabilmek ve bina kullanım aşamasında yakıt ve soğutma giderlerinde büyük kazanım sağlamak mümkündür. Bina Mantolama uygulaması ısı yalıtımının bir çeşitidir.
Faydaları : Enerji tasarrufu sağlar, çevre kirliliğini önler, ısı konforu sağlar
Su Yalıtımı : Binalarda su izolasyonu suyun ya da nemin binanın bir kısmına veya kapladığı alana zarar vermesini engellemek için yapılır. Bina temeline, çatılara, duvarlara ve bina çevresine uygulanabilir.
Ses Yalıtımı : Ses izolasyonu gürültünün insan üzerindeki etkilerini en aza indirmek için alınan önlemlerin tamamıdır. Makine,ekipman,tesisat ve duvarlara, ses yalıtım malzemeleri ile uygulanabilir.
Tesisat Yalıtımı : Tesisat izolasyonu Isıtma ve soğutma amaçlı yapılan tüm tesisatlardan istenilen verimin alınabilmesi için tesisat yalıtımı yapılmalıdır.İleri teknoloji kullanılarak yapılan binalar hariç diğer binalarda tesisat yalıtımına gerekli hassasiyet gösterilmemektedir.
Yangın Yalıtımı : Yangın kontrolden çıkmış bir yanma olayıdır, yangın yalıtımı yangının çıkmasını önleyecek veya yapıya hiçbir zaman zarar vermeyecek bir çözüm olarak düşünülmemelidir, yangından korunmak ise yangın çıkmasını kesinlikle önleyebileceği anlamına gelmez, çıkan yangını söndürmek ve belli bir süre kazanarak bu yangından en az zararla kurtulmaya çalışmak ya yangından korunmaktır.
kaynak : gn yapı

Dış Cephe Boya

Boya dört ana maddeden oluşur. Bunlar pigmentler, bağlayıcılar, kimyasal katkılar ve çözücüler dir.
Pigmentler
Toz halindeki katı taneciklerdir. Boyaya, örtücülük, renk, dayanıklılık ve parlaklık özelliklerini verirler.
Bağlayıcılar
Pigmentleri bir arada tutar ve boya filmini meydana getirirler. Boyaya, yapışma, sertlik, sağlamlık, dış etkenlere karşı dayanıklılık özelliklerini verirler.
Kimyasal katkılar, boyanın özelliklerini iyileştirmek için kullanılır. Örneğin; küfe dayanıklılık ve akışkanlık gibi.
Çözücüler
Uçucudur ve boya uygulanırken, boyanın özelliklerini değiştirmeden inceltici görevi görürler.
Dış cephe boya çeşitleri 
Dış Cephe Boya – Akrilik 
Akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, son kat dış cephe boyasıdır.Yüksek alkali direncine sahip, güneş ışınlarına, yağış, nem ve deniz kıyısındaki tuzlu neme karşı son derece dayanıklıdır. Kolay sürülen, iyi örtücülük sağlayan, koruyucu ve dekoratif bir boyadır.
Dış Cephe Boya –  Silikonlu 
Akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı,  silikonlu dış cephe boyasıdır. Yüksek su itici özelliğiyle yüzeyin su geçirmesine izin vermez. Yüksek alkali direnci ile rutubete, neme ve tuzlu suya karşı dayanıklıdır. Güneş ışınlarının boya filmini deforme etmesini ve renk değiştirmesini önleyerek uzun süreli kullanıma olanak verir. İçeriğindeki silikon sayesinde yüzeye nefes alma imkanı vererek biriken nemin iç ve dış cephelere zarar vermesini engeller.
Dış cephe boya – Grenli
 Su bazlı, akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, silikonlu ince desenli rulo ile uygulanan, rulo ile desen verilen, grenli mat dış cephe boyasıdır.Kendi kendini yıkama  özelliği ile  yağmurun yüzeye nüfuz etmeden akmasını sağlar ve yüzeydeki tozları temizler. Yüzeye nefes alma imkanı vererek biriken nemin iç ve dış cephelere zarar vermesini engeller.
Dış cephe boya – Elastik 
Akrilik esaslı elatik dış cephe boyasıdır, yüzelere nefes aldırır dış etkilere karşı dayanıklıdır kılcal çatlaklara karşı dayanıklıdır.
Dış cephe boya nasıl yapılır 
Boyamadan önce:
Dış cephe boya uygulamalarında en önemli nokta yüzeydeki bozuklukların ve kirlerin giderilmesidir. En çok rastlanan problem duvarlardaki çatlaklardır. Bütün drenaj boruları pas ve sızıntı kontrolünden geçirilmelidir. Herhangi bir bozukluğa rastlanırsa onarılmalıdır. Çatılara daha fazla özen gösterilmelidir. Köşelerde ve su borularında oluşabilecek çatlaklar kontrol edilmelidir.
Yüzey hazırlığı:
İlk kez uygulanacağı yüzeylerde kirli veya gevşek dokular, eski boyalı yüzeylerde de kabaran ve tozuyan kısımlar temizlenir. Kireç’in fazla olan ham sıvalı yüzeylerin, astar ve boya tatbikatı yapılmadan önce 1 kısım sirke ile 1 kısım su karıştırılarak yüzeyin yıkanması tavsiye edilir.
Eğer yüzeyde mantar ya da küf oluşumu varsa, fırçalanarak iyice temizlenmelidir. Daha önceki kaplamasından dolayı parlak olan yüzeyler zımparalanarak daha mat hale getirilmelidir. Bu, yüzeyle boya arasında daha iyi yapışma sağlayacaktır. Beton yüzeyler düzeltilip yıkanarak temizlenmeli ve kurumaya bırakılmalıdır. Boyamadan önce yüzeyde tebeşirlenme olmadığından emin olunmalıdır. Yağmur altında boya uygulanmamalıdır. Eğer böyle bir durumla karşılaşılırsa, yüzeyin güneşte 2-3 gün kuruması beklenip boyaya ondan sonra başlanmalıdır. Yeni sıva uygulanmış yüzeyler boyanmadan önce prizinin alması beklenmelidir.
Dış cephe boya sının kalıcı olabilmesi, yüzeye ne kadar iyi tutunduğuna bağlıdır. Bunun yanında boyanın yapıldığı hava koşulları ve duvarlardaki nem de önemli etkenlerdir. Bu gibi detayları önceden tanıyıp ona göre hareket etmeniz ve bazı tamiratlar yapmanız gerekebilir. Hazırlık uzun sürsede harcadığınız emek ve zaman size pürüzsüz ve kalıcı bir dış cephe boya uygulaması olarak geri dönecektir.
Hava Şartları 
Dış boya yapacağınız zamanı iyi planlayıp, yağmurlu, kapalı, aşırı sıcak veya soğuk havalara ve rüzgârlı günlere denk gelmemesine dikkat etmelisiniz.
5 ºC’de asla boya yaptırmamaya özen göstermelisiniz. 5 ºC havadaki su buharı, su zerresine dönüşeceğinden yüzeyin ıslak olmasına neden olacaktır.
Yüzey Temizliği 
Temiz bir yüzey, dış yüzey boyası için çok önemlidir. Boyaya başlamadan önce tüm boyanacak alanların gerekiyorsa önce zımparalanması ardından basınçlı su püskürterek iyice yıkanması gerekir. Yüzeyin kuruması için en az 48 saat beklemek gerektiğini unutmayın ve tamamen kuruduğundan emin olmadan boyaya başlamayın!
Dış cephe boyasında problemlerin çoğu nemden kaynaklanır. Fazla nem, boyanın duvara yapışmasını engeller ve kabarma, dökülme ve küf oluşmasına neden olur.
Nemsiz Yüzeyin Önemi 
Bazı durumlarda nem, yapısal bir problemden kaynaklanıyor olabilir. Sızıntı yapan su boruları, veya topraktan gelen nemin duvarlara ulaşması gibi problemlerin de boyaya başlamadan önce mutlaka giderilmesi gerekmektedir. Aksi halde boyanın uygulandıktan bir süre sonra kabarmaya başladığını görebilirsiniz. Bu problemler hoş görünmediği gibi yapı için de zararlıdır.
Eski Boyalı Yüzeyler 
Eski boyalı, kabaran ve dökülen yüzeylerin tamiratları yapılmalıdır. Yüzeyin zımparalanması ve pürüzsüz olması sağlanmalıdır. Temizliğin yanında, zımparalama, boyaya yapışması için daha uygun bir yüzey hazırlayacaktır.
İyi bir hazırlık döneminden sonra uygulanan boyanın gerçekten daha uzun ömürlü olacağını göreceksiniz. Unutmayın, boyada başarının anahtarı, iyi hazırlıktır.
Boyama:
Dış cephe astarı uygulaması yapıldıktan sonra iki kat boya uygulaması yapılması önerilmektedir. Kat uygulamaları arasında 4 saatlik bir ara vermek gereklidir.

Dış Cephe Kaplama Fiyatları

Cephe kaplama fiyatları, kullanılacak malzemeye, bina özelliklerine ve yapılacak uygulamaya göre değişmektedir. Dış cephe kaplamaları genellikle bina imalat aşamasında uygulanmaktadır, eski binalarda ise hem ısı hemde su yalıtımı sağlaması sebebiyle en çok tercih edilen dış cephe kaplama uygulaması mantolama dır. En çok kullanılan dış cephe kaplama paket sistemleri  aşağıda listelenmiştir.

Polisan Exelans Enerji Dış Cephe Kaplama Sistemi Fiyatları                                                  
Polisan Exelans Enerji Karbonlu EPS (4 cm) 1.03 m2
Polisan Exelans Enerji Yapıştırıcı 5 kg
Polisan Exelans Enerji Sıva 5 kg
Polisan Exelans Enerji Dübel 6 adet
Polisan Exelans Enerji Sıva Filesi 1,1 m2
Polisan Exelans Enerji PVC Donatılı Köşe Profili 0,25m
Polisan Exelans Enerji Dekoratif Kaplama 2,5 kg
Polisan Exelans Enerji Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Polisan Exelans Enerji Bina Dış Cephe Kaplama Fiyatları :…….. TL

Filli Boya Capatect Dalmaçyalı Dış Cephe Kaplama Paket Sistemi Fiyatları
Capatect Dalmaçyalı Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Capatect Dalmaçyalı Yapıştırıcı 5 kg
Capatect Dalmaçyalı Sıva 5 kg
Capatect Dalmaçyalı Dübel 6 adet
Capatect Dalmaçyalı Sıva Filesi 1,1 m2
Capatect Dalmaçyalı PVC Donatılı Köşe Profili 0,25m
Capatect Dalmaçyalı Dekoratif Kaplama 2,5 kg
Capatect Dalmaçyalı Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Filli Boya Capatect Dalmaçyalı Dış Cephe Kaplama Metrekare fiyatı :…….. TL

Alsecco Dış Cephe Kaplama Paket Sistemi Fiyatları
Alsecco Mantolama Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Alsecco Mantolama Yapıştırıcı 5 kg
Alsecco Mantolama Sıva 5 kg
Alsecco Mantolama Dübel 6 adet
Alsecco Mantolama Sıva Filesi 1,1 m2
Alsecco Mantolama PVC Donatılı Köşe Profili 0,25m
Alsecco Mantolama Dekoratif Kaplama 2,5 kg
Alsecco Mantolama Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Bina Dış Cephe Kaplama Fiyatları :…….. TL

Baumit Dış Cephe Kaplama Paket Sistemi Fiyatları

Baumit Mantolama Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Baumit Mantolama Yapıştırıcı 5 kg
Baumit Mantolama Sıva 5 kg
Baumit Mantolama Dübel 6 adet
Baumit Mantolama Sıva Filesi 1,1 m2
Baumit Mantolama PVC Donatılı Köşe Profili 0,25m
Baumit Mantolama Dekoratif Kaplama 2,5 kg
Baumit Mantolama Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Baumit Dış Cephe Kaplama Metrekare fiyatı :…….. TL

Wabietherm Wagner Dış Cephe Kaplama Paket Sistemi Fiyatları
Wabietherm Wagner Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Wabietherm Wagner Yapıştırıcı 5 kg
Wabietherm Wagner Sıva 5 kg
Wabietherm Wagner Dübel 6 adet
Wabietherm Wagner Sıva Filesi 1,1 m2
Wabietherm Wagner PVC Donatılı Köşe Profili 0,25m
Wabietherm Wagner Dekoratif Kaplama 2,5 kg
Wabietherm Wagner Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Wabietherm Wagner Dış Cephe Kaplama Metrekare fiyatı :…….. TL

Marshall Thermos Dış Cephe Kaplama Paket Sistemi Fiyatları
Marshall Thermos Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Marshall Thermos Yapıştırıcı 5 kg
Marshall Thermos Sıva 5 kg
Marshall Thermos Dübel 6 adet
Marshall Thermos Sıva Filesi 1,1 m2
Marshall Thermos PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
Marshall Thermos Dekoratif Kaplama 2.5 kg
Marshall Thermos Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Marshall Thermos Dış Cephe Kaplama Metrekare fiyatı :…….. TL

Mavi Kale Dış Cephe Kaplama Paket Sistemi Fiyatları
Mavi Kale   EPS BD 1,05 m2 (4 cm) 1.03 m2
Mavi Kale  Yapıştırıcı 5 kg
Mavi Kale  Sıva 5 kg
Mavi Kale  Dübel 6 adet
Mavi Kale  Sıva Filesi 1,1 m2
Mavi Kale  PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
Mavi Kale  Dekoratif Kaplama 2.5 kg
Mavi Kale  Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Mavi Kale Dış Cephe Kaplama Metrekare fiyatı :…….. TL

Weber Markem Dış Cephe Kaplama Paket Sistemi Fiyatları
Weber Markem Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Weber Markem Yapıştırıcı 5 kg
Weber Markem Sıva 5 kg
Weber Markem Dübel 6 adet
Weber Markem Sıva Filesi 1,1 m2
Weber Markem PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
Weber Markem Dekoratif Kaplama 2.5 kg
Weber Markem Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Weber Markem Dış Cephe Kaplama Metrekare fiyatı :…….. TL

Dyo Dış Cephe Kaplama Paket Sistemi Fiyatları
Dyo Klimatherm Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Dyo Klimatherm Yapıştırıcı 5 kg
Dyo Klimatherm Sıva 5 kg
Dyo Klimatherm Dübel 6 adet
Dyo Klimatherm Sıva Filesi 1,1 m2
Dyo Klimatherm PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
Dyo Klimatherm Dekoratif Kaplama 2.5 kg
Dyo Klimatherm Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Dyo Klimatherm Dış Cephe Kaplama Metrekare fiyatı :…….. TL

Favori Dış Cephe Kaplama Paket Sistemi Fiyatları
Favori Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Favori Yapıştırıcı 5 kg
Favori Sıva 5 kg
Favori Dübel 6 adet
Favori Sıva Filesi 1,1 m2
Favori PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
Favori Dekoratif Kaplama 2.5 kg
Favori Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Favori Dış Cephe Kaplama Metrekare fiyatı :…….. TL

Vitra Therm Dış Cephe Kaplama Paket Sistemi Fiyatları
Vitra Therm Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Vitra Therm Yapıştırıcı 5 kg
Vitra Therm Sıva 5 kg
Vitra Therm Dübel 6 adet
Vitra Therm Sıva Filesi 1,1 m2
Vitra Therm PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
Vitra Therm Dekoratif Kaplama 2.5 kg
Vitra Therm Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Vitra Therm Dış Cephe Kaplama Metrekare fiyatı :…….. TL

Dow Dış Cephe Kaplama Paket Sistemi Fiyatları
Dow Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Dow Yapıştırıcı 5 kg
Dow Sıva 5 kg
Dow Dübel 6 adet
Dow Sıva Filesi 1,1 m2
Dow PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
Dow Dekoratif Kaplama 2.5 kg
Dow Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Dow Dış Cephe Kaplama Metrekare fiyatı :…….. TL

Dış cephe Kaplama fiyatı almak için ücretsiz keşif formumuzu doldurabilir veya 0216 475 12 41 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Müşteri temsilcilerimiz binanıza uygun dış cephe kaplama paket sistemi seçiminde size yardımcı olacak ve keşif randevu işleminizi gerçekleştirecektir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3954.dis-cephe-kaplama-fiyatlari.html

Mantolama İstanbul

Mantolama İstanbul gibi kalabalık ve sanayileşmiş şehirlerde mutlaka yapılması gereken bir ısı yalıtımı uygulamasıdır. Yapılan araştırmalara göre günümüz insanları zamanlarının büyük bir bölümünü kapalı ortamlarda geçirmektedir, konforlu bir yaşam için yaşadıkları ortamın 20 – 22 derece sıcaklıkta ve % 50 bağıl nem oranına sahip olmaları gerekiyor, konfor şartlarını sağlamak için yapılacak en kolay ve yaygın yöntem dış cephe mantolama uygulamasıdır. Yeni binalarda zorunlu olan bu uygulama eski binalar içinde uygulanabilmektedir, mantolama uygulaması doğru yapıldığı takdirde konfor şartlarının oluşmasını sağlar aynı zamanda yakıt giderlerini de önemli ölçüde azaltarak çevrenin korunmasına da katkı sağlar,.

Güney Yapı İzolasyon  İstanbulun Anadolu ve Avrupa yakasındaki tüm ilçelerinde uzman kadrosu ile dış cephe mantolama hizmeti vermektedir.
Avrupa Yakasında Mantolama hizmeti verdiğimiz ilçeler : Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu.
Anadolu Yakası Mantolama hizmeti verdiğimiz ilçeler : Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe,
Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar.
İstanbul Dış Cephe Mantolama fiyatları için tıklayınız..

Dış Cephe Kaplamaları

Dış cephe kaplama binaların özel olarak imal edilmiş kaplama malzemeleri tarafından kaplanmasına denir. Dış cephe kaplamaları bina yalıtımı sağladığı gibi  aynı zamanda dekoratif görünüme kavuşturur.
Binaların dış cephe kaplamaları, dış duvarın dış yüzünde bulunan ve yapının dış atmosferle doğrudan temas eden yüzeylerini oluşturur.Doğrudan yapı dışından yani atmosferden gelen zararlı etkilerden duvar çekirdeğini koruma görevi dış kaplama malzemesi tarafından karşılanacaktır. Dolayısıyla, bu amaçla kullanılacak kaplama malzemelerinin,
- Atmosferin kimyasal etkilerine dayanıklı olması,
- Güneş ışınlarının zararlı etkilerinden bozulmaması,
- Sıcaklık farkları dolayısıyla oluşacak genleşme ve daralmalardan zarar görmemesi,
- Yağış sularından bozulmaması ve suyu içine almaması,
- Don etkisiyle bozulmaması,
- İçten gelen ve iç yüzeyde oluşan buharın dışarıya çıkmasına engel olmaması gibi temcl özelliklere sahip malzemeler olması gerekir.
Yapı fiziğiyle doğrudan ilgili bu gibi özellikler dışında, dış kaplamaların, binanın görünen yüzünü oluşturduğu için, doku özellikleriyle birlikte estetik yönden de binayı takdim edici nitelikleri bünyesinde toplaması beklenir.
Dış cephe kaplama malzemeleri bina cephesine uygulanabilme yönünden temelde beş ayrı grupta ele alınıp açıklanır
- Sıvalar,
- Yapıştırıcıyla tespit edilen plaka halindeki rijit kaplamalar,
- Konstrüksiyon sistemiyle tespit edilen plaka halindeki rijit kaplamalar,
- Prefabrik duvar kaplama ve panelleri,
- Giydirme cepheler
Bina Cephe Kaplama Malzemeleri Tipleri
1. Dış Sıvalar
2. Yapıştırıcıyla Tespit Edilen Plaka Halindeki Kaplamalar
3. Doğal ve Yapay Taş Plakalar
4. Prefabrik Duvar Kaplama Panelleri
5. Giydirme Cepheler
Ülkemizde yaygın olarak, ahşap dış cephe kaplamaları, prekast dış cephe kaplamları, siding dış cephe kaplamaları, yalı baskı kaplamaları, kompozit (alucobont) dış cephe kaplamaları, granit dış cephe kaplamaları, alüminyum cephe kaplamaları, doğal taş cephe kaplamaları, cam cephe kaplamaları kullanılmaktadır, Amerika ve Avustralya gibi ülkelerde ( ısı şartlarına bağlı olarak ) ahşap dış cephe kaplamalarıyla birlikte, siding dış cephe kaplamaları kullanılmaktadır.
Dış cephe kaplama genellikle inşaat imalat aşamasında yapıldığı için eski binalarda uygulamak hem masraflı hemde zahmetli bir iştir. Binalara sonradan yapılabilecek dış cephe kaplamalarının en popülerleri, hızlı uygulanabilirlik ve ekonomik sebeplerden dolayı dış cephe mantolama uygulaması ve siding dış cephe kaplamalarıdır. Her iki dış cephe kaplama sistemi de hem ısı hemde su yalıtımı sağlar, uzun yıllar dayanıklılıklarını korurlar.
Dış cephe kaplama ile birlikte kullanılan, söve, kat silmesi,köşe taşı vb. yardımcı dekoratif ürünler de vardır, fakat baz kişilerin iddia ettiği gibi bu malzemeler kaplama malzemeleri değil, dekoratif süsleme malzemeleridir, ısı yalıtımı sağlama özellikleri yoktur.ısı yalıtım malzemeleri içerisinde yer almazlar hiç bir bilimsel çalışmada da isimleri geçmemektedir.
Dış cephe mantolama uygulaması yukarıda da belirttiğimiz gibi hem ekonomik hemde hızlı uygulanabilirlik gibi avantajları sebebi ile en çok tercih edilen dış cephe ısı yalıtım ve kaplama uygulamasıdır.
Mantolama: Dışarıdaki ısıyı içeri sokmadan, bina içerisindeki ısıyı muhafaza etmek amacı ile bina kabuğunun ısı yalıtım malzemeleri ile kaplanmasıdır. Günümüzde ne çok tercih edilen ısı yalıtımı sitemidir.Mantolama uygulaması sadece kışın soğuk havanın içeri girmesini engellemek amacı ile değil, aynı zamanda yaz aylarında içerideki soğuk havanın dışarı çıkmasını engellemek amacı ile yapılır.
Mantolama, binayı ısı değişikliklerinden koruyarak binanın ömrünü uzatır, ısıtma soğutma sistemlerinin kapatılmasından sonra da konfor şartlarının devamını sağlar.

Baumit Dış Cephe Mantolama Fiyatları

Kullanılacak Malzemeler Miktarı Birimi
Baumit Mantolama EPS (4 cm) 1,05 M2
Baumit Dış Cephe Mantolama Yapıştırıcısı 4,00 Kg
Baumit Mantolama Plastik Çivili Dübel 6,00 Adet
Baumit Dış Cephe Mantolama File 1,10 Mt
Baumit Dış Cephe Mantolama Fileli Köşebent 0,50 Mt
Baumit Dış Cephe Mantolama Sıva 5,00 Kg
Baumit Dış Cephe Mantolama Dekoratif Sıva 2,50 Kg
Baumit  Dış Cephe Boyası 0,35 Kg

Baumit Dış Cephe Mantolama Metrekare Fiyatı :……….. TL

Dış cephe mantolama fiyatları kul­lanılan ısı yalıtım malzemelerinin ve binanın özelliklerine  bağlı olarak değişik­lik gös­terir, fiyat almak için lütfen ücretsiz keşif formumuzu doldurunuz.Müşteri temsilcilerimiz en kısa sürede sizi arayacak ve keşif randevu işleminizi gerçekleştirecektir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3944.baumit-mantolama-fiyatlari.html

Dış Cephe Mantolama Fiyatları İstanbul

Dış cephe mantolama fiyatları, kullanılacak malzemeye, bina özelliklerine ve yapılacak uygulamaya göre değişmektedir. En çok kullanılan mantolama paket sistemleri  aşağıda listelenmiştir.

Polisan Exelans Enerji Dış Cephe Mantolama Sistemi Fiyatları                                                  
Polisan Exelans Enerji Karbonlu EPS (4 cm) 1.03 m2
Polisan Exelans Enerji Yapıştırıcı 5 kg
Polisan Exelans Enerji Sıva 5 kg
Polisan Exelans Enerji Dübel 6 adet
Polisan Exelans Enerji Sıva Filesi 1,1 m2
Polisan Exelans Enerji PVC Donatılı Köşe Profili 0,25m
Polisan Exelans Enerji Dekoratif Kaplama 2,5 kg
Polisan Exelans Enerji Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Polisan Exelans Enerji Dış Cephe Mantolama Metrekare fiyatı :…….. TL

Filli Boya Capatect Dalmaçyalı Mantolama Paket Sistemi Fiyatları
Capatect Dalmaçyalı Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Capatect Dalmaçyalı Yapıştırıcı 5 kg
Capatect Dalmaçyalı Sıva 5 kg
Capatect Dalmaçyalı Dübel 6 adet
Capatect Dalmaçyalı Sıva Filesi 1,1 m2
Capatect Dalmaçyalı PVC Donatılı Köşe Profili 0,25m
Capatect Dalmaçyalı Dekoratif Kaplama 2,5 kg
Capatect Dalmaçyalı Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Filli Boya Capatect Dalmaçyalı Dış Cephe Mantolama Metrekare fiyatı :…….. TL

Alsecco Mantolama Paket Sistemi Fiyatları
Alsecco Mantolama Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Alsecco Mantolama Yapıştırıcı 5 kg
Alsecco Mantolama Sıva 5 kg
Alsecco Mantolama Dübel 6 adet
Alsecco Mantolama Sıva Filesi 1,1 m2
Alsecco Mantolama PVC Donatılı Köşe Profili 0,25m
Alsecco Mantolama Dekoratif Kaplama 2,5 kg
Alsecco Mantolama Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Alsecco Dış Cephe Bina Mantolama M2 Fiyatları :…….. TL

 

Baumit Dış Cephe Mantolama Paket Sistemi Fiyatları

Baumit Mantolama Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Baumit Mantolama Yapıştırıcı 5 kg
Baumit Mantolama Sıva 5 kg
Baumit Mantolama Dübel 6 adet
Baumit Mantolama Sıva Filesi 1,1 m2
Baumit Mantolama PVC Donatılı Köşe Profili 0,25m
Baumit Mantolama Dekoratif Kaplama 2,5 kg
Baumit Mantolama Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Baumit Dış Cephe Mantolama Metrekare fiyatı :…….. TL

Wabietherm Wagner Mantolama Paket Sistemi Fiyatları
Wabietherm Wagner Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Wabietherm Wagner Yapıştırıcı 5 kg
Wabietherm Wagner Sıva 5 kg
Wabietherm Wagner Dübel 6 adet
Wabietherm Wagner Sıva Filesi 1,1 m2
Wabietherm Wagner PVC Donatılı Köşe Profili 0,25m
Wabietherm Wagner Dekoratif Kaplama 2,5 kg
Wabietherm Wagner Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Wabietherm Wagner Bina  Dış Cephe Kaplama Modelleri fiyatı :…….. TL

Marshall Thermos Dış Cephe Mantolama Paket Sistemi Fiyatları
Marshall Thermos Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Marshall Thermos Yapıştırıcı 5 kg
Marshall Thermos Sıva 5 kg
Marshall Thermos Dübel 6 adet
Marshall Thermos Sıva Filesi 1,1 m2
Marshall Thermos PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
Marshall Thermos Dekoratif Kaplama 2.5 kg
Marshall Thermos Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Marshall Thermos Dış Cephe Mantolama Metrekare fiyatı :…….. TL

Mavi Kale Mantolama Paket Sistemi Fiyatları
Mavi Kale   EPS BD 1,05 m2 (4 cm) 1.03 m2
Mavi Kale  Yapıştırıcı 5 kg
Mavi Kale  Sıva 5 kg
Mavi Kale  Dübel 6 adet
Mavi Kale  Sıva Filesi 1,1 m2
Mavi Kale  PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
Mavi Kale  Dekoratif Kaplama 2.5 kg
Mavi Kale  Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

DOW MaviKale Dış Cephe Mantolama Metrekare fiyatı :…….. TL

Weber Mantolama Paket Sistemi Fiyatları
Weber Markem Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Weber Markem Yapıştırıcı 5 kg
Weber Markem Sıva 5 kg
Weber Markem Dübel 6 adet
Weber Markem Sıva Filesi 1,1 m2
Weber Markem PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
Weber Markem Dekoratif Kaplama 2.5 kg
Weber Markem Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg
Weber Markem Dış Cephe Mantolama Metrekare fiyatı :…….. TL

 

Favori Mantolama Paket Sistemi Fiyatları
Favori Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Favori Yapıştırıcı 5 kg
Favori Sıva 5 kg
Favori Dübel 6 adet
Favori Sıva Filesi 1,1 m2
Favori PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
Favori Dekoratif Kaplama 2.5 kg
Favori Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Favori Dış Cephe Bina Mantolama Fiyatları :…….. TL

 

Dyo Klimatherm Mantolama Paket Sistemi Fiyatları
Dyo Klimatherm Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Dyo Klimatherm Yapıştırıcı 5 kg
Dyo Klimatherm Sıva 5 kg
Dyo Klimatherm Dübel 6 adet
Dyo Klimatherm Sıva Filesi 1,1 m2
Dyo Klimatherm PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
Dyo Klimatherm Dekoratif Kaplama 2.5 kg
Dyo Klimatherm Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Dyo Klimatherm Dış Cephe Mantolama Metrekare fiyatı :…….. TL

Vitra Therm Mantolama Paket Sistemi Fiyatları
Vitra Therm Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Vitra Therm Yapıştırıcı 5 kg
Vitra Therm Sıva 5 kg
Vitra Therm Dübel 6 adet
Vitra Therm Sıva Filesi 1,1 m2
Vitra Therm PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
Vitra Therm Dekoratif Kaplama 2.5 kg
Vitra Therm Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg
Vitra Therm Dış Cephe Mantolama Metrekare fiyatı :…….. TL

Dış cephe mantolama fiyatı almak için ücretsiz keşif formumuzu doldurabilir veya 0216 475 12 41 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Müşteri temsilcilerimiz en kısa sürede sizi arayacak ve keşif randevu işleminizi gerçekleştirecektir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3943.dis-cephe-mantolama-metrekare-fiyatlari.html

 

Mantoloma Mantolma Mantalama Mantolama

Mantolama kelimesi yerine mantoloma, mantolma, mantalama, montoloma vb. kelimelerinin kullanılması sık rastlanan bir durumdur. Kelimenin doğru yazılışı mantolama dır. Bu yazı, hem bu yanlışlığı düzeltmek için hem de en çok tercih edilen ısı yalıtım sistemi olan mantolama yı anlatmak için yazılmıştır.

Mantolama kelimesinin çıkış noktası  manto  dur, manto kelimesi Fransızca’da manteau, Latincede mantellum  yani pelerin, dış giysi anlamındadır. Mantolama binayı  manto (dış giysi) içine alarak dış etkilerden korumak için yapılan bir dış cephe ısı yalıtım uygulaması olduğu için adı mantola-ma dır, cephe giydirme cephe kaplama gibi isimler de kullanılır. Kaplama işlemi ısı yalıtım malzemeleri ile yapılır. Isı yalıtım sistemleri sürekli gelişmekte ve yeni teknikler bulunmaktadır fakat mantolama sistemi hala en çok tercih edilen dış cephe yalıtım uygulamasıdır.

Mantolamanın en çok tercih edilen ısı yalıtım sistemi olmasının nedenleri

1 – Hem ısı hemde su yalıtımı sağlar.
2 – Isı köprülerinin (ısı kaçaklarının) oluşmasını engeller, bina yüzeyini dış etkilerden korur.
3 – Kışın soğuktan yazın sıcaktan koruyarak konforlu bir yaşam sunar.
4 – Bina iç kısımlarında rutubeti önleyerek iç cephe boyasını korur.
5 – Isıtma ve soğutma için kullanılan enerji miktarını azaltır.
6 – Kullanım ömrü bina ömrüne eşittir, binaya yeni bir görünüm kazandırır.
7 – Çabuk uygulanır, çevrenin korunmasına katkı sağlar.
8 – Mantolama dış yüzeye uygulandığı için iç mekanda hacim daralmasına sebep olmaz.

Mantolama Malzemeleri

Mantolama malzemelerinde katı elemanlar arasındaki hava hücrelerinin çokluğu,  yalıtkanlık değerini artırsa da diğer özelliklerini farklı yönlerde etkileyebilir. Örneğin, gözeneklerin çok artması ısı tutuculuk değerini artırmakta, ancak basınç dayanımını azaltmaktadır.

Bu nedenle, dış cephe mantolama malzemelerinden beklenen en önemli özellik, ısı iletkenlik degerinin küçük olmasının yanı sıra, yapıda kullanmak için gerekli ve aşağıdaki niteliklere de sahip olmasıdır. Bu özellikler, kullanım yerinin koşullarına bağlı olarak degisiklik gösterir. Ancak mantolama malzemelerinin seçiminde ve malzemede aranacak özelliklerin belirlenmesinde, kullanma yerindeki geçerli koşulların ana rolü oynadıgı söylenebilir. Doğru bir seçim yapabilmesinin en önemli şartı, kullanılacak mantolama malzemelerini her yönü ile tanımak ve bu malzemenin uygulama özelliklerini iyi bilmektir.

Mantolama malzemelerinden istenen özellikler şunlardır;

1 – Su ve nemden etkilenmezlik, 2 – Yanmazlık ve alev geçirmezlik, 3 – Basınç mukavemeti, 4 – Çekme mukavemeti, 5 – Buhar difüzyon direnci, 6 – Birim hacim ağırlıkları, 7 – Isı tutuculuk, 8 – Boyutsal kararlılık, 9 – İşlenebilirlik, 10-Kimyasal etkenlere dayanıklılık, 11-Sıva tutuculuk, 12-Kokusuzluk, 13-İnsan sağlığına ve çevreye zararlı olmaması, 14-Uzun ömürlü olması, 15-Parazitleri barındırmama ve parazitlere karsı dayanıklılık, 16-Ekonomiklik.

Mantolamada Kullanılan Malzemeler

1 – Isı yalıtım Levhaları
2 – Yapıştırma Harçları
3 – Isı yalıtım sıvası
4 – Dekoratif Dış Cephe Kaplama
5-  Donatı Filesi
6 – Dübel

Mantolama nasıl yapılır

1 – Yüzey hazırlığı 
Mantolamanın birinci aşaması; yüzeyde toz ve yağ gibi yapışmayı azaltıcı maddeler varsa bunlar temizlenir ayrıca dökülme ve kabarma olan bölgeler güzelce firçalanarak temizlenir,çatlak ve kırık olan yerler onarılır.

2- Su Basman Profili nin yerleştirilmesi
Mantolamanın ikinci aşaması; Su basman profili kullanarak ısı yalıtım malzemesinin profil içine düzgün olarak oturtulması ve düzgün hat olusturulması sağlanır.Su basman profilleri mantolamada kullanılmak istenen levhaların enine (kalınlığına) göre belirlenir ve yerleştirilir.Yapıstırıcı sürülmesinden sonra, ısı yalıtım levhaları su basman profiline oturtularak,hafifçe kaydırılıp duvara yapıştırılır.

3 – Yalıtım levhalarının yapıştırılması

Mantolamanın üçüncü aşaması: yalıtım levhalarını yapıştırılacak yüzeylerinin kenarları boyunca bir çerçeve oluşturacak şekilde yapıstırma harci sürülür. Orta kısımlara da noktasal olarak yapıstırıcı sürülür.izolasyon levhalarının birleşim derzlerine yapıştırıcı bulastırarak ısı köprüleri ve düzensizlikler olusturulmamalıdır. Levhaların duvara bastırılıp sıkıştırılması esnasında yanlardan taşan harç bir sonraki levha yerleştirilmeden önce mutlaka temizlenmeli ve ısı köprüsüne neden olabilecek derz oluşturulmamalıdır.

4 – Yalıtım levhalarının dübellenmesi

Mantolamanın dördüncü aşaması; Dübelle islemine geçebilmek için levhaların yüzeyine uygulanan yapıstırma harcının tam kurumus olmasına dikkat edilmelidir.Bu nedenle dübelleme islemi, yapıstırma isleminden 24 saat sonra baslanmalıdır. Dübellemenin asıl amacı rüzgar ve türbülans etkilerini önlemektir.

5 – Köşe porfillerinin yerleştirilmesi

Mantolamanın beşinci aşaması; Köşelerde rüzgar ve su etkileri ile levhalar arkasında zamanla oluşabilecek ayrılma risklerini önlemek ve düzgün bir köşe oluşturmayı kolaylaştırmak köşe profilleri yerleştirilir. Dilatasyon, damlalık ve denizlik profilleri gerekli bölgelerde kullanılır.

6- Dış cephe Sıva Katlarının Oluşturulması ve Donatı Filesinin Yerleştirilmesi

Mantolamanın altıncı aşaması; Isı yalıtım levhalarının üzerine ilk kat sıva atılır. İlk kat sıvayı hemen takiben, donatı filesi ilk kat sıvanin üzerine hafifçe gömülerek yerleştirilir. Sıva kurumadan ikinci kat sıva yapılır.

7- Dış cephe boya

Mantolamanın yedinci aşaması; Boyama islemine geçildiginde direk dış cephe boyası uygulayabilir veya sıva üzerindeki hataları örtmek için mineral sıvı uygulanıp üzerine dış cephe boyası uygulayabiliriz. Desenli (grenli ) dış cephe boyaları ile de sıva hatalarını örtmekte kullanılabilir.

Isı yalıtımının faydaları

Enerjiden tasarruf sağlar
İnsanların yaşam kalitesinden ve konforundan ödün vermeden, enerji tasarrufu sağlamak için alınabilecek üç önlem vardir. Bunlar, yüksek verimli cihazların kullanılması, otomasyon sistemleri ve ısı yalıtımıdır. Bu üç önlem arasında ilk sırayı ise ısı yalıtımı alır. Etkin bir ısı yalıtımının/mantolama yapılmadığı binalarda, enerji tüketimi çok fazladir. Hesaplamalar, etkin bir ısı yalıtımı ile yapılarda ortalama % 50 enerji tasarrufu edilebileceğini ortaya koyuyor. Enerjinin verimli kullanılmaması, çevre kirliliğine neden olurken dogal yasamı da olumsuz etkiliyor.

Isı Yalıtımı Çevre Korur
Enerjinin etkin kullanımını sağlayacak ısı yalıtımı önlemleri, fosil yakıt tüketimini azaltarak, küresel ısınmaya yol açan sera gazı emisyonlarının azalmasında önemli bir rol oynayacaktır,aynı zamanda ısı yalıtımı, yaz aylarında soğutma için kullanılan ve ozon tabakasına zarar veren soğutucu gazlara duyulan ihtiyacı da azaltacaktir. Azalan enerji gereksinimi; elektrik ihtiyacını, dolayısıyla elektrik üretimini ve üretimde kullanılan fosil yakıt miktarını; böylelikle de gaz salınımını azaltmış olacaktir.

Isı Yalıtımı Konfor Sağlar
Kapalı ortamlardaki ısıl kosullar, o ortamda yasayan insanların konforunu ve sağlığını doğrudan ilgilendirir. Insanların çalışma verimlerini büyük ölçüde bulunduklari ortamın sıcaklığı belirler. Çalışma ortamının ısıl kosulları, insanların bedensel ve zihinsel üretim hızını doğrudan etkiler. Çok soğuk ya da çok sıcak ortamların çalışma verimini düşürdüğü belirlenmiştir. Yine çok soğuk ortamlarin yol açtığı sağlık sorunları da iş gücü kaybına ve buna bağlı sağlık harcamalarına neden olur. Ortam sıcaklığının iş yerlerinde iş kazalarına yol açtığı da belirlenmiştir.
Bunları engellemek için yapılarda ısıl konforu sağlamak gerekir. Isıl konforu sağlamak için ortam sıcaklığı ile duvar iç yüzey sıcaklığı arasındaki sıcaklık farkı düşürülmelidir. Bu fark ne kadar yüksek olursa konfor da o kadar düşük olacaktir. Konforlu bir mekân için bu farkın en fazla 3°C olması gerekir. İç yüzey sıcaklıklarının düşük olması durumunda, ısının ortam içinde soğuk yüzeylere doğru hareketi, istenmeyen hava akımları oluşturur. Bu hava akımları da konforu azaltarak hastalıklara neden olur.

Isı Yalıtımı İlk Yatırım ve İşletme Maliyetlerini Azaltır
Isı yalıtımının, dolaylı birçok faydası vardır. Isı yalıtımı yapılan yeni binalarda ısınma için daha az enerji gerekeceğinden, kazan büyüklüğü, radyatör sayısı ve kalorifer tesisatının diğer ekipmanları daha az kullanılır. Radyatör sayısının ve dilimlerinin azalması, odaların kullanım alanını da artıracaktır. Isı yalıtımının yaygınlaşması bu alanda yatırımları artıracak ve bu da işsizliği azaltıcı bir gelişme olacaktır. Aynı zamanda tesisatlarda yapılan ısı yalıtımı, tesisatları korozyondan koruyarak ömrünü uzatacaktır.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3942.mantoloma.html

Weber Dış Cephe Mantolama Paket Sistemi Fiyatları

Kullanılacak Malzemeler Miktarı Birimi
Weber Markem Mantolama EPS (4 cm) 1,05 M2
Weber Markem Mantolama Yapıştırıcısı 4,00 Kg
Weber Markem Mantolama Plastik Çivili Dübel 6,00 Adet
Weber Markem Mantolama File 1,10 Mt
Weber Markem Mantolama Fileli Köşebent 0,50 Mt
Weber Markem Mantolama Sıva 5,00 Kg
Weber Markem Mantolama Dekoratif Sıva 2,50 Kg
Weber Markem Dış Cephe Boyası 0,35 Kg

Weber Mantolama Paket Sistemeleri Metrekare fiyatı :……….. TL

Weber mantolama fiyatları kul­lanılan ısı yalıtım malzemeleri nin ve binanın özelliklerine  bağlı olarak değişik­lik gös­terir, fiyat almak için lütfen ücretsiz keşif formumuzu doldurunuz.Müşteri temsilcilerimiz en kısa sürede sizi arayacak ve keşif randevu işleminizi gerçekleştirecektir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3941.weber-markem-mantolama-fiyatlari.html

 

Mavi Kale Dış Cephe Mantolama Paket Sistemi Fiyatları

Kullanılacak Malzemeler Miktarı Birimi
Mavi Kale Mantolama EPS (4 cm) 1,05 M2
Mavi Kale Mantolama Yapıştırıcısı 4,00 Kg
Mavi Kale Mantolama Plastik Çivili Dübel 6,00 Adet
Mavi Kale Mantolama File 1,10 Mt
Mavi Kale Mantolama Fileli Köşebent 0,50 Mt
Mavi Kale Mantolama Sıva 5,00 Kg
Mavi Kale Mantolama Dekoratif Sıva 2,50 Kg
Mavi Kale Dış Cephe Boyası 0,35 Kg

Mavi Kale Bina Mantolama M2 Fiyatları :……….. TL

Mantolama  fiyatları kul­lanılan ısı yalıtım malzemeleri nin ve binanın özelliklerine  bağlı olarak değişik­lik gös­terir, fiyat almak için lütfen ücretsiz keşif formumuzu doldurunuz. Müşteri temsilcilerimiz en kısa sürede sizi arayacak ve keşif randevu işleminizi gerçekleştirecektir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3940.dow-mavikale-mantolama-fiyatlari.html

Marshall Thermos Dış Cephe Mantolama Paket Sistemi Fiyatları

Kullanılacak Malzemeler Miktarı Birimi
Marshall Thermos Mantolama EPS (4 cm) 1,05 M2
Marshall Thermos Mantolama Yapıştırıcısı 4,00 Kg
Marshall Thermos Plastik Çivili Dübel 6,00 Adet
Marshall Thermos Mantolama File 1,10 Mt
Marshall Thermos Mantolama Fileli Köşebent 0,50 Mt
Marshall Mantolama Sıva 5,00 Kg
Marshall Mantolama Dekoratif Sıva 2,50 Kg
Marshall Thermos Dış Cephe Boyası 0,35 Kg

Marshall Thermos Mantolama Paket Sistemeleri Metrekare fiyatı :……….. TL

Mantolama fiyatları kul­lanılan ısı yalıtım malzemelerinin ve binanın özelliklerine  bağlı olarak değişik­lik gös­terir, fiyat almak için lütfen ücretsiz keşif formumuzu doldurunuz.Müşteri temsilcilerimiz en kısa sürede sizi arayacak ve keşif randevu işleminizi gerçekleştirecektir.

kaynak:https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3939.marshall-thermos-mantolama-fiyatlari.html

Wagner Mantolama Fiyatları

Kullanılacak Malzemeler Miktarı Birimi
Wabietherm Wagner Mantolama EPS (4 cm) 1,05 M2
Wabietherm Wagner Mantolama Yapıştırıcısı 4,00 Kg
Wabietherm Wagner Plastik Çivili Dübel 6,00 Adet
Wabietherm Wagner Mantolama File 1,10 Mt
Wabietherm Wagner Mantolama Fileli Köşebent 0,50 Mt
Wabietherm Wagner Mantolama Mantolama Sıva 5,00 Kg
Wabietherm Wagner Mantolama Dekoratif Sıva 2,50 Kg
Wabietherm Wagner Dış Cephe Boyası 0,35 Kg

Wabietherm Wagner Dış Cephe Mantolama Metrekare Fiyatı :……….. TL

Mantolama fiyatları kul­lanılan ısı yalıtım malzemelerinin ve binanın özelliklerine  bağlı olarak değişik­lik gös­terir, fiyat almak için lütfen ücretisiz keşif formumuzu doldurunuz ya da 0216 475 12 41 numaralı telefondan bizlere ulaşınız. Müşteri temsilcilerimiz en kısa sürede sizi arayacak ve keşif randevu işleminizi gerçekleştirecektir.

kaynak:https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3938.wabietherm-wagner-mantolama-fiyatlari.html

Alsecco Dış Cephe Mantolama Paket Sistemleri Fiyatları

Kullanılacak Malzemeler Miktarı Birimi
Alsecco Mantolama Karbonlu EPS (4 cm) 1,05 M2
Alsecco Mantolama Yapıştırıcısı 4,00 Kg
Alsecco Mantolama Plastik Çivili Dübel 6,00 Adet
Alsecco Mantolama File 1,10 Mt
Alsecco Mantolama Fileli Köşebent 0,50 Mt
Alsecco Mantolama Mantolama Sıva 5,00 Kg
Alsecco Mantolama Dekoratif Sıva 2,50 Kg
Alsecco Dış Cephe Boyası 0,35 Kg

Alsecco Mantolama Paket Sistemeleri Metrekare fiyatı :……….. TL

Mantolama Fiy­at­ları, kul­lanılan ısı yalıtım malzemelerinin ve binanın özelliklerine  bağlı olarak değişik­lik gös­terir, fiyat almak için lütfen ücretsiz keşif formumuzu doldurunuz.Müşteri temsilcilerimiz en kısa sürede sizi arayacak ve keşif randevu işleminizi gerçekleştirecektir.

kaynak:https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3943.dis-cephe-mantolama-metrekare-fiyatlari.html

Isı Yalıtımı İzolasyon Dış Cephe Mantolama

Isı yalıtımının ne olduğunu anlamak için ısı, sıcaklık ve yalıtım kavramlarını bilmemiz gerekir.

Sıcaklık : Bir maddeyi oluşturan taneciklerden her birinin ortalama  hareket enerjisini ifade eden bir değerdir.

Isı : Sıcaklıkları farklı iki madde arasında alınıp verilen enerjidir.

Sıcaklıkları aynı olan maddeler arasında ısı aktarımı gerçekleşmez, sıcaklıkları farklı olan maddeler birbirleriyle temas ettiklerinde aralarında ısı alışverişi olur, iki maddenin sıcaklıklarının farklı olması durumunda, sıcaklığı yüksek olan maddeden, sıcaklığı düşük olan maddeye doğru ısı aktarımı gerçekleşir.

Yalıtım : Dış etkilerden ayırmak veya tecrit etmek demektir.

Buraya kadar yazıklarımızı kısaca özetlersek, ISI; sıcaklığı yüksek olan maddeden düşük olan maddeye doğru  aktarılan bir enerjidir. Hava da bir maddedir dolayısıyla sıcak hava soğuk havaya doğru gitme eğilimindedir.  Peki bu nasıl engellenir ? ya da engellenmelimidir ?

Yukarıdaki soruya verilecek cevap kesinlikle evettir. Bu evet cevabının sebebini açıklamaya çalışalım.

Isı yalıtımı, ısı kayıplarını engellediği gibi binaları neme, rutubete ve korozyona karsı da korur, bu koruma sayesinde ısı yalıtımı, binanın ömrüne olumlu yönde etki eder, bina ömrünü arttırır, yapı elemanlarında termal gerilime bağlı çatlakları önler, deprem kuşağında yer alan Türkiye gibi ülkeler için yapı dayanıklılığına azami seviyede dikkat edilmelidir.

Bina ısı yalıtımı düşünüldüğünün aksine sadece kış aylarında sıcaklığı korumak amacıyla yapılmaz , aynı zamanda yaz aylarında da evlerimizdeki soğutma sistemleri sayesinde serinlettiğimiz ortama, dışarıdan sıcak hava girmesini de engellemek amacıyla yapılır.

Binalarda mantolama, enerjiden tasarruf sağlamak, rahat ve konforlu yaşam alanlarının sağlanması ve ısı kayıplarından dolayı oluşabilecek fiziksel sorunların yaşanmaması için mutlaka yapılması gereken bir işlemdir.

Isı yalıtımı nasıl yapılır 

Bina ısı yalıtımında en çok kullanılan yöntem dış cephe mantolama sistemidir. Mantolama ısı geçişlerini (sıcak ve soğuk) engellemek için bina kabuğunun ısı yalıtım malzemeleri ile kaplanmasıdır. Mantolama işleminden maksimum faydayı alabilmek için bina dış yüzeyinde yalıtılmamış alan bırakılmamalıdır. Mantolama uygulaması bir kere yapılacak bir uygulamadır,  eğer yalıtımsız alan bırakılırsa ısı köprüleri yani ısı kaçakları oluşur ve sıcak hava bu kanallar vasıtasıyla dışarı çıkar veya yaz aylarında içeri girer ve mantolama asıl işlevini yerine getirememiş, hem zamandan hem de paradan zarar edilmiş olur.

Dış cephe ısı yalıtımı  konusunda  (mantolama nasıl yapılır, fiyatları, faydaları, malzemeleri,yasal zorunluluklar vb..) daha detaylı bilgi almak için mantolama videoları mızı izlemenizi tavsiye ederiz.

Isı yalıtımı ile ilgili tüm sorularınız için 0216 475 12 41 numaralı telefondan bizlere ulaşarak, teknik destek hizmeti de alabilirsiniz.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3935.isi-yalitimi-izolasyon-mantolama.html

Mantolama Fiyatları Mantolama firmaları

Dış cephe mantolama,  Dış cephe ısı yalıtımı sektöründe, mantolama şirketleri istanbul tartışmasız lideri olan Güney Yapı İzolasyon, Polisan dış cephe ısı yalıtım malzemelerini kullanarak müşterileri için en kaliteli mantolama malzemeleri ile en uygun mantolama fiyatları vererek, kalite ile uygun fiyatı bağdaştırıp, hem ülke hem de bireysel bütçeye katkı sağlamaktadır.

Güney Yapı, Polisan Exelans Enerji Mantolama Paket sistemleri nin 2010, 2011,2014 ve 2013 yıllarında Türkiye birincisidir.

Güney Yapı İzolasyon, aynı zamanda Filli Boya bayisidir. Filli Boyanın Capatect dalmaçyalı mantolama paket sistemlerini de müşterilerinin hizmete sunarak capatect dalmaçyalı dış cephe mantolama fiyatlarıyla da mantolama sektörü için üzerine düşen görevi yerine getirmekte ve her iki paket sisteminin hem üstün performansları hem de fiyat avantajları ile sorunsuz ve uzun ömürlü bina ısı yalıtımı uygulamaları yapmaktadır.

İzoder üyelerinden olan firmamız izoder komisyonlarında görev alarak edindiği bilgi birikimi uygulamalarında kullanarak sektörün gelişmesine katkı sağlamaktadır.

Çatı uygulamaları ‘nda da sektörün en iyi üreticilerinin çatı ısı yalıtımı malzemelerini kullanarak bina mantolama uygulamasından en yüksek verimin alınmasını sağlayarak müşterilerinin konfor şartlarına, sağlıklı ve uzun ömürlü bir yaşama kavuşmasına yardımcı olur.

Ek uygulamalarımızla da ana faaliyetlerimizi destekleyerek geniş bir alanda hizmet vermekteyiz.

‘’En İyi Olmak Emek İster’’ sloganıyla yola çıkan şirketimiz, bunun bilinci ile tüm çalışanlarının kendini geliştirebilmesi için üzerine düşen sorumluğu eğitim danışmanları vasıtasıyla yerine getirmekte ve her çalışanının gelişimini yakından takip etmektedir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3934.mantolama-fiyatlari-firmalari.html

İstanbul Mantolama Firmaları Şirketleri

Mantolamanın ana amacı, bir binanın içi ve dışı arasındaki enerji transferini sınırlamaktır. İstanbul’un ve Türkiye’nin toplam enerji tüketiminin büyük bir kısmı konutlarda tüketilen enerjidir ve bu enerjinin büyük bir kısmı ısıtma için kullanılır.

Çatılar, duvarlar, pencereler ve zeminler için yapılan mantolama ısı kaybını azaltarak enerjinin verimliliğini artırır. Mantolama başta İstanbul olmak üzere tüm illerde gerek sağlık gerek çevre gerekse ekonomik sebeplerden yapılmalıdır.

Standartları kötü olan mantolama dan performans almak mümkün değildir. İyi bir mantolama uygulaması için ısı köprülerinin oluşmaması gerekir pencere kenarları,çıkmalar,parapetler vb. bölgelerin yapılırken çok dikkat edilmelidir.

İyi bir uygulamanın olmazsa olmazlarının başında bilgi birikim ve tecrübeye sahip mantolama şirketleri gelir, personeli bilgili tecrübeli olan mantolama şirketlerin uygulamadan kaynaklanan sorun hemen hemen yok gidir.İkinci olmazsa olmazı standartlara uygun mantolama malzemeleridir, uluslar arası standartlara uygun ısı yalıtım malzemeleri tam koruma sağlar ve uzun yıllar binanızı dış etkiler korur.

İstanbul mantolama firmaları nın ilk görevi uzman uygulamacı personel yetiştirip sorunsuz uygulamalar yapmak ve kendi kazançlarını ikinci planda tutarak öncelikle ülke menfaatlerini düşünmek olmalıdır.

kaynak:https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3933.istanbul-mantolama-firmalari-sirketleri.html

Mantolamada Sıkça Sorulan Sorular

Mantolama nedir ?
Dış cephe mantolama nedir?
Mantolama metrekare fiyatları ne kadardır ?
Mantolama firmaları nasıl olmalıdır ? Firma seçiminde nelere dikkat etmeliyiz ?
Bina mantolama nasıl yapılır ?
Mantolama firmaları nın uyması gereken kurallar nelerdir ?
Mantolama malzemeleri fiyatları pahalımıdır ? Binanın tam yalıtımını sağlayabilir mi ?
Dış cephe ısı yalıtımı ne demektir?
Mantolama hangi binalara uygulanabilir?
Binaların hangi bölümlerine uygulanır?
Mantolama uygulaması hangi işlemleri kapsar?
Yalıtım yapılan her bir bina için hangi farklı amaçlar olabilir?
Mantolama nın yasal zorunlulukları nelerdir?
Dış cephe yalıtım ne kadar yakıt tasarrufu sağlar?
Dış cephe mantolama nın  faydaları nelerdir?
Mantolamanın bina içindeki yaşama olumlu etkileri nelerdir?
Isı yalıtımı enerji tasarrufuna nasıl ve ne boyutta katkı sağlar?
Dış cephe kaplaması nasıl yapılır?
Dış cephe kaplamasını kimler yapar?
Mantolama öncesi bina nasıl incelenir?
Uygulamada hangi mantolama malzemeleri kullanılmalıdır ?
Mantolama kalitesi mantolama fiyatları na göre değişir mi?
Binanın yapımı sırasındaki dış cephe mantolama işleminin aşamaları nelerdir?
Binanın sonradan mantolanması işleminde ne gibi farklar var, aşamaları nelerdir?
Dış cephe kaplamada hangi malzemeler kullanılır?
Mantolamada malzeme seçiminin önemi nedir, yanlış malzemeyle yapılan mantolama sonrası ne gibi sorunlar görülebilir?
Mantolamada gerekli malzemeler nelerdir?
Mantolama malzemesini seçmek için binanın ve çevrenin hangi özellikleri iyi incelenmelidir ? Dış cephe mantolama nerelere yapılır?
Mantolama tüm binalar için gerekli mi?
Mantolama yapılmamış binalarda ne gibi sorunlar yaşanabilir?
Hangi tip binalarda mantolama mutlaka yapılmalıdır?
Dış cephe mantolamanın yasal kuralları hangi yasa ve yönetmelikle belirlenmiştir?
Hangi binalarda ısı yalıtımı zorunludur ?
Isı yalıtımında süreklilik nedir nasıl sağlanır ?
Dış cephe mantolamanın içeriden yapılan mantolama ya göre avantajı nedir?
İçeriden yapılan mantolama ne kadar metrekare kaybettirir?
İzolasyon nedir?
Isı yalıtımı ile evdeki hangi sorunları engelleyebiliriz?
Evlerin neden iyi bir ısı yalıtımına ihtiyacı vardır ?
Duvarlarda ısı yalıtımı için neler yapılır?
Hangi ısı yalıtım malzemeleri kullanılmalıdır’?
Isı yalıtım malzemelerinden istenilen özellikler nelerdir ?
Isı yalıtımı için pencerelerde hangi uygulamalar yapılır?
Pencerelerde sızdırmazlık nasıl sağlanmalıdır?
Isı yalıtımı için zeminde hangi uygulamalar kullanılır?
Zeminde ne kadar ısı kaybediyoruz?
Parke altına hangi izolasyon malzemeleri kullanılır?
Dış cephe kaplamaları ısı yalıtımı için yeterli mi?
Dış cephe kaplaması ile ısı kaybı ne kadar engellenebilir?
Dış cephe kaplaması nasıl yapılır?
Binaya sonradan ısı yalıtımı yapmak mümkün mü’?
Sonradan yapılacak müdahaleler yetersiz mi olur?
Eski evlere hangi yeni ısı yalıtım teknikleri uygulanabilir?
Bina ısı yalıtmının iyi yapıldığını nasıl anlayabiliriz?

 

 

 

Bina Mantolama

1 – Yeni Binalarda Mantolama :

Yeni yapılan binalarda imalat evresinde gerekli detaylar önceden düşünülüp uygulandığı sürece mantolama uygulamaları eski binalara göre daha kolay yapılabilir, dikkat edilmesi gereken hususlar;

1-  Yağmur suyu gider borularının kanalları açılırken mantolama payının bırakılmasına dikkat edilmelidir
2 – Çatı parapetleri ve gizli derelerinin yüksek kaliteli ısı yalıtım malzemeleriyle izole edilmelidir.
3 – Pencere denizliklerinde mantolama payının ve düşünülüyorsa dekoratif söve kalınlıklarında dikkate alınması,
Uygulama yapılırken karşılaşılması muhtemel birçok problemi ortadan kaldıracaktır. Yeni binalarda mantolama altına kaba sıva yapılması mecburi olmasada mantolama uygulamasının problemsız yapılabilmesi için fayda sağlanacaktır.

2 – Oturulan Binalarda Isı Yalıtımı :
Oturulan binaların mantolanması, yukarıda maddeler halinde yazdığımız önlemler alınmadığında, yeni yapılan binalara göre daha zordur.Oluşan sorunlar ve çözümler aşağıda açıklanmaya çalışılmıştır.

A – Pencere Denizlik Altları
Sorun : Isı yalıtım levhalarının kaplanmasıyla genellikle pencerelerin mermer denizlik damlalıkları kapanmaktadır ve önlem alınmaz ise yağmur/kar suları pencere merkezlerinden cepheye akar ve bina yüzeyinde lekelere sebep olur.
Çözüm : Mantolama sonrası denizlik altlarını plastik veya alüminyum damlalık profili konulmalıdır.

B - Çatı parapetleri
Sorun : Oturulan binaların genelinde maalsef çatı parapetlerinin izolasyonu gerektiği gibi yapılmamıştır.
Çözüm : Açık dere uygulaması yapılmış ise derelerin tamamı değiştirilir, eğer gizli dere uygulaması yapılmışsa gizli dereler hem ısı hemde su yalıtımını sağlayacak şekilde izolasyon yapılır, cephe devam ediyorsa mantolama,cephe devam etmiyorsa fileli sıva uygulaması yapılır, parapet üstlerine mermer konularak uygulama sonlandırılır.

C – Yağmur giderleri
Mevcut yağmur su giderleri mantolama yapılırken kesinlikle duvarda sabit bırakılmamalıdır. Isı yalıtım levhalarının arasında kalacak gider borulari ısı köprüsü oluşturabileceği gibi ilerleyen dönemlerde onarım istemesi halinde mantolamaya zarar verecektir.Uygulamalar sırasında giderlerin tamamı sökülmeli çıkış ve iniş noktalarında gerekli dirsek parçaları kullanılarak mutlaka mantolama tatbikatlarının dış yüzeyine alınmalıdır.

D – Balkon Kapıları
Balkon iç duvarlarına mantolama yapılırken dışa ve duvara doğru açılan balkon kapıları gerekli mesafeye sahip değilse ısı yalıtımı levhaları ile dar bir açıda çarpışacak ve kapının kullanılabilirliğini etkileyecektir.Bu sebeple balkon iç duvarlarında ince ısı yalıtımı levhaları kullanma mecburiyeti olabilir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3931.bina-isi-yalitimi.html

Isı Yalıtım Uygulamaları

Teras çatılarda, ısı yalıtım malzemeleri cinsi ve kalınlığı aynı olmak koşuluyla konstrüksiyonun altında veya üstünde olması ısı yalıtım değerini değiştirmez. aynı kalır. Ancak ısı yalıtımının yapı fiziği yönünden taşıyıcı konstrüksiyonun altına (tavana) yapılması özellikle büyük yüzeyler için sakıncalıdır. Isı yalıtımı plakası prensip olarak taşıyıcı konstrüksiyonun üzerinde yer almalıdır Böylece taşıyıcı konstrüksiyon sıcaklık gerilmelerinin yaratacağı olumsuz etkilerden korunmuş olur.

Dış etkilere açık, yalıtılmamış duvarlar, dış ortamın değişen sıcaklığına paralel olarak genleşir ve büzüşür. Bu ısıl deplasmanlar. taşıyıcı duvar elemanlarında ve geleneksel dış cephe kaplamaları nda zamanla çatlamalara neden olur. Bu çatlaklardan giren su ve bu suyun iklim değişmelerinde donup çözülme, kaplamanın tabakalaşmasına ve dökülmesine yol açar. içeriden mantolama yapıldığında, duvar elemanları iç ortamdan ısı alamadıkları için, bu durumda karşılaşılan tablo yalıtımsız duvardan daha kötüdür.Dış mantolama yapılması halinde, sadece iç mekanın etkisinde olan taşıyıcı duvar elemanları. sabit sıcaklıkta kalarak. ısıl hareketlerden kaynaklanan çatlamalardan korunmuş olur.

Ters teras çatı sistemleri nin ısı yalıtımında mutlak sürede ıslanmayan (su alma oranı oldukça düşük) Extrude Polistren Sert Köpük (XPS) tercih edilmelidir.

Binanın toplam ısı kaybını uluslararası düzeyde hedeflenen düşük değerlere indirebilmek için, binanın bazı elemanlarının yalıtılması yeterli olmayabilir. Isı köprülerinden mümkün olduğunca kaçınarak binanın bir bütün olarak yalıtılması, duvarların, pencerelerin ve hava kaçaklarının azaltılması önemlidir. Isı köprüleri, binanın ortalama ısı kaybından çok daha yüksek ısı kaybı meydana gelen lokal alanlardır.

kaynak: https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3930.isi-yalitim-uygulamalari.html

Dış Cephe Süslemeleri

Fuga :  Fuga dış cephe kaplamaları arasında genleşme ve çatlamayı önlemek ve estetik görünüm sağlamak amacı ile kullanılan dış cephe ürünüdür.

Söve : Pencere kenarlarında kullanılan estetik bina süsleme ürünüdür

Köşe taşı : Binaların kenarlarında kullanılan dekoratif bina süsleme ürünüdür.

Kat Silmesi : Bina dış cephesinde kat aralarında kullanılan kabartma şeklindeki dekoratif bina süsleme ürünüdür

Harpuşta : Duvar ya da çatı parapetlerinin üst bölümlerinde su zızıntılarını önlemek amacıyla kullanılan ürünlerdir.

Terracota : Binaların dış cephesini, dış etkenlerden korunmasına yardımcı olmak amacıyla kullanılan, ısı yalıtımı sağlayan bina cephe kaplamaları ürünlerdir.

Payanda : Çatı saçak çıkmaların çıkmalarının yükünü taşımak için kullanılır aynı zamanda estetik görünüm sağlamak içinde kullanılır.

kaynak: https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3929.dis-cephe-suslemeleri.html

 

Bina Mantolama Isı yalıtımı uygulamaları

Bu yalıtım sisteminde, hem duvar elemanlarının oluşturdukları yüzeylerle birlikte, kolon, kiriş,perde duvar vb. yüzeylerinde yalıtılarak ısı köprülerinin ortadan kaldırılması, ve binaların ısı değişikliklerine karşı korunması için tavsiye edilen ve kullanılması gereken en doğru çözümdür.

Dış duvarların dıştan ısı yalıtımı uygulamalarında kullanılacak olan ekspande ısı yalıtım levhalarının ( EPS ) minimum 16 kg/myoğunlukta ve üretim esnasında içerisine ilave edilen alev geciktirici katkı ile yangın sınıfının Alman normuna göre B1 zor alevlenici olması gerekmektedir. Türkiye’de yeni başlayan bu bu uygulama, Avrupa Ülkelerinde çok yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Yapı fiziği yönünden en uygun sistem olup EPS levhaları tüm binayı dışarıdan bir manto gibi sarar ve ısı kayıplarını engeller.

Dış Cephe Mantolama :

Isı köprülerinin oluşmasını ve yazın ısınmayı önler. Yapı fiziği hasarlarının büyük bölümü, dışarıdan mantolama uygulamaları ile engellenebilir ve mevcut hasarların onarımında da en etkin ve kalıcı uygulamadır.

Dış cephe mantolama sistemi, yeni yapılara ve oturulan binalara da rahatça uygulanabilir. Mevcut yapıların yenilenmesinde daha çok tercih edilmektedir. Oturulan bina mantolama uygulama sırasında tüm işler binanın dış tarafında yapılır, içeriye işçi girmez. Dış tarafta ısı izolasyon uygulaması için tüm cepheye iskele kurulması gerekir, özel kimyasal yapıştırıcılara ve uzman uygulama ekibine ihtiyaç vardır. Duvarların ısı yalıtımında tercih edilmesi gereken, doğru çözümdür. EPS levhaları, duvara özel yapıştırma harçları ve dübellerle sabitlendikten sonra, EPS üzerine file uygulaması yapılır. Filenin üzerine toplam kalınlığı 4-5 mm olan sentetik sıva yapılır, sıva üzerine dış cephe boyası yapılarak uygulama sonlandırılır.

kaynak: https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3926.binamantolama.html

Su Yalıtım Malzemeleri Nelerdir

Mineral esaslı bina ve yapı elemanlarının suya karşı yalıtımında sentetik reçine esaslı sıvı katkısı ile birlikte kritik yüzeylere aderansı arttırmak ve ekstra elastikiyeti sağlamak amacı ile su ilave edilmeksizin pozitif yönde elastik bir tabaka oluşturmak için çift komponentli çimento esaslı elastik su yalıtım malzemesi

Geniş yüzeyli, çok birleşim noktalı, düz ve eğimli çatılarda, teras ve balkonların su yalıtımında, sıva kaplı bina dıs cepheleri ve çatı oluklarında yalıtım amacı sentetik kaplama ve yalıtım malzemesi ile, beton, ahsap, metal, eternit yüzeyler üzerinde uygulanabilen Tek bileşenli, akrilik bazlı, su yalıtımı malzemesi.

Eski ve yeni terasların, çatı ve tonozların, çatılardaki oluk ve derelerin, korumalı iç ve dış zeminlerin, toprak altında kalan perde duvarların, havuzların, sarnıçların, metal ve beton depoların su yalıtımının sağlanması ve korunmasında, koruyucu su geçirimsiz, antikorozif, yumuşak bir film oluşturan, bitüm içermeyen, nemli ve ıslak yüzeylere yapışan, yağmur altında da uygulanabilen sıvı kauçuk su yalıtım malzemesi.

Beton, sıva, tuğla yüzeylerde, zemin nemi, yüzey ve yer altı suları ile tazyiksiz suya karsı yalıtımda kullanılan kauçuk katkılı yüksek elastikiyetli iç ve dıs mekan su yalıtımı için kullanılan bitüm esaslı sürülerek kullanılan su yalıtım malzemesi.

Toprak altı seviyesindeki yapı elemanlarının, bodrum katı, yer altı garaj ve mekanlarının zemin nemi, tazyikli ve tazyiksiz suya karsı yalıtımında, iç-dıs ve yüzey tüm mineral esaslı yüzeylerde (beton, tuğla, sıva, şap gibi) kullanılan tek komponentli bitüm- kauçuk esaslı, polistren tanecikler içeren su yalıtım malzemesi.

Fırça ile uygulanan çift komponentli yatay ve düşey zeminlerde güvenli su yalıtımı sağlayan, yarı esnek yapıda olan, mevcut ve sonradan oluşacak çatlakları örtme de büyük avantajlar sunan, fırça ile düşeyde ve yatayda uygulanabilen çift komponentli su izolasyon malzemeleri.

Tek komponentli bitüm esaslı, püskürtme  yöntemi ile kolayca uygulanabilen, püskürtme metodu ile de istenilen kalınlığa kadar, düşey yüzeylerde akmadan uygulanabilen tek komponentli su yalıtım malzemeleri.

Bitümlü kaplamalar altına astar, su izolasyon malzemesi olarak beton, sıva, tuğla, elyaflı çimento esaslı levha ve her türlü yalıtım levhası üzerinin kaplanmasında, özellikle temel ve bodrum perdelerinin su yalıtımında kullanılan, iç ve dıs cepheler için su geçirimsiz sıva imalatında, yer altı yapıların imalatında kullanılan, ıslak ve kuru yüzeylerde uyulanabilen, yüksek konsantrasyonlu, alkali dayanımlı, solventsiz bitüm emülsiyonlu su yalıtım malzemesi olup, bitüm esaslı, tek komponentli yüksek kaliteli özel bitüm emülsiyonu.

Beton yüzeylerde ve elyaflı çimento esaslı levhaların yalıtımında, özellikle UV dayanımı nedeni ile çatıların yalıtımında kullanılan elyaf takviyeli, solventli, bitüm esaslı likit yalıtım malzemesi olup yatayda ve düşeyde uygulanabilen dış hava şartlarına dayanıklı solventli, bitüm esaslı su yalıtım malzemesi

Tüm mineral özellikli zeminlerde yatay ve düseyde uygulanan, temel, bodrum perdeleri, ıslak hacimler ve çiçeklik yalıtımları için güvenli bir yalıtım malzemesi olup ek yerleri olusturmadan uygulandığı için kritik detay  çözümlemelerinde güvenli çift komponentli, bitüm esaslı su yalıtım malzemesi

Yalıtım malzemesi olarak beton, sıva, tuğla, elyaflı, çimento esaslı levha ve her türlü yalıtım levhasının üzerinin kaplanmasında, temel ve bodrum perdelerinin yalıtımında kullanılan ayrıca çatı, iç ve dış duvarların su geçirimsiz sıva imalatında, yer altı yapıların imalatında kullanılan, esnek, çift komponentli, epoksi esaslı, solventsiz, donma ve çözünmeye dayanımlı, alkali ve asitlere dirençli esnek, çift komponentli epoksi esaslı su yalıtım malzemesi

Bitümlü, mineral ve elyaflı çimento esas çatıların, dere ve olukların su yalıtımında kullanılan UV dayanımlı çatılar için su geçirimsiz, buhar geçirimli, esnek, derzsiz olarak uygulanabilen, tek bileşenli, püskürtülerek uygulanabilen çatılar için yarı sıvı, esnek su yalıtımı malzemesi

Mineral esaslı dıs cephe yüzeylerin ve eski silikat boya uygulanmıs yüzeylerin yeniden boyanmasında kullanılan silikat esaslı, su buharı geçirgenliği yüksek solventsiz silikat esaslı dış cephe boyası,

Brüt beton yüzeyin dış hava koşulları ve endüstriyel gazlara karşı korunması için uygulanan beton yüzeyler için karbonlaşmaya dayanıklı, renkli, elastik, özel dış cephe boyası olan brüt beton kaplama malzemesi,

Mineral özellikli zeminlerde yatay ve düşeyde uygulanan temel bodrum perdeleri, ıslak hacimler ve çiçeklik yalıtımları için güvenli bir yalıtım malzemesi olan solventsiz çift komponentli, bitümlü su yalıtım malzemesi, kuruduktan sonra esnek kalabilen, yaslanmaya, suya tuz çözeltilerine, zayıf asitlere ve zararlı maddelere karşı dayanımlı çift komponentli bitüm esaslı su yalıtım malzemesi,

Mineral esaslı zeminlerde su yalıtımı amaçlı kullanılan içme suyu depoları, havuzlar, atık su depoları ve negatif basınçlı su problemi yasanan bodrum ve asansör kovalarında güvenli kullanılan, hidrofobik reaksiyon gösteren beton yüzeylerin kapiler bosluklarına transfer olup, basınçlı sularda dahi geçirimsiz özelliği sahip, aktif çimento esaslı, hijyenik çimento esaslı, aktif ve geçirimsiz su yalıtım malzemesi.

Yapıların iç ve dış mekanlarında temel bodrum perde duvarlarında, kullanma suyu depolarında, yüzme havuzlarında, esnek su yalıtım malzemesi olarak, basınçlı ve durgun sularda geçirimsiz olan, esnek, çift komponentli su yalıtım malzemesi olan esnek çift komponentli su yalıtım malzemesi sürme esaslı su yalıtım malzemeleridir.

kaynak: https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3925.su-yalitim-malzemeleri.html

Polisan Exelans Enerji Dış Cephe Mantolama Fiyatları

Kullanılacak Malzemeler Miktarı Birimi
Polisan Exelans Enerji Karbonlu EPS (4 cm) 1,05 M2
Polisan Exelans Enerji  Mantolama Yapıştırıcısı 4,00 Kg
Polisan Exelans Enerji Plastik Çivili Dübel 6,00 Adet
Polisan Exelans Enerji File 1,10 Mt
Polisan Exelans Enerji Fileli Köşebent 0,50 Mt
Polisan Exelans Enerji Mantolama Sıva 5,00 Kg
Polisan Exelans Enerji Dekoratif Sıva 2,50 Kg
Polisan Dış Cephe Boyası 0,35 Kg

Polisan Mantolama Fiyatı :……….. TL

 

Mantolama fiy­at­ları, kul­lanılan mantolama malzemeleri nin ve binanın özelliklerine  bağlı olarak değişik­lik gös­terir, fiyat almak için 0216 475 12 41 numaralı telefonu arayabilir, ya da ücretsiz keşif formumuzu doldurabilirsiniz. Müşteri temsilcilerimiz en kısa sürede sizi arayacak ve keşif randevu işleminizi gerçekleştirecektir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3922.polisan-mantolama-fiyatlari.html

 

Cam Yünü Çatı Uygulamaları

Camyünü : İnorganik hammadde olan silis kumunun 1200 oC – 1250 oC de ergitilerek elyaf hale  getirilmesi sonucu yerli olarak üretilen bir ses ve ısı yalıtımı malzemeleri dir. Kullanım yeri ve amacına göre farklı boyut ve yoğunlukta değişik kaplama ve katkı malzemesi ile şilte, levha, boru ve dökme seklinde üretilmektedir. Isı iletkenlik hesap değeri l = 0,040 W/mK olup su buharı difüzyon direnç faktörü m = 1 dir. Kullanım sıcakılğı -50/+250oC arasındadır. Bağlayıcısız cam yünü ürünler 500oC ye kadar kullanılabilmektedir. Ayrıca -200oC/+450 oC aralığında kullanılan özel cam yünü ürünlerde üretilmektedir. Zamanla bozulmaz, çürümez, küf tutmaz, korozyon ve paslanma yapmaz, böcekler ve mikro organizmalar tarafından tahrip edilmez. A sınıfı yanmaz mantolama malzemeleri dir. Çatı şiltesi olarak her türlü ahşap oturtma çatılarda, metal çatılar ve sandviç çatılarda kullanılır.

Cam Yünü Çatı Şiltesi
Kullanılmayan çatı arası ısı yalıtımında, döşemeye serilmek suretiyle uygulanır. Şiltelerin üzeri her hangi bir malzeme ile örtülmemeli, alimunyum folyo kaplı şilteler, folyolu yüzleri daima sıcak tarafta kalacak şekilde serilmelidir. Uygulama Çatı şilteleri yük tasımayan düşük yoğunlukta bir mantolama malzemesi dir. Bu bakımdan çatı arasına çıkıldığı durumlarda üstünde kesinlikle yürünmemeli, üzerine ağırlık konularak ezilmemelidir. Çatı arasında istenilen noktalara ulaşım, ahşap kadranlar üzerinde çakılmış kalaslarla yürüme yolu yapılarak sağlanmalıdır. Kışın yoğusma riskini ortadan kaldırılması, yazında güneş tarafından çatı arasında aşırı ısınan havanın tahliyesinin sağlanması bakımından yalıtımın üst kısmının havalandırılmasına özen gösterilmelidir.

Her iki yüzü cam tülü şilteler
Kullanılmayan çatı aralarında döşeme üzerinde, kullanılan çatı aralarında mertek aralarında, üzerine yük gelmeyen yatay uygulamalarda kullanılır.

Çatı Uygulamaları :
Her iki yüzünün cam tülü kaplı olması nedeniyle tutulması ve serilmesi rahattır. Kullanılan çatı arası mertek aralarında uygulandığında iç ortama bakan sıcak yüzeyi mutlaka bir buhar kesici bir malzeme ile örtüldükten sonra iç kaplama tespit edilmelidir. Kısın yoğusma riskinin ortadan kaldırılması yazında günes tarafından çatı arasında  asırı ısınan havanın tahliyesinin sağlanması bakımından yalıtımın üst kısmının havalandırılmasına özen gösterilmelidir.

Bir Yüzü Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Şilteler
Kullanılan ve dolayısıyla ısıtılan ve soğutulan çatı aralarında tavan mertekleri arasında kullanılır.

Çatı Uygulama:
Şilte boyunca folyo kenarlarında 5 cm tespit payı bulunmakta olduğundan mertek aralarına zımbalama veya çivileme sureti ile tespit işlemi çok kolaydır. Tespitte alüminyum folyolu yüzey iç hacime bakacak şekilde yapılmalıdır. Bu surette difüzyon direnç diğeri çok yüksek olan folyo sayesinde kıs aylarında meydana gelebilecek yoğuşma riski ortadan kaldırılmış olur.  Bilahare alçı plaka, lambri vb. istenilen tavan kaplaması ile çatı uygulamaları sonlandırılır.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3919.cam-yunu-cati-uygulamalari.html

 

Sandviç Duvar Yalıtımı

Bu sistemde binaların dış cephe duvarları çift sıra tuğla ile örülüp, arasına pürüzsüz Ekstrüde polistren levhalar konarak ısı yalıtımı yapılır.

Sistemin avantajları:

· XPS mantolama levhaları zamanla yok olmaz, şekli bozulmaz bina ömrü boyunca ısı yalıtımı görevini yerine getirir.

· Bina dış yüzeyinde oluşan donma ve çözülmeler sonucunda levhalar tahrip olmaz.

Sandviç Duvar Yalıtımının Uygulama Aşamaları:

· Bina dış duvarı tuğlalar ile örülür.

· Pürüzsüz XPS levhaları bina dış duvar yüzeyine çimento bazlı yapıştırma harcı ile yapıştırılır.

· Bina iç duvarı; boşluk bırakılmaksızın, mantolama levhalarının hemen yanına örülür. İstenildiği takdirde iç duvar yerine alçı pano uygulaması da yapılabilir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3918.sandvic-duvar-yalitimi.html

Duvarların İçeriden Mantolanması

Duvarların içeriden mantolanması :

İç cephe mantolama sistemde yapının dış yüzeyini oluşturan duvar, kolon ve kirislerin tümü bina içinden,her iki yüzü pürüzlü-oluklu üretilen ekstrude polistren veya benzeri diğer ısı yalıtım levhaları ile kaplanır.

Sisteminavantajları:
· 265 cm uzunluğundaki ısı yalıtım mantolama levhaları düşeyde ek yerlerinin sayısını en aza indirir.

· Uygulama kısa sürede tamamlanır.

· Şayet binayı dısarıdan mantolama yapmak mümkün olmuyorsa, bu sistem ile kullanıcı sadece kendi katına ısı yalıtımı yaptırabilir.

 

İçeriden Isı Yalıtımının Uygulama Aşamaları:
· Pürüzlü XPS levhaları; bina iç yüzeyine, organik polimer katkılı çimento bazlı yapıstırma harcı ile uzun kenar dösemeye dik olacak sekilde yapıştırılır.

· Metraekare’de 6 adetten az olmayacak biçimde plastik başlı dübeller ile mekanik sabitleme yapılır.

· Levhaların birlesim noktalarına, yani düsey doğrultuda en az 5 cm genisliğinde derz bandı çekilir.

· 4-5 mm kalınlığında alçı sıva ve boya yapılarak detay tamamlanır.

İçten yalıtım özellikle mevcut binaların ısı yalıtımında ve dıştan ısı yalıtımı (mantolama) tercih edilmeyen durumlar için önerilebilir. Ancak bu uygulamada döşemelerin, kolon kiriş ve perdelerin dış duvara bağlandığı kısımlarda meydana gelen ısı köprülerini ortadan kaldıracak önlemler alınmalıdır.

Uygulama:
Dış duvarların içten ısı yalıtımında ekstrüde polistren levhalar ile sıvalı ve kuru sıva olmak üzere iki farklı sistem uygulanmaktadır.

Sıvalı sistem:
Ekstrüde polistren levhalar çimento bazlı yapıştırma harcı ile iç duvar yüzeyine yapıştırılır. Levha ek yerlerinin aralık kalmamasına kenarlar binili ise tam intibak etmesine özen gösterilir. Duvar yüzeyinin yapışmaya uygunluğuna ve kat yüksekliğine bağlı olarak kullanılması zorunlu olmamakla birlikte dübelleme gerektiğinde m2’ye 6 adet gelecek şekilde uygulanır. Levhaların ek yerlerine file bandı yapıştırıldıktan sonra üzerine alçı sıva yapılarak uygulama tamamlanır. Boya yapılacaksa ince bir kat saten alçı uygulaması tavsiye edilir.

Kuru sıva sistemi:
Bir yüzü alçı plaka kaplı ekstrüde polistren levhalar, çimento bazlı yapıştırma harcı ile iç duvar yüzeyine yapıştırılır. Yapıştırma öncesi duvar yüzeyinin duvar kağıdı, sıva kabarıkları vb. pürüzlerden arınmış olmasına özen gösterilmelidir. Yapıştırma harcı levha üzerine uygulanırken levhaların kenarlarına ve ortasına kesintisiz düşey bantlar şeklinde yerleştirilmeli, özellikle cephedeki açıklıkların çevresi boyuna levhaların tavan ve döşeme birleşimlerinde hava infiltrasyonu ve yoğuşma ihtimaline karşı yapıştırmanın kesintisiz olarak devam ettirilmesi
tavsiye edilir. Levhalar yapıştırıldıktan sonra, standart alçı plaka birleşim ve bitiş teknikleri ile uygulama tamamlanır.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3917.iceriden-mantolama.html

Dış Cephe Kaplama Sıvaları

Dekor Sıva Çimento esaslı, dekoratif dış cephe kaplaması

Dış cephe mantolama sistemi ile birlikte dekoratif son kat kaplama olarak iç ve dış cephe sıvalarının üzerine dekoratif kaplama olarak kullanılan dekor sıva, çimento esaslı, mala ile uygulanan, dekoratif, iç ve dış cephe kaplamasıdır. Tekstürlü yapısı sayesinde uygulandığı yüzeylerde homojen ve dekoratif bir görüntü sağlar. Dekor sıva beyaz renklidir, tam kuruma sonrasında üzerine dekor boya veya colors uygulanabilir. Dekor Sıva yüksek su buharı geçirgenliğine sahiptir, dış hava koşullarına ve ısı farklarına dayanımlıdır. Su itici yapısı sayesinde bünyesine su almaz.

Çizgi Sıva – Çimento esaslı, dekoratif dış cephe kaplama

Dış cephe mantolama sistemi ile birlikte dekoratif son kat kaplama olarak, iç ve dış cephe sıvalarının üzerine dekoratif kaplama olarak kullanılır. Çizgi sıva çimento esaslı, mala ile uygulanan, dekoratif, iç ve dış cephe kaplamasıdır. Tekstürlü yapısı sayesinde uygulandığı yüzeylerde homojen ve dekoratif bir görüntü sağlar. Çizgi sıva beyaz renklidir, tam kuruma sonrasında üzerine dekor boya veya colors uygulanabilir. Dış cephe mantolama sistemlerinde dekoratif son kat kaplama olarak kullanılır.

Akrilik Sıva – Akrilik esaslı, dekoratif dıs cephe kaplaması

Mantolama sistemlerinde son kat dekoratif kaplama sıvası olarak kullanılır. Saf akrilik reçinası esaslı, kullanıma hazır, dekoratif son kat dış cephe kaplaması sıvasıdır. Çok sayıda dekoratif renk seçeneği vardır. iç ve dış kullanıma uygundur, su bazlıdır, solvent içermez, kokusuzdur. Kimyasal reaksiyonunu tamamlayarak kürlendikten
sonra su ile temasta çözünme yapmaz, yüksek mekanik mukavemete ulasır, dış etkilere ve dona karşı çok dayanımlıdır.

Rulo Sıva – Akrilik esaslı dekoratif dış cephe kaplaması

Mantolama sistemlerinde son kat kaplama sıvası olarak, Dekoratif dış cephe kaplama sı olarak kullanılır. Saf akrilik reçinesi esaslı, rulo ile uygulanan, kullanıma hazır dekoratif dıs cephe kaplamasıdır. Çok sayıda dekoratif renk seçeneği vardır. Mantolama sistemleri nde son kat kaplama olarak veya brüt beton-sıva yüzeylerde dekoratif dış cephe kaplaması olarak uygulanır. Su bazlıdır, kokusuzdur, solvent içermediğinden iç ve dış kullanıma uygundur.

Akrilik Astar – Akrilik esaslı, yüksek aderanslı astar

Mantolama sistemlerinde Dekor Sıva, Akrilik Sıva ve Rulo Sıva uygulamalarından önce astar olarak, Dış cephe lerde Dekor Sıva, Akrilik Sıva, düz veya grenli, akrilik veya silikon katkılı boyalardan önce astar olarak kullanılan akrilik esaslı, kullanıma hazır, iç ve dış cephe astarıdır. Temiz yüzeylerde kuvvetle yapışarak müteakip uygulamalar için yüksek aderans yüzeyi oluşturur. İç ve dış kullanıma uygundur, su bazlıdır, solvent içermez, kokusuzdur. Su geçirimsiz, fakat su buharı geçirgendir, rutubet oluşumuna engel olur.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3916.dis-cephe-kaplama.html

Isı Yalıtımı Levhaları İçin Sıvama Harcı

Isı yalıtımı levhalarının sıvanmasında kullanılır. XPS (extrüde polistren), EPS (expende polistren),poliüretan, taş yünü ve benzeri levhaların sıvanmasında kullanılır. Brüt beton, sıva, çimento esaslı yonga levha (betopan ve benzeri), tuğla, gaz beton, prefabrike ve prekast elemanların yüzey tamiratında kullanılan, ısı yalıtım levhaları için çimento esaslı, elyaf katkılı ve polimer modifiyeli sıvama harcıdır. İç ve dış kullanıma uygun olup su geçirimsiz dir.
Sıcaklık farklarından ve dondan etkilenmez, yüksek katman kalınlıkları tek katta olusturulabilir, sarkma veya çatlama yapmaz. Yüksek aderansı vardır, uygulandığı yüzeylerden ayrılma ve kabarma yapmayan ısı yalıtım malzemeleri / mantolama malzemeleri dir.

Mantolama sistemlerinde kullanılan çimento esaslı sıvama harcıdır. Her türlü mineral esaslı yüzeyin tamirinde ve dış cephe boyaları uygulanmadan önce son kat macun olarak kullanılır.

Isı yalıtım levhaları için (akrilik esaslı) yapıştırma harcı

Mantolama sistemleri nde kullanıma hazır, OSB, ahşap ve betopan yüzeylerde, fayans, mermer ve mozaik kaplı yüzeylerde yapıştırma harcı olarak kullanılan, akrilik reçine esaslı, dralon elyafı katkılı, kullanıma hazır, beyaza yakın renkli yapıştırma harcıdır. İç ve dış cephe kullanıma uygun, solvent içermeyen kokusuz olup ahşap, eski kaplama ve benzeri zor yüzeylere dahi kuvvetle yapışır, su ve dış etkenlere maruz kaldığı alanlarda dahi zamanla yapışma özelliğini kaybetmeyen, kullanıma hazır, mala ile uygulamaya elverişli, kimyasal reaksiyonunu tamamlayarak kürlendikten sonra su ile temasta çözünme yapmayan, zemine yapışma gücü fazla, rötre ve çekme yapmayan, iç gerilimi olmayan bir yapıştırma harcıdır.

Çimento esaslı, kaplama tuğla yapıştırma harcı

XPS-Levha kaplama tuğla kombinasyonunu dış cephe mantolama sistemlerinde kulanılan kaplama tuğla yapıştırma harcıdır. Doğal taş, cotto, imitasyon taş, mermer, granit, traverten ve benzerlerinde kullanılan yapıştırma harcı olup iç ve dış mekanlarda, yatayda ve düşeyde kullanılan; çimento esaslı, polimer modifiyeli yapıştırma harcıdır. XPS-dış cephe kaplama tuğla kombinasyonlu dış cephe mantolama sistemlerinde kaplama tuğla yapıştırma harcı olarak kullanılan, ayrıca doğal ve suni tasların, büyük boyutlu mermer ve granit levhaların, dış cephe kaplama tuğlalarının yapıştırılmasında kullanılan yüksek performanslı yapıştırıcıdır. Dış hava koşullarından, sıcaklık farklarından ve dondan etkilenmez özelliğe sahiptir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3915.mantolama.sivama.harci.html

 

Mantolama Harçları ve Dıs Cephe Kaplamaları

Dış Cephe Kaplamaları için yapıştırma harcı :

Isı yalıtımı levhalarının dış cephelerde, duvar, tavan ve zeminlerde yapıştırılmasında XPS (extrüded polistren), EPS (expended polistren), poliüretan, taş yünü ve benzeri levhaların yapıştırılmasında, iç ve dış alanlarda, yatayda ve düşeyde, dış cephe, tavan, duvar ve zeminlerde kullanılan, ısı yalıtım levhaları için çimento esaslı, polimer modifiyeli yapıştırma harcıdır. İç ve dış kullanıma uygun, yüksek aderansı ve yüksek katman kalınlığında dahi çatlamama özelliği ile pek çok yüzeye ısı yalıtım levhalarının yapıştırılması için ideal bir yapıştırıcıdır. Dış hava koşullarına ve ısı farklarına dayanımlıdır. Uygulandığı yüzeylerden akmaz, sarkma yapmaz, uzun kap ömrü  sayesinde rahat çalısma olanağı sağlar, izolasyon levhaları yapıştırıldıktan sonra tekrar düzeltilebilir. Mantolama sistemlerinde kullanılan çimento esaslı yapıştırma harcıdır.

kaynak : http://www.guneyyapimantolama.com/tag/yapistirma-harci/

 

Isı Yalıtımının Avantajları Nelerdir

Isı, bir enerjidir ve farklı sıcaklıklara sahip mekanlarda, sıcaklığın yüksek olduğu taraftan düşük olduğu tarafa doğru geçme eğilimi gösterir. Isı, bu geçiş esnasında, mekânlar arasındaki malzemelerin ısı iletkenlik katsayılarına ve kalınlıklarına bağlı olarak bir dirençle karşılaşır. En genel anlamda ısı yalıtımı, ısı geçişini azaltan bir dirençtir. Isı geçişi iletim, taşınım ve ışınım yolu ile 3 şekilde meydana gelmektedir.

Isı yalıtımının avantajları;

·Uygulanan yalıtım kalınlığına ve kullanılan ısı yalıtım malzemeleri nin ısı iletkenliğine ve işçilğe bağlıolarak, ısı kaybı % 30-60 oranında azaltılır.

· Yoğuşma riski azaltılarak küflenme vb.olaylar önlenir.

· Dış duvarlarda ısıl gerilmeler azalır ve böylece sıcaklık sebebi ile oluşan çatlaklar engellenir.

· Yakıt tasarrufuna bağlı olarak ısıtma tesisatı ilk yatırım ve isletme masraflarında düsüsler elde edilir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3913.mantolama-avanataji.html

 

Mantolama Uygulama Sıralaması

Mantolama uygulamasında yalıtım yapılacak yüzey temizlendikten sonra ilk olarak ısı yalıtım levhaları yatayda düzgün olarak dizilmeleri için zemin kat döşemesi alt kotuna su basman profilleri yerleştirilir. Isı yalıtımı levhalarının varsa oluklu yüzeyine kenarlar boyunca ve 5 noktadan da öbek öbek yapıştırıcı sürülür. Böylece her noktadan yüzeye tam bir yapışma sağlanır.

Isı yalıtım malzemeleri / levhaları kenarları binili ise binisi üste gelecek şekilde su basman profillerine oturtularak duvar yüzeylerine yapıştırılır. Levhalar şaşırtmalı olarak ve terazisinde yapıştırılmalıdır. Levhalardan taşan harçlar temizlenerek, bu noktalarda ısı köprüsü oluşumları engellenir. Dubelleme için matkapla delme işlemi levhaların terazisini bozmaması için yapıştırmadan en az 24 saat sonra gerçeklestirilir. PVC dubellerle m2 ye 6 adet gelecek şekilde dubelleme yapılır. Dubelleme levhaların köşelerine birer, ortasına iki adet olacak şekilde gerçekleştirilmeli ve levhaların birleşim noktaları tercih edilmelidir. Sıva filesi yatayda ve düşeyde ek yerlerine 10 cm bindirilerek sabitlenir. Kullanılacak olan sıva filesi en az 140 gr/m2 ağırlığında olmalıdır. File tamamen sıva ile kaplanacak şekilde üzerine mala ile ilk kat sıva 1.7 kg/m2/mm sarfiyatla uygulanır. İlk kat sıva, ikinci kat sıvaya göre daha kalın yapılmalıdır. Pencere kenarlarına ve köşelere köşe profilleri yerleştirilir. Böylece hem darbelere maruz kalma ihtimali yüksek olan köşelerin takviyesi hem de sıva filesinin kilitlenmesi sağlanır. İkinci kat sıva, sıva filesi ile takviye edilmiş donatılı birinci kat sıva üzerine, düzgün bir yüzey elde edilecek şekilde  uygulanır. Uygulama, son kat kaplamanın yapılması ile bitirilir. Kaplamanın dış darbelere karşı dayanımı arttırması sebebiyle akrilik esaslı ve tekstürlü bir kaplama olması tavsiye edilmektedir.

Yüzey Hazırlama
Dış Cephe Boya uygulamasının iyi sonuç vermesi, kalıcı olabilmesi için yüzey hazırlığı işlemleri çok önemlidir. Yüzey,  uygulanacak kaplama malzemesinin cinsine göre hazırlanmalı, mimari detay hataları giderilmeli, su yalıtımı ile ilgili gerekli önlemler alınmalıdır.

Uygulama yapılacak olan yüzeyler, aderans düsürücü toz, kir ve yağdan arındırılmalı, eski ve kabarmış boya tabakalarından tümüyle temizlenerek kuru, sağlam ve temiz hale getirilmelidir. Gerekiyorsa uygun tamirat malzemesiyle yüzeydeki çatlaklar doldurulmalı ve yüzey düzeltilmelidir. Son kat kaplama malzemesinin uygulamasına geçmeden önce yüzeyi sağlamlaştırarak tutunmasını arttırmak ve üzerine uygulanacak kaplama malzemesinin dayanıklılığını arttırmak için, astarlama işlemi yapılmalıdır. Düzgün görünümlü ve kalıcı bir boya uygulaması elde edebilmek için yüzey hazırlığı uygun şekilde yapılmalıdır.

Hava koşulları
Çok sıcak havalarda, direkt günes altında kuvvetli rüzgar, sis, yüksek bağıl nem veya yağmur beklentisi olan havalarda dıs cephede uygulama yapılmamalıdır. Uygulama sırasında ise uygulama yapılacak yüzeyinve ortamın sıcaklığı minimum + 5 Co olmalıdır.

Yüzey temizleme
Uygulama yapılacak yüzeylerdeki, aderans düşürücü toz, kir ve yağdan arındırılmalı, eski ve kabarmış boya tabakalarından tümüyle temizlenerek kuru, sağlam ve temiz hale getirilmelidir. Uygulamaya başlamadan önce gerekiyorsa tüm alanlar zımparalanmalıdır. Yüzeydeki yağı temizlemek için deterjanlı su kullanılabilir. Aşırı  tozlu yüzeyleri, tozdan arındırabilmek için basınçlı su püskürtülerek yıkanabilir. Yüzeyin tamamen kuruduğundan emin olmadan boyama işlemine geçilmemelidir.

Nem
Aşırı nem, boyanın duvara yapışmasını engeller, kabarma, dökülme ve küf  oluşmasına neden olur. Bazı  durumlarda nem, yapısal bir problemden kaynaklanıyor olabilir. Sızıntı yapan su boruları veya topraktan gelen nemin duvarlara ulaşması gibi problemlerin de boya veya sıva uygulamaya baslamadan önce mutlaka giderilmesi
gerekmektedir. Aksi halde uygulaması yapılan son kat kaplama malzemesi bir süre sonra kabarmaya başlayacaktır. Yetersiz su yalıtımından kaynaklanan bu tür problemler, hoş olmayan bir görünüm yaratmasının
yanında yapı için de zararlı olacaktır.

Eski boyalı yüzeyler
Boyada kabarma, dökülme olmuş ise sağlıklı bir uygulama için kabaran kısımlar zımparalanmalıdır. Yüzeydeki çatlaklar doldurulmak ve yüzeyi düzeltmek için akrilik macun kullanılabilir. Eski boyalı ve çok kirli yüzeyler astarlandıktan sonra boya uygulamasına geçilmelidir. Eski boyalı, küflü yüzeyler üzerine yapılacak uygulamalarda,yüzeydeki üreme ve kir, ıslak bir bez ile silinerek temizlenmelidir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3911.mantolama-uygulama-siralamasi.html

Isı Yalıtımı Nerelere Yapılır

Binalarda ısı yalıtımı yapılırken, ısının en çok kaybolduğu yerlere özellikle önem verilmeli ve bina ısı yalıtımı bir bütün olarak ele alınmalıdır. Yapılarda ısı kayıplarının gerçekleştiği, dolayısıyla yalıtım yapılması gereken yapı elemanları şöyledir:
Dış duvarlar (Pürüzlü-oluklu)
· Dış yüzeyden
· İç yüzeyden
· Sandviç (pürüzsüz)
· Çıkmalar
· Çatılar (Pürüzsüz)
· Düz teras çatılar
· Eğimli çatılar
- Mertek üzerinden
- Mertek arasından
- Mertek altından
· Döşemeler (Pürüzsüz)
· Zemine oturan döşemeler
· Döşemeden ısıtmalı döşemeler
· Isıtılmayan ortama bitişik döşemeler

Dış duvarlar 3 ayrı tip ısı yalıtımı uygulaması yapılabilir ancak bunlar içerisinde yapı fiziği açısından en doğru çözüm; binanın tüm dış yüzeyine sürekli bir yalıtım imkanı sağlayan, kolon ve kiriş gibi elemanlarda oluşması muhtemel ısı köprülerini engelleyen, yaz/kıs sıcaklık farklarından ötürü duvarın ısıl gerilmelerini asgari ölçülere indiren dış yüzeyden sürekli ısı yalıtımı uygulamasıdır.
Duvarların Dışarıdan Yalıtımı / Dış Cephe Mantolama

Bu sistemde duvar, kolon ve kirislerin tümü bina dısından her iki yüzü pürüzlü ve oluklu imal edilen ekstrude polistren veya diğer cins ısı yalıtım levhaları ile kaplanır.

Sistemin avantajları:

Kolon, kiriş gibi yapının taşıyıcı sistemindeki tüm ısı köprülerini, dış mekanla temasını engelleeyerek, ortadan kaldırır.

Yalıtımsız binalarda yoğusma sonucunda oluşan rutubet, küf vs. önlenir.

Bina dış yüzeyini sıcaklık farkının olumsuz etkilerinden korur.

Yapı fiziği açısından en ideal olan sistemdir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3910.isiyalitimi.nerelere.yapilir.html

 

Çatı Isı Yalıtımı Uygulamaları

Klasik Çatı Isı Yalıtımı Sistemi
Isı yalıtım malzemeleri su yalıtım malzemeleri nin altındandır. Uygulama şekilleri şöyledir: Yapının mevcut beton zeminin üzerine, pürüzsüz bir yüzey meydana gelecek şekilde eğim betonu uygulanmakta ve üzeri ince bir şap ile düzeltilmektedir. Şapın kurumasının ardından yüzeye bitümlü örtü uygulanmakta ve yapıştırılmaktadır. Bu örtünün üzerine buhar kesici ve dengeleyici katman uygulandıktan sonra ısı yalıtım malzemesi bitüm ile yapıştırılmaktadır. Isı yalıtım malzemesinin üzerine su yalıtım örtüleri serilip yapıştırılmaktadır. Ancak ısı yalıtım örtüsünün yapıştırma esnasında maruz kaldığı ısıya dayanıklı bir malzeme olması dikkat edilmesi gereken önemli bir noktadır. Bu sistem, üzerinde gezilemeyen teras çatı sistemidir.

Spesifik sistem olarak da tanımlanan bir başka çözümde de ısı yalıtım malzemesi, yapıştırma ısısına dayanıklı değil ise üzerine bir şap tabakası (eğim betonu) dökülmekte ve su yalıtımı uygulaması yapılmaktadır. Bu sistemin klasik sistemden farkı; ısı yalıtımı katmanının hem altına hem de üstüne buhar kesici ve dengeleyici tabaka uygulanması ve su yalıtım katmanının üzeri önce ayırıcı bir tabaka sonra da harç ve döşeme kaplaması ile kaplanarak üzerinde gezilebilir hale gelmesidir. Bunun nedeni, yoğuşmanın ısı yalıtım malzemesine zarar vermesini önlemektir.

Ters Çatı Sistemi
Isı yalıtım malzemesi su yalıtım malzemesinin üzerindedir. Uygulama şekilleri şöyledir: Ters teras çatılarda, ısı yalıtım malzemesi, su yalıtım tabakalarının üstünde yer alır. Bu durumda, yağış suyu ile ıslanmaya bırakılan ısı yalıtım malzemesinin kapalı gözenekli olmasına dikkat edilmelidir. Isı yalıtım levhaları şaşırtmalı olarak uygulanmakta ve derz yerleri arasında açıklık kalmayacak şekilde döşenmektedir. Bu sistemde buhar kesici ve dengeleyici tabakalara ihtiyaç bulunmayıp su yalıtım tabakaları da yapı ile birlikte korunmaya alınmalıdır. Bu sistem, üzerinde gezilemeyen ters teras çatı sistemidir. Isı yalıtım levhalarının üzeri ayırıcı bir katman ile kaplandıktan sonra rüzgarın ısı yalıtım levhalarını yerinden oynatmaması veya suyun yalıtım levhalarını yüzdürmemesi için yüzeye çakıl döşenmektedir . Çakıl katmanının üzerine harç dökülerek bir tür döşeme kaplaması ile kaplanarak, çatı yüzeyi üzerinde gezilen teras çatı olarak da kullanılabilmektedir. Meyilli çatılar (soğuk çatılar), genellikle bir beton döşeme üzerine oturtulan, üstü kiremit v.s. gibi bir örtü ile kaplı olan ve çatı arası boşluğu bulunan çatılardır. Ülkemizdeki çatılar genellikle bu şekildedir. Çatı eğiminin yüzde 33 olması nedeniyle çatı arası boşluğu genellikle değerlendirilememektedir. Meyilli çatılarda yalıtım uygulamaları 4 farklı şekilde yapılabilmektedir:

a- Çatı arası döşemesi üzerinde çatı ısı yalıtım uygulamaları
Üzerinde gezilemeyen oturtma çatılarda, çatı arasındaki betonarme döşeme üzerine genellikle rulo veya şilte şeklinde mineral lifli ısı yalıtımı malzemeleri kullanılmaktadır. Şilteler yan yana gelecek şekilde, dikmelerin isabet ettiği yerler oyularak serilmektedir. Ancak çatı şiltesinin üzerinin parçalanmaması amacıyla üzerinde yürünmemeli veya üzerine ağırlık uygulanması önlenmelidir. Çatı arasında istenilen noktalara ulaşım, ahşap kadronlar üzerine çakılmış kalaslarla yürüme yolu yapılarak sağlanmaktadır. Kışın yoğuşma riskinin ortadan kaldırılması, yazın da çatı arasında aşırı ısınan havanın tahliyesinin sağlanması bakımından şiltelerin üzerinin herhangi bir malzeme ile örtülmemesi dikkat edilmesi gereken önemli bir noktadır.

Üzerinde gezilebilen oturtma çatılarda ise döşeme üzerinde genellikle şilte şeklindeki mineral lifli ısı yalıtım malzemesi yerine sert yalıtım levhaları kullanılmaktadır. Mevcut beton zeminin üstü düz bir yüzey meydana gelecek şekilde harç v.s. artıklarından temizlenmektedir. Bu artıkların kazınıp temizlenmeyecek kadar çok olduğu durumlarda beton üzerine düzgünlüğü temin edecek mala perdahlı ince bir şap yapılmaktadır. Bu şap kuruduktan sonra üzerine naylon veya bitümlü örtü serilmekte ve gerekli kalınlıkta ve yüksek yoğunlukta ısı yalıtım levhaları döşenmektedir. Yalıtım malzemesinin üstüne tekrar naylon konulmakta ve yüksek dozlu şap yapılmaktadır. İsteğe göre şapın üstü herhangi bir döşeme malzemesiyle kaplanabilmektedir.

b- Mertek üstü çatı uygulamaları
Bir başka uygulama da mertekler üzerine uygulanan yalıtım şeklidir. Mertekler üzerinde bulunan kaplama tahtaları üzerine bir buhar kesici tabakanın serilmesiyle kadronların arasına ısı yalıtım levhaları dizilmektedir. Bunun üzerine su geçirmeyen kiremit altı örtüsü serilerek ahşap kadronlara kiremit altı çıtası çakılmakta ve kiremitler döşenmektedir (Şekil 4).

c- Mertek arası veya altı çatı uygulama
Bu uygulama şekli çatı arası kullanılabilen çatılarda eğim hizasında uygulanan izolasyon şeklidir. Isı yalıtım malzemesinin mertekler arasında olması, çatı kesiti kalınlığının artmasını önlemektedir. Bu gibi yerlerde yalıtım malzemesi olarak genellikle bir tarafı alüminyum folyo kaplı mineral lifli malzeme kullanılmaktadır. Malzemenin alüminyum folyo gibi buhar difüzyon direnci çok yüksek bir katman ile kullanılması, kış aylarında meydana gelebilecek yoğuşmadan dolayı yalıtım malzemesinin zarar görme riskini ortadan kaldırmaktadır. Malzemenin alüminyum folyolu yüzeyi, içe gelecek şekilde (sıcak tarafa) merteklerin arasına yerleştirilmekte ve merteklere tutturulmaktadır. Malzemenin üzeri isteğe bağlı olarak alçı plaka, lambri v.s. gibi tavan kaplama malzemeleriyle kaplanabilmektedir. Kaplama malzemesi ile  alüminyum folyo arasında mesafe bırakılması ile yalıtım malzemesinden daha iyi sonuç alınmaktadır.

d- Asma tavan uygulamaları
Asma tavan seviyesi, zeminden kot alınarak duvarda işaretlenmektedir. Bu işaretlemeye göre duvarlara ve varsa mekandaki kolonların çevresine, kenar çerçeve L profil montajı yapılmaktadır. Yalıtım malzemesinin uygulanmasından önce, kullanılacak yere bir karolaj planı hazırlanmaktadır. Bu karolaj planında, ihtiyaca göre belirlenecek aydınlatma armatürlerinin tipi ve miktarı da gösterilmektedir. Ana taşıyıcının üzerine T profiller, askı çubukları ve  ayarlanabilir askı yayları bağlanmasından sonra profillerle oluşturulan kesitler üzerine ısı yalıtım özelliği yanında ses yalıtımı ve akustik düzenleme özelliği olan malzeme uygulanmaktadır. Bu malzemenin hafif olması uygulamada büyük ölçüde kolaylık sağlamaktadır.

Asma tavan yapılmasını gerektiren nedenler; akustik düzenleme, aydınlatma düzenlemesi, yangın uyarı ve yağmurlama sistemi yerleştirilmesi, tesisatın gizlenmesi, ısıtma ve havalandırma sistemlerinin yerleştirilmesi, esnek tasarım olanağı sağlanması şeklinde sıralanabilmektedir. Asma tavanlar, insanların toplu halde yaşadıkları ve kullandıkları toplantı ve konferans salonları, otel lobileri, bürolar, terminal binaları, lokanta, gazino, hastane, büyük mağazalar, spor salonları, kapalı yüzme havuzları, metro vb. kamu yapılarının yanı sıra günümüzde konutlarda da kullanılmaktadır.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3909.cati-yalitim-uygulamalari.html

Çatı Isı Yalıtımı

Eğimli Çatı :
Geometrik yönden çatının eğim düzleminde ese ve çatı ısı yalıtımı yapılması durumunda düz çatılara göre yalıtılacak alan daha fazla olmaktadır.

Mertekli Çatı :

Döşeme Üstü Isı Yalıtımlı Çatı:
Soğuk çatı olarak tanımlanan bu çözümde çatı hacmi ısıtılmadan, ısı yalıtımı döşeme üzerine serilir. Saçak (ve mahya) boyunca sürekli havalandırma sağlanması gerekir. Eğim azaldıkça havalandırma aralığı alanının büyümesi beklenir. Uygulama kolaylığı bulunmaktadır.

Mertek Arası veya Altı Isı Yalıtımlı Çatı :
Her iki konumda da havalandırma mertekler arasından gerçekleştirilmiş olur. ısı yalıtımının mertek arasında bulunması durumunda çatı kesitinin kalınlığı azalmış olur. Yalıtımın mertek açıklıklarının tam olarak doldurulabilmesi amacıyla mertek mesafeleri yalıtım modülüne uygun olmalıdır. ısı yalıtımı ve mertek üst kenarı arasında havalandırma sağlanabilecek en az 5 cm boşluk kalmalıdır.

Mertek Üstü Isı Yalıtımlı Çatı :
Isı yalıtımı üzerine su kesici örtü ve üzerine su boşaltılmasını sağlayacak eğim yönünde latalar ve üzerine saçak yönünde kiremitlerin oturtulacağı latalar konulur. Isı yalıtımı lataların altında sürekli olabileceği gibi aralarına da boşluk bırakmamak koşuluyla yerleştirilebilir. Çatı düzleminde eğime paralel boşluk yapılması kiremitler arasına sızabilecek suların uzaklaştırılması açısından yarar Sağlar. Yoğuşma riskinin bulunduğu durumlarda ısı yalıtımının iç yüzünde buhar kesici örtü kullanılmalıdır.

Plaklı Çatı :
Son kat döşemesi üzerine mertekler yerleştirmek yerine bu döşemeyi eğimli dökerek çatıyı oluşturmak tercih edilebilir.

Dış Isı Yalıtımlı Çatı

Havalandırmasız Çatı :
Eğimli plak üzerindeki ısı yalıtımının saçak etrafını sarması ısı köprülerini engeller. Ancak, saçağın dar tutulması daha rasyonel olmaktadır. Buna karşılık kaplama tespiti yapılırken su kesici örtüyü delmeden veya sızdırmazlık contalan kullanılarak yapılmalıdır.

Havalandırmalı Çatı :
Önceki çözüm geliştirilerek ısı yalıtımı düzlemi üzerinde eğime paralel doğrultuda kadronlar yardımıyla bir hava katmanı oluşturulabilir. Kaplamadan sızan suların veya iç hacimden ulaşan nemli havanın böylece uzaklaştırılması sağlanır. Saçakların dar tutulması veya metal eklenti şeklinde yapılması kolaylık Sağlar.

İç Isı Yalıtımlı Çatı :
Geniş saçakların ısı yalıtımına sarılmasını önlemek ve iç hacmin kısa sürede ısınmasını sağlamak üzere ısı yalıtımı çatı plağının alt yüzünde olabilir. Havalandırma ve su boşaltma plak üzerindeki mertekler üzerinde yapılır ve bunların üzerine kaplama gelir. Ancak, iç yüzeyde bir buhar kesici örtü veya boya kullanma zorunluluğu doğmaktadır.

Sıcak Çatı :
Isı yalıtım malzemesinin .çık gözenekli olması durumunda üzerinde güneş ışınımına karşı korunmuş su kesici, altında ise buhar kesici bulunması gerekir. ısı yalıtımı üzerinde havalandırma olanağının sağlanması durumunda buhar kesiciye gerek duyulmaz. Parapet duvarının yeterli ısı yalıtımı sağlayacak kalınlıkta olması çatı kenarındaki ısı köprüsünü giderir.

Ters Çatı :
Kapalı gözenekli sert köpük levhalar ısı yalıtımının su kesici örtünün üzerinde olmasına olanak sağlayarak örtünün yapım esnasında ve güneş ışınımının etkilerinden korunmasını ve çatının gezilebilir olmasını sağlar. Ayrıca buhar kesiciye gerek kalmaksızın yoğuşma önlenebilmektedir. Ancak ıslanmadan dolayı yalıtım kalınlığı sıcak çatılarda gerekenden fazla olmaktadır.

Gelişmiş Ters Çatı :
Önceki çözümde söz konusu olan ısı yalıtımının ıslanmasını önlemek üzere alttaki yalıtım daha ince tutularak üstündeki su kesiciden sonra bir yalıtım katmanı daha serilebilir_

Endüstriyel Yapılarda Sandviç Çatı Isı ve Ses Yalıtımı :
Camyünü sandviç sistemleri, yeni yapılarda iki trapez levha arasına camyünü şiltenin veya mevcut yapılarda çatı üzerine camyünü şilte ve trapez levhanın tespit edilmesi suretiyle uygulanır. Yapıların iklim kuşaklarına göre gerekli ısıl direnci sağlayabilmek için şilte kalınlıkları; 1 Bölge  8 cm, 2. Bölge,  10 cm 3. Bölge,  14 cm, 4. Bölge   16 cm olmalıdır.

Yeni Binalarda :
Yeni yapılarda uygulama aşağıda özet olarak verilen genel esaslara göre yapılmalıdır. Çatı kaplama levhası, taşıyıcı konstrüksiyon üzerindeki aşıklara tespit edilerek sandviç çatı sisteminin alt yüzeyi oluşturulur. Üzerine Camyünü şilte serilmeden önce alta bir buhar kesici konmalıdır. özellikle iç ortam rutubeti yüksek olan mekanlarda, buhar kesicinin kullanılması ihmal edilmemelidir. Camyünü şilte serilirken, belirli noktalara mesafe tutucular yerleştirilerek ait levha ile üst levhanın tespiti sağlanır. Üst levhanın da tespiti ile sandviç çatı sistemi tamamlanır.Mesafe tutucunun ısı köprüsü yapmasına engel olmak amacıyla dış levha arasına conta yerleştirilmelidir.

Mevcut Yapılarda :
Mevcut yapılarda uygulama aşağıda özet olarak verilen genel esaslara göre yapılmalıdır. Mevcut çatı kaplaması üzerine (asbestli çimento ondüle levha, trapez sac levha vb) buhar kesici serilir. Bunun üzerine taşıyıcı konstrüksiyona bağlı olarak ahşap ya da çelikten oluşan tespit kadronları monte edilir. Kadron aralarına uygun kalınlıkta camyünü serilir. Alünimyum trapez veya trapez sac levha, kadronlar üzerine tespit edilerek sistem tamamlanır.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3909.cati-yalitim-uygulamalari.html

Mantolama Nasıl Yapılmalıdır

Mantolama Nasıl Yapılır : Levha halindeki ısı yalıtım malzemeleri yüzeye uygulanmasında önce başlangıç profili yüzeye yerleştirilir. Başlangıç profilin ölçüsü, tercih edilen ısı yalıtım levhaları nın kalınlığına ve uygulanacak olan sisteme göre belirlenir. Profiller, ipinde ve terazisinde olmasında dikkat edilerek duvarlara özel dübelleri ile 50 cm aralıklarla tespit edilir. Ayrıca duvar ile başlangıç profili arasındaki girinti ve çıkıntıları gidermek amacıyla farklı kalınlıktaki plastik takozlar kullanılabilir. Bodrum katı kullanılacak binalarda toprak altı seviyeden gelen ısı ve su yalıtımı sistemi damlalıksız başlangıç profili ile birleştirilir.

Eğer bodrum katı yok ise veya kullanılmayacaksa başlangıç profili subasman seviyesinin 20 cm altına kadar tespit edilir. Yatayda ve düşeyde profilin düzgün tespit edilmesi, tüm sistemin sağlıklı uygulanması için büyük önem taşır. Başlangıç profilin ölçüsü, tercih edilen yalıtım levhasının kalınlığına ve uygulanacak sisteme göre belirlenir. Duvar ile başlangıç profili arasındaki girinti ve çıkıntıları gidermek amacıyla farklı kalınlıktaki gönye elemanları kullanılabilir. Köse bağlantılarında ise, başlangıç profillerinin köseye uygun olarak açılı kesilmesi ile oluşturulur.

Yalıtım levhalarına yataklık edecek ve üzerine eklenecek levhalara başlangıç referans noktası olacak olan başlangıç profillerinin duvara uygulanmasından sonra levhalar yapıştırma harcı yardımıyla duvara yapıştırılır. Yapıştırma işleminden önce yüzeylerin temiz ve düzgün olmasına dikkat edilir. Levhaların duvara yapışmasını sağlayan yapıştırma harcının hazırlanmasında da gerekli özen gösterilmelidir. Söyle ki ortalama 6 lt kadar su ile 25 kg ’lik çimento esaslı yapıştırma harcı, düşük devirli bir mikser veya mala ile topak kalmayacak şekilde karıştırılmalıdır. Hazırlanan yapıştırıcı hazırlanmayı müteakip 10 dakika kadar dinlendirildikten sonra levhalara uygulanmalıdır. Levhaların yüzeye yapıştırılmasında yüzeyin düzgünlüğüne göre iki yöntemden biri uygulanır.

Yalıtım levhalarını yapıştırılacak yüzeylerinin kenarları boyunca bir çerçeve oluşturacak şekilde yapıştırıcı sürülür. Orta kısımlara da noktasal olarak yapıştırıcı sürülür. Noktasal yapıştırıcı, dübel uygulanacak yüzeye denk gelecek şekilde ve minimum 5 kg/m2 olacak şekilde uygulanmalıdır. Yalıtım levhalarının birleşim derzlerine yapıştırıcı bulaştırarak ısı köprüleri ve düzensizlikler oluşturulmamalıdır. Levha yüzeyinin en az %40’ı 1-2 cm kalınlığında yapıştırıcı ile kaplanmış olmalıdır. Eğer uygulama yüzeyi çok düzgün ise yalıtım levhalarının yapıştırılacak yüzünü tamamen kaplayacak şekilde yapıştırıcı sürülür. Daha sonra bu yüzey dişli mala ile taranır. Yalıtım levhalarının yan kenarlarına yapıştırıcı bulaştırılmamalıdır.

Yapıştırıcı sürülmesinden sonra, ısı yalıtım levhaları su basman profiline oturtularak, hafifçe kaydırılıp duvara yapıştırılır. Levhaların duvara bastırılıp sıkıştırılması esnasında yanlardan tasan harç bir sonraki levha yerleştirilmeden önce mutlaka temizlenmeli ve levha aralarında ısı köprüsüne neden olabilecek derz oluşturulmamalıdır. Cephelerde ve köselerde levhalar şaşırtmalı olarak yerleştirilmelidir. şaşırtma için kenarlarda sadece tüm ve yarım levhalar kullanılmalı, kenarlarda ayar yapılmamalı ve ek parçalar kesinlikle kullanılmamalıdır. Yüzeyin dışına çıkan levhaların kenarları, yapıştırıcı kuruduktan sonra düzeltilmelidir. Yatay manolama ısı yalıtım levhaları, ona dik gelen ısı yalıtım levhası ile örtülecek şekilde yerleştirilmelidir. Isı yalıtım levhaları yerleştirilirken duvardaki pencere vb. boşluklar dikkate alınmalıdır. Pencere ve kapı bölümlerinde, ısı yalıtımı levhaları kaba yapının dışına taşacak şekilde yerleştirilmeli, yapıştırıcı kuruduktan sonra cephe duvarları ile duvar arasına ısı yalıtım bandı yerleştirildikten sonra fazlalıklar kesilmelidir.

Levhaların yüzeye yapıştırılmasından sonra tam bir yapışma sağlayabilmek için izolasyon levhalarına geniş yüzeyli bir mastar ile vurulmalıdır. Isı yalıtım levhaları duvara yapıştırıldıktan sonra dübelleme işlemine geçilir. Ancak dübelle işlemine geçebilmek için levhaların yüzeyine uygulanan yapıştırma harcının tam kurumuş olmasına dikkat edilmelidir. Bu nedenle dübelle işlemi, yapıştırma işleminden 24 saat sonra başlanmalıdır. Dübellemenin asıl amacı rüzgar ve türbülans etkilerini önlemektir. Dübellerin tespiti için duvar levha matkap ile delinir.

Düzgün bir dış cephe yüzeyi elde edebilmek için, dübel kafaları mantolama levhaları yüzeyi ile aynı seviyede olacak şekilde monte edilmelidir. Kullanılacak dübel ve açılacak deliğin derinlik seçimi, duvarın özelliklerine uygun olarak yapılmalıdır. Dübel yüzeyde en az 3 cm bir tutunma yüzeyine sabitlenmeli, gazbeton duvarlara en az 6 cm, tuğla duvarlara en az 5 cm, beton duvarlara en az 4 cm girmelidir. Delik boyu dübel boyundan en az 1 cm büyük olacak şekilde açılmalıdır.

Dış cephe mantolama uygulamalarında, pencere, kapı ve duvar yüzeylerinin oluşturduğu köselerde düzgün bir kenar oluşturabilmek için köse profilleri kullanılmalıdır. Ayrıca köseler çatlama riski en yüksek olan ve aynı mekanik
zorlamalara en fazla maruz kalan bölgelerdir. Bu nedenle bu bölgeleri korumak amacıyla profil kullanılmalıdır.

Bu amaçla; alüminyum ve kendinden fileli PVC köse profilleri kullanılmaktadır. Kendinden fileli profilleri kullanmak isçilik ve zaman kazandırdığı kadar yanlış uygulama riskini de en aza indirmektedir. Köşe profilleri; sıva katmanının
oluşturulmasından önce köseye yerleştirilerek, üzeri sıva ile kapatılır. Köse profillerinden başlamak üzere donatı sıvası tüm yüzeye mala ile uygulanmaya başlanır. Kenar ve köselerin oluşturulmasında, köse profillerinin daha iyi yapışması için bir miktar sıva ile birlikte tatbik edilmelidir. Alüminyum köse profilleri, köseye yüzey sıvası ile yerleştirilir ve üzerine donatı filesi köselerden en az 20 cm dönecek şekilde uygulanır. Tüm yüzeye uygulanan donatı filesi, bu uygulamanın üzerine en az 10 cm bindirilmelidir.

Kendinden donatı fileli köse profilleri yüzeye yerleştirilirken, köse profilinin genişliğinde ince bir kat yüzey sıva uygulanır, profil üzerine yerleştirilir ve donatı filesi üzerine uygulanır. Profilsiz köselerin şekillendirilmesi sıva ile yapılır. Donatı filesinin yerleşimine bir kenardan başlanmalı ve köseleri 20 cm kadar kapatmasına dikkat edilmelidir. Donatı fileleri birbiri üzerine bindirilerek yerleştirilmelidir.

Sıva içerisine gömülecek olan donatı filesi, ilave olarak, pencere ve kapı köselerinde yaklaşık 30×40 ebatlarında, yatayla 450 ‘lik açı yapacak şekilde diagonal uygulanmalıdır . En doğru uygulama sekli ise tüm pencere çevresinin filelenmesidir Binalarda dilatasyon bölgelerinin oluşturulması da dikkat edilmesi gereken bir konudur. Çünkü dilatasyon derzleri hem çatlama açısından hem de ısı iletkenliği açısından riskli bölgeler olarak adlandırılabilir. Yapıda açılması gereken dilatasyonun, dış cephe ısı yalıtım sistemi üzerinde de devam etmesi gerekir. Bunun için özel dilatasyon profilleri kullanılmalıdır. Ayrıca yalıtım levhasının kapı veya pencere doğramaları ile birleşim noktaları açık kalmayacak şekilde su sızdırmazlık bandı veya poliüretan esaslı dolgu mastiği ile kapatılmalıdır. Dilatasyon kesinlikle sıva, yapıştırıcı gibi malzemelerle kapatılmamalıdır, bu bölümlerde özel düz ve köse detaylar için geliştirilmiş dilatasyon profilleri kullanılmalıdır. Profiller en az 10 cm üst üste bindirilerek uzatılabilir.

Fuga profilleri bina dış cephe mantolama levhalarının döşenmesi sırasında yerleştirilir. Fuga profillerinin boyutlarına karar verirken, ısı yalıtım levhasının kalınlığı göz önüne alınmalıdır. Fuga profili ile duvar arasında; ısı yalıtımını korumak amacıyla ısı yalıtım bandı kullanılmalıdır. Fuga profillerinin kullanımına, ısı yalıtım levhalarının döşenmesinden sonra karar verildiği taktirde, yalıtım levhası kalınlığının en az %25’i kadar kalınlık, fuga profilinin arkasında bırakılmalıdır. Bu uygulama, ısı yalıtım performansı açısından önem taşımaktadır. Yüzeydeki donatı filesi, profil kenarının üzerine bindirilir ve üzeri sıvanır. Dekoratif olarak problem yaratmaması için profillerin terazisinde ve özellikle köselerde, gönyesinde olmasına dikkat edilir. Profillerin üzeri boyanarak dekoratif görünüm kazandırılır.

Damlalık profilleri, ısı yalıtımının kapı ve pencere lentonları, balkon ve cumba  altlarındaki gibi riskli bölgelerde sudan korunması, aynı zamanda bu bölgelerde düzgün bitişler sağlanabilmesi için kullanılan ekipmanlardır. Profiller köseye yüzey sıvası yardımıyla monte edilir ve üzerine donatı filesi yerleştirilir.

Duvarda yalıtım işleminde levhalar yüzeye uygulandıktan, dübeller sabitlendikten ve gerekli köse profilleri yapıldıktan sonra yalıtım levhası sıvası uygulamasına geçilir. Sistemin donatısını, bu katman oluşturmaktadır. Önce sıva hazırlanır. Bu işlem için özel imal edilmiş toz halindeki 25 kg’lik çimento esaslı sıva, ortalama 6 lt su ile tercihen düşük devirli bir mikser yardımı veya mala ile topak kalmayacak şekilde karıştırılarak hazırlanır. Bu şekilde akrilik esaslı yüzey sıvası kullanıma hazır hale gelir. Sıva harcı hazırlandıktan sonra levhaların üzerine iki kat sıva yapılır. Levhaların yüzeyine ilk kat sıva mala ile uygulanır. Birinci kat sıva sürüldükten sonra henüz kurumadan, üzerine sıva filesi çelik mala ile  hafifçe bastırılarak tutturulur. Sıva filesinin yüzeyi boyunca ilk kat sıvanın içine hafifçe gömülmesi gereklidir. Sıva filesi, 3-4 mm‘lik toplam sıva kalınlığının 2/3’ü filenin altında, 1/3’ü file üstünde kalacak şekilde uygulanır. Filenin yalıtım levhası ile temas etmemesine dikkat edilmelidir.

Sıva filesi tabakalarının ek yerleri, birbirlerine yatayda ve düşeyde 10 cm bindirilmelidir. Alt kat sıvanın kuruması beklenmeden, ikinci kat sıva uygulaması yapılarak düzgün bir yüzey elde edilir ikinci kat sıva uygulaması, geniş yüzeylerde ara vermeden sürdürülmelidir. Bu nedenle, son kat uygulanırken yeterli is gücünün  bulundurulmasına dikkat edilmelidir. Yalıtım levhası sıvası kuruduktan sonra, sistem üreticisinin tavsiyesine ve kişinin tercihine bağlı olarak üzerine dekoratif kaplama uygulanır. Uygulanacak kalınlık ve miktar kaplama türüne göre değişmektedir.

Çeşitli yüzey şekilleri, son kat sıva üzerinde çeşitli uygulama metotları ile oluşturulur. Uygulama +5 ºC ile 30 ºC sıcaklık aralığında yapılmalıdır. Güneşli, sıcak ve rüzgarlı ortamlarda gerekli koruma önlemleri alınmalıdır. Farklı kuruma sürelerine bağlı olarak oluşabilecek ton farklılaşmalarını önlemek için geniş cephelerde mantolama yapılmalı veya iskelede yeterli eleman bulundurulmalıdır. Birbiri ile bağlantılı yüzeylerde uygulama, ara verilmeden bitirilmelidir. Uygulanmış yüzeyler, priz alma süresi içerisinde yağmur ve don gibi olumsuz hava koşullarına karsı korunmalıdır.

Son kat sıva kaplamasından sonra dış cephe üzerine dekoratif amaçlı boyama veya kaplama işlemleri yapılır. Dış cephe yalıtım sistemlerinde genellikle tekstürlü hazır renkli sıvalar tercih edilmelidir. Son kat kaplamanın,dekoratif amacının aynı sıra bir görevi de dış cepheyi ve yalıtım sistemini dış hava koşullarından korumaktır. Bu korumada, kaplamanın tanecik yapısı büyük önem taşır. Mimari nedenlerden ötürü ‘düz’ bir boya gerekiyorsa, normal uygulamanın üzerine 1-2 kat daha sıva yapılmalıdır. Son kat kaplamalar için renk seçiminde fazla koyu renkler tercih edilmemelidir. Açık renklere kıyasla güneş ısınlarını daha fazla çektikleri için yüzey fazla ısınarak, ısıl gerilimle birlikte çatlaklar oluşabilir. Son kaplama uygulamasına, yüzey sıvası uygulanmasından en az yedi gün sonra geçilmelidir.

Mantolama sistemleri  uygulamalarında yapılan hatalar konusunda şunlar söylenebilir. Bazı uygulamalarda bilgi ve tecrübe eksikliğinden kaynaklanan hatalar sonucunda, ısı yalıtım sistemlerinin uygulandığı binalarda, ısı yalıtımından beklenen performansın aksine, performans kayıpları ve bazı hasarlar oluşmaktadır. Bu problemin ana kaynağı, pazarda yeteri kadar tecrübeli uygulamacı firmanın olmamasıdır. Tecrübesiz ve bilgisiz uygulamacıların, haksız fiyat rekabeti ile proje sahiplerini etkileyerek uygulama işlerini almaları, problemli uygulamalara yol açmaktadır. Diğer bir neden de, ısı yalıtımının yanı sıra, pazarda toplama malzemeler ile yapılan uygulamalarda oluşan problemlerdir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3907.mantolama-nasil-yapilir.html

Camyünü Isı yalıtım Malzemeleri

Camyünü yangın sınıfı ( DIN 4102 standartlarına göre ) A sınıfı yanmaz bir ısı yalıtım malzemesi olarak tanımlanır. Su emme miktarı hacimce % 3-10 değerlerindedir.

Suyun ısı iletkenliği camyününden 14 kat daha kötü (  0,555 W / mK ) olduğundan, camyünü içindeki boşlukların su ile dolması halinde camyünün ısı iletkenlik özelliği kaybolur. Ancak ıslanan cam yünü kurutulursa yalıtım özelligini tekrar kazanır. Mekanik dayanımı 1,5-6,5 ton / m2 dir. Ancak rulo halindeki yoğunluğu az olan camyünün basınca hiç mukavemeti yok iken, yoğunluk arttıkça muayyen bir basınç mukavemeti oluşur. Kullanım ömrü normal çevresel koşullar altında 40-50 yıldır. Çekme dayanımları ise, rulo veya levha olmasına göre değişir. Lif doğrultusunda kopma mukavemeti fazladır. Camyünlerinin düşük yoğunluklu olanları rulo, yüksek yoğunluklu olanları ise levha halinde kullanılır. Diğer ısı yalıtım malzemelerine göre pratikte oldukça geniş kullanma sahası bulunan cam yünü aşağıdaki özelliklere sahiptir :

- Yanıcı değildir.
- Dış kuvvetler tesiri ile kolayca deformasyona uğrar.
- Higroskopik değildir.
- Kimyasal olarak nötrdür.
- Atmosferik şartlara dayanıklıdır.
- Asitlere karsı ( hidroflorik asit hariç ) dayanıklıdır.
- Küf tutmaz
- Haşerelerin yuvası olmaz.
- Bıçakla kolayca istenilen şekilde kesilebilir.
- İşçiliği kolaydır.
- Vana gibi çok girintili parçaların yalıtımlarına uygundur.
- Deri ile temas edince kasındırır, bu sebeple eldiven kullanılması tavsiye edilir.
- Sarsıntı ve ufalanmaya karsı dayanıklıdır.

Camyünleri ısı yalıtımı malzemeleri olarak dış cephelerde, binalarda, dış cephe kaplama uygulamaları nda kullanılabilir. içerden yalıtım yapılacağı zaman cam yününün sıcak yüzeyi buhar kesici ile kaplanmalıdır. Camyünün kapalı çatılarda mertek aralarında kullanımı, buhar kesici kullanılması şartı ile mümkündür. Ayrıca camyünü iki duvar arasında, su itici silikon içermesi halinde kullanılabilir. Basınç dayanımı az olduğu için yürünen çatı veya teraslarda kullanımı doğru değildir.  Ayrıca bu şekilde bir uygulama çatı izolasyon fiyatları için kötü bir yöntemdir. Geleneksel sıva ile aderansı zayıftır. Dolayısı ile tek basına kullanıldığında dıştan ısı yalıtımı ile sorunlar yaşanmaktadır. Malzeme içinde buhar oluşması sorun yarattığı için içerden yalıtımda tek basına kullanılması doğru değildir. Ayrıca içerden yalıtım döşemelerin dış duvara bağlandığı kısımlarda ısı köprüleri oluşturduğu için, mecbur kalınmadıkça tavsiye edilmez.

Camyünü ekonomik yapısıyla ve yüksek ısı yalıtımı özelliği ile genel olarak ekonomik olan ısı yalıtım malzemeleri içinde yer alır. Mantolama malzeme fiyatları yoğunluğuyla doğrudan ilgili olduğu için az yoğunluklu rulo malzemeler oldukça ekonomik sayılabilirken, yoğunluğun artması ile fiyat da yükselir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3906.camyunu-isi-yalitim-malzmeleri.html

Bina mantolama Isı yalıtımı uygulamaları

Bu yalıtım sisteminde, hem duvar elemanlarının oluşturdukları yüzeylerle birlikte, kolon, kiriş,perde duvar vb. yüzeylerinde yalıtılarak ısı köprülerinin ortadan kaldırılması, ve binaların ısı değişikliklerine karşı korunması için tavsiye edilen ve kullanılması gereken en doğru çözümdür.

Dış duvarların dıştan ısı yalıtımı uygulamalarında kullanılacak olan ekspande ısı yalıtım levhalarının ( EPS ) minimum 16 kg/myoğunlukta ve üretim esnasında içerisine ilave edilen alev geciktirici katkı ile yangın sınıfının Alman normuna göre B1 zor alevlenici olması gerekmektedir. Türkiye’de yeni başlayan bu bu uygulama, Avrupa Ülkelerinde çok yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Yapı fiziği yönünden en uygun sistem olup EPS levhaları tüm binayı dışarıdan bir manto gibi sarar ve ısı kayıplarını engeller.

Dış Cephe Mantolama :

Isı köprülerinin oluşmasını ve yazın ısınmayı önler. Yapı fiziği hasarlarının büyük bölümü, dışarıdan mantolama uygulamaları ile engellenebilir ve mevcut hasarların onarımında da en etkin ve kalıcı uygulamadır.

Dış cephe mantolama sistemi, yeni yapılara ve oturulan binalara da rahatça uygulanabilir. Mevcut yapıların yenilenmesinde daha çok tercih edilmektedir. Oturulan bina mantolama uygulama sırasında tüm işler binanın dış tarafında yapılır, içeriye işçi girmez. Dış tarafta ısı izolasyon uygulaması için tüm cepheye iskele kurulması gerekir, özel kimyasal yapıştırıcılara ve uzman uygulama ekibine ihtiyaç vardır. Duvarların ısı yalıtımında tercih edilmesi gereken, doğru çözümdür. EPS levhaları, duvara özel yapıştırma harçları ve dübellerle sabitlendikten sonra, EPS üzerine file uygulaması yapılır. Filenin üzerine toplam kalınlığı 4-5 mm olan sentetik sıva yapılır, sıva üzerine dış cephe boyası yapılarak uygulama sonlandırılır.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.2641.mantolama-uygulama-teknikleri.html

Su Yalıtım Malzemeleri Nelerdir

Mineral esaslı bina ve yapı elemanlarının suya karşı yalıtımında sentetik reçine esaslı sıvı katkısı ile birlikte kritik yüzeylere aderansı arttırmak ve ekstra elastikiyeti sağlamak amacı ile su ilave edilmeksizin pozitif yönde elastik bir tabaka oluşturmak için çift komponentli çimento esaslı elastik su yalıtım malzemesi

Geniş yüzeyli, çok birleşim noktalı, düz ve eğimli çatılarda, teras ve balkonların su yalıtımında, sıva kaplı bina dıs cepheleri ve çatı oluklarında yalıtım amacı sentetik kaplama ve yalıtım malzemesi ile, beton, ahsap, metal, eternit yüzeyler üzerinde uygulanabilen Tek bileşenli, akrilik bazlı, su yalıtımı malzemesi.

Eski ve yeni terasların, çatı ve tonozların, çatılardaki oluk ve derelerin, korumalı iç ve dış zeminlerin, toprak altında kalan perde duvarların, havuzların, sarnıçların, metal ve beton depoların su yalıtımının sağlanması ve korunmasında, koruyucu su geçirimsiz, antikorozif, yumuşak bir film oluşturan, bitüm içermeyen, nemli ve ıslak yüzeylere yapışan, yağmur altında da uygulanabilen sıvı kauçuk su yalıtım malzemesi.

Beton, sıva, tuğla yüzeylerde, zemin nemi, yüzey ve yer altı suları ile tazyiksiz suya karsı yalıtımda kullanılan kauçuk katkılı yüksek elastikiyetli iç ve dıs mekan su yalıtımı için kullanılan bitüm esaslı sürülerek kullanılan su yalıtım malzemesi.

Toprak altı seviyesindeki yapı elemanlarının, bodrum katı, yer altı garaj ve mekanlarının zemin nemi, tazyikli ve tazyiksiz suya karsı yalıtımında, iç-dıs ve yüzey tüm mineral esaslı yüzeylerde (beton, tuğla, sıva, şap gibi) kullanılan tek komponentli bitüm- kauçuk esaslı, polistren tanecikler içeren su yalıtım malzemesi.

Fırça ile uygulanan çift komponentli yatay ve düşey zeminlerde güvenli su yalıtımı sağlayan, yarı esnek yapıda olan, mevcut ve sonradan oluşacak çatlakları örtme de büyük avantajlar sunan, fırça ile düşeyde ve yatayda uygulanabilen çift komponentli su izolasyon malzemeleri.

Tek komponentli bitüm esaslı, püskürtme  yöntemi ile kolayca uygulanabilen, püskürtme metodu ile de istenilen kalınlığa kadar, düşey yüzeylerde akmadan uygulanabilen tek komponentli su yalıtım malzemeleri.

Bitümlü kaplamalar altına astar, su izolasyon malzemesi olarak beton, sıva, tuğla, elyaflı çimento esaslı levha ve her türlü yalıtım levhası üzerinin kaplanmasında, özellikle temel ve bodrum perdelerinin su yalıtımında kullanılan, iç ve dıs cepheler için su geçirimsiz sıva imalatında, yer altı yapıların imalatında kullanılan, ıslak ve kuru yüzeylerde
uyulanabilen, yüksek konsantrasyonlu, alkali dayanımlı, solventsiz bitüm emülsiyonlu su yalıtım malzemesi olup, bitüm esaslı, tek komponentli yüksek kaliteli özel bitüm emülsiyonu.

Beton yüzeylerde ve elyaflı çimento esaslı levhaların yalıtımında, özellikle UV dayanımı nedeni ile çatıların yalıtımında kullanılan elyaf takviyeli, solventli, bitüm esaslı likit yalıtım malzemesi olup yatayda ve düşeyde uygulanabilen dış hava şartlarına dayanıklı solventli, bitüm esaslı su yalıtım malzemesi

Tüm mineral özellikli zeminlerde yatay ve düseyde uygulanan, temel, bodrum perdeleri, ıslak hacimler ve çiçeklik yalıtımları için güvenli bir yalıtım malzemesi olup ek yerleri olusturmadan uygulandığı için kritik detay  çözümlemelerinde güvenli çift komponentli, bitüm esaslı su yalıtım malzemesi

Yalıtım malzemesi olarak beton, sıva, tuğla, elyaflı, çimento esaslı levha ve her türlü yalıtım levhasının üzerinin kaplanmasında, temel ve bodrum perdelerinin yalıtımında kullanılan ayrıca çatı, iç ve dış duvarların su geçirimsiz sıva imalatında, yer altı yapıların imalatında kullanılan, esnek, çift komponentli, epoksi esaslı, solventsiz, donma ve
çözünmeye dayanımlı, alkali ve asitlere dirençli esnek, çift komponentli epoksi esaslı su yalıtım malzemesi

Bitümlü, mineral ve elyaflı çimento esas çatıların, dere ve olukların su yalıtımında kullanılan UV dayanımlı çatılar için su geçirimsiz, buhar geçirimli, esnek, derzsiz olarak uygulanabilen, tek bileşenli, püskürtülerek uygulanabilen çatılar için yarı sıvı, esnek su yalıtımı malzemesi

Mineral esaslı dıs cephe yüzeylerin ve eski silikat boya uygulanmıs yüzeylerin yeniden boyanmasında kullanılan silikat esaslı, su buharı geçirgenliği yüksek solventsiz silikat esaslı dış cephe boyası,

Brüt beton yüzeyin dış hava koşulları ve endüstriyel gazlara karşı korunması için uygulanan beton yüzeyler için karbonlaşmaya dayanıklı, renkli, elastik, özel dış cephe boyası olan brüt beton kaplama malzemesi,

Mineral özellikli zeminlerde yatay ve düşeyde uygulanan temel bodrum perdeleri, ıslak hacimler ve çiçeklik yalıtımları için güvenli bir yalıtım malzemesi olan solventsiz çift komponentli, bitümlü su yalıtım malzemesi, kuruduktan sonra esnek kalabilen, yaslanmaya, suya tuz çözeltilerine, zayıf asitlere ve zararlı maddelere karşı dayanımlı çift komponentli bitüm esaslı su yalıtım malzemesi,

Mineral esaslı zeminlerde su yalıtımı amaçlı kullanılan içme suyu depoları, havuzlar, atık su depoları ve negatif basınçlı su problemi yasanan bodrum ve asansör kovalarında güvenli kullanılan, hidrofobik reaksiyon gösteren beton yüzeylerin kapiler bosluklarına transfer olup, basınçlı sularda dahi geçirimsiz özelliği sahip, aktif çimento
esaslı, hijyenik çimento esaslı, aktif ve geçirimsiz su yalıtım malzemesi.

Yapıların iç ve dış mekanlarında temel bodrum perde duvarlarında, kullanma suyu depolarında, yüzme havuzlarında, esnek su yalıtım malzemesi olarak, basınçlı ve durgun sularda geçirimsiz olan, esnek, çift komponentli su yalıtım malzemesi olan esnek çift komponentli su yalıtım malzemesi sürme esaslı su yalıtım malzemeleridir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3925.su-yalitim-malzemeleri.html

Polisan Exelans Enerji Dış Cephe Mantolama Fiyatları

Kullanılacak Malzemeler Miktarı Birimi
Polisan Exelans Enerji Karbonlu EPS (4 cm) 1,05 M2
Polisan Exelans Enerji  Mantolama Yapıştırıcısı 4,00 Kg
Polisan Exelans Enerji Plastik Çivili Dübel 6,00 Adet
Polisan Exelans Enerji File 1,10 Mt
Polisan Exelans Enerji Fileli Köşebent 0,50 Mt
Polisan Exelans Enerji Mantolama Sıva 5,00 Kg
Polisan Exelans Enerji Dekoratif Sıva 2,50 Kg
Polisan Dış Cephe Boyası 0,35 Kg

Polisan Dış Cephe Mantolama Metrekare fiyatı :……….. TL

 

Mantolama fiy­at­ları, kul­lanılan mantolama malzemeleri nin ve binanın özelliklerine  bağlı olarak değişik­lik gös­terir, fiyat almak için 0216 475 12 41 numaralı telefonu arayabilir, ya da ücretsiz keşif formumuzu doldurabilirsiniz. Müşteri temsilcilerimiz en kısa sürede sizi arayacak ve keşif randevu işleminizi gerçekleştirecektir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3922.polisan-mantolama-fiyatlari.html

Cam Yünü Çatı Uygulamaları

Camyünü : İnorganik hammadde olan silis kumunun 1200 oC – 1250 oC de ergitilerek elyaf hale  getirilmesi sonucu yerli olarak üretilen bir ses ve ısı yalıtımı malzemeleri dir. Kullanım yeri ve amacına göre farklı boyut ve yoğunlukta değişik kaplama ve katkı malzemesi ile şilte, levha, boru ve dökme seklinde üretilmektedir. Isı iletkenlik hesap değeri l = 0,040 W/mK olup su buharı difüzyon direnç faktörü m = 1 dir. Kullanım sıcakılğı -50/+250oC arasındadır. Bağlayıcısız cam yünü ürünler 500oC ye kadar kullanılabilmektedir. Ayrıca -200oC/+450 oC aralığında kullanılan özel cam yünü ürünlerde üretilmektedir. Zamanla bozulmaz, çürümez, küf tutmaz, korozyon ve paslanma yapmaz, böcekler ve mikro organizmalar tarafından tahrip edilmez. A sınıfı yanmaz mantolama malzemeleri dir. Çatı şiltesi olarak her türlü ahşap oturtma çatılarda, metal çatılar ve sandviç çatılarda kullanılır.

Cam Yünü Çatı Şiltesi
Kullanılmayan çatı arası ısı yalıtımında, döşemeye serilmek suretiyle uygulanır. Şiltelerin üzeri her hangi bir malzeme ile örtülmemeli, alimunyum folyo kaplı şilteler, folyolu yüzleri daima sıcak tarafta kalacak şekilde serilmelidir. Uygulama Çatı şilteleri yük tasımayan düşük yoğunlukta bir mantolama malzemesi dir. Bu bakımdan çatı arasına çıkıldığı durumlarda üstünde kesinlikle yürünmemeli, üzerine ağırlık konularak ezilmemelidir. Çatı arasında istenilen noktalara ulaşım, ahşap kadranlar üzerinde çakılmış kalaslarla yürüme yolu yapılarak sağlanmalıdır. Kışın yoğusma riskini ortadan kaldırılması, yazında güneş tarafından çatı arasında aşırı ısınan havanın tahliyesinin sağlanması bakımından yalıtımın üst kısmının havalandırılmasına özen gösterilmelidir.

Her iki yüzü cam tülü şilteler
Kullanılmayan çatı aralarında döşeme üzerinde, kullanılan çatı aralarında mertek aralarında, üzerine yük gelmeyen yatay uygulamalarda kullanılır.

Çatı Uygulamaları :
Her iki yüzünün cam tülü kaplı olması nedeniyle tutulması ve serilmesi rahattır. Kullanılan çatı arası mertek aralarında uygulandığında iç ortama bakan sıcak yüzeyi mutlaka bir buhar kesici bir malzeme ile örtüldükten sonra iç kaplama tespit edilmelidir. Kısın yoğusma riskinin ortadan kaldırılması yazında günes tarafından çatı arasında  asırı ısınan havanın tahliyesinin sağlanması bakımından yalıtımın üst kısmının havalandırılmasına özen gösterilmelidir.

Bir Yüzü Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Şilteler
Kullanılan ve dolayısıyla ısıtılan ve soğutulan çatı aralarında tavan mertekleri arasında kullanılır.

Çatı Uygulama:
Şilte boyunca folyo kenarlarında 5 cm tespit payı bulunmakta olduğundan mertek aralarına zımbalama veya çivileme sureti ile tespit işlemi çok kolaydır. Tespitte alüminyum folyolu yüzey iç hacime bakacak şekilde yapılmalıdır. Bu surette difüzyon direnç diğeri çok yüksek olan folyo sayesinde kıs aylarında meydana gelebilecek yoğuşma riski ortadan kaldırılmış olur.  Bilahare alçı plaka, lambri vb. istenilen tavan kaplaması ile çatı uygulamaları sonlandırılır.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3919.cam-yunu-cati-uygulamalari.html

 

Sandviç Duvar Yalıtımı

Bu sistemde binaların dış cephe duvarları çift sıra tuğla ile örülüp, arasına pürüzsüz Ekstrüde polistren levhalar konarak ısı yalıtımı yapılır.

Sistemin avantajları:

· XPS mantolama levhaları zamanla yok olmaz, şekli bozulmaz bina ömrü boyunca ısı yalıtımı görevini yerine getirir.

· Bina dış yüzeyinde oluşan donma ve çözülmeler sonucunda levhalar tahrip olmaz.

Sandviç Duvar Yalıtımının Uygulama Aşamaları:

· Bina dış duvarı tuğlalar ile örülür.

· Pürüzsüz XPS levhaları bina dış duvar yüzeyine çimento bazlı yapıştırma harcı ile yapıştırılır.

· Bina iç duvarı; boşluk bırakılmaksızın, mantolama levhalarının hemen yanına örülür. İstenildiği takdirde iç duvar yerine alçı pano uygulaması da yapılabilir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3918.sandvic-duvar-yalitimi.html

 

Duvarların İçeriden Mantolanması

Duvarların içeriden mantolanması :

İç cephe mantolama sistemde yapının dış yüzeyini oluşturan duvar, kolon ve kirislerin tümü bina içinden,her iki yüzü pürüzlü-oluklu üretilen ekstrude polistren veya benzeri diğer ısı yalıtım levhaları ile kaplanır.

Sisteminavantajları:
· 265 cm uzunluğundaki ısı yalıtım mantolama levhaları düşeyde ek yerlerinin sayısını en aza indirir.

· Uygulama kısa sürede tamamlanır.

· Şayet binayı dısarıdan mantolama yapmak mümkün olmuyorsa, bu sistem ile kullanıcı sadece kendi katına ısı yalıtımı yaptırabilir.

 

İçeriden Isı Yalıtımının Uygulama Aşamaları:
· Pürüzlü XPS levhaları; bina iç yüzeyine, organik polimer katkılı çimento bazlı yapıstırma harcı ile uzun kenar dösemeye dik olacak sekilde yapıştırılır.

· Metraekare’de 6 adetten az olmayacak biçimde plastik başlı dübeller ile mekanik sabitleme yapılır.

· Levhaların birlesim noktalarına, yani düsey doğrultuda en az 5 cm genisliğinde derz bandı çekilir.

· 4-5 mm kalınlığında alçı sıva ve boya yapılarak detay tamamlanır.

İçten yalıtım özellikle mevcut binaların ısı yalıtımında ve dıştan ısı yalıtımı (mantolama) tercih edilmeyen durumlar için önerilebilir. Ancak bu uygulamada döşemelerin, kolon kiriş ve perdelerin dış duvara bağlandığı kısımlarda meydana gelen ısı köprülerini ortadan kaldıracak önlemler alınmalıdır.

Uygulama:
Dış duvarların içten ısı yalıtımında ekstrüde polistren levhalar ile sıvalı ve kuru sıva olmak üzere iki farklı sistem uygulanmaktadır.

Sıvalı sistem:
Ekstrüde polistren levhalar çimento bazlı yapıştırma harcı ile iç duvar yüzeyine yapıştırılır. Levha ek yerlerinin aralık kalmamasına kenarlar binili ise tam intibak etmesine özen gösterilir. Duvar yüzeyinin yapışmaya uygunluğuna ve kat yüksekliğine bağlı olarak kullanılması zorunlu olmamakla birlikte dübelleme gerektiğinde m2’ye 6 adet gelecek şekilde uygulanır. Levhaların ek yerlerine file bandı yapıştırıldıktan sonra üzerine alçı sıva yapılarak uygulama tamamlanır. Boya yapılacaksa ince bir kat saten alçı uygulaması tavsiye edilir.

Kuru sıva sistemi:
Bir yüzü alçı plaka kaplı ekstrüde polistren levhalar, çimento bazlı yapıştırma harcı ile iç duvar yüzeyine yapıştırılır. Yapıştırma öncesi duvar yüzeyinin duvar kağıdı, sıva kabarıkları vb. pürüzlerden arınmış olmasına özen gösterilmelidir. Yapıştırma harcı levha üzerine uygulanırken levhaların kenarlarına ve ortasına kesintisiz düşey bantlar şeklinde yerleştirilmeli, özellikle cephedeki açıklıkların çevresi boyuna levhaların tavan ve döşeme birleşimlerinde hava infiltrasyonu ve yoğuşma ihtimaline karşı yapıştırmanın kesintisiz olarak devam ettirilmesi
tavsiye edilir. Levhalar yapıştırıldıktan sonra, standart alçı plaka birleşim ve bitiş teknikleri ile uygulama tamamlanır.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3917.iceriden-mantolama.html

 

Dış Cephe Kaplama Sıvaları

Dekor Sıva Çimento esaslı, dekoratif dış cephe kaplaması

Dış cephe mantolama sistemi ile birlikte dekoratif son kat kaplama olarak iç ve dış cephe sıvalarının üzerine dekoratif kaplama olarak kullanılan dekor sıva, çimento esaslı, mala ile uygulanan, dekoratif, iç ve dış cephe kaplamasıdır. Tekstürlü yapısı sayesinde uygulandığı yüzeylerde homojen ve dekoratif bir görüntü sağlar. Dekor sıva beyaz renklidir, tam kuruma sonrasında üzerine dekor boya veya colors uygulanabilir. Dekor Sıva yüksek su buharı geçirgenliğine sahiptir, dış hava koşullarına ve ısı farklarına dayanımlıdır. Su itici yapısı sayesinde bünyesine su almaz.

Çizgi Sıva – Çimento esaslı, dekoratif dış cephe kaplama

Dış cephe mantolama sistemi ile birlikte dekoratif son kat kaplama olarak, iç ve dış cephe sıvalarının üzerine dekoratif kaplama olarak kullanılır. Çizgi sıva çimento esaslı, mala ile uygulanan, dekoratif, iç ve dış cephe kaplamasıdır. Tekstürlü yapısı sayesinde uygulandığı yüzeylerde homojen ve dekoratif bir görüntü sağlar. Çizgi sıva beyaz renklidir, tam kuruma sonrasında üzerine dekor boya veya colors uygulanabilir. Dış cephe mantolama sistemlerinde dekoratif son kat kaplama olarak kullanılır.

Akrilik Sıva – Akrilik esaslı, dekoratif dıs cephe kaplaması

Mantolama sistemlerinde son kat dekoratif kaplama sıvası olarak kullanılır. Saf akrilik reçinası esaslı, kullanıma hazır, dekoratif son kat dış cephe kaplaması sıvasıdır. Çok sayıda dekoratif renk seçeneği vardır. iç ve dış kullanıma uygundur, su bazlıdır, solvent içermez, kokusuzdur. Kimyasal reaksiyonunu tamamlayarak kürlendikten
sonra su ile temasta çözünme yapmaz, yüksek mekanik mukavemete ulasır, dış etkilere ve dona karşı çok dayanımlıdır.

Rulo Sıva – Akrilik esaslı dekoratif dış cephe kaplaması

Mantolama sistemlerinde son kat kaplama sıvası olarak, Dekoratif dış cephe kaplama sı olarak kullanılır. Saf akrilik reçinesi esaslı, rulo ile uygulanan, kullanıma hazır dekoratif dıs cephe kaplamasıdır. Çok sayıda dekoratif renk seçeneği vardır. Mantolama sistemleri nde son kat kaplama olarak veya brüt beton-sıva yüzeylerde dekoratif dış cephe kaplaması olarak uygulanır. Su bazlıdır, kokusuzdur, solvent içermediğinden iç ve dış kullanıma uygundur.

Akrilik Astar – Akrilik esaslı, yüksek aderanslı astar

Mantolama sistemlerinde Dekor Sıva, Akrilik Sıva ve Rulo Sıva uygulamalarından önce astar olarak, Dış cephe lerde Dekor Sıva, Akrilik Sıva, düz veya grenli, akrilik veya silikon katkılı boyalardan önce astar olarak kullanılan akrilik esaslı, kullanıma hazır, iç ve dış cephe astarıdır. Temiz yüzeylerde kuvvetle yapışarak müteakip uygulamalar için yüksek aderans yüzeyi oluşturur. İç ve dış kullanıma uygundur, su bazlıdır, solvent içermez, kokusuzdur. Su geçirimsiz, fakat su buharı geçirgendir, rutubet oluşumuna engel olur.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3916.dis-cephe-kaplama.html

Isı Yalıtımı Levhaları İçin Sıvama Harcı

Isı yalıtımı levhalarının sıvanmasında kullanılır. XPS (extrüde polistren), EPS (expende polistren),poliüretan, taş yünü ve benzeri levhaların sıvanmasında kullanılır. Brüt beton, sıva, çimento esaslı yonga levha (betopan ve benzeri), tuğla, gaz beton, prefabrike ve prekast elemanların yüzey tamiratında kullanılan, ısı yalıtım levhaları için çimento esaslı, elyaf katkılı ve polimer modifiyeli sıvama harcıdır. İç ve dış kullanıma uygun olup su geçirimsiz dir.
Sıcaklık farklarından ve dondan etkilenmez, yüksek katman kalınlıkları tek katta olusturulabilir, sarkma veya çatlama yapmaz. Yüksek aderansı vardır, uygulandığı yüzeylerden ayrılma ve kabarma yapmayan ısı yalıtım malzemeleri / mantolama malzemeleri dir.

Mantolama sistemlerinde kullanılan çimento esaslı sıvama harcıdır. Her türlü mineral esaslı yüzeyin tamirinde ve dış cephe boyaları uygulanmadan önce son kat macun olarak kullanılır.

Isı yalıtım levhaları için (akrilik esaslı) yapıştırma harcı

Mantolama sistemleri nde kullanıma hazır, OSB, ahşap ve betopan yüzeylerde, fayans, mermer ve mozaik kaplı yüzeylerde yapıştırma harcı olarak kullanılan, akrilik reçine esaslı, dralon elyafı katkılı, kullanıma hazır, beyaza yakın renkli yapıştırma harcıdır. İç ve dış cephe kullanıma uygun, solvent içermeyen kokusuz olup ahşap, eski bina cephe kaplamaları ve benzeri zor yüzeylere dahi kuvvetle yapışır, su ve dış etkenlere maruz kaldığı alanlarda dahi zamanla yapışma özelliğini kaybetmeyen, kullanıma hazır, mala ile uygulamaya elverişli, kimyasal reaksiyonunu tamamlayarak kürlendikten sonra su ile temasta çözünme yapmayan, zemine yapışma gücü fazla, rötre ve çekme yapmayan, iç gerilimi olmayan bir yapıştırma harcıdır.

Çimento esaslı, kaplama tuğla yapıştırma harcı

XPS-Levha kaplama tuğla kombinasyonunu dış cephe mantolama sistemlerinde kulanılan kaplama tuğla yapıştırma harcıdır. Doğal taş, cotto, imitasyon taş, mermer, granit, traverten ve benzerlerinde kullanılan yapıştırma harcı olup iç ve dış mekanlarda, yatayda ve düşeyde kullanılan; çimento esaslı, polimer modifiyeli yapıştırma harcıdır. XPS-dış cephe kaplama tuğla kombinasyonlu dış cephe mantolama sistemlerinde kaplama tuğla yapıştırma harcı olarak kullanılan, ayrıca doğal ve suni tasların, büyük boyutlu mermer ve granit levhaların, dış cephe kaplama tuğlalarının yapıştırılmasında kullanılan yüksek performanslı yapıştırıcıdır. Dış hava koşullarından, sıcaklık farklarından ve dondan etkilenmez özelliğe sahiptir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr

Dıs Cephe Kaplamaları Mantolama Harçları

Dış Cephe Kaplamaları için yapıştırma harcı :

Isı yalıtımı levhalarının dış cephelerde, duvar, tavan ve zeminlerde yapıştırılmasında XPS (extrüded polistren), EPS (expended polistren), poliüretan, taş yünü ve benzeri levhaların yapıştırılmasında, iç ve dış alanlarda, yatayda ve düşeyde, dış cephe, tavan, duvar ve zeminlerde kullanılan, ısı yalıtım levhaları için çimento esaslı, polimer modifiyeli yapıştırma harcıdır. İç ve dış kullanıma uygun, yüksek aderansı ve yüksek katman kalınlığında dahi çatlamama özelliği ile pek çok yüzeye ısı yalıtım levhalarının yapıştırılması için ideal bir yapıştırıcıdır. Dış hava koşullarına ve ısı farklarına dayanımlıdır. Uygulandığı yüzeylerden akmaz, sarkma yapmaz, uzun kap ömrü  sayesinde rahat çalısma olanağı sağlar, izolasyon levhaları yapıştırıldıktan sonra tekrar düzeltilebilir. Mantolama sistemlerinde kullanılan çimento esaslı yapıştırma harcıdır.

Kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3914.mantolama-harclari-dis-cephe.html

Isı Yalıtımının Avantajları Nelerdir

Isı, bir enerjidir ve farklı sıcaklıklara sahip mekanlarda, sıcaklığın yüksek olduğu taraftan düşük olduğu tarafa doğru geçme eğilimi gösterir. Isı, bu geçiş esnasında, mekânlar arasındaki malzemelerin ısı iletkenlik katsayılarına ve kalınlıklarına bağlı olarak bir dirençle karşılaşır. En genel anlamda ısı yalıtımı, ısı geçişini azaltan bir dirençtir. Isı geçişi iletim, taşınım ve ışınım yolu ile 3 şekilde meydana gelmektedir.

Isı yalıtımının avantajları;

·Uygulanan yalıtım kalınlığına ve kullanılan ısı yalıtım malzemeleri nin ısı iletkenliğine ve işçilğe bağlıolarak, ısı kaybı % 30-60 oranında azaltılır.

· Yoğuşma riski azaltılarak küflenme vb.olaylar önlenir.

· Dış duvarlarda ısıl gerilmeler azalır ve böylece sıcaklık sebebi ile oluşan çatlaklar engellenir.

· Yakıt tasarrufuna bağlı olarak ısıtma tesisatı ilk yatırım ve isletme masraflarında düsüsler elde edilir.

Kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3913.mantolama-avanataji.html

Isı Yalıtım Malzemesi

ISO ve CEN Standartlarına göre yapılan sınıflandırmada: · l (Isı iletkenlik katsayısı) > 0,065 W/mK ise “yapı  malzemesi” · l (Isı iletkenlik katsayısı) < 0,065 W/mK ise “ısı yalıtım malzemesi” olarak değerlendirilir.

Isı yalıtımı malzemeleri, bitişik yapı malzemelerinin ısı iletim direncini artırmak veya dışarıya kaçan ısı miktarını azaltmak amacı ile kullanılırlar.Mantolama / Isı yalıtım malzemelerinin seçiminde bazı özellikler aranmaktadır. Bu özellikler söyledir :

· Isı iletkenlik katsayısı-l (W/mK)
· Su buharı difüzyon direnci-m -
· Yangın sınıfı DIN 4102,
· BS 476’e göre
· Sıcaklık dayanımı (oC)
· Basınç dayanımı (kpa)
· Yoğunluk (kg/m3)
· Hacimce su emme %

Kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3912.isi-yalitim-malzemesi.html

 

 

Mantolama Uygulama Sıralaması

Mantolama uygulamasında yalıtım yapılacak yüzey temizlendikten sonra ilk olarak ısı yalıtım levhaları yatayda düzgün olarak dizilmeleri için zemin kat döşemesi alt kotuna su basman profilleri yerleştirilir. Isı yalıtımı levhalarının varsa oluklu yüzeyine kenarlar boyunca ve 5 noktadan da öbek öbek yapıştırıcı sürülür. Böylece her noktadan yüzeye tam bir yapışma sağlanır.

Isı yalıtım malzemeleri / levhaları kenarları binili ise binisi üste gelecek şekilde su basman profillerine oturtularak duvar yüzeylerine yapıştırılır. Levhalar şaşırtmalı olarak ve terazisinde yapıştırılmalıdır. Levhalardan taşan harçlar temizlenerek, bu noktalarda ısı köprüsü oluşumları engellenir. Dubelleme için matkapla delme işlemi levhaların terazisini bozmaması için yapıştırmadan en az 24 saat sonra gerçeklestirilir. PVC dubellerle m2 ye 6 adet gelecek şekilde dubelleme yapılır. Dubelleme levhaların köşelerine birer, ortasına iki adet olacak şekilde gerçekleştirilmeli ve levhaların birleşim noktaları tercih edilmelidir. Sıva filesi yatayda ve düşeyde ek yerlerine 10 cm bindirilerek sabitlenir. Kullanılacak olan sıva filesi en az 140 gr/m2 ağırlığında olmalıdır. File tamamen sıva ile kaplanacak şekilde üzerine mala ile ilk kat sıva 1.7 kg/m2/mm sarfiyatla uygulanır. İlk kat sıva, ikinci kat sıvaya göre daha kalın yapılmalıdır. Pencere kenarlarına ve köşelere köşe profilleri yerleştirilir. Böylece hem darbelere maruz kalma ihtimali yüksek olan köşelerin takviyesi hem de sıva filesinin kilitlenmesi sağlanır. İkinci kat sıva, sıva filesi ile takviye edilmiş donatılı birinci kat sıva üzerine, düzgün bir yüzey elde edilecek şekilde  uygulanır. Uygulama, son kat kaplamanın yapılması ile bitirilir. Kaplamanın dış darbelere karşı dayanımı arttırması sebebiyle akrilik esaslı ve tekstürlü bir kaplama olması tavsiye edilmektedir.

Yüzey Hazırlama

Dış Cephe Boya uygulamasının iyi sonuç vermesi, kalıcı olabilmesi için yüzey hazırlığı işlemleri çok önemlidir. Yüzey,  uygulanacak kaplama malzemesinin cinsine göre hazırlanmalı, mimari detay hataları giderilmeli, su yalıtımı ile ilgili gerekli önlemler alınmalıdır.

Uygulama yapılacak olan yüzeyler, aderans düsürücü toz, kir ve yağdan arındırılmalı, eski ve kabarmış boya tabakalarından tümüyle temizlenerek kuru, sağlam ve temiz hale getirilmelidir. Gerekiyorsa uygun tamirat malzemesiyle yüzeydeki çatlaklar doldurulmalı ve yüzey düzeltilmelidir. Son kat kaplama malzemesinin uygulamasına geçmeden önce yüzeyi sağlamlaştırarak tutunmasını arttırmak ve üzerine uygulanacak kaplama malzemesinin dayanıklılığını arttırmak için, astarlama işlemi yapılmalıdır. Düzgün görünümlü ve kalıcı bir boya uygulaması elde edebilmek için yüzey hazırlığı uygun şekilde yapılmalıdır.

Hava koşulları

Çok sıcak havalarda, direkt günes altında kuvvetli rüzgar, sis, yüksek bağıl nem veya yağmur beklentisi olan havalarda dıs cephede uygulama yapılmamalıdır. Uygulama sırasında ise uygulama yapılacak yüzeyinve ortamın sıcaklığı minimum + 5 Co olmalıdır.

Yüzey temizleme

Uygulama yapılacak yüzeylerdeki, aderans düşürücü toz, kir ve yağdan arındırılmalı, eski ve kabarmış boya tabakalarından tümüyle temizlenerek kuru, sağlam ve temiz hale getirilmelidir. Uygulamaya başlamadan önce gerekiyorsa tüm alanlar zımparalanmalıdır. Yüzeydeki yağı temizlemek için deterjanlı su kullanılabilir. Aşırı  tozlu yüzeyleri, tozdan arındırabilmek için basınçlı su püskürtülerek yıkanabilir. Yüzeyin tamamen kuruduğundan emin olmadan boyama işlemine geçilmemelidir.

Nem

Aşırı nem, boyanın duvara yapışmasını engeller, kabarma, dökülme ve küf  oluşmasına neden olur. Bazı  durumlarda nem, yapısal bir problemden kaynaklanıyor olabilir. Sızıntı yapan su boruları veya topraktan gelen nemin duvarlara ulaşması gibi problemlerin de boya veya sıva uygulamaya baslamadan önce mutlaka giderilmesi

gerekmektedir. Aksi halde uygulaması yapılan son kat kaplama malzemesi bir süre sonra kabarmaya başlayacaktır. Yetersiz su yalıtımından kaynaklanan bu tür problemler, hoş olmayan bir görünüm yaratmasının

yanında yapı için de zararlı olacaktır.

Eski boyalı yüzeyler

Boyada kabarma, dökülme olmuş ise sağlıklı bir uygulama için kabaran kısımlar zımparalanmalıdır. Yüzeydeki çatlaklar doldurulmak ve yüzeyi düzeltmek için akrilik macun kullanılabilir. Eski boyalı ve çok kirli yüzeyler astarlandıktan sonra boya uygulamasına geçilmelidir. Eski boyalı, küflü yüzeyler üzerine yapılacak uygulamalarda,yüzeydeki üreme ve kir, ıslak bir bez ile silinerek temizlenmelidir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3911.mantolama-uygulama-siralamasi.html

 

Çatı Isı Yalıtımı Uygulamaları

Klasik Çatı Isı Yalıtımı Sistemi

Isı yalıtım malzemeleri su yalıtım malzemeleri nin altındandır. Uygulama şekilleri şöyledir: Yapının mevcut beton zeminin üzerine, pürüzsüz bir yüzey meydana gelecek şekilde eğim betonu uygulanmakta ve üzeri ince bir şap ile düzeltilmektedir. Şapın kurumasının ardından yüzeye bitümlü örtü uygulanmakta ve yapıştırılmaktadır. Bu örtünün üzerine buhar kesici ve dengeleyici katman uygulandıktan sonra ısı yalıtım malzemesi bitüm ile yapıştırılmaktadır. Isı yalıtım malzemesinin üzerine su yalıtım örtüleri serilip yapıştırılmaktadır. Ancak ısı yalıtım örtüsünün yapıştırma esnasında maruz kaldığı ısıya dayanıklı bir malzeme olması dikkat edilmesi gereken önemli bir noktadır. Bu sistem, üzerinde gezilemeyen teras çatısistemidir.

Spesifik sistem olarak da tanımlanan bir başka çözümde de ısı yalıtım malzemesi, yapıştırma ısısına dayanıklı değil ise üzerine bir şap tabakası (eğim betonu) dökülmekte ve su yalıtımı uygulaması yapılmaktadır. Bu sistemin klasik sistemden farkı; ısı yalıtımı katmanının hem altına hem de üstüne buhar kesici ve dengeleyici tabaka uygulanması ve su yalıtım katmanının üzeri önce ayırıcı bir tabaka sonra da harç ve döşeme kaplaması ile kaplanarak üzerinde gezilebilir hale gelmesidir. Bunun nedeni, yoğuşmanın ısı yalıtım malzemesine zarar vermesini önlemektir.

Ters Çatı Sistemi

Isı yalıtım malzemesi su yalıtım malzemesinin üzerindedir. Uygulama şekilleri şöyledir: Ters teras çatılarda, ısı yalıtım malzemesi, su yalıtım tabakalarının üstünde yer alır. Bu durumda, yağış suyu ile ıslanmaya bırakılan ısı yalıtım malzemesinin kapalı gözenekli olmasına dikkat edilmelidir. Isı yalıtım levhaları şaşırtmalı olarak uygulanmakta ve derz yerleri arasında açıklık kalmayacak şekilde döşenmektedir. Bu sistemde buhar kesici ve dengeleyici tabakalara ihtiyaç bulunmayıp su yalıtım tabakaları da yapı ile birlikte korunmaya alınmalıdır. Bu sistem, üzerinde gezilemeyen ters teras çatı sistemidir. Isı yalıtım levhalarının üzeri ayırıcı bir katman ile kaplandıktan sonra rüzgarın ısı yalıtım levhalarını yerinden oynatmaması veya suyun yalıtım levhalarını yüzdürmemesi için yüzeye çakıl döşenmektedir . Çakıl katmanının üzerine harç dökülerek bir tür döşeme kaplaması ile kaplanarak, çatı yüzeyi üzerinde gezilen teras çatı olarak da kullanılabilmektedir. Meyilli çatılar (soğuk çatılar), genellikle bir beton döşeme üzerine oturtulan, üstü kiremit v.s. gibi bir örtü ile kaplı olan ve çatı arası boşluğu bulunan çatılardır. Ülkemizdeki çatılar genellikle bu şekildedir. Çatı eğiminin yüzde 33 olması nedeniyle çatı arası boşluğu genellikle değerlendirilememektedir. Meyilli çatılarda yalıtım uygulamaları 4 farklı şekilde yapılabilmektedir:

a- Çatı arası döşemesi üzerinde çatı ısı yalıtım uygulamaları

Üzerinde gezilemeyen oturtma çatılarda, çatı arasındaki betonarme döşeme üzerine genellikle rulo veya şilte şeklinde mineral lifli ısı yalıtımı malzemeleri kullanılmaktadır. Şilteler yan yana gelecek şekilde, dikmelerin isabet ettiği yerler oyularak serilmektedir. Ancak çatı şiltesinin üzerinin parçalanmaması amacıyla üzerinde yürünmemeli veya üzerine ağırlık uygulanması önlenmelidir. Çatı arasında istenilen noktalara ulaşım, ahşap kadronlar üzerine çakılmış kalaslarla yürüme yolu yapılarak sağlanmaktadır. Kışın yoğuşma riskinin ortadan kaldırılması, yazın da çatı arasında aşırı ısınan havanın tahliyesinin sağlanması bakımından şiltelerin üzerinin herhangi bir malzeme ile örtülmemesi dikkat edilmesi gereken önemli bir noktadır.

Üzerinde gezilebilen oturtma çatılarda ise döşeme üzerinde genellikle şilte şeklindeki mineral lifli ısı yalıtım malzemesi yerine sert yalıtım levhaları kullanılmaktadır. Mevcut beton zeminin üstü düz bir yüzey meydana gelecek şekilde harç v.s. artıklarından temizlenmektedir. Bu artıkların kazınıp temizlenmeyecek kadar çok olduğu durumlarda beton üzerine düzgünlüğü temin edecek mala perdahlı ince bir şap yapılmaktadır. Bu şap kuruduktan sonra üzerine naylon veya bitümlü örtü serilmekte ve gerekli kalınlıkta ve yüksek yoğunlukta ısı yalıtım levhaları döşenmektedir. Yalıtım malzemesinin üstüne tekrar naylon konulmakta ve yüksek dozlu şap yapılmaktadır. İsteğe göre şapın üstü herhangi bir döşeme malzemesiyle kaplanabilmektedir.

b- Mertek üstü çatı uygulamaları

Bir başka uygulama da mertekler üzerine uygulanan yalıtım şeklidir. Mertekler üzerinde bulunan kaplama tahtaları üzerine bir buhar kesici tabakanın serilmesiyle kadronların arasına ısı yalıtım levhaları dizilmektedir. Bunun üzerine su geçirmeyen kiremit altı örtüsü serilerek ahşap kadronlara kiremit altı çıtası çakılmakta ve kiremitler döşenmektedir (Şekil 4).

c- Mertek arası veya altı çatı uygulama

Bu uygulama şekli çatı arası kullanılabilen çatılarda eğim hizasında uygulanan izolasyon şeklidir. Isı yalıtım malzemesinin mertekler arasında olması, çatı kesiti kalınlığının artmasını önlemektedir. Bu gibi yerlerde yalıtım malzemesi olarak genellikle bir tarafı alüminyum folyo kaplı mineral lifli malzeme kullanılmaktadır. Malzemenin alüminyum folyo gibi buhar difüzyon direnci çok yüksek bir katman ile kullanılması, kış aylarında meydana gelebilecek yoğuşmadan dolayı yalıtım malzemesinin zarar görme riskini ortadan kaldırmaktadır. Malzemenin alüminyum folyolu yüzeyi, içe gelecek şekilde (sıcak tarafa) merteklerin arasına yerleştirilmekte ve merteklere tutturulmaktadır. Malzemenin üzeri isteğe bağlı olarak alçı plaka, lambri v.s. gibi tavan kaplama malzemeleriyle kaplanabilmektedir. Kaplama malzemesi ile  alüminyum folyo arasında mesafe bırakılması ile yalıtım malzemesinden daha iyi sonuç alınmaktadır.

d- Asma tavan uygulamaları

Asma tavan seviyesi, zeminden kot alınarak duvarda işaretlenmektedir. Bu işaretlemeye göre duvarlara ve varsa mekandaki kolonların çevresine, kenar çerçeve L profil montajı yapılmaktadır. Yalıtım malzemesinin uygulanmasından önce, kullanılacak yere bir karolaj planı hazırlanmaktadır. Bu karolaj planında, ihtiyaca göre belirlenecek aydınlatma armatürlerinin tipi ve miktarı da gösterilmektedir. Ana taşıyıcının üzerine T profiller, askı çubukları ve  ayarlanabilir askı yayları bağlanmasından sonra profillerle oluşturulan kesitler üzerine ısı yalıtım özelliği yanında ses yalıtımı ve akustik düzenleme özelliği olan malzeme uygulanmaktadır. Bu malzemenin hafif olması uygulamada büyük ölçüde kolaylık sağlamaktadır.

Asma tavan yapılmasını gerektiren nedenler; akustik düzenleme, aydınlatma düzenlemesi, yangın uyarı ve yağmurlama sistemi yerleştirilmesi, tesisatın gizlenmesi, ısıtma ve havalandırma sistemlerinin yerleştirilmesi, esnek tasarım olanağı sağlanması şeklinde sıralanabilmektedir. Asma tavanlar, insanların toplu halde yaşadıkları ve kullandıkları toplantı ve konferans salonları, otel lobileri, bürolar, terminal binaları, lokanta, gazino, hastane, büyük mağazalar, spor salonları, kapalı yüzme havuzları, metro vb. kamu yapılarının yanı sıra günümüzde konutlarda da kullanılmaktadır.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3909.cati-yalitim-uygulamalari.html

Çatı Isı Yalıtımı

 Eğimli Çatı :

Geometrik yönden çatının eğim düzleminde ese ve çatı ısı yalıtımı yapılması durumunda düz çatılara göre yalıtılacak alan daha fazla olmaktadır.

Mertekli Çatı :

Döşeme Üstü Isı Yalıtımlı Çatı:

Soğuk çatı olarak tanımlanan bu çözümde çatı hacmi ısıtılmadan, ısı yalıtımı döşeme üzerine serilir. Saçak (ve mahya) boyunca sürekli havalandırma sağlanması gerekir. Eğim azaldıkça havalandırma aralığı alanının büyümesi beklenir. Uygulama kolaylığı bulunmaktadır.

Mertek Arası veya Altı Isı Yalıtımlı Çatı :

Her iki konumda da havalandırma mertekler arasından gerçekleştirilmiş olur. ısı yalıtımının mertek arasında bulunması durumunda çatı kesitinin kalınlığı azalmış olur. Yalıtımın mertek açıklıklarının tam olarak doldurulabilmesi amacıyla mertek mesafeleri yalıtım modülüne uygun olmalıdır. ısı yalıtımı ve mertek üst kenarı arasında havalandırma sağlanabilecek en az 5 cm boşluk kalmalıdır.

Mertek Üstü Isı Yalıtımlı Çatı :

Isı yalıtımı üzerine su kesici örtü ve üzerine su boşaltılmasını sağlayacak eğim yönünde latalar ve üzerine saçak yönünde kiremitlerin oturtulacağı latalar konulur. Isı yalıtımı lataların altında sürekli olabileceği gibi aralarına da boşluk bırakmamak koşuluyla yerleştirilebilir. Çatı düzleminde eğime paralel boşluk yapılması kiremitler arasına sızabilecek suların uzaklaştırılması açısından yarar Sağlar. Yoğuşma riskinin bulunduğu durumlarda ısı yalıtımının iç yüzünde buhar kesici örtü kullanılmalıdır.

Plaklı Çatı :

Son kat döşemesi üzerine mertekler yerleştirmek yerine bu döşemeyi eğimli dökerek çatıyı oluşturmak tercih edilebilir.

Dış Isı Yalıtımlı Çatı

Havalandırmasız Çatı :

Eğimli plak üzerindeki ısı yalıtımının saçak etrafını sarması ısı köprülerini engeller. Ancak, saçağın dar tutulması daha rasyonel olmaktadır. Buna karşılık kaplama tespiti yapılırken su kesici örtüyü delmeden veya sızdırmazlık contalan kullanılarak yapılmalıdır.

Havalandırmalı Çatı :

Önceki çözüm geliştirilerek ısı yalıtımı düzlemi üzerinde eğime paralel doğrultuda kadronlar yardımıyla bir hava katmanı oluşturulabilir. Kaplamadan sızan suların veya iç hacimden ulaşan nemli havanın böylece uzaklaştırılması sağlanır. Saçakların dar tutulması veya metal eklenti şeklinde yapılması kolaylık Sağlar.

İç Isı Yalıtımlı Çatı :

Geniş saçakların ısı yalıtımına sarılmasını önlemek ve iç hacmin kısa sürede ısınmasını sağlamak üzere ısı yalıtımı çatı plağının alt yüzünde olabilir. Havalandırma ve su boşaltma plak üzerindeki mertekler üzerinde yapılır ve bunların üzerine kaplama gelir. Ancak, iç yüzeyde bir buhar kesici örtü veya boya kullanma zorunluluğu doğmaktadır.
Sıcak Çatı :

Isı yalıtım malzemesinin .çık gözenekli olması durumunda üzerinde güneş ışınımına karşı korunmuş su kesici, altında ise buhar kesici bulunması gerekir. ısı yalıtımı üzerinde havalandırma olanağının sağlanması durumunda buhar kesiciye gerek duyulmaz. Parapet duvarının yeterli ısı yalıtımı sağlayacak kalınlıkta olması çatı kenarındaki ısı köprüsünü giderir.

Ters Çatı :

Kapalı gözenekli sert köpük levhalar ısı yalıtımının su kesici örtünün üzerinde olmasına olanak sağlayarak örtünün yapım esnasında ve güneş ışınımının etkilerinden korunmasını ve çatının gezilebilir olmasını sağlar. Ayrıca buhar kesiciye gerek kalmaksızın yoğuşma önlenebilmektedir. Ancak ıslanmadan dolayı yalıtım kalınlığı sıcak çatılarda gerekenden fazla olmaktadır.

Gelişmiş Ters Çatı :

Önceki çözümde söz konusu olan ısı yalıtımının ıslanmasını önlemek üzere alttaki yalıtım daha ince tutularak üstündeki su kesiciden sonra bir yalıtım katmanı daha serilebilir_

Endüstriyel Yapılarda Sandviç Çatı Isı ve Ses Yalıtımı :

Camyünü sandviç sistemleri, yeni yapılarda iki trapez levha arasına camyünü şiltenin veya mevcut yapılarda çatı üzerine camyünü şilte ve trapez levhanın tespit edilmesi suretiyle uygulanır. Yapıların iklim kuşaklarına göre gerekli ısıl direnci sağlayabilmek için şilte kalınlıkları; 1 Bölge  8 cm, 2. Bölge,  10 cm 3. Bölge,  14 cm, 4. Bölge   16 cm olmalıdır.

Yeni Binalarda :

Yeni yapılarda uygulama aşağıda özet olarak verilen genel esaslara göre yapılmalıdır. Çatı kaplama levhası, taşıyıcı konstrüksiyon üzerindeki aşıklara tespit edilerek sandviç çatı sisteminin alt yüzeyi oluşturulur. Üzerine Camyünü şilte serilmeden önce alta bir buhar kesici konmalıdır. özellikle iç ortam rutubeti yüksek olan mekanlarda, buhar kesicinin kullanılması ihmal edilmemelidir. Camyünü şilte serilirken, belirli noktalara mesafe tutucular yerleştirilerek ait levha ile üst levhanın tespiti sağlanır. Üst levhanın da tespiti ile sandviç çatı sistemi tamamlanır.Mesafe tutucunun ısı köprüsü yapmasına engel olmak amacıyla dış levha arasına conta yerleştirilmelidir.

Mevcut Yapılarda :

Mevcut yapılarda uygulama aşağıda özet olarak verilen genel esaslara göre yapılmalıdır. Mevcut çatı kaplaması üzerine (asbestli çimento ondüle levha, trapez sac levha vb) buhar kesici serilir. Bunun üzerine taşıyıcı konstrüksiyona bağlı olarak ahşap ya da çelikten oluşan tespit kadronları monte edilir. Kadron aralarına uygun kalınlıkta camyünü serilir. Alünimyum trapez veya trapez sac levha, kadronlar üzerine tespit edilerek sistem tamamlanır.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3908.cati-isi-yalitim-uygulamalari.html

Cam Yünü Isı Yalıtım Malzemeleri

Isı Yalıtım Malzemeleri

Cam yünü yangın sınıfı ( DIN 4102 standartlarına göre ) A sınıfı yanmaz bir ısı yalıtım malzemesi olarak tanımlanır. Su emme miktarı hacimce % 3-10 değerlerindedir. Suyun ısı iletkenliği camyününden 14 kat daha kötü ( 0,555 W / mK ) olduğundan, camyünü içindeki boşlukların su ile dolması halinde cam yünün ısı iletkenlik özelliği kaybolur. Ancak ıslanan cam yünü kurutulursa yalıtım özelliğini tekrar kazanır. Mekanik dayanımı 1,5-6,5 ton / m2 dir. Ancak rulo halindeki yoğunluğu az olan camyünün basınca hiç mukavemeti yok iken, yoğunluk arttıkça muayyen bir basınç mukavemeti oluşur. Kullanım ömrü normal çevresel koşullar altında 40-50 yıldır. Çekme dayanımları ise, rulo veya levha olmasına göre değişir.

Lif doğrultusunda kopma mukavemeti fazladır. Cam yünlerinin düşük yoğunluklu olanları rulo, yüksek yoğunluklu olanları ise levha halinde kullanılır. Diğer yalıtım malzemeleri ne göre pratikte oldukça geniş kullanma sahası bulunan cam yünü aşağıdaki özelliklere sahiptir.

- Yanıcı değildir.

- Dış kuvvetler tesiri ile kolayca deformasyona ugrar.

- Higroskopik değildir.

- Kimyasal olarak nötrdür.

- Atmosferik şartlara dayanıklıdır.

- Asitlere karsı ( hidroflorik asit hariç ) dayanıklıdır.

- Küf tutmaz

- Haşerelerin yuvası olmaz.

- Bıçakla kolayca istenilen şekilde kesilebilir.

- İşçiliği kolaydır.

- Vana gibi çok girintili parçaların yalıtımlarına uygundur.

- Deri ile temas edince kasındırır, bu sebeple eldiven kullanılması tavsiye edilir.

- Sarsıntı ve ufalanmaya karsı dayanıklıdır.

Cam yünleri mantolama malzemesi olarak dış cephelerde, binalarda, dış cephe kaplama uygulamalarında kullanılabilir. içerden ısı yalıtımı yapılacağı zaman cam yününün sıcak yüzeyi buhar kesici ile kaplanmalıdır. Cam yünün kapalı çatılarda mertek aralarında kullanımı, buhar kesici kullanılması şartı ile mümkündür. Ayrıca camyünü iki duvar arasında, su itici silikon içermesi halinde kullanılabilir. Basınç dayanımı az olduğu için yürünen çatı veya teraslarda kullanımı doğru değildir. Geleneksel sıva ile aderansı zayıftır. Dolayısı ile tek basına kullanıldığında dıştan yalıtım ile sorunlar yaşanmaktadır. Malzeme içinde buhar oluşması sorun yarattığı için içerden yalıtımda tek basına kullanılması doğru değildir. Ayrıca içerden yalıtım döşemelerin dış duvara bağlandığı kısımlarda ısı köprüleri oluşturduğu için, mecbur kalınmadıkça tavsiye edilmez.

Cam yünü ekonomik yapısıyla ve yüksek ısı yalıtım özelliği ile genel olarak ekonomik olan ısı yalıtım malzemeleri içinde yer alır. ısı yalıtım malzemesi fiyatı yoğunluğuyla doğrudan ilgili olduğu için az yoğunluklu rulo malzemeler oldukça ekonomik sayılabilirken, yoğunluğun artması ile fiyat da yükselir. Bu nedenle yoğunluğu yüksek levha tipi camyünlerinde ekonomiklik ayrıca irdelenmelidir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3906.camyunu-isi-yalitim-malzmeleri.html

Teras Çatı Uygulamaları

Üzerinde gezilmeyen teras çatılar

Bu çatı sisteminde, genellikle taşıyıcı bir beton çatı plağı üzerine su ve ısı yalıtım malzemeleri getirilir. En üstte devamlı gezilmeye müsait olmayan bir çakıl tabakası bulunur. Sistem şu şekildedir (alttan yukarı doğru).

- Beton plak
- Eğim betonu
- En az 2 kat su yalıtımı (üst katman en az 3 mm kalınlıkta ve polyester keçe taşıyıcılı olmalı)
- XPS
- Ayırıcı keçe
- Çakıl

En üste gelecek çakıl tabakası beyaz renkli ve dere çakılı (sivri köşeleri olmayan) Kullanılmalıdır.
Yalıtım malzemeleri olarak mineral yün kullanılmak istendiğinde, yalıtım malzemesinin altında ve üstünde su yalıtım membranı kullanılmalıdır.

Üzerinde gezilebilen teras çatılar

Bu teras çatı tipi de üzerinde gezilemeyen terasa benzer. Su farkla ki keçenin üzerine çakıl yerine tekrar yüksek dozlu en az 5 cm kalınlıkta bir beton atılmalı veisteğe göre kaplama malzemesi döşenmelidir.

Eğer yalıtım malzemesi üzerine daha fazla yük (taşıt yükü v.s.) gelecekse, daha yüksek basma mukavemetine sahip olan yalıtım malzemeleri (XPS mantolama levhaları) tercih edilmelidir. Ayrıca istenirse XPS üzerine baskı betonu atılmadan plastik takozlar üzerine karo mozaik döşenerek de uygulama yapılabilir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3905.teras-cati-uygulamalari.html

Bina Isı Yalıtımı Bina Mantolama

Binalarda ısı yalıtımı çatılarda, duvarlarda ve döşemelerde uygulanır. Çatılarda  uygulanmasında çatının; sıcak-soğuk, gezilebilir-gezilemez, eğimli-düz çatı olması büyük önem taşır buna bağlı olarak uygulama farklı yöntem ve detaylarla yapılır. Duvarlarda ısı yalıtımı dıştan, içten ve sandviç ısı yalıtımı olarak farklı tekniklerde karşımıza çıkar. Dış duvarların yalıtımında dış cephe mantolama işlemi, binayı bir bütün olarak algılayıp sardığından dolayı ısı köprülerinin oluşmasına engel olan en verimli uygulamadır.

İçten yalıtım uygulaması genelde binaya sonradan yapılan ısı yalıtım uygulamalarında gerek uygulama süresi ve uygulama maliyetleri bakımından mantolama işlemine göre daha avantajlı bir uygulama olarak karşımıza çıkar ancak mantolama sisteminde olduğu gibi ısı köprülerini tam olarak engelleyemez. Sandviç duvar uygulaması, Avrupa ve ülkemizde yapılan bir uygulama olup ülkemizde genellikle yanlış uygulanan bir tekniktir. Yapılan yanlışlık, sandviç duvar uygulamasının tek başına ısı yalıtımında yeterli olduğu görüşü ve uygulama esnasında iç ve dış duvarların birbirlerine ankaraj çubukları ile bağlanmamasıdır. Bu durum; özellikle ülkemizin deprem kuşağında olması gerçeği göz önüne alındığı zaman dikkat edilmesi gereken bir konu olarak karsımıza çıkmaktadır.

Duvarlarda ısı yalıtımı sadece duvarlarda oluşması olası ısı köprülerinin önüne geçilmesi işleminden ibaret olmayıp, ayrıca yapılarda ses ve nem kontrolüne de yardımcı olur. Özellikle duvarlarda ısı yalıtımının amacına ulaşması ve ısı yalıtım malzemesinin yalıtma özelliğini yitirmemesi için nem kontrolü yapılmalıdır. Bu nedenle yalıtımı yapılacak duvarın kuzey cepheye bakıp bakmaması, duvar üzerinde herhangi bir su akıntısının olmaması büyük önem taşımaktadır. Bu tür durumların vuku bulması halinde neme karşı dirençli ısı yalıtım malzemeleri yüzeye uygulanmalıdır. Döşemelerde ve temellerde ısı izolasyon uygulaması özellikle bina ömrüne etki eden ve su yalıtımı ile beraber uygulanması gereken bir konudur.

http://guneyyapiizolasyon.wordpress.com/2012/08/15/bina-mantolama-2/

Mantar Isı Yalıtım Malzemeleri

Mantar ısı yalıtım malzemeleri, Kuzey Afrika kıyıları ile Sicilya, Korsika, Sardunya Adalarında yetişen ağacın kabuklarından elde edilir. Eskiden yalıtım amacıyla kullanılırken bugün daha ziyade dekorasyon amacı ile ve sise mantarı olarak kullanılmaktadır. Ham mantarın yoğunluğu 120-190 kg / m3 arasındadır. Isıl iletkenliği 0,040 W / mK olup, homojen gözenekli bir yapıya sahiptir. Mantar levhası, doğal mantarın kırılması veya öğütülmesi ile meydana gelen parçacıkların fırınlanması ve bunların bitümlü, reçine vb, bağlayıcı madde kullanılarak veya kendi yapısındaki doğal yapıştırıcı madde ile ısı ve/veya basınç altında birleştirilmesi suretiyle şekillendirilmesinden elde edilen mamuldür. Taneli yalıtım malzemelerinin en önemlisi mantardır. Meşe mantarı tabi haliyle hava gözenekli taneler halindedir. Öğütme, ayırma, suya bastırma gibi işlemlerle kalite yükselir. 400 Co de hava gönderilerek hem gözenekler hem de küflenmenin önüne geçilir.

Kimyevi maddelere dayanıklıdır. Halojenlere, amonyağa, eter yağlarına dayanıksızdır. Yanıcıdır ve is çıkararak yanar. Tanelenmiş hali dökme mantarı oluşturur. Dökme mantar higroskopiktir. Haşarat barındırmaya müsaittir ve küflenebilir. Ancak sayılan bu kötü özellikler mantara basınç altında bağlayıcı ilave edilerek (genellikle bitüm) ortadan kaldırılabilir. Pratikte bilhassa isçilik ve konstrüksiyon bakımlarında kolaylık sağlaması için; levha ve boru gibi şekle getirilmiş mantar kullanılır. Mantar tanelerine zift emdirilerek istenilen şekilde preslenirler. Bu şekilde elde edilen levha veya şekillendirilmiş haldeki mantarın yoğunlukları 120-150 kg / m3 arasında değişir ve ısı iletim katsayıları da 0,051-0,065 W / mK değerini alır. Eğer izolasyon yapılacak kısımda hava geçirgenliği de önlenmek isteniyorsa, yoğunluk 250 kg / m3 olacak şekilde preslenir. Bu halde mantar en fazla 110 Co ye kadar kullanılabilir. şayet alt kısmına kizelgur tabakası konursa 140 Co ye kadar yükselen sıcaklıklarda da kullanılabilirler.

Uygulamada özellikle soğuk hava tesislerinde, terleme olan duvar, döşeme ve tavanlarda, havalandırma  kanallarında, ısıtma ve sıcak su devrelerinde, alçak basınç kazanlarında pres edilmiş mantar tercih edilir. Mantar levhaların döşenmelerinde önce temas edilecek yüzeylere bitüm ihtiva eden harç kullanılır. Mantar ısı yalıtımı levhaları genellikle 20, 30, 40, 50, 100, 150, 200 mm kalınlığında imal edilirler.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3903.mantar-isi-yalitim-malzemeleri.html

Dış Cephe Mantolama Uygulamasının Faydaları

MANTOLAMA UYGULAMASININ FAYDALARI NELERDİR?

a.Dış cephe mantolama yapılmasıyla, binadan dışarıya çıkan ısı kaybı yalıtımsız duruma göre azalır. Dolayısıyla ısınabilmek için tüketilen yakıt miktarı da azalmış olur. Bu azalma miktarı, yapınızın bulundugu bölgenin iklim koşullarına göre farklılık gösterir. Bu degişim oranı %50 – %70 arasındadir. Örnegin; Kış aylarında, Dış cephe ısı yalıtımı olmayan yapınızı ısıtabilmek için 100 birim yakıt tüketiyorsanız, yapınıza yalıtım yaparak bu tüketimi 50 birime hatta 30 birime kadar düşürebilirsiniz.

b.Mantolama (dış cephe yalıtım) yapılmış yapıların, duvarlarının iç yüzeylerinde terleme sonucu küflenmeler, siyah lekelenmeler ayrıca sıva ve boya kabarmaları oluşmaz.

c.Yaişam alanlarınızda sıcak ve soğuk hava farklılıkları oluşmayacağından, sağlıklı bir ev ortamı oluşur.

d.Isı yalıtımlı duvarların içinde, difüzyon sonucu yoğuşma olmayacağından, duvardaki malzemeler korozyona uğramaz. (bina demir ve çelikleri paslanıp incelmez.)

e.Mantolama  uygulanmış binalarda, yakıt tüketimi daha az olduğundan hava kirliliğine neden olmaz.

kaynak : http://www.guneyyapimantolama.com/tag/dis-cephe-yalitim/

Mertek Aralarında Çatı Yalıtım Uygulamaları

Bazı yapılarda, özellikle yazlık villa gibi binalarda çatı meyli hizasında mertek aralarında çatı ısı yalıtımı yapılması istenir. Bu gibi yerlerde camyünün üst kısmının alüminyum folyo kaplanması ile elde edilen kompozit yapı uygulanır ve şiltenin her iki tarafında 5′ er cm.lik kanatlar mevcuttur. Malzeme, alüminyum folyo içe gelecek şekilde (sıcak tarafa) merteklerin arasına yerleştirilir ve bu kanatlardan merteklere tutturulur. Malzemenin üzeri daha sonra lambiri v.s. gibi kaplama malzemeleriyle kaplanabilir. Kaplama malzemesiyle alüminyum folyo arasında 1-2 cm bırakılırsa
çatı yalıtım malzemeleri nden daha iyi sonuç alınır.

Mertek üstünde veya eğimli beton çatı üzerine yalıtım uygulaması

Bu uygulamada, mertek üzerindeki kaplama tahtaları üzerine bir buhar kesici serilerek bunun üzerine çakılan 5×5 kadronların arasına Cam yünü yalıtım / mantolama levhaları dizilir. Bunun üzerine su geçirmeyen kiremit altı örtüsü serilerek ahşap kadronlara kiremit altı çıtası çakılır ve üzerine kiremitler döşenir.

Bir diğer uygulama ise kaplama tahtası üzerine veya direk olarak mertek üzerine XPS levhalar çakılır. Bunun üzerine su yalıtımı yapılır ve kiremit altı çıtası çakılarak kiremitler döşenir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3901.mertek-aralarinda-cati-yalitim-uygulamasi.html

 

Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği

BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç ve kapsam

MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı; binalardaki ısı kayıplarının azaltılmasına, enerji tasarrufu sağlanmasına ve uygulamaya dair usul ve esasları düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki belediyeler dahil olmak üzere, bütün yerleşim birimlerindeki binalarda uygulanır.
(3) Münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına gerek duyulmayan depo, cephanelik, ardiye, ahır, ağıl ve benzeri binalarda bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması zorunlu değildir.
(4) 180 sayılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesi kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları, il özel idareleri ve belediyeler, bu Yönetmeliğe uymak ve bu Yönetmeliği uygulamakla yükümlüdürler.
Dayanak
MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik, 13/12/1983 tarihli ve 180 sayılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 30/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Projelendirme Genel Esasları

 

Isı bölgeleri

MADDE 3 –(1) Türkiyede binalarda ısı yalıtımı uygulamaları bakımından oluşturulan dört bölgede yer alan il ve ilçeler EK 1-A’da listede ve EK 1-B’de harita üzerinde gösterilmiştir. Listede yer almayan belediyeler, bağlı oldukları ilçe değerlerini esas alır.
(2) Birinci bölgede yapılacak olan binalarda, merkezi klima sistemi uygulanacak ise, bu binalarda yapılacak olan ısı yalıtımı projesinde, EK-2/C’de yer alan tabloda tavsiye edilen “U” değerlerinden, ikinci bölge için olan “U” değerleri geçerli olur.
Yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı
MADDE 4 –(1) Binalar, ısı kayıpları bakımından çevre şartlarına ve ihtiyaçlarına uygun olarak yalıtılır. Binaların hesaplanan yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı, EK 2-A ve EK 2-B’de bölgelere göre verilen yıllık ısıtma enerjisi sınır değerlerini aşamaz.
İç sıcaklık değerleri
MADDE 5 –(1) Farklı amaçlarla kullanılan binalar için TS 825 hesaplamalarında kullanılacak aylık ortalama iç sıcaklık değerleri [0i (°C)], aşağıdaki tablodan alınır.

 

Istılacak binanın türü

Sıcaklığı (°C)

  1

Konutlar

19

  2

Yönetim binaları

  3

İş ve hizmet binaları

  4

Otel, motel ve lokantalar

20

  5

Öğretim binaları

  6

Tiyatro ve konser salonları

  7

Kışlalar

  8

Ceza ve tutuk evleri

  9

Müze ve galeriler

10

Hava limanları

11

Hastaneler

22

12

Yüzme havuzları

26

13

İmalat ve atölye mahalleri

16

 

             Isı geçirgenlik katsayıları

             MADDE 6 –(1) Isı yalıtımı hesabı yapılan yeni binalarda, ısıtılan hacimleri ayıran duvar, döşeme ve/veya taban ile tavan ve/veya çatılar için alınacak “U” değerlerinin EK 2-C de yer alan tablodaki tavsiye edilen değerlerden büyük olmaması tercih edilir. Ancak bunlardan herhangi biri veya birkaçının, EK 2-C’de yer alan tablodaki tavsiye edilen değerlerden % 25 daha büyük olması durumunda, binanın ısı balansının korunması amacıyla, diğer “U” değerlerinden bir ya da birkaçı için seçilecek olan değerler, EK 2-C de yer alan tablodaki tavsiye edilen değerlerin % 25’inden daha küçük olamaz. Ancak bu durumda yapılacak olan hesaplamalar neticesinde hesaplanan (Q) Yıllık Isıtma Enerjisi İhtiyacının, EK-2/A ve B’de verilen (Q’) Sınırlandırılan Yıllık Isıtma Enerjisi İhtiyacından küçük olduğu (Q’>Q) gösterilmelidir.

             Proje zorunluluğu

             MADDE 7 –(1) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca TS 825 Standardında belirtilen hesap metoduna göre yetkili makina mühendisi tarafından mimari proje sistem detaylarına uygun olarak hazırlanan “ısı yalıtımı projesi” imar mevzuatı gereğince yapı ruhsatı verilmesi safhasında ısıtma/soğutma tesisat projesi ile birlikte ilgili idarelerce istenir.

             Özel durumlar

             MADDE 8 –(1) Belediye sınırları ve mücavir alanlar içindeki mevcut binalarda, ısı yalıtımı yapılacaksa, TS 825′de belirtilen hesap metodu kullanılarak binanın ısı yalıtım projesi hazırlanmalıdır. Bunun dışındaki özel durumlar için dikkat edilecek hususlar aşağıdaki gibidir.

a) Belediye hudutları ve mücavir alan sınırları dışında, köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanların köy yerleşik alanları civarında ve mezralarda 2 kat’a kadar olan ve toplam döşeme alanı 100 m2′den küçük (dış havaya açık balkon, teras, merdiven, geçit, aydınlık ve benzerleri hariç olmak üzere) yeni binalar ile bu alanlardaki mevcut binalarda;

1) Yapı bileşenlerinin, ısı geçirgenlik katsayılarının (U) EK 2/C’deki tavsiye edilen “U” değerlerine eşit veya daha küçük olması,

2) Toplam pencere alanının, ısı kaybeden dış duvar alanının %12′sine eşit veya daha küçük olması

şartlarını sağlayan konstrüksiyonlar ve detayların mimari projede gösterilmesi halinde, 7′nci maddede belirtilen “Isı Yalıtımı Projesi” yapılması şartı aranmaz. Bu durumda, yukarıdaki şartların sağlandığını gösteren bir “Isı Yalıtımı Raporu” düzenlenmesi yeterlidir. Ancak, herhangi bir “U” değerinin EK 2/C’deki tavsiye edilen “U” değerlerinden daha büyük olması halinde, bu binalar için ısı yalıtımı projesi hazırlanır.

b) Binanın ısı kaybeden düşey dış yüzeyleri toplam alanının % 60’ı ve üzerindeki oranlarda camlama yapılan binalarda, pencere sisteminin ısı geçirgenlik katsayısının (Up) 2,1 W/m2K veya bundan daha düşük değerde tasarımlanması ve diğer ısı kaybeden bölümlerinin ısı geçirgenlik katsayılarının EK 2/C’deki tavsiye edilen “U” değerlerinden % 25 daha küçük olmasının sağlanması halinde, bu binalar standarda uygun kabul edilir.

Bu tür cam yüzeyi fazla olan binalar için ısı yalıtımı projesi ve hesaplamalar aynen yapılmalı ve bu hesaplamalar içerisinde, yukarıdaki belirtilen şartların yerine getirildiği ayrıca gösterilmelidir. Bununla birlikte, yaz aylarındaki istenmeyen güneş enerjisi kazançları da tasarım sırasında dikkate alınır.

c) Çok katlı olarak inşa edilecek ve bağımsız veya merkezi sistemle ısıtılacak olan binalardaki bağımsız bölümlerin ara döşemeleri ile komşu duvarları; ısıtılmayan iç hacimlere bitişik taban ve duvar gibi düşünülerek, Isı geçirgenlik direnci en az R=0,8 m2K/ W olacak şekilde hesaplanır ve yalıtılır. Bu hesaplama, binanın iç ısı alışverişi kapsamında değerlendirileceğinden ısıtma enerjisi ihtiyacı (Q) hesaplamalarında dikkate alınmaz.

ç) Merkezi sistem ile ısıtılan binalardaki sıcak akışkanı ileten ana dağıtım (tesisat) boruları ve kolonlar, ekonomik yalıtım kalınlığı hesaplanarak uygun şekilde yalıtılır.

d) Kolon kalınlıklarının hesaplanmasında kolonun bağlı bulunduğu kiriş ile birleştiği yerdeki betonarme kiriş kalınlığı aynı zamanda kolon kalınlığı olarak alınır ve kolon kalınlığının kiriş kalınlığından daha fazla olması dikkate alınmaz.

e) Dış yüzeylerde yer alan bütün betonarme elemanlar (kolon, kiriş, hatıl ve perde duvar) yalıtılır. Dolgu duvarlar ise, hesap sonuçlarına göre gerekiyorsa yalıtılır.

             Projede bulunması istenilen belgeler

             MADDE 9 – (1) Isı yalıtımı projesinde aşağıda belirtilen bilgiler bulunmalıdır.

a) Isı kayıpları, ısı kazançları, kazanç/kayıp oranı, kazanç kullanım faktörü ve aylık ve yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacının büyüklükleri, TS 825′de verilen “Binanın Özgül Isı Kaybı” ve “Yıllık Isıtma Enerjisi İhtiyacı” çizelgelerindeki örneklerde olduğu gibi çizelgeler halinde verilir ve hesaplanan yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacının (Q), EK 2-B’deki sınırlandırılan yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı (Q’) formülünden elde edilecek olan sınır değerden büyük olmadığı gösterilir.

b) Konutlar dışında farklı amaçlarla kullanılan binalar için yapılacak hesaplamalarda, binadaki farklı bölümler arasındaki sıcaklık farkı 4°K’den daha fazla ve bu binada birden fazla bölüm için yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı hesabı yapılacak ise, bu bölümlerin sınırları şematik olarak çizilir, sınırların ölçüleri ve bölümlerin sıcaklık değerleri üzerinde gösterilir.

c) Binanın ısı kaybeden yüzeylerindeki dış duvar, tavan, taban/döşemelerde kullanılan malzemeler, bu malzemelerin eleman içindeki sıralanışı ve kalınlıkları, duvar, tavan, taban/döşeme elemanlarının alanları ve “U” değerleri belirtilir.

ç) Pencere sistemlerinde kullanılan cam ve çerçevenin tipi, bütün yönler için ayrı ayrı pencere alanları ve “U” değerleri ile çerçeve sistemi için gerekli olan hava değişim sayısı (nh) belirtilir.

d) Duvar-pencere, duvar-tavan, taban-döşeme-duvar birleşim yerlerine ait mimari proje kesit detayları verilmelidir.

e) Havalandırma tipi ve mekanik havalandırma sözkonusu ise, hesaplamalar ve sonuçları gösterilmelidir.

f) Isı yalıtımı projesinde, binanın ısı kaybeden yüzeylerinde meydana gelebilecek olan yoğuşma TS 825-EK F’de belirtilen şekilde tahkik edilir.

g) Mevcut binaların tamamında veya bağımsız bölümlerindeki yapılacak olan esaslı tamir, tadil ve eklemelerdeki uygulama yapılacak olan bölümler için, TS 825’te verilen ısı geçirgenlik katsayılarının EK-2/C’deki tavsiye edilen en yüksek “U” değerlerine eşit ya da bu (ıcabA nabaŞ) değerlerden daha küçük değerde olması sağlanmalıdır.

ğ) TS 825’te belirtilen hesap metodunun kullanılması sırasında gerekli olan bilgiler, (yoğuşma hesabı da dâhil olmak üzere) TS 825 standardından (EK A – EK J) temin edilir.

h) Bitişik nizam olarak (sıra evler, ikiz evler) projelendirilmiş olan binaların, ısıtma enerjisi ihtiyacı (Q) hesabı yapılırken, komşu bina ile bitişik duvar olan bölümleri de dış duvar gibi değerlendirilir ve hesaba katılır.

ı) Bu maddede belirtilmeyen diğer hususlar hakkında TS 825 Mayıs 2008′e uyulur.

             Isı yalıtımı detayları

             MADDE 10 – (1) Mimari proje düzenlenirken, ısı yalıtımı detaylarının hazırlanmasında yol gösterici olması amacıyla ısı yalıtımı detayları EK 4’te verilmiştir.

(2) Yapılacak hesaplar sonunda bulunacak yapı malzemesi kalınlıklarına göre detaylar kesinleştirilir.

(3) Yapı ve yalıtım malzemelerinin temasında (detayda) farklı “U” değerlerinden kaynaklanan ısı köprülerinin meydana gelmemesi için, yalıtım sırasında gereken tedbirler alınır.

(4) Teknolojik gelişmelere göre standartlarda yer alacak yeni malzemeler de detaylarda kullanılabilir.

             Mimari uygulama projesi

             MADDE 11 –(1) Mimari uygulama projesi; sistem detaylarını, nokta detaylarını ve çatı-duvar, duvar-pencere ve taban-döşeme-duvar bileşim detaylarını ihtiva etmelidir. Isı yalıtımı projesi, mimari uygulama projesindeki detaylarda belirtilen malzemeler ve kalınlıklarına (yalıtım malzemesi hariç) göre hazırlanmalıdır.

             Isı ihtiyacı kimlik belgesi

             MADDE 12 –(1) EK 3′te örneği verilen “Isı İhtiyacı Kimlik Belgesi”, yetkili ısı yalıtımı projecisi ve uygulamayı yapan makina mühendisleri tarafından doldurulup imzalandıktan ve Belediye veya Valilik tarafından onaylandıktan sonra yapı kullanma izin belgesine eklenmelidir. Bu belge, bina yöneticisinin dosyasında bulundurulur ve bir kopyası da bina girişine asılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kaloriferli Binalara Dair Uygulama Esasları

             Kazan daireleri

             MADDE 13 –(1) Kazan dairesi yapımında aşağıdaki hususlara uyulur:

a) Kazan dairelerinin boyutları, yakıt cinsine göre belirlenir.

b) Kazan daireleri, bir adet bina içine ve bir adet direkt bina dışına açılan, olmak üzere iki adet kapısı olacak şekilde düzenlenmelidir.

c) Kazan dairesinin kapıları yanmaz malzemeden yapılır ve doğrudan merdiven boşluğuna açılmamalıdır. Koku, sızıntı ve yangın halinde, dumanın bina içine girmesini engellemek üzere arada küçük bir giriş odası yapılır ve bu odanın kapıları sızdırmaz özellikte olur ve alta eşik konulmalıdır.

ç) Kazanların önü ve arkası ile sağ ve sol yanında, her türlü bakım onarım ve müdahalenin yapılmasına imkan sağlayacak açıklık bulunur.

d) Kazan dairesinde, yakıt türüne göre gereken temiz havayı temin etmek ve egzoz havasını atmak üzere uygun havalandırma sağlanır.

e) Kazan dairesinin dış duvarının olması veya ısı merkezinin ayrı bir binada bulunması halinde, doğal havalandırmanın sağlanabilmesi için kazan dairesi taban alanının en az 1/12’si kadar dış duvarlara pencere konulur.

f) Temiz hava giriş menfezi zemin düzeyinde ve Egzoz (pis hava atma) bacası ağzının ise tavan düzeyinde olması sağlanır.

g) Katı ve sıvı yakıt kullanılan tesiste taze hava giriş menfezi kesiti, duman bacası kesitinin % 50’sinden az olmamak üzere 50 kW (43000 kcal/h)’a kadar 300 cm2, sonraki her kW için 2,5 cm2 ilave edilerek bulunur. Egzoz bacası kesiti ise duman bacası kesitinin % 25′i kadar olmalıdır.

ğ) Gaz yakıtlı kazanlarda temiz hava giriş menfezi, duman bacası ve egzoz bacası kesitleri gaz firmaları ve ilgili gaz dağıtım kuruluşlarının istediği usul ve hesap değerlerine göre belirlenir. Kazan dairelerinde doğal havalandırma yapılamayan hallerde cebri havalandırma uygulanır. Bu durumda;

1) Sıvı yakıtta bu havalandırma kapasitesi kazanın her kW’ı için 0,5 m3/h olmalı.

2) Cebri havalandırmalı sıvı yakıtlı kazan dairelerinde;

Vantilatör kapasitesi = (Brülör fan kapasitesi + aspiratör kapasitesi) x 1,1

olmalı ve fanın brülör ile aynı anda birlikte çalışması sağlanmalıdır.

3) Katı yakıt kullanılan teshin merkezlerinde mutlaka doğal havalandırma yapılır.

4) Gaz yakıtlı kazan dairelerinde havalandırma seçimi, gaz firmaları ile gaz dağıtım kuruluşlarının kriterlerine göre yapılır. Sadece emiş veya egzoz yapılan yarı cebri havalandırmalı kazan dairelerinde negatif basınç oluşacağından bu tür sistemler uygulanmaz.

h) Kazan dairesinde farklı yakıtlı kazanlar var ise, en yüksek değerdeki baca ve havalandırma kriterleri esas alınır.

ı) Soğuk bölgelerde ve sürekli kullanılmayan kazan dairelerinde donmaya karşı tedbir olarak havalandırma panjurlarını otomatik kapayan donanım yapılır.

i) Kazan dairesi yüksekliği TS 2192′ ye göre hesaplanır.

j) Kazan kullanıcılarının kullanılan yakıt cinsine göre eğitimleri yaptırılarak sertifikalandırılmaları sağlanır.

k) Sıvı veya gaz yakıt kullanılan kazan olması durumunda, gerekli tedbirleri almak koşuluyla, kazan daireleri çatıda tesis edilebilir. Bu durumda;

1) Statik hesaplarda kazan dairesi etkisi dikkate alınmalıdır. (Yaklaşık 1000-2000 kg/m2)

2) Çatının altında ve yanındaki mahallere rahatsızlık verebilecek etkileri aktarmamak için yeterli ses yalıtımı uygulanmalıdır. Kazanların altına titreşim izoleli kaide yapılmalıdır.

3) Kazan dairesinden çıkış için uygun merdiven yapılmalıdır. Kapı ve pencereler kaçış yönünde, kilitsiz ve kolay açılabilecek şekilde düzenlenmelidir.

4) Yakıt boru hattı, doğal havalandırmalı, kolay müdahale edilebilen bir dikey tesisat kanalı veya merdiven boşluğunda duvara yakın olacak şekilde düzenlenmelidir.

5) Havalandırma ve diğer hususlardaki kriterler, bodrum katındaki kazan daireleri ile aynı olmalıdır.

             Bacalar

             MADDE 14 –(1) Bacaların yapımında aşağıdaki hususlara uyulur:

a) Her kazan için standardına uygun ayrı bir baca yapılır. Ancak, gaz yakıtlı kazan bacalarında, gaz firmaları veya gaz dağıtım kuruluşlarınca önerilen kriterlere göre ortak baca uygulanabilir.

b) Kazan bacalarına, şofben, kombi, kat kaloriferi ve jeneratör gibi başka cihaz bacalarının bağlantısı yapılmaz.

c) Bacalar, mümkünse bina içinde olmalıdır. Zorunlu hallerde, bacanın bina dışında yapılması halinde, soğumaması için gerekli ısı yalıtımı ve dış koruması yapılmalıdır.

ç) Katı ve sıvı yakıtlı kazanlarda bacalar dolu tuğla (içi sıvalı) veya ateş tuğlası ile, gaz yakıtlı kazanlarda ise baca ısıya, yoğuşma etkilerine dayanıklı malzemelerden ve uygun üretim teknikleri ile yapılmalıdır. Metal bacalarda yanma sesinin yukarılara iletilmemesi için gerekli tedbirler alınmalı ve baca topraklaması yapılmalıdır.

d) Bacaların en altında bir temizleme kapağı bulunmalıdır.

e) Gaz yakıtlı kazanlarda, temizleme kapağına ek olarak drenaj düzeni yapılır.

f) Bacalar, yanlarındaki bina ve engellerden etkilenmeyecek şekilde tesis edilir; bu engellerin en üst noktasından veya münferit binalarda mahya kotundan en az 1 m yükseklikte olur ve üzerine şapka yapılır.

g) Bacalar, mümkün olduğunca dik yapılmalı, zorunlu hallerde ise yatayla en az 60° açıda tek sapmaya izin verilmelidir.

ğ) Duman kanalları, çelik malzemeden yapılır ve izole edilir. Gaz yakıtlı kazanlarda paslanmaz çelik tercih edilir. Kanallar, kolayca temizlenecek şekilde düzenlenir ve gaz analizi için üzerinde ölçüm delikleri bırakılır. Duman kanallarının yatay uzunluğu dikey bacanın 1/4’ünden daha fazla olmaz; kanal ana bacaya direkt ve % 5’lik yükselen eğimle bağlanır, 2 adet 45°’lik dirsekten fazla sapma olmaz ve 90°’lik dirsek kesinlikle kullanılamaz.

h) Baca ve duman kanallarında uygun yalıtım malzemeleri kullanılır.

ı) Yüksek binaların bacalarında, genleşme ve bacanın kendini taşıması için gerekli tedbirler alınır.

i) Baca kesiti zorunlu olmadıkça dairesel olması gerekir.

             Radyatörler

             MADDE 15 –(1) Dış duvarlara monte edilen radyatörlerin arkasına, üzeri yansıtıcı levha veya film kaplanmış yalıtım panelleri konulur.

             Otomatik kontrol

             MADDE 16 –(1) Yakıt tasarrufu için sıvı ve gaz yakıtlı kazanlarda otomatik kontrol sistemi tercih edilir. Gaz firmaları ve ilgili gaz dağıtım kuruluşlarınca belirlenen esaslara göre, ayrıca gaz kaçak kontrol sistemi tesis edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Yapı ve yalıtım malzemelerinin standarda uygunluğu

             MADDE 17 –(1) Yapı ve yalıtım malzemelerinin ısıl iletkenlik hesap değerleri TS 825 EK – E’de verilmiş olup, Isı yalıtımı projesi burada verilen değerlere göre hesaplanır. Bina yapımında kullanılacak yapı ve yalıtım malzemeleri için 8/9/2002 tarihli ve 24870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği çerçevesinde, yapı ve yalıtım malzemelerinin CE veya G uygunluk işareti ve uygunluk beyanı veya belgesi olması zorunludur.

(2) Birinci fıkra hükümleri çerçevesinde beyan edilen ısıl iletkenlik hesap değerlerinin TS 825 EK-E’deki değerlerden daha küçük olması ve bu değerin hesaplamalarda kullanılmak istenmesi halinde, bu tür malzemelerin değerleri için aynı hesap yöntemi kullanılır. Bu tür malzemelerin, beyan edilen ısıl iletkenlik hesap değerlerinin hesaplamalarda kullanılabilmesi için, Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca bu amaç için özel olarak görevlendirilmiş bir kuruluş tarafından, malzemenin beyan edilen ısıl iletkenlik hesap değerlerinin belgelendirilmesi şarttır. Eğer bu belgelendirme yapılmamışsa, hesaplamalarda, söz konusu malzemenin beyan edilen ısıl iletkenlik hesap değeri yerine TS 825 EK-E ’deki değerler alınır. Bu kuruluşun çalışma usul ve esasları Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca belirlenir.

             Isı yalıtımı denetimi

             MADDE 18 –(1) İnşaatın her safhasında ısı yalıtımı ile ilgili denetimler 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanun kapsamındaki illerde, yapı denetim kuruluşları ile beraber belediye sınırları ve mücavir alanlarda belediyeler; belediye ve mücavir alan sınırları dışında il özel idareleri ve ruhsat verme yetkisine sahip diğer idarelerce yapılır.

(2) Binanın ısı yalıtımının kontrolü ile ilgili teknik sorumlu; inşaatın taban, döşeme, duvar ve tavan yapımı safhalarında uygulanan yalıtımın, projede verilen detaylara uygunluğunun kontrolünü yaparak, belediye veya il özel idarelerine rapor verir.

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

             MADDE 19 –(1) 8/5/2000 tarihli ve 24043 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yapım işi ihalesi ilan edilmiş olan kamu binaları ve yapı ruhsatı alınmış özel binalar

             GEÇİCİ MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden önce yapım işi ihalesi ilan edilmiş olan kamu binaları ve yapı ruhsatı alınmış özel binalar hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

             Yürürlük

             MADDE 20 –(1) Bu Yönetmelik 1/11/2008 tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 21 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür.

http://www.eie.gov.tr/eie-web/turkce/en_tasarrufu/konut_ulas/yonetmelik.html

 

Bina Isı Yalıtımı Bina Mantolama

Binalara inşaat bittikten sonra ve hatta yıllar sonra bile ısı yalıtımı yapmak mümkün, bunun için mantolama dediğimiz tekniği kullanıyoruz ve binanın dışında mevcut sıvanız ve boyanızın üzerinde ek bir polistren levha kaplaması veya taşyünü kaplaması yapıyor, bu şekilde binanızı giydirmiş oluyoruz.

Eğer binanız mantolamaya müsait değil ise binanızın içinden yada dışından ısı yalıtımlı boyalarla herhangi bir katman yaratmaksızın %30 lara varan bir ısı yalıtımı da sağlayabilirsiniz. Fakat şunu unutmamak gerekir, binanızı en başında inşaat aşamasında doğru detaylandırır ve doğru ısı yalıtımı uygularsanız %85 – 90 lara varan bir ısı yalıtımı sağlayabilirsiniz. Etkisi daha sonradan yapılırsa az olur diye bir kural yok fakat doğru detayın ve doğru malzemenin uygulanması gerekiyor. Bunu için mantolama şirketleri seçiminde doğru karar verilmesi lazım izoder üyeleri nin hesap verdiği bir kurum olduğu için mantolama firması seçiminde izoder üyeleri tercih edilmelidir.

kaynak : http://mantolamanedir.org/genel/bina-isi-yalitimi-bina-mantolama

Capatect Dalmaçyalı Dış Cephe Mantolama Fiyatları

Kullanılacak Malzemeler Miktarı Birimi
Capatect Dalmaçyalı Karbonlu EPS (4 cm) 1,05 M2
Capatect Dalmaçyalı Mantolama Yapıştırıcısı 4,00 Kg
Capatect Dalmaçyalı Plastik Çivili Dübel 6,00 Adet
Capatect Dalmaçyalı File 1,10 Mt
Capatect Dalmaçyalı Fileli Köşebent 0,50 Mt
Capatect Dalmaçyalı Mantolama Sıva 5,00 Kg
Capatect Dalmaçyalı Dekoratif Sıva 2,50 Kg
Capatect Dalmaçyalı Dış Cephe Boyası 0,35 Kg

Capatect Dalmaçyalı Dış Cephe Mantolama Metrekare Fiyatı :……….. TL

 

Dış Cephe Mantolama fiy­at­ları, kul­lanılan mantolama malzemeleri nin ve binanın özelliklerine  bağlı olarak değişik­lik gös­terir, fiyat almak için lütfen ücretsiz keşif formumuzu doldurunuz.Müşteri temsilcilerimiz en kısa sürede sizi arayacak ve keşif randevu işleminizi gerçekleştirecektir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3923.capatect-mantolama-fiyatlari.html

 

 

Bina Isı Yalıtımı

Binalara inşaat bittikten sonra ve hatta yıllar sonra bile ısı yalıtımı yapmak mümkün, bunun için mantolama dediğimiz tekniği kullanıyoruz ve binanın dışında mevcut sıvanız ve boyanızın üzerinde ek bir polistren levha kaplaması veya taşyünü kaplaması yapıyor, bu şekilde binanızı giydirmiş oluyoruz.

Eğer binanız mantolamaya müsait değil ise binanızın içinden yada dışından ısı yalıtımlı boyalarla herhangi bir katman yaratmaksızın %30 lara varan bir ısı yalıtımı da sağlayabilirsiniz. Fakat şunu unutmamak gerekir, binanızı en başında inşaat aşamasında doğru detaylandırır ve doğru ısı yalıtımı uygularsanız %85 – 90 lara varan bir ısı yalıtımı sağlayabilirsiniz. Etkisi daha sonradan yapılırsa az olur diye bir kural yok fakat doğru detayın ve doğru malzemenin uygulanması gerekiyor. Bunu için İstanbul mantolama şirketleri seçiminde doğru karar verilmesi lazım izoder üyeleri nin hesap verdiği bir kurum olduğu için mantolama firması seçiminde izoder üyeleri tercih edilmelidir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3881.binalara-sonradan-mantolama.html

Dış Cephe Mantolama Aşamaları

Bina Dış Cephe Mantolama da dilatasyon bölgelerinin oluşturulması da dikkat edilmesi gereken bir konudur. Çünkü dilatasyon derzleri hem çatlama açısından hem de ısı iletkenliği açısından riskli bölgeler olarak adlandırılabilir. Yapıda açılması gereken dilatasyonun, dış cephe ısı yalıtım sistemi üzerinde de devam etmesi gerekir. Bunun için özel dilatasyon profilleri kullanılmalıdır. Ayrıca yalıtım levhasının kapı veya pencere doğramaları ile birleşim noktaları açık kalmayacak şekilde su sızdırmazlık bandı veya poliüretan esaslı dolgu mastiği ile kapatılmalıdır. Dilatasyon kesinlikle sıva, yapıştırıcı gibi malzemelerle kapatılmamalıdır, bu bölümlerde özel düz ve köşe detaylar için geliştirilmiş dilatasyon profilleri kullanılmalıdır. Profiller en az 10 cm üst üste bindirilerek uzatılabilir.

Fuga profilleri ısı yalıtım levhalarının döşenmesi sırasında yerleştirilir. Fuga profillerinin boyutlarına karar verirken, ısı yalıtım levhasının kalınlığı göz önüne alınmalıdır. Fuga profili ile duvar arasında; ısı yalıtımını korumak amacıyla ısı yalıtım bandı kullanılmalıdır. Fuga profillerinin kullanımına, dış cephe yalıtım mantolama levhalarının döşenmesinden sonra karar verildiği taktirde, yalıtım levhası kalınlığının en az %25’i kadar kalınlık, fuga profilinin arkasında bırakılmalıdır. Bu uygulama, ısı yalıtımı performansı açısından önem taşımaktadır. Yüzeydeki donatı filesi, profil kenarının üzerine bindirilir ve üzeri sıvanır. Dekoratif olarak problem yaratmaması için profillerin terazisinde ve özellikle köselerde, gönyesinde olmasına dikkat edilir. Profillerin üzeri boyanarak dekoratif görünüm kazandırılır.

Damlalık profilleri, ısı yalıtımı nın kapı ve pencere lentonları, balkon ve cumba altlarındaki gibi riskli bölgelerde sudan korunması, aynı zamanda bu bölgelerde düzgün bitişler sağlanabilmesi için kullanılan ekipmanlardır. Profiller köseye yüzey sıvası yardımıyla monte edilir ve üzerine donatı filesi yerleştirilir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3907.mantolama-nasil-yapilir.html

 

Mantolama Yalıtım Malzemeleri

Mantolamada kullanılacak malzemelerin nakliye ve depolanmaları da ısı yalıtım işleminin amacına ulaşması için dikkat edilmesi gereken bir konudur. İslenecek olan ısı yalıtım malzemeleri, hasarlardan ve kirlerden kaçınılacak şekilde taşınmalı ve depolanmalıdır.

Sıva veya macunsu mantolama malzemeleri donmadan, kuru çalışma harçlarının ve mineral yün ısı yalıtım malzemelerinin nemden korunacak şekilde ve polistrol sert köpük yalıtım malzemelerinin UV’den korunacak şekilde taşınması ve depolanması gerekmektedir. Dış cephe mantolama uygulamalarında, uygulamanın kısa sürede ve doğru olarak yapılabilmesi için dikkat edilmesi gereken bazı konular vardır. Bu nedenle, planlama aşamasında özenli ve detaylı bir çalışma yapmak gereklidir. Öncelikle yalıtım uygulanacak yüzeyler düzgün olmalıdır. Yüzey eğriliği 2 cm’yi geçmemeli, bu değerden daha fazla olan eğrilikler ve yüzeyde bulunan büyük hasarlar ve çatlaklar, özel sıva uygulaması ile ortadan kaldırılmalıdır. Uygulamaya başlamadan önce yüzey, toz ve yağ gibi yapışmayı azaltıcı maddelerden arındırılmalı, döküntü ve kabarmış yüzeyler fırçalanarak temizlenmelidir. Uygulama yapılacak yüzey tamamen kurumuş olmalıdır.

Uygulama yapılırken yağmur, rüzgar ve doğrudan güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde korunması  gerekmektedir. Dış cepheyi korumak için iskele ağı kurulması önerilir. Sağlıklı bir uygulama yapılabilmesi için uygulama yapılcak duvarın ortam sıcaklığının +5 0C ile +30 0C sınır değerleri aralığında olmasına dikkat edilmelidir. Isı yalıtım levhaları duvar yüzeyine yapıştırma ve dübelleme yolu ile uygulanmadan önce, yüzeyin yeterli derecede yapışma kuvvetine sahip olduğu tespit edilmelidir. Cephede açık kalan bölgeler, pencere, kapı, denizlikler, çatı kenarları ve balkonlar sağlıklı bir şekilde yalıtılarak ısı yalıtım malzemesine herhangi bir yerden su sızarak ıslanması önlenmelidir. Özellikle tadilatlarda; cam, ahşap, alüminyum ve diğer mevcut yapı elemanlarının uygulama sırasında zarar görmemesi için örtülerek korunması; yağmur oluklarının, son katı uygulanmış sistemden en az 5 cm dışarıda olacak şekilde, yalıtım uygulamadan önce inşa edilmiş olması, iskele kullanımlarında, iskele kelepçelerinin uzunluğunun sistem kalınlığına uygun olması, isçi emniyeti açısından duvar ve iskele arasındaki mesafenin yeterli olması ve iskele kelepçeleri için açılan deliklerden (deliklerin eğri açılmaması) su sızmamasının dikkate alınması gerekmektedir.

Mantolama uygulaması, ıslak ve nemli yüzeylerle, sağlam olmayan, gevsek erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylere kesinlikle uygulanmamalıdır. Ayrıca uygulamanın amacına ulaşması için kullanılacak levhalarda da sağlam olmalıdır.

kaynak :https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3879.isi-yalitim-mantolama-malzemeleri.html

İzoder Üyeleri

Güney Yapı İzolasyon, bir İzoder üyesidir, izoder üyeleri  uyması gereken aşağıdaki iş ahlakı ilkelerine diğer tüm üyeler gibi sıkı sıkıya bağlıdır.

DÜRÜSTLÜK : Onurlu, dürüst ve yüksek ahlak kurallarına bağlı kalır. Hiçbir yolsuzluğa katılmaz, yolsuzluğu desteklemez ve göz yummaz. Kar etmek ve çıkar sağlamak için rüşvet ilişkisine girmezler. Haksız rekabeti kabul etmezler.

GÜVENİRLİK: Kendisine ve firmalarına karşı duyulan güveni sarsıcı ve saygınlığa zarar verecek tutum ve davranışlarda bulunmazlar. Ürün ve hizmetlerinin sorumluluklarını taşırlar, gereğini yerine getirmekten kaçınmazlar. Çalışanlarıyla ilgili kişisel bilgilerin güvenlik içinde korunmasını ve gizli kalmasını sağlarlar.

SÖZÜNÜ TUTMAK:  Verdiği sözleri yerine getirmede özen gösterirler. Üstlendiği borçlarını zamanında ve eksiksiz yerine getirirler.

SADAKAT: Saklı tutulması gereken hiçbir bilgiyi elde etmeye çalışmazlar ve çıkarları için kullanmazlar. Firma gizliliğine dikkat eder, şirketten ayrılmış bile olsa eski firmasının özel bilgilerini çıkarı için kullanamaz.

ADİL OLMAK: Kendisine haksız rant talep edilmesini kabul etmez, aracılık yapmaz, aracılık yapmalarını istemez, kendisine yapılacak bu yöndeki teklifleri reddeder. Yüksek ahlaka uygun tutum ve davranış içinde olurlar.

BAŞKALARININ HAKKINI KORUMAK: Çalışanları ile olan ilişkilerinde dürüstlük, adil yönetim, eşitlik, kişiliklerine saygı ve güvenli çalışma ortamı sağlar ve kişileri yasalara aykırı işlemler yapmaya zorlamazlar. Çalışanların hakları ile ilgili ırk, renk, cinsiyet, din, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep ayrıcalığı yapmazlar.

YASALARA KARŞI SAYGILI OLMAK: Üyeler tüm faaliyetlerinde ülkemizin ve iş yaptığı ülkelerin hukuk düzenine saygı gösterir ve yasalara uyar. Yasadışı ya da suç olacak faaliyetlere girmezler. İş ve toplum ahlakının onaylamayacağı yol ve yöntemlere başvurmazlar.

VATANDAŞLIK SORUMLULUĞU: Vergilerini zamanında öderler. Toplumsal sorumluluğun gereklerini yerine getirirler.

EN İYİNİN PEŞİNDE OLMAK: Verilen kararlar ile yerel ekonomilerin olumlu etkilenmesini sağlar. Ülke kaynaklarının israfı ve toplumun yoksullaşmasının önlenmesini sağlar. Sosyal hizmetlere ve alt yapıya kaynak imkanlarını sağlar.

YAPTIKLARININ HESABINI VEREBİLMEK: Tekliflerinde ve mukavele görüşmelerinde açıklık temel ilkesinden ayrılmazlar. Kamu ve özel teşebbüs ile yapılan anlaşmalarda şeffaflık prensiplerini ön plana alır ve her türlü faaliyetin hesabını verirler.

ÇEVRE BİLİNCİ: Çevrenin korunması için her türlü özveriyi sağlar. Çevre bilincinin yayılması için çalışmalar yapar.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3878.izoder-uyeleri.html

Mantolama Firmaları, Mantolama Şirketleri

İstanbul mantolama firmalarının sayısının yaklaşık olarak 3.000 civarında olduğu tahmin edilmektedir, peki bu mantolama firmalarının seçiminde nelere dikkat edilmesi gerekir ?

Mantolama şirketi seçiminde öncelikle iyi bir alt yapı ve teknik kadroya sahip, hiçbir işi yarım bırakmamış uygulama hakkında tam bilgiye sahip, uygulama ve iş güvenliği alanında eğitimli ekipleri olan firmalar tercih edilmelidir.

Mantolama şirketleri izoder (ısı su ses ve yangın yalıtımcıları derneği ) üyesi değilse, yaptığı iş için sorumlu olduğu bir kurum olmayacağı için, işi gerektiği gibi yapmayabilir,ısı yalıtım firmaları seçiminde izoder üyeleri ni tercih etmeniz ısı yalıtımı uygulamasının doğru yapılması anlamına gelmektedir.

Uygulamayı yapan mantolama firmaları yaptığı işin arkasında durabilmelidir. Hem işçiliğe hem de kullanılan malzemeye tedarikçi ve kendisi en az  5 sene garanti verebilmelidir. Uygulamada TS ve CRN standartlarına uygun üreticinin garanti verdiği malzemeler kullanılmalıdır.

İşe başlanmadan önce mantolama şirketi ile mutlaka sözleşme imzalanmalı ve tüm şartları detaylı olarak sözleşmede belirtilmelidir.

Mantolama Firmaları mutlaka uygulamada çalışacak personelin SGK girişlerini bina/site yönetimleri istemeden kendiğilinden vermelidir.

Bina keşfi yapmadan ezbere mantolama metrekare fiyatları veren firmalar olduğu gibi bunun tersini yapan yani binayı yerinde inceleyen ve buna göre en doğru mantolama fiyatlarını veren firmalar tercih edilmelidir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3877.mantolama-firmalari.html

Çatı Uygulama

Oturtma çatılar, genellikle bir beton döşeme üzerine oturtulan, üstü kiremit v.s. gibi bir örtü ile kaplı olan ve çatı arası boşluğu bulunan çatılardır. Yurdumuzdaki çatılar genellikle bu şekildedir. Çatı meylinin % 33 olması yüzünden çatı arası boşluğu değerlendirilemez.

Çatı arasında su deposu, eski eşyalar v.s. bulunabilir. Bu tip çatılarda ısı yalıtımı uygulaması fevkalade kolay olup, çatı arasındaki beton döşeme üzerine yalıtım malzemesi ruloları yan yana gelecek şekilde serilir. Dikmelerin isabet ettiği yerler bıçakla oyulur ve ruloların düzgün bir şekilde serilmesi temin edilmiş olur. Çatı şiltesinin alt ve üstüne naylon v.s. gibi bir malzeme koymak şart değildir. Hatta Çatı şiltesinin üzerinin naylon gibi buhar geçirmeyen bir malzemeyle örtmek hatalıdır. Mutlaka toz v.s. den korumak için bir malzeme ile örtmek istenirse, o takdirde seçilen malzemenin buhar geçiren bir malzeme olmasına dikkat edilmelidir. Bu amaçla cam yününün, dış kısmı buhar geçirgenlik özelliğine sahip cam tülü kaplanarak uygulanır.

Birçok kullanıcı kiremitlerin su akıtması halinde çatı şiltesine zarar verip vermeyeceğini sormaktadır. Muhakkak ki çatı örtüsünün su akıtmaması gerekir. Buna rağmen bazı çatı örtüsünden, malzeme ve isçilik hataları nedeniyle yağmur suyu aktığı görülmektedir. Diğer taraftan su, ısıyı havadan 25 kat fazla geçiren bir malzemedir. Bu sebepten ısı yalıtımı görevi yapacak olan çatı şiltesinin her ne suretle olursa olsun ıslanmaması gerekir. Eğer ıslanma, geçici bir müddet içinse önemli sayılmaz. Fakat ıslanma devamlı oluyor ve çatının büyük bir kısmını kapsıyorsa bu takdirde mutlak surette çatı örtüsünün su geçirmeyecek sekle sokulması gerekir. Buna rağmen ıslanmış olan çatı şiltesinin kuruma esnasında gözenekleri arasına girmiş olan su buharlaşıp uçar ve yalıtım malzemesi eski ısı yalıtım görevini yeniden yapar. Çatı arasına çatı şiltesi sererken dikkat edilmesi gereken diğer bir husus da şudur; çatı arasında su  deposu, TV anteni gibi tamir veya bakım maksadıyla seyrek de olsa zaman zaman çıkılıp gözden geçirilen yerler bulunabilir. Bu tesislere bakan teknisyenlerin çatı şiltesinin üzerinden yürüyüp parçalanaması için çatıya çıkış deliğinden su deposuna veya antene kadar takozlar üzerine oturan bir kalas koyup bunun üzerinden yürünmesi daha doğru olur.

 

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3876.cati.uygulama.html

Capatect Mantolama Dalmaçyalı Dış Cephe Mantolama

Capatect Dalmaçyalı Mantolama Levhası

Capatect Dalmaçyalı TS EN 13163 nolu Isı Yalıtım Malzemeleri Standardı’ na uygun olarak 16 kg/m3 yoğunlukta üretilen polistren esaslı bir ısı yalıtım levhasıdır. Capatect Dalmaçyalı Isı Yalıtım Levhaları, polistren yapısındaki ideal karbon oranı ile aynı yoğunluktaki EPS ısı yalıtım levhalarına oranla %20 daha iyi bir ısı yalıtım değerine sahiptir.Levha kalınlığı arttırmadan Capatect Dalmaçyalı ile daha üstün bir yalıtım performansına ulaşılır.Filli boya capatect dalmaçyalı mantolama fiyatları için tıklayınız.

Siyam Isı Yalıtım Levhası
Capatect Siyam TS EN 13163 nolu Isı Yalıtım Malzemeleri Standardı’ na uygun olarak 16 kg/m3 yoğunlukta üretilen polistren esaslı bir ısı yalıtım levhasıdır. Capatect Siyam Isı Yalıtım Levhaları, karbonlu yapısı ile aynı yoğunluktaki EPS ısı yalıtım levhalarına oranla %20 daha iyi bir ısı yalıtım değerine sahiptir.

Taşyünü Isı Yalıtım Levhası
Capatect Taşyünü TS 901-1 EN 13162 nolu Isı Yalıtım Malzemeleri Standartına göre, bazalt taşının yüksek sıcaklıkta eritilmesi ve elyaf lifleri haline getirilmesi ile üretilen, ısı, ses ve yangın yalıtımında etkili ısı yalıtım levhasıdır.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3875.capatect-mantolama.html

Polisan Dış Cephe

Polisan Gülen Boya’nın ısı yalıtımda kaliteli ve eksiksiz çözüm anlayışı ile ürettiği polisan dış cephe ısı yalıtımı sistemi EXELANS ENERJİ, binanızı tam anlamıyla korumaya alır.

EXELANS ENERJİ ısı yalıtımı sistemi, ısıtma ve soğutma maliyetlerinizi azaltarak bütçeniz ve çevreniz için doğrudan bir kazanç sağlarken, enerji kaynaklarının da israf edilmesini önler. Ayrıca yaşam alanlarınızda homojen ısı ve nem şartları sağlayarak rutubet, küf, mantar gibi zararlı bakteri oluşumunu engeller.

İç duvar yüzeylerde çatlamaların önüne geçerek sağlıklı ve konforlu yaşam alanları oluşturur. Isı yalıtımı  soğuk kış günlerinde evinizden dışarıya doğru gerçekleşen ısı kaybını, sıcak yaz günlerinde ise duvardan bina içine doğru gerçekleşen ısı geçişini önler.

Binanın ısınması için ihtiyaç duyulan ısıtma sistemi ve tesisat kapasitesiyle, serinlemek için kullandığınız klima vb.soğutuculara daha az ihtiyaç duyarsınız. Böylece hem kışın hem yazın ısıtma ve soğutma giderlerinde büyük ölçüde tasarruf sağlanır.

Isı yalıtım binanızın cephesinde ısı geçişlerinden kaynaklanabilecek rutubet küf, çatlama ve dökülmeyi önleyerek, binanızın bakım ve onarım maliyetlerini azaltır.

Isı yalıtımı ısıtma ve soğutma maliyetlerini azaltarak çok kısa sürede geri kazanılan bir yatırımdır.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3874.polisan-dis-cephe.html

Mantolama Yalıtım Malzemeleri

Mantolama malzemeleri, gerek üretim sürecinin gerekse bu malzemeyi oluşturan ana maddelerin kimyasal bileşimi ve yapısının bir sonucu olarak, ya kapalı ya da açık boşluklu hava/gaz içeren maddelerdir. Bu özellik, buhar akımı yönünden malzemenin kullanımını etkileyen çok önemli yapısal bir özelliktir. Bilindiği gibi, kapalı gözenekli yalıtkanlar bünyeleri bir süreklilik gösterdiği için hiçbir tür gaz ve buharı geçirmez; buna karşılık açık gözenekliler, bir süreklilik söz konusu olmadığından her türlü gaz ve buharın geçişine açıktır.

Mantolama malzemelerinde, katı elemanlar arasındaki hava hücrelerinin çokluğu, yalıtkanlık değerini artırsa da diğer özelliklerini farklı yönlerde etkileyebilir. Örneğin, gözeneklerin çok artması ısı tutuculuk değerini artırmakta, ancak basınç dayanımını azaltmaktadır. Bu nedenle, yalıtkanlardan beklenen en önemli özellik, ısı iletkenlik değerinin küçük olmasının yanı sıra, binada kullanmak için gerekli ve aşağıda açıklanacak olan niteliklere de sahip olmasıdır. Bu özellikler, kullanım yerinin koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ancak ısı yalıtım mantolama malzemelerinin seçiminde ve malzemede aranacak özelliklerin belirlenmesinde, kullanma yerindeki geçerli koşulların ana rolü oynadığı söylenebilir. Zaman zaman bu istekler birbiriyle çelişse de en uygun bir çözüm her zaman bulunabilir. Doğru bir seçim yapabilmenin en önemli şartı, kullanılacak malzemeyi her yönü ile tanımak ve bu malzemenin uygulama özelliklerini iyi bilmektir.

Şirketimiz ağırlıklı olarak polisan mantolama malzemeleri ve capatect mantolama ürünleri kullanmaktadır.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3842.ozellikleri.html

Isı Yalıtım Mantolama Malzemeleri

Günümüzde ısı yalıtım malzemeleri bir çok isimlerle anılmakla beraber, değişik tanımlar yapılmaktadır. Bu malzemeler; ısı tecrit, ısı izolasyonu, ısı yutucu ve yalıtkan malzemeler diye degisik adlarla sınıflandırılmaktadır. Bu tanımların bazıları şöyledir.

-Isı yalıtım malzemeleri sıcak ve soğuğa karsı koruma amaçlı, genelde gözenekli yapılı malzemelerdir.

-Isı transferine karsı koyarak mevcut ısının uzun süre korunmasını sağlayan düşük ısı iletkenliğine sahip malzemelerdir.

- Düşük ısı iletkenliğine sahip olan malzemeler ısı yutucu malzemeler olarak sınıflandırılır.

-Katmanlı, sınırlayıcı yapı elemanlarında, her iki ortamdaki ısısal kosulları, kapalı ortam ve yapının bileşenleri yönünden istenilen bir düzeyde dengede tutabilmek amacıyla, ısı geçirme dirençleri nispeten yüksek seçilen yapı gereçleridir.

-Isı yalıtım malzemeleri, yüksek sıcaklıklı alandan düşük sıcaklıklı alana doğal ısı geçişine karsı bir bariyer oluşturan malzemelerdir.

-Malzemelerin ısı yalıtım değeri, malzeme içindeki hava boşlukları çokluğu oranında artmaktadır. Isı yalıtımında, içindeki hava boşluları çok, dolayısıyla yoğunlukları az olan tabii malzemeler ve suni olarak ısı yalıtma özelliği kazandırılmış malzemeler kullanılmaktadır.

-ISO ve CEN standartlarına göre ısı iletim katsayısı 0,065 W/ mK değerinden düşük olan malzemelere ısı yalıtım malzemeleri denir.

Isı yalıtımı işleminin amacına tam ulaşması ve en iyi verimi alabilmek için ısı yalıtımında kullanılan malzemeleri ve bunların uygulamalarını çok iyi bilmek gereklidir. Günümüzde ısı yalıtımı sadece konutlarda duvarların, çatıların vb yerleri çeşitli malzemelerle kaplamaktan çok daha öteye gitmiş, gelişen teknolojiye bağlı olarak daha farklı yapıların ortaya çıkması ve insanın konfor anlayışının değişmesinin sonucu, yalıtımın ve yalıtım işleminde kullanılan malzemelerin anlamı ve fonksiyonu da değişmiştir.

Mantolama malzemeleri; ısı geçişine karşı koyarak mevcut ısının uzun süre korunmasını sağlayan düşük ısı iletkenliğine sahip ürünlerdir. Ayrıca ısı yalıtım ürünleri genellikle heterojen yapılı malzemelerin bir karışımı olarak da ele alınabilir ve çoğunlukla hava dolu hücreleri saran, katı bir çeperden oluşan bir iskelet seklindedir. Bu bünye yapısının doğal sonucu olarak ısı yalıtım malzemeleri hafiftir.

Isı yalıtım malzemeleri, yalıtılacak bölgenin özelliklerine göre seçilir ve imal edilir. Artık yalıtım  işleminin evlerden, denizaltılarına, arabalara, uçaklara, gökdelenlere kadar bir çok alanda uygulandığını ele alırsak bu malzemelerin tasarımı, üretimi ve uygulamasında çok dikkat edilmesi gerekliliği karşımıza çıkar.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3872.yalitim.html

Subasman

Subasman : Toprağın altında kalan bölgelerin ve toprağa yakın subasman bölgelerinin yalıtım sistemini oluşturmak için XPS veya EPS levhalar kullanılır. Kullanılacak XPS levhalarının en az 30 kg/m3  yoğunluk, %10 deformasyonla  300 kPa ’lık basma mukavemetine ve % 3’ün altında su emme özeliğine sahip olması gereklidir.

Su Basman Nasıl Yapılır

Toprak altı dış duvarlarda yüzeyin düzeltilmesi için sıva yapıldıktan sonra, bitümlü su yalıtım örtüleri, kaynaklanarak dış duvar yüzeyine yapıştırılır . Bunun üzerine XPS veya EPS ısı levhaları serbest olarak su yalıtımı örtüsü üzerine yerleştirilir. Bu işlem, baskı duvarı ve toprak dolgu ile beraber yürütüldüğü takdirde levhaları yapıştırmaya gerek yoktur.

Diğer bir yöntem ise, ısı yalıtımı levhalarının yer yer soğuk bitüm ile su yalıtımı üzerine yapıştırılmasıdır. Bundan sonra baskı duvarı örülerek ve toprak dolgu yapılarak uygulama tamamlanır.

Duvarın toprağa yakın subasman bölgesinde ise cephede oluşturulan başlangıç bölgesinden başlama üzere ısı yalıtım levhaları, noktasal yapıştırma metodu ile bitüm örtü üzerine yapıştırılır. Levha yüzeyinin %40 oranına alt katmanda yapışması gerekir.

Levhaların üzerine donatı katmanı oluşturulduktan sonra, son kat dekoratif dokulu sıva toprak hizasına kadar uygulanmalıdır. Subasman yüksekliği en az 30 cm olmalıdır. Gerek toprak altı dış duvarlarda, gerekse de subasmanında kullanılan ısı yalıtım levhalarının tespitinde, su yalıtım örtüsünü delmemek için dübel kullanılmamalıdır.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3844.subasman-nasil-yapilir.html

Cephe Mantolama

Cephe mantolama için üç yöntemimiz var. Bunlardan biri panel kaplama işi, panel cinslerinden polistren levhalar, yani expendit polistren levhalar, exturde polistren levhalar veya taş yünü kaplamalar kullanılabilir.

Bunlar arasında bizim tavsiye edebileceğimiz panel cinsi bildiğimiz strafor olan expendit polistren levhalardır. Çünkü bunlar daha açık gözenekli yapıya sahip olduklarından binanızın nefes alması çok daha kolaylaşır içerdeki yoğuşma sularını engellemiş olursunuz. Panel dışında ikinci bir yöntem ise daha çok yeni jenerasyon ürünleri dediğimiz ısı yalıtım sıvaları. Isı yalıtımı sıvalarının hüneri şu, örneğin elimizde bir tuğla var bu sizin duvar kesitiniz olsun tuğlanızı ördünüz duvarınızı içten ve dıştan bir şekilde sıvayacaksınız, herhangi bir dış cephe mantolama veya dıştan bir panel kaplamadan önce, yani normalde şuna yapmanız gerekiyor, burası dış sağ tarafı içse tuğla duvarınızı iç ve dıştan sıvadıktan sonra dışarısına mantolama yapmanız gerekiyor. Fakat ısı yalıtımlı sıvalarda buna gerek kalmıyor yani siz kaba sıvanızı yaptığınızda içten ve dıştan, daha sonra isterseniz dışında suya karşı kitlemek için bir macun kullanabilirsiniz veya teksture verebilirsiniz ve boyanızı yaptıktan sonra bu tuğlanız hem kara sıvasını bitirmiş olur hem de aynı anda siz bir ısı yalıtım sağlamış olursunuz.

Özellikle eski binalarda kat malikleri kendi aralarında anlaşamadıklarında binanın cephe mantolama sı için bir bütçe toplayamıyorlar veya mimari görüntü açısından belirli bir katman kalınlığına izin verilmiyor. Bu gibi alanlarda %25 – %30 oranlarında bir ısı yalıtımı yapılması yine mümkün bunun yapım aşamasında kullanılan ürün ise ısı yalıtımlı boyalar, bu boyalar nasanın geliştirdiği bir teknoloji üzerine kurulu, likit seramik küreciklerden oluşuyor uzay mekiklerinin atmosfere girerken sürtünmeden dolayı olan 1400 – 1500 derecelere varan ısıyı reflekte eden bir malzeme türü. İçi vakumlanmış havası olmayan kum tanecikleri gibi düşünün bu malzemeleri bunlar boyayla seyreltilip kullanıldıklarında güneş ısığını ve içerdeki ısı ışığını duvarlarda %90 oranında geriye sektirdiği için içerdeki yoğuşma ve konzerdasyonu koruyorsunuz ve artı size %30 oranında bir ısı yalıtımı sağlıyor.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3870.cephe-mantolama.html

Isı Yalıtım Mantolama

Mantolama yaptırarak evdeki hangi sorunları önleyebiliriz ?

Dış cephe mantolama ile binanın içinde daha hijyenik daha az rutubetli ve nemli bir ortam ve daha sıcak bir ortam sağladığımız için binalarımızın duvarları çok daha sağlıklı olacaktır.

Bina mantolama ile içerde boyalarınızdaki alçı sıvalarınızdaki dökülmeler çiçeklenmeler veya kalorifer arkalarındaki kartonpiyer altlarındaki küflenmeler bu şekilde bertaraf edilmiş oluruz.

Isı yalıtım mantolama da binanın temelinden çatısına kadar tüm katmanlarını düşünmeniz gerekir. Bodrum katlarınızın toprağa değen duvarlarında yoğuşma suyunu kesmek için bodrum duvarlarınızın dışından bir ısı yalıtımı gerekir.

Temel atında bir ısı yalıtımı gerekir, aynı şekilde su basman kotu üzerine yani binanın dış duvarlarında ısı yalıtımı çok büyük bir gerekliliktir, bu içerdeki ve dışarıdaki sıcaklık farkından oluşabilecek ısı transferini ve tüm yoğuşma kondenzasyon sularını kesecektir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3869.isi-yalitim-mantolama.html

Dış Cephe Yalıtım

Dış Cephe yalıtım : İnsanların konforlu bir yaşam sürebilmeleri için, yaşam standartlarının 20 ile 22 derece sıcaklıkta %50 bağıl nem oranına sahip olmaları gerekir.

Bizim ülkemizde yazın 20 derecenin üzerinde sıcaklık, kışın ise tam aksine 20 derecenin altında bir sıcaklık seyrettiği için yaptığımız işleme biz ısı yalıtımı diyoruz.

Dış cephe ısı yalıtımı dıştan gelecek tüm ısı transferlerini kesmek için en iyi yöntemdir. Burada yapılan uygulama çeşidi binanızın dış kabuğunu dışarıdan yani binanın soğuk tarafından komple kaplamanız. Bunun için çeşitli yöntemler var, birincisi mantolama dediğimiz ve  binanın dışından ekspandıt polistren veya eksturde polistren levhalarla bir kaplama yapılması. Bu malzemelerin ısı iletkenlikleri düşük olduğu için biz bunu bir manto gibi binanıza giydiriyoruz ve içerideki ısıyı içeride tutmaya çalışıyoruz.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3868.dis-cephe-yalitim.html

Dıştan Cephe Mantolama

Günümüzde, dış cephe mantolama uygulamalarında birçok çözümle karşılaşılır. Kullanım yeri ve amacına bağlı olarak, çeşitli malzemelerle oluşturulan farklı detaylar, avantaj ve dezavantajlarına göre tercih edilmektedir. Binalar farklı yapı elemanlarının bir araya gelmesiyle oluşan bir bütündür.

Duvar elemanları, kolonlar, kirişler, pencereler vb. Bunların birinin dahi eksikliği, bütünün oluşmasına engel olmaktadır. Benzer şekilde, binalarımızı yalıtırken de binamızın bir bütün olduğu anlayışına aykırı bir davranış, derhal kendini göstermekte ve problemler ardı ardına devam etmektedir. Her şeyden önce dış cephe yalıtım dış cephe mantolama sistemi binaya bir defaya mahsus ve karşılık beklenerek yapılan bir yatırım olmasından dolayı önemli maliyetler gerektirir. Bundan dolayı yatırımın boşa gitmemesi için uygulama profesyonelce yapılmalıdır. Isı yalıtım malzemelerinin bölge ve yıllık sıcaklık farkı göz önünde bulundurularak seçilmesi gerekir.

Binaların yalıtılmasında en önemli amaç ısı köprülerin oluşmasına engel olmaktır. Isı köprüsü, yapılarda iç yüzey sıcaklığı ile dış yüzey sıcaklığının farklı olmasından dolayı ısının az yoğun ortamdan çok yoğun ortama hareket etmesi sırasında izlediği yoldur. Isı köprülerine diğer bir deyişle ‘Isı Yalıtım Zırhındaki Delikler’ denilebilir ki bu deliklerde meydan gelen ısı kaybı kimi zaman %20-50 değerlerine çıkmaktadır.

Binalarda ısı köprüleri oluşumunun önüne geçilmemesi halinde duvar-kiriş-tavan birleşim bölgelerinde yoğuşma olma riski mevcut olmakla birlikte oluşan neme bağlı olarak küflenme, çatlama ve konfor şartlarının ortadan kalkması gibi durumlar meydana gelir. Ayrıca söz konusu bölgenin soğuk tarafında korozyona uğrama meydan gelir. Isıtılan mekanda ısı kaynağının kesilmesine müteakip çok hızlı bir soğuma meydana gelir.

Binaların ve yapıların yalıtılmasında bir çok yöntem mevcut olmakla birlikte hangi yöntemin ve malzemenin en iyisi olacağı konusunda; yapının yüksekliği, konumu (kuzeye bakan duvarlar, bitişik yapılar, günlük güneşlenme miktarı vb…) ve ısıtılacak bölgeden istenen konfor şartları rehberlik eder. Çatı, taşıyıcı sistem, dış duvarlar ve temel bir binanın temel elemanlarıdır. Binanın ömrünün uzun olması ve içinde uygun konfor şartlarının sağlanabilmesi için bu ana yapı elamanların çok iyi bir biçimde yalıtılması gereklidir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3840.binalarda-isi-yalitimi.html

Dış Cephe Yalıtımının Maliyeti Nedir

Dış cephe ısı yalıtımı  fiyatı belirlenirken doğrudan metrekare fiyatı budur demek doğru olmaz. Çünkü kullanacağımız malzemenin cinsine, markasına, ısı uygunluğuna ve kalınlığına göre değişkenlikler gösterebilir.

Eski binalar ve yeni binalar arasında da farklılık vardır. Eski binalarda mantolamadan önce yapılması gereken bir işlem varsa (cephenin temizlenmesi, BTB mozaik sökümü vb.) bina mantolama maliyeti artırabilir. En doğru fiyat için, şirketimiz uzman bir ekibe binanın keşifini yaptırılıp metrajını ortaya çıkardıktan sonra en kısa süre içinde gerçek bina mantolama maliyeti bir kerede vermektedir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3866.dis-cephe-isiyalitim-maliyeti.html

Dış Cephe Mantolama Nerelere Yapılır

Dış Cephe Mantolama  binanın çatı ve duvarlarına, kolon ve kirişlerine, binanın garaj, depo, soğuk hava deposu kısımlarına denk gelen kısımlarına yapılabilir. Mantolama yapılmayan binalarda genelde çok ciddi bir ısı ve enerji kaybı ortaya çıkar.

Zararları : Yüksek fatura ödenir, evimizin yerine havayı ısıtırız,  yaşam kalitesini yakalayamadığımız için sağlık açısından ciddi problemlerimiz oluşur,  binamız dış etkenlere maruz kalacağı için bina ömrü kısalır.

Mantolama tüm binalarda yapılması gereklidir, çıkan yasayla da zorunluluk haline getirildi, bundan sonra tüm şantiyeler yapı denetim şirketinden ruhsat alabilmeleri için bunu yaptırmak zorundalar. Yeni çıkan yasaya göre eski binalarda da mantolama zorunlu hale getirildi.

2017 senesine kadar eski binalarında ısı yalıtımı yapmış olması gerekiyor. Oturduğumuz binaların dışında mantolama aynı zamanlarda tüm kamu binalarında yapılmasına da zorunluluk haline getirilmiştir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3865.dis-cephe-mantolama-nerelere-yapilir.html

Dış Cephe Isı Yalıtımı Ne Zaman Yapılır

Dış cephe mantolama  +5 ile +30 derece arasındaki ısı sıcaklıklarında yapılabilir. Tabi bunda hava koşulları da önemli. Ülkemizde -5 derece de görüyor, +40 derece de görüyor. Dolayısıyla mevsimsel olarak ilkbahar, yaz ve sonbahar aylarında +5 ile +30 derece arasındaki değerlerde her zaman mantolama yapılabilir.

Yağışlı havalarda öncelikle iş güvenliği açısından daha sonra da yağan yağmur uyguladığımız malzemenin  içeriğini bozacağı için mantolama yapılmaması gerekir.

Kış aylarında ise hava sıcaklıkları geceleri eksi değerlere indiği zaman kullandığımız malzemeler çimento bazlı ve suyla karıştırıldığı için içindeki su donar. Sabah yüksek değerlere çıktığında ısı değerleri tekrar çözülür, dolayısıyla dayanıklılık sağlamaz uyguladığımız yapıştırıcılar tutmaz. Yeni yapıştırıcı işlemi yapsak bile üzerindeki sıva çimento esaslı olduğu için zamanla çatlamalar gözükür, dolayısıyla kış aylarında dış cephe ısı yalıtımı yapmak söz konusu değildir, tabi iş güvenliği de kış aylarında yağışın artması sebebi ile çok daha önemlidir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3864.dis-cephe-isiyalitimi-nezaman-yapilir.html

Mantolamamı Nasıl Koruyabilirim

Yapılarınızda ciddi oranlarda enerji tasarrufu sağlamak ve binanızın tamamen koruma altına almak amacı ile yaptırmış olduğunuz mantolamanın sorunsuz bir şekilde sizlere hizmet verebilmesi için dikkate alınması gereken konular aşağıdadır.

Eski binalarda mantolama tatbikatları öncesinde klimaların ,antenlerin, tabelaların, çamaşır demirlerinin tümünün sökülmesi gerekmektedir. Sistemin ana prensibi hiçbir aralık kalmadan cephenin tamamının ısı yalıtım levhaları ile kapanması olduğu için söz konusu unsurların mantolama sonrası cepheye monte edilmemesi çok daha sağlıklı bir karar olacaktır. Yine eski binalarda daire doğramalarının değiştirilmesi düşünülüyorsa mantolama öncesi bu değişikliğinde yapılması da sistemin zarar görmemesi adına önemli katkı sağlayacaktır. Bazı binalarda zemin katlar araç otoparkına cephelidir. Bu tip durumlarda cephe duvarının önüne çiçeklik, çit veya araçlar için lastik bar demirlerinin konması istenmeyen kaza risklerini ortadan kaldıracaktır. Bina yönetimlerinin mantolama sonrası kat malikleriyle beraber ortak karar alarak ilerleyen dönemlerde de dış cephe ısı yalıtım sistemlerine özel yönetim tedbirleri alınması herkesin ortak çıkarına olacaktır.

Tüm bu tedbirlere rağmen onarım isteyen bir durum söz konusu olduğunda binanızın uygulamalarını yapan firmayla görüşüp yardım talep etmeniz doğru bir seçim olacaktır. Yapınızın ömrü ve sizin yaşam alanınızın sağlığı açısından günümüz yapı sektörünün en geçerli çözümü olan mantolamanın avantajlarından sonuna kadar faydalanmanız yine sizin elinizdedir. Bina dış cephe mantolama fiyatları için ödediğiniz maddi bedel kendini enerji giderlerindeki tasarruftan dolayı kısa sürede amorti edeceği gibi korunmasına özen gösterilen bir ısı yalıtımı sisteminin bir daha cephede asla masraf kapısı olmayacağını ve sadece uzun sürede yeniden renklendirmek için boyanması gerektiğini unutmamız gerekmektedir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3863.mantolamami-nasil-koruyabilirim.html

Polisan Exelans Enerji Bitümlü Likit Membran

Exelans Enerji Membran, suya ve rutubete karşı kullanılan, bitüm esaslı, kauçuk katkılı ve hiçbir dolgu maddesi içermeyen kullanıma hazır tek bileşenli bir bitüm solüsyonudur. Bünyesindeki solventin buharlaşması ile sürüldüğü yüzeye kuvvetli bir şekilde yapışarak suya karşı dayanıklı bir film tabakası oluşturur.

Kullanım Alanları:

 • İç ve dış mekanlarda, düşey ve meyilli uygulamalarında suyun geldiği yönde,
 • Pozitif basınç tarafında,
 • Temellerde, temel kazıklarında, istinat ve perde duvarlarında,
 • Zemin nemi ve sızıntı sularına karşı,
 • Betonarme teras çatılarda pozitif basınç tarafında, üzeri korunmak şartı ile
 • Balkonlarda ve gizli derelerde yağış sularına karşı,
 • Galeri, drenaj ve atıksu kanal ve kollektörlerinin yalıtımında,
 • Isı yalıtım plakalarının yapıştırılmasında,
 • Açık kullanma suyu depoları ve havuzların suya ve rutubete karşı izolasyonunda kullanılır.
 • Metal yüzeylerin (döküm,sac, vs.) korozyona karşı korunmasında daldırma, sürme veya püskürtme yoluyla uygulanabilir,
 • Metal yüzeylerde bitümlü membran uygulamalarında astar olarak kullanılır.

Avantajlar:

 • Kullanıma hazırdır, kolay uygulanabilir.
 • Fırça, rulo ve tabanca ile püskürtme olarak uygulanabilir
 • Soğuk uygulamalıdır, ısıtma ve inceltme gerektirmez.
 • Hızlı kürlenme ile hava şartlarından etkilenmez, hızlı kurur.
 • Taze beton ve nemli yüzeylerde uygulanabilir
 • Elastik yapısı ile köprüleme yeteneğine sahiptir.
 • Topraktaki kimyasallara ve tuz çözeltilerine dayanıklıdır.
 • Donma ve çözünme döngüsüne dayanıklıdır.
 • Eksiz ve kesintisiz bir izolasyon tabakası oluşturur.

Yüzey Hazırlığı

Yüzey uygulama öncesi kuru olmalıdır. Uygulama yapılacak yüzey temiz ve aderansı azaltacak malzemelerden arındırılmış olmalıdır. Yüzeyde boya, yağ, zift, cüruf, kür malzemesi gibi yapışmayı engelleyici  yabancı maddeler ile gevşek parçalar, çimento ,sıva, beton kalıntıları ve tahta takozlar uygulama yüzeyinden uzaklaştırılmalıdır. Uygulama yüzeyi çatlaksız ve kesintisiz olmalıdır. Var ise eski bitüm esaslı su yalıtım malzemeleri yüzeyden uzaklaştırılmalıdır.  Yüzeyde ki boşluklar ve gözenekler sonucu oluşabilecek hava kabarcığı oluşumu engellenmelidir. Keskin köşe ve kenarlara tamir harcıyla pah yapılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzey ıslatılıp suya doygun hale gelmesi sağlanarak uygulamaya hazır hale getirilmelidir.

Uygulama

Polisan Exelans Enerji Tek Komponentli  Bitüm Su Yalıtım Malzemeleri tek bileşenli olmasından dolayı, düşük devirli matkap ile kova içerisinde haffçe karıştırılır.  Hazır bir malzemedir ve 2 kat olarak uygulanır. Isıtma ve inceltme gerekmez. Fırça yada rulo ıle uygulama yapılabilr. Malzeme 1 saat içinde ilk kurumasını yapmaya başlar. 2. kat uygulamasına  geçilmeden evvel 1 gün beklenmesi sağlıklı sonuç alınmasına yardımcı olacaktır.  Kenarlarda, kanalların yan yüzeylerinde yada daha yüksek basınçlara dayanması isteniyorsa, camtülü file, camtülü, keçe, tecrit bezi gibi taşıyıcılar 2 kat arasında kullanılarak  takviye edilmelidir.Sürekli olarak açık hava koşullarına maruz kalan ve üzerinde gezilmeyen çatılarda malzeme sürüldükten sonra UV koruyucu sürülerek yada üstü kapatılarak  güneşten koruma ve estetik bir görünüm kazandırılır.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3861.bitumlu-likit-membran.html

Exelans Enerji Kristalize Su Yalıtım Harcı

Exelans Enerji Kristalize Su Yalıtım Harcı : Kapiler etkilerden kaynaklanan  su yalıtım problemlerinin çözümünde kullanılan, garaj, teras, bodrum ve temel katlarının içeriden yada dışarıdan yalıtımında kullanılan, çimento içerisinde su ile reaksiyonundan kaynaklanan kristaller üreten ve kristallerin betonun kılcal damarlarına nüfuzu sonucu  betonun su geçirimsiz hale getiren, hem pozitif hemde negatif su basıncına karşı kullanıma uygun, özel polimer katkılar ile takviye edilmiş, çimento esaslı tek komponentli su yalıtım malzemesidir.

Kullanım Alanları:

·          Eski yapıların iyileştirme çalışmalarında

·          İç ve dış mekanlarda

·          Bina duvar, zemin ve tavanlarında

·          Garaj, balkon, teras vb. sürekli neme maruz kalan alanlarda

·          Asansör çukurlarında

·          Su depoları, su tankları, olimpik yüzme ve süs havuzlarında

·          Temel, bodrum dış duvarlarında , yer altı ve yerüstü çalışmalarında

·          Tünel ve metrolarda suya maruz kalan yerlerde

Genel Özellikler:

Özel polimer katkılar ile takviye edilmiştir. Ağır hava şartlarına karşı dayanıklıdır. Hidrolik bağlayıcılar içerir. Çimento esaslı sıvalı yüzeylerde oluşan rutubetlenme ve ıslaklıkları önler. Su ile reaksiyona girmesinden dolayı suda erimeyen kristaller üretir. Betonu ve donatıyı kimyasal etkilere karşı korur, prizini almasına muteakip kristalleşme özelliği sayesinde yüzeyden su geçişini etkili bir şekilde engeller. Yüzeyleri nemin ve rutubetin tahrip edici etkilerine karşı korur. Nemi ve rutubeti kalıcı olarak engelleyerek basınçsız ve zayıf su sızıntılarını keser. Pozitif ve negatif su basıncına dayanıklıdır. Her tip taş, tuğla, bims tuğla, briket, gazbeton, beton, beton blok vb. örülü ve sıvalı yüzeylerde kolaylıkla uygulanabilmektedir.

Yüzeyin Hazırlanması:

Uygulamadan önce; uygulama yüzeyinde ki; kir, pas, kalıp yağı vb yapışmayı engelleyici yabancı maddeler uzaklaştırılmalı, sıva ve beton kalıntıları ve atıklar uygulama yüzeyinden temizlenmelidir. Yosun kalıntıları yüzeyden temizlenmelidir. Çatlaklar, zayıf yüzeyler gibi kendini taşıyamayacak sağlamlıkta olan alt yüzeyler tamir edilmelidir. Temizleme işlemi duruma göre basınçlı su, tel fırça veya kumlama yöntemleri ile yapılmalıdır. Yüzeyin kuru olması durumunda yüzey hafif nemlendirilmelidir. Varsa aktif kaçaklar ve su sızıntıları uygulama öncesi çözüme kavuşturulmalıdır.

Malzemenin Hazırlanması:

Temiz karıştırma kabına konmuş 25 kg Polisan Dış Cephe  Exelans Enerji Kristalize su Yalıtım Harcı  tozu üzerine fırça kıvamı için ortam sıcaklığında ki 7,0-7,5 lt. karışım suyu eklenmelidir. Polisan Exelans Enerji Kristalize Su Yalıtımı Harcı  üzerine karışım suyu yavaş yavaş ilave edilerek yavaş devirli bir karıştırıcı ile 3 – 5 dakika, homojen ve topaksız bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılır. Her parti de 30 dakika içerisinde kullanılabilecek kadar malzeme karıştırılmalıdır.  Yaklaşık 3 -5 dakika dinlendirilip tekrar 20-30 saniye karıştırıldıktan sonra malzeme kullanıma hazır hale gelir.

Uygulama : 

Uygulama en az iki kat şeklînde ve her katın uygulama yüzeyini tamamen kaplayacağı şekilde yapılmalıdır. Katlar arasındaki süre 5 saati geçmemelidir. İlk kat uygulaması fırça ile yapılır. İlk kat tamamen kuruduktan sonra ikinci kat fırça ile tekrar uygulanarak işlem sonlandırılır. Uygulamanın bitirildikten sonra, yüzeyler su püskürtme veya serpme yapılarak 5 gün süreyle nemli tutulmalı ve kuruması önlenmelidir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3858.kristalize-su-yalitim-harci.html

Polisan Exelans Enerji Derz Dolgu Harcı

Exelans Enerji Derz dolgu harcı : Çeşitli sentetik  ve polimerler katkılar ile takviye edilerek  tutunma gücü arttırılmış,  TS EN 13888’e göre üretilen CG1 sınıfı, fayans,seramik, mermer, cam mozaik, beton klinker plaka  vb. plakaların arasında ki derzlerin doldurulmasında kullanılan, havuzlar, su depoları gibi sürekli ıslak ortamlarda kullanılabilen çimento esaslı  çevre dostu esnek derz dolgu harcıdır.

Kullanım Alanları:

İç ve dış mekanlarda düşey ve yatay uygulamalarda, duvar ve zeminlerde, fayans, seramik, doğaltaş, pres tuğla, cam mozaik, granit ve diğer kaplama malzemeleri ile döşenmiş yüzeylerde ki derz boşluklarında kullanılır.

Genel Özellikler:

Suya, neme ve donmaya karşı dayanıklı, uzun ömürlü, yoğun yaya trafiğine karşı dayanıklı, plastik kıvamlı, uygulaması kolay, hidrolik bağlayıcılığı yüksek, esnek derz dolgu harcıdır.

Yüzeyin Hazırlanması:

Uygulama yüzeyleri; temiz düzgün ve terazisinde olmalıdır. Ayrıca yüzey; toz, kir, kalıp yağı, boya gibi yapışmayı engelleyici yabancı maddeler ile  beton ve sıva gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Döşenmiş olan seramik, fayans vb kaplamalar yüzeye Polisan Exelans Enerji Esnek Granit Yapıştırıcı yada polisan dış cephe  Exelans Enerji Seramik Yapıştırma Harcı ile kuvvetlice sabitlenmeli ve yapıştırma harcı prizini alarak sertleşmesini tamamlaması gereklidir.

Derzlerin yeterli derinlikte olmasına dikkat edilmelidir.  Uygulama öncesinde derzler iyice temizlenmeli, tozdan arındırılmalı ve nemli bir sünger ile silinmelidir. Mat cilalı yada gözenekli plakaların yüzeylerinde ton veya renk farklılıklarının olmaması için, yüzeyine uygulama yapılmadan önce küçük bir alanda numune uygulaması yapılması sağlıklı olacaktır.

Malzemenin Hazırlanması:

25 kgtoz torbasındaki Polisan Dış Cephe Exelans Enerji Derz Dolgu Harcı, ortam sıcaklığında ki 6,5-7,5 lt temiz su ile bir kap içerisine konularak düşük devirli matkap ile topak kalmayıncaya kadar karıştırılır. Sonra 5 dk dinlendirilen harç, homojen hale gelene kadar 1-2 dk tekrar karıştırılır.

Uygulama :

Hazırlanan harç uygun kauçuk mala veya alet yardımı ile derin ve düz olarak yayılmalıdır. Artan malzeme temiz bir şekilde yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Derz dolgu harcı uygulama sonrası ilk kuruma işleminde çalışma yüzeyi kabaca ıslatılmalıdır. Daha sonra derz dolgu işlemi tamamlanmış olan yüzeyler bir sünger yardımı ile temizlenerek yüzey parlatılır.

Yeni uygulama yapılmış olan yüzeyler, doğrudan güneş ışığına, güçlü hava akımlarına, yağmur ve don gibi olumsuz hava şartlarına karşı korunmalıdır.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3857.derz-dolgu-harci.html

Polisan Exelans Enerji Granit Yapıştırma Harcı

Exelans Enerji Granit Yapıştırma Harcı  : Çeşitli sentetik katkı ve polimerler katkılı, yapışma gücü arttırılmış,  TS EN 12004’e göre üretilen C2T sınıfı, fayans,seramik ve cam mozaik, granit, mermer, doğal taş vb. kaplama malzemelerinin duvar ve zemine yapıştırılması için kullanılan, suya ve neme karşı dayanıklı, yüksek stabiliteye sahip, uzun çalışma süresi olan, yüksek elastikiyete sahip çimento esaslı  çevre dostu yapıştırma harcıdır.

Kullanım Alanları:

İç ve dış mekanlarda düşey ve yatay uygulamalarda, duvar ve zeminlerde, yüzme havuzu, su deposu  gibi sürekli suya maruz kalan yerlerde, büyük ebatlı seramiklerin yapıştırılmasında, mermer, granit ve doğal taşların yapıştırılmasında, ısı farklılığının fazla oldugu yerlerde, alçı sıva, alçı panel, gazbeton ve brüt beton yüzey üzerinde ki uygulamalarda kullanılır.

Genel Özellikler:

Suya, neme ve donmaya karşı dayanıklı, yüksek esnekliğe sahip, ısı değişiminde çatlama yapmayan, sarkma yapmayan, su geçirgenliği düşük, uygulaması kolay, hidrolik bağlayıcılığa ve yüksek yapışma özelliğine sahip, düşey uygulamalarda kayma yapmayan, dayanıklı ve uzun ömürlü yapıştırma harcıdır.

Yüzeyin Hazırlanması:

Uygulama yüzeyleri; temiz düzgün ve terazisinde olmalıdır. Ayrıca yüzey; toz, kir, kalıp yağı, boya gibi yapışmayı engelleyici yabancı maddeler ile  beton ve sıva gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Zayıf yüzeyler, çatlak sıvalar gibi kendini taşıyamayacak sağlamlıkta olmayan yüzeyler ve yosun kalıntıları uygulama yüzeyinden uzaklaştırılmalıdır. Uygulama yüzeyi nemli olmalı fakat yüzeyde su birikintisi olmamalıdır.

Tamir gerektiren zemin ve duvarlar uygulamadan en az 2-3 gun oncesınde Polisan Exelans Enerji ince veya kalın  tamır harçları ile doldurulup tesviye edilmelidir. Yüzey emiciliği yüksek olan yüzeylerde emiciliğin azaltılmasına yönelik astar uygulama yapılması gereklidir.  Mermer, seramik veya paledyen üzerine uygulama yapılacak ise yüzeyler uygulama öncesinde pürüzlendirilmelidir.

Malzemenin Hazırlanması:

25 kgtoz torbasındaki Polisan Exelans Enerji Esnek Granit Yapıştırma Harcı, normal ortam sıcaklığında ki          6,0-6,5  lt temiz su ile bir kap içerisine konularak düşük devirli matkap ile topak kalmayıncaya kadar karıştırılır. Sonra karışım 5 dk dinlendirilen harç, homojen hale gelene kadar 1-2 dk karıştırılır ve uygulamaya hazır hale getirilir.

Uygulama :

Hazırlanan harç uygun dişli mala ile yüzeye taraklama ile yayılır. Taraklanan harç üzerine kaplama malzemeleri en fazla 10-15 dk içerisinde yapıştırılmalıdır. Bu süre içerisinde yapıştırma yapılmadı ise, yüzeyde ki harç kazınıp, yerine yeni harç uygulanmalıdır.

Zeminin düzgünlüğü kontrol edilerek, yardımcı araçlar ile malzemenin iyice yerleşmesi ve yapışması sağlanmalıdır. Derz uygulamasına geçilmesi için min 1 gün beklenmelidir.

Yeni uygulama yapılmış olan yüzeyler, doğrudan güneş ışığına, güçlü hava akımlarına, yağmur ve don gibi olumsuz hava etkilerine karşı korunmalıdır.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3856.granit-yapistirma-harci.html

Polisan Exelans Enerji Seramik Yapıştırma Harcı

Exelans Enerji Seramik Yapıştırma Harcı : Çeşitli sentetik katkı ve polimerler katkılı, yapışma gücü arttırılmış,  TS EN 12004’e göre üretilen C1T sınıfı, fayans,seramik ve cam mozaik vb. kaplama malemelerinin duvar ve zemine yapıştırılması için kullanılan, suya ve neme karşı dayanıklı, yüksek stabiliteye sahip, beyaz renkte,  çimento esaslı  çevre dostu yapıştırma harcıdır.

Kullanım Alanları:

İç ve dış mekanlarda düşey ve yatay uygulamalarda, uvar ve zeminlerde, su emme oranı % 3′ün üzerinde olan küçük ve orta boy fayans, çini, seramik ve doğal taş gibi malzemelerin yapıştırılmasında kullanılır.

Genel Özellikler:

Suya, neme ve donmaya karşı dayanıklı, su geçirgenliği düşük, plastik kıvamlı, uygulaması kolay, hidrolik bağlayıcılığı yüksek, yüksek yapışma özelliğine sahip, düşey uygulamalarda kayma yapmaz, dayanıklı ve uzun ömürlüdür.

Yüzeyin Hazırlanması:

Uygulama yüzeyleri; temiz düzgün ve terazisinde olmalıdır. Ayrıca yüzey; toz, kir, kalıp yağı, boya gibi yapışmayı engelleyici yabancı maddeler ile  beton ve sıva gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Zayıf yüzeyler, çatlak sıvalar gibi kendini taşıyamayacak sağlamlıkta olmayan yüzeyler ve yosun kalıntıları uygulama yüzeyinden uzaklaştırılmalıdır.

Tamir gerektiren zemin ve duvarlar uygulamadan en az 2-3 gun oncesınde Polisan dış cephe Exelans Enerji ince veya kalın  tamır harçları ile doldurulup tesviye edilmelidir. Yüzey emiciliği yüksek olan yüzeylerde emiciliğin azaltılmasına yönelik astar uygulama yapılması gereklidir.  Uygulama yüzeyi nemli olmalı fakat su birikintisi olmamalıdır.

Malzemenin Hazırlanması:

25 kgtoz torbasındaki Polisan Exelans Enerji Seramik Yapıştırma Harcı, ortam sıcaklığında ki 6,0-7,0 lt temiz su ile bir kap içerisine konularak düşük devirli matkap ile topak kalmayıncaya kadar karıştırılır. Sonra karışım 5 dk dinlendirilen harç, homojen hale gelene kadar 1-2 dk karıştırılır.

Uygulama :

Hazırlanan harç uygun dişli mala ile yüzeye taraklama ile yayılır. Taraklanan harç üzerine kaplama malzemeleri en fazla 10-15 dk içerisinde yapıştırılmalıdır. Bu süre içerisinde yapıştırma yapılmadı ise, yüzeyde ki harç kazınıp, yerine yeni harç uygulanmalıdır.

Zeminin düzgünlüğü kontrol edilerek, yardımcı araçlar ile malzemenin iyice yerleşmesi ve yapışması sağlanmalıdır. Derz uygulamasına geçilmesi için min 1 gün beklenmelidir.

Yeni uygulama yapılmış olan yüzeyler, doğrudan güneş ışığına, güçlü hava akımlarına, yağmur ve don gibi olumsuz hava şartlarına karşı korunmalıdır.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3855.seramik-yapistirma-harci.html

Polisan Exelans Enerji Membran

Exelans Enerji Membran : Pozitif yönde su basıncı  problemlerinin çözümü için kullanılan, şalumo ile uygulanabilen, cam elyafı tülü yada polyester keçeli, alt yüzeyi polietilen, üst yüzeyi plietilen, alüminyum folyo yada mineral taş kaplı, APP (Atactic polipropilen) katkılı, esnek  palostemerik bitümlü su yalıtım örtüsü.

Kullanım Alanları:

·          Islak mekanların su ve buhar yalıtımlarında,

·          Üzerinde yaya yada yük trafiğinin olmadığı çatılarda,

·          Teraslar yada eğimli B.A. veya ahşap çatılarda,

·          Basınçlı yer altı su problerinde,

·          İstinat duvarı, demel duvarları ve bodrum duvarlarının yalıtımında,

·          İç ve dış temel bohçalamada,

·          Yağmur dereleri, balkonlar, çiçeklikler, beton kanalet içleri, bahçe teras, su depoları, pis su arıtma tesisleri, gizli dere yalıtımı yada otoparkların yalıtımında kullanılır.

Özellikleri:

·          Su, nem ve buhar yalıtımı sağlar,

·          Yüksek oranda polimer katkılar içerir,

·          Uygulamalarda, alt ve orta kat olarak kullanıma uygundur. Üst kat uygulamalarında üstü kapatılmalıdır.

·          Üst kat uygulamalarında mineral taş kaplı arduazlı yada aluminyum folyo kaplı ürünler kullanılmalıdır,

·          Düşük ve yüksek sıcaklıklara karşı dayanıklıdır,

·          Mekanik dayanımı yüksektir,

·          Esneme kabiliyeti yüksektir, bina hareketlerine karşı dayanıklıdır,

·          Dilatasyon, baca dibi, parapet dönüşü gibi detaylarda kullanılabilir,

·          İçinde taşıyıcı olarak bulunan polyester keçe sayesinde yüksek çekme-kopma mukavemetine sahiptir,

·          Farklı tip zeminlerde kullanılır,

·          Dış hava koşullarında ki  farklılıklarından, içeriden oluşabilecek kimyasal katkılardan etkilenmez,

·          Bina ömrünce dayanıklıdır,

Yüzeyin Hazırlanması:

·          Uygulama yapılacak yüzey; temiz ve aderansı azaltacak malzemelerden arındırılmış olmalıdır. Yüzeyde boya, yağ, zift, cüruf, kür malzemesi gibi yapışmayı engelleyici  yabancı maddeler ile gevşek parçalar, çimento ,sıva, beton kalıntıları ve tahta takozlar uygulama yüzeyinden uzaklaştırılmış ve yüzey kuru olmalıdır. Uygulamadan önce Keskin köşe ve kenarlara tamir harcıyla pah yapılmalıdır.

·          Yüzeyde varolan bozukluklar uygun polisan Exelans Enerji ürünleri kullanılarak tamir edilmeli, gerekli noktalarda  yüzey,polisan dış cephe Exelans Enerji Bitüm Astar ile astarlanarak uygulamaya hazır hale getirilmelidir.

·          Astarın kurumasından sonra, bitümlü örtüler uzun kenarları enaz 10 cm, kısa kenarları enaz 15 cm bindirme olacak şekilde şalumo ile ısıtılarak yapıştırılmalıdır.

·          Uygulam detayları nedeni ile şeritsel yada noktasal yapıştırma yapılması durumu var ise eritme yüzeyin enaz %50 sini kapsamalıdır.

·          Zemine yapıştırılan membran uygulamalarında parapet ve duvara enaz 20 cm dönülerek tam yapıştırma yapılmaktadır.Zemin ve duvar birleşim köşeleri enaz 8 cm pah ile yuvarlatılmalıdır. Bodrum perde yada temel uygulamalarında bitümlü örtüler enaz 30 cm toprak seviyesinin üstüne çıkartılmalıdır.

·          Su basıncına maruz kalacak su yalıtım uygulamalarında bitümlü örtüler en az 2 kat uygulanmalıdır.

·          İkinci kat membran uygulamalarında ikinci kat birinci katın üzerine aynı yönde yapıştırılmalıdır, ayrıca ikinci kat birinci katın ek yerlerini ortalayacak şekilde şaşırtmalı serilmelidir.

·          Teras v.b. alanlarda yapılacak uygulamalarda, uygulama yapılacak olan yüzey göllenme olmayacak şekilde eğime sahip olmalıdır.

·          Eğimli yüzeylerde bitümlü örtü serilmesine dere kenarından dereye paralel serilerek başlanmalıdır. Dere iç yüzeyi de yalıtılacaksa uygulama dere içinden başlanmalıdır.

·          Polietilen kılıflı bitümlü örtüler atmosferik ve mekanik etkilere karşı korunması için koruma tabakası (duvar,şap, xps v.b.) uygulanmalıdır. Arduazlı yada aluminyum folyolu membranlar uygulanmış ise, koruyucu tabaka uygulamasına gerek yoktur.

·          Özellikle soğuk iklim şartlarında yapılacak uygulamalarda, bitümlü örtüler +5 C’nin üzerinde ki sıcaklıkta en az 24 saat bekledikten sonra, yine en az +5 C üzerindeki sıcaklıklarda uygulanmalıdır.

, fayans kaplama vb. işler en erken 3 gün sonra gerçekleştirilmelidir.

Dikkat :

Dış ortamlarda yapılacak uygulamalarda 12 saat süreyle yağış, rüzgar, aşırı soğuk ve sıcaktan korunmalıdır

Depolama:

·          Rulolar dik olarak stoklanmalı ve taşınmalıdır,

·          Rulolar üst üste istiflenmelidir,

·          Ultraviyole ışınlarına ve ani ısı değişikliklerine maruz bırakılmamalıdır,

·          Uygulamadan önce delici ve kesici işlem yapılmamalıdır,

·          Gezilen teraslarda döşeme kaplaması ile korunmalıdır.

·           Isı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3854.exelans-enerji-membran.html

Polisan Exelans Enerji Karbonlu EPS

Polisan Exelans Enerji Karbonlu EPS cephe mantolama uygulama grafit takviyeli (Tamamı Karbon Takviyeli) Expanded Polistren Köpük (KARBONLU EPS), gri renkli, bünyesinde kapalı gözenekli hücrelerinde durgun ve kuru hava hapsedilmiş olan petrol türevi termoplastik yeni nesil ısı yalıtımı ürünüdür.  Gri renk grafit  reflektörlerinden gelen kendine özgü rengidir, boya malzemesi değildir.

Grafit, malzemenin ısı enerjisini, yani hem sıcağı hemde soğugu, EPS ye oranla daha çok reflekte etmesini ve bu şekilde malzemenin  ısı yalıtım kabiliyetinin Exelans Enerji EPS den daha iyi olmasını sağlar. Su buhari ile genleştirilerek üretilen ısı yalıtım levhalarının %98’i durgun ve kuru  hava oldugundan binalara yük getirmez ve hafiftir. Ekonomik ve üstün özellikli bir ısı yalıtımı sistemidir.

Kullanım Alanları:

 • İç ve dış mekanlarda
 • Bina Cephe Kaplamaları uygulamalarında
 • Enerji tasarruf sistemlerinde

Genel Özellikler:

Exelans Enerji Karbonlu EPS’un bir çok özelliği yogunluguna göre değişir. Exelans Enerji Karbonlu EPS yalıtım amaçlı 15-30 kg/m3 yoğunluk (densite)  değerleri arasında üretilir.

 • Özgün gri  renklidir
 • Esnek bir malzemedir,
 • Ekonomik yalıtım malzemesidir
 • Yüksek performanslı ısı yalıtımı sağlar
 • Lambda değeri TS 825 mecburi standardına uygundur,
 • DIN 4102 ye göre B1 Sınıfı ( Zor alev alan, alev yürütmeyen) TS EN 13501-1’e göre E sınıfı  malzemedir,
 • Optimum nefes alma kabiliyeti yüksektir,
 • Basınç mukavemeti yüksektir,
 • Kalınlıgı zamanla incelmez
 • Sonsuz ömürlüdür. Bina ayakta kaldıgı sürece yalıtım  görevine devam eder,
 • Çok hafiftir, kolay taşınır, kolay uygulanır,
 • Çevre dostudur,
 • Geri dönüşümlüdür.

Polisan Exelans Enerji Karbonlu EPS dışarıdan ısı yalıtımı sistemini (ETİCS) şu şekilde tanımlayabiliriz:  Fabrikada üretilen sistem ürünlerinin Exelans Enerji  Karbonlu EPS ısı yalıtım levhaları ile tüm opak yüzeylere kesintisiz bir şekilde ve pencere/kapı birleşimlerinde ısı köprüleri oluşturmayacak şekilde şantiyede uygulanmasıyla gerçekleştirilen sistemdir.  Polisan tarafından, tamamlanmış bir sistem olarak teslim edilir ve sistemin üreticisi tarafından sistem ve uygulama yüzeyi için seçilen en az aşağıdaki katmanlardan oluşmalıdır:

Exelans Enerji Isı yalıtım levhası yapıştırıcısı

Exelans Enerji Karbonlu EPS  Isı yalıtım levhası

Exelans Enerji ısı yalıtım mekanik tespit elemanları

Exelans Enerji ısı yalıtım  sıvası

Exelans Enerji ısı yalıtım donatı filesi (160kg/m2)

Exelans Enerji ısı yalıtım dekoratif kaplama

Polisan dış cephe boyaları

Dışardan ısı yalıtımı sistemi uygulamalarında kullanılacak olan Exelans Enerji Karbonlu EPS ısı yalıtım levhalarının yapıda yalıtım amaçlı kullanılacaklarından dolayı Türk Standartı TS 7316 EN 13163’e uygun şekilde, B1 Yapı Malzemesi Sınıfında ve en az 15 kg/m3 yoğunlukta, geri dönüşümsüz ham maddeden üretilmiş olmaları gerekmektedir.  Ayrıca bu levhaların cepheye uygulanmalarından önce boyut stabilitelerinin sağlanması için levhaların üretim ve depolama şartlarına bağlı olarak 10-15 gün arasında bloklar halinde dinlendirilmiş olmaları gerekmektedir.

Exelans Enerji Karbonlu EPS  ile ilgili standartlar:

Exelans Enerji Karbonlu EPS üretimi, Avrupa Birliği’nde kabul edilen EN 13163 standardı ülkemizde aynı şekilde kabul edilmiş olup,  TS 7316 EN 13163 olarak kullanılmaktadır.

Exelans Enerji Karbonlu EPS’un Bazı Özellikleri ile İlgili Açıklamalar;

1) Sıcağa Karşı Dayanım

Karbonlu EPS’un sıcağa karşı maximum dayanımı, sıcağın süresine ve derecesine bağlıdır. Kısa süreli 100 C ‘ye kadar dayanıklı olmasına rağmen, uzun sürede yoğunluğa bağlı olarak maximum 75-85 C’ye, minimum -180 C’ye kadar kullanılır. (DIN4102 ile TS EN 13501-1 standartları)

2) Basınç Dayanımı

Karbonlu EPS’un kısa ve uzun süreli yüklemelere karşı gösterdiği dayanıklılıdır. Basınç dayanımı yoğunluğa bağlı olarak artar.

3) Boyut Stabilitesi

Karbonlu EPS konusunda boyut değişimi sıcaklık ve zamanla çekme (rötre) durumlarına göre ayrı ayrı düşünülür. Karbonlu EPS’un ısıl genleşme katsayısı, 17 K’lik sıcaklık farkında yaklaşık 1 mm/m bir değişim göstermesidir. Levhanın zamanla rötre yapması ise; 24 saat sonraki malzeme için incelenir. Üretrim şekline ve yoğunluğa bağlı olarak rötre miktarı %0,3 ia 0,5 arasında değişmelidir.

4) Su Emme Oranı

Malzemelerin su emme oranında malzeme üzerinde ki gözeneklerin açık veya kapalı olmaları etkilidir.  Direkt su ile temaslarda kapalı gözenekli malzemelerin su emme oranları çok düşüktür. Karbonlu EPS kapalı gözenekli bir malzemedir.  Karbonlu EPS’u meydana getiren Grafit takviyeli Styrene suda çözülmeyen ve erimeyen yapıda olmasından dolayı, direkt su ile temas ettiğinde bile su emme oranı çok küçük olur ve  özelliklerinde değişim olmaz.

Kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr

 

Polisan Mantolama Exelans Enerji XPS Isı Yalıtım Levhası

Extrude Polistren Köpük (XPS), bünyesinde kapalı gözenekli homojen hücre yapısına sahip petrol türevi termoplastik ısı yalıtım ürünüdür.  Özel gazlarla extrüzyon tekniği ile üretilen ısı yalıtımı levhalarının %98’i durgun ve kuru  hava olduğundan binalara yük getirmez ve hafiftir. Ekonomik ve üstün özellikli bir ısı yalıtım mantolama sistemidir.

Kullanım Alanları:

İç ve dış mekanlarda

Cephe uygulamalarında

Enerji tasarruf sistemlerinde

Genel Özellikler:

Polisan Exelans Enerji XPS ısı yalıtımı yalıtım levhası yalıtım amaçlı 30-32 kg/m3 yoğunluk (densite)  değerleri arasında üretilir.

Mavi renklidir

Esnek bir malzemedir,

Yüksek performanslı ısı yalıtımı sağlar

Lambda değeri TS 825 mecburi standardına uygundur,

DIN 4102 ye göre B1 Sınıfı ( Zor alev alan, alev yürütmeyen) TS EN 13501-1’e göre E sınıfı  malzemedir,

Basınç mukavemeti yüksektir,

Kalınlıgı zamanla incelmez

Sonsuz ömürlüdür. Bina ayakta kaldıgı sürece yalıtım  görevine devam eder,

Çok hafiftir, kolay taşınır, kolay uygulanır,

Geri dönüşümlüdür.

Polisan Exelans Enerji XPS dışarıdan ısı yalıtımı sistemini (ETİCS) şu şekilde tanımlayabiliriz:  Fabrikada üretilen sistem ürünlerinin Exelans Enerji  XPS ısı yalıtım levhaları ile tüm opak yüzeylere kesintisiz bir şekilde ve pencere/kapı birleşimlerinde ısı köprüleri oluşturmayacak şekilde şantiyede uygulanmasıyla gerçekleştirilen sistemdir.  Polisan tarafından, tamamlanmış bir sistem olarak teslim edilir ve sistemin üreticisi tarafından sistem ve uygulama yüzeyi için seçilen en az aşağıdaki katmanlardan oluşmalıdır:

Exelans Enerji Isı yalıtım levhası yapıştırıcısı

Exelans Enerji XPS  Isı yalıtım levhası

Exelans Enerji ısı yalıtım mekanik tespit elemanları

Exelans Enerji ısı yalıtım  sıvası

Exelans Enerji ısı yalıtım donatı filesi (160kg/m2)

Exelans Enerji ısı yalıtım dekoratif kaplama

Polisan dış cephe boyaları

Dışardan ısı yalıtımı sistemi (mantolama) uygulamalarında kullanılacak olan Exelans Enerji XPS ısı yalıtım levhalarının yapıda yalıtım amaçlı kullanılacaklarından dolayı Türk Standartı TS 11989 EN 13164’e uygun şekilde, B1 Yapı Malzemesi Sınıfında ve en az 30-32 kg/m3 yoğunlukta, geri dönüşümsüz hammaddeden üretilmiş olmaları gerekmektedir.

Exelans Enerji XPS ile ilgili standartlar:

XPS üretimi, Avrupa Birliği’nde kabul edilen EN 13164 standardı ülkemizde aynı şekilde kabul edilmiş olup,  TS 11989 EN 13164 olarak kullanılmaktadır.

XPS nin Bazı Özellikleri ile İlgili Açıklamalar;

1) Sıcağa Karsı Dayanım

XPS’nin sıcağa karşı maximum dayanımı, sıcağın süresine ve derecesine bağlıdır. Kısa süreli 100 C ‘ye kadar dayanıklı olmasına rağmen, uzun sürede yoğunluğa bağlı olarak maximum 75-85 C’ye, minimum -180 C’ye kadar kullanılır. (DIN4102 ile TS EN 13501-1 standartları)

2) Basınç Dayanımı

XPS in kısa ve uzun süreli yüklemelere karşı gösterdiği dayanıklılıdır.

3) Boyut Stabilitesi

XPS konusunda boyut değişimi sıcaklık ve zamanla çekme (rötre) durumlarına göre ayrı ayrı düşünülür. EPS’nin ısıl genleşme katsayısı, 17 K’lik sıcaklık farkında yaklaşık 1 mm/m bir değişim göstermesidir. Levhanın zamanla rötre yapması ise; 24 saat sonraki malzeme için incelenir. Üretrim şekline ve yoğunluğa bağlı olarak rötre miktarı %0,3 ia 0,5 arasında değişmelidir.

4) Su Emme Oranı

Malzemelerin su emme oranında malzeme üzerinde ki gözeneklerin açık veya kapalı olmaları etkilidir.  Direkt su ile temaslarda kapalı gözenekli malzemelerin su emme oranları çok düşüktür. XPS kapalı gözenekli bir malzemedir.  XPS ‘yi meydana getiren Styrene suda çözülmeyen ve erimeyen yapıda olmasından dolayı, direkt su ile temas ettiğinde bile su emme oranı çok küçük olur ve  özelliklerinde değişim olmaz.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3850.exelans-enerji-xps.html

Polisan Exelans Enerji EPS Isı Yalıtım Levhası

Expanded Polistren Köpük (EPS), beyaz renkli, bünyesinde kapalı gözenekli hücrelerinde durgun ve kuru hava hapsedilmiş olan petrol türevi termoplastik ısı yalıtım ürünüdür.  Su buharı ile genleştirilerek üretilen ısı yalıtım levhalarının %98’i durgun ve kuru  hava olduğundan binalara yük getirmez ve hafiftir. Ekonomik ve üstün özellikli bir ısı yalıtımı sistemidir.

Kullanım Alanları:

·           İç ve dış mekanlarda

·          Cephe uygulamaları nda

·          Enerji tasarruf sistemlerinde

Genel Özellikler:

EPS nin bir çok özelliği yogunluguna göre değişir. EPS yalıtım amaçlı 15-30 kg/m3 yoğunluk (densite)  değerleri arasında üretilir.

·          Beyaz renklidir

·          Esnek bir malzemedir,

·          Ekonomik yalıtım malzemesidir

·          Yüksek performanslı ısı yalıtımı sağlar

·          Lambda değeri TS 825 mecburi standardına uygundur,

·          DIN 4102 ye göre B1 Sınıfı ( Zor alev alan, alev yürütmeyen) TS EN 13501-1’e göre E sınıfı  malzemedir,

·          Optimum nefes alma kabiliyeti yüksektir,

·          Basınç mukavemeti yüksektir,

·          Kalınlıgı zamanla incelmez

·          Sonsuz ömürlüdür. Bina ayakta kaldıgı sürece yalıtım  görevine devam eder,

·          Çok hafiftir, kolay taşınır, kolay uygulanır,

·          Çevre dostudur,

·          Geri dönüşümlüdür.

Exelans Enerji EPS dışarıdan ısı yalıtımı sistemini (ETİCS) şu şekilde tanımlayabiliriz:  Fabrikada üretilen sistem ürünlerinin Polisan Exelans Enerji  EPS ısı yalıtım levhaları ile tüm opak yüzeylere kesintisiz bir şekilde ve pencere/kapı birleşimlerinde ısı köprüleri oluşturmayacak şekilde şantiyede uygulanmasıyla gerçekleştirilen sistemdir.  Polisan tarafından, tamamlanmış bir sistem olarak teslim edilir ve sistemin üreticisi tarafından sistem ve uygulama yüzeyi için seçilen en az aşağıdaki katmanlardan oluşmalıdır:

·          Exelans Enerji Isı yalıtım levhası yapıştırıcısı

·          Exelans Enerji EPS  Isı yalıtım levhası

·          Exelans Enerji ısı yalıtım mekanik tespit elemanları

·          Exelans Enerji ısı yalıtım  sıvası

·          Exelans Enerji ısı yalıtım donatı filesi (160kg/m2)

·          Exelans Enerji ısı yalıtım dekoratif kaplama

·          Polisan dış cephe boyaları

Dışardan ısı yalıtımı sistemi (mantolama) uygulamalarında kullanılacak olan Polisan Exelans Enerji EPS ısı yalıtım levhalarının yapıda yalıtım amaçlı kullanılacaklarından dolayı Türk Standartı TS 7316 EN 13163’e uygun şekilde, B1 Yapı Malzemesi Sınıfında ve en az 15 kg/m3 yoğunlukta, geri dönüşümsüz hammaddeden üretilmiş olmaları gerekmektedir.  Ayrıca bu levhaların cepheye uygulanmalarından önce boyut stabilitelerinin sağlanması için levhaların üretim ve depolama şartlarına bağlı olarak 10-15 gün arasında bloklar halinde dinlendirilmiş olmaları gerekmektedir.

EPS ile ilgili standartlar:

EPS üretimi, Avrupa Birliği’nde kabul edilen EN 13163 standardı ülkemizde aynı şekilde kabul edilmiş olup,  TS 7316 EN 13163 olarak kullanılmaktadır.

EPS nin Bazı Özellikleri ile İlgili Açıklamalar;

1) Sıcağa Karsı Dayanım

EPS’nin sıcağa karşı maximum dayanımı, sıcağın süresine ve derecesine bağlıdır. Kısa süreli 100 C ‘ye kadar dayanıklı olmasına rağmen, uzun sürede yoğunluğa bağlı olarak maximum 75-85 C’ye, minimum -180 C’ye kadar kullanılır. (DIN4102 ile TS EN 13501-1 standartları)

2) Basınç Dayanımı

EPS nin kıs ve uzun süreli yüklemelere karşı gösterdiği dayanıklılıdır. Basınç dayanımı yoğunluğa bağlı olarak artar.

3) Boyut Stabilitesi

EPS konusunda boyut değişimi sıcaklık ve zamanla çekme durumlarına göre ayrı ayrı düşünülür. EPS’nin ısıl genleşme katsayısı, 17 K’lik sıcaklık farkında yaklaşık 1 mm/m bir değişim göstermesidir. Levhanın zamanla rötre yapması ise; 24 saat sonraki malzeme için incelenir. Üretrim şekline ve yoğunluğa bağlı olarak rötre miktarı %0,3 ia 0,5 arasında değişmelidir.

4) Su Emme Oranı

Malzemelerin su emme oranında malzeme üzerinde ki gözeneklerin açık veya kapalı olmaları etkilidir.  Direkt su ile temaslarda kapalı gözenekli malzemelerin su emme oranları çok düşüktür. EPS kapalı gözenekli bir malzemedir.  EPS ‘yi meydana getiren Styrene suda çözülmeyen ve erimeyen yapıda olmasından dolayı, doğrudan su ile temas ettiğinde bile su emme oranı çok küçük olur ve  özelliklerinde değişim olmaz.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3849.exelans-enerji-eps.html

Polisan Mantolama Exelans Enerji Isı Yalıtımı Düzeltme Macunu

Düzeltme Macunu : Çimento esaslı, tek bileşenli, çeşitli polimer ve katkı maddeleri ile takviye edilerek hazırlanmış, içeride ve dışarıda kullanılan ve boyaya hazır yüzey elde etmek amacıyla kullanılan, mükemmel su buharı geçirgenliğe sahip, elle kullanıma uygun, yüksek stabiliteye sahip yüzey düzeltme ve dolgu harcı.

Kullanım alanları:

Brüt beton yüzeylerde, boya öncesi prüzsüz zemin hazırlanmasında, duvar ve tavanların sıvalarında ve sıva tamiratlarında, yüzey bozuklugu olan brüt beton elamanlarının tesviyesinde kullanılır. İç ve dış cephelerde kullanılabilir.

 Özellikleri:

Su ile karışımı sağlanabilen, suya,dona ve neme karşı dayanıklı, plastik kıvamı yüksek, yüzeylere yapışma mukavemeti yüksek, hidrolik bağlayıcılığı özelliği olan, kolay işlenebilir, su buhar geçirgenliği mükemmel çimento esaslı düzeltme macunudur. Beton ve sıvalı yüzeylerde aderansı arttırır. Geniş yüzeylerde çatlaksız görünüm oluşturur. Beyaz ve Gri renkte üretilmektedir.

Yüzeyin hazırlanması:

Sıva üstü uygulamalarında 3 gün beklenmesi gereklidir. Uygulama yapılacak yüzeyler, toz, kir, kalıp yağı, vb. maddelerden arındırılmalıdır. Çimento, sıva ve beton gibi kalıntılar ve atıklar uygulama yüzeyinden arındırılmalıdır. Aderansı düşük ve oynak parçalar, yosun kalıntıları ve çatlak sıvalar  yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Brüt beton yüzeylerde yapılacak uygulamalarda yüzeyleri ile tozumaya müsait alçı sıva ve alçı yüzeyler brüt beton astarı ile astarlanmalıdır. Yüzey yeterince nemlendirme yapıldıktan sonra uygulamaya geçilmelidir.

Malzemenin hazırlanması:

Polisan Exelans Enerji Düzeltme Macunu  normal ortam sıcaklıgında 25 kg malzeme 9,0 lt temiz su dolu kap içerisine içerisine ilave edilir. Aynı zamanda  düşük  devirli bir karıştırıcı ile karıştırılır.Karışım homojen oluncaya ve topak kalmayıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir.Hazırlanan karışım 5 dakika bekletilip tekrar 1-2 dk karıştırılır. Uygulamaya hazır hale gelen Karışım uygulanır. Taze harç 1 saat içerisinde tüketilmelidir.

Uygulama:

Tek kat uygulamalarda hazırlanan harç çelik mala ile beton veya sıva  yüzeye sıyırma yöntemi ile çekilir. Boya uygulama öncesinde yüzey  zımpara yada Tirfil ile  düzeltilerek işlem sonlandırılır ve yüzeye boya uygulaması yapılır.

Çift kat uygulamalarda; ilk kat  yüzeye sıyırma olarak çekilir. Uygulama sonrasında 6 saat beklenir ve ikinci kat uygulaması yapılır. Boya öncesi yüzey zımparalanarak düzeltilerek işlem sonlandırılır ve yüzeye  boya uygulaması yapılır.

Düzeltme macununun çatlamasının önlenmesi için 2. kat uygulamasından önce yüzey nemlendirilmesi tavsiye edilir.

Brüt betonlarındaki küçük kuş gözlerinde yada sıva yüzeylerinde ki boşluk ve ince çatlakların doldurulmasında tamir harcı olarak da kullanılabilir.

Hızlı kurumanın önlenmesine yönelik, Polisan Exelans enerji Düzeltme Macunu uygulanan yüzeyler, doğrudan güneş ile temastan, kuvvetli rüzgar ve kötü hava şartlarından korunmalıdır.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3848.mantolama-duzeltme-macunu.html

Polisan Mantolama Exelans Enerji Hazır Dekoratif Kaplama

Polisan Dış Cephe Exelans Enerji Hazır dekoratif kaplama : Binaların dış duvar ve ısı yalıtımı sistem sıvasının üzerinde  kaplama malzemesi olarak uygulanan,  beyaz çimento esaslı, akrilik polimer katkılar içeren, su itici özelliğine sahip, beyaz renkte 1,5 mm tane kalınlığında son kat dekoratif kaplama ısı yalıtım malzemesidir.

Kullanım Alanları:

Dayanıklılık ve dekoratif görünümün amaçlandığı iç ve dış yüzeylerde,  brüt beton, tavan, duvar ve dış cephe ısı yalıtım sistemlerinin üstünde dekoratif kaplama olarak kullanılır.

Genel Özellikler:

Polisan Exelans Enerji Dekoratif Kaplama 1,5 mm ,  suya, dona, neme ve kötü hava şartlarına  karşı yüksek dayanım gösterir. Yapışma mukavemeti yüksek, çimento esaslı yüzeylere çok iyi yapışır. Buhar geçirgenliği yüksek ve uzun ömürlüdür. Yanmaz ve kabarma yapmaz.  Uygulama sonrası homojen bir dekoratif görüntü oluşturur. Dokusu sayesinde sıva yüzeydeki çelik mala izlerini kapatır. Isı yalıtımı sistemleri için ideal bir dış cephe kaplamasıdır. Üzeri boyanabilir.

Malzemenin Hazırlanması:

25 kg’lık torba içindeki toz malzeme,  6,5 – 7 lt su konmuş temiz bir kap içerisinde yavaş devirli bir matkap ile karıştırılır. İşlem, karışım homojen hale gelinceye kadar devam edilir. Hazırlanan karışım 5 dakika bekletilip tekrar karıştırılır ve uygulamaya hazır hale getirilir.

Yüzeyin Hazırlanması:

Sıva yüzeyi temiz, kuru ve sağlam olmalıdır.  Aderansı düşük, oynak parçalar yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Hasar görmüş yüzeyler Exelans Enerji İnce-Kalın Tamir Harçları ile onarılmalıdır. Sıvalı yüzeylerde tozumaya karşı önlem alınmalıdır. Sıcak havalarda yüzeyde nemlendirme yapıldıktan sonra uygulama yapılmalıdır.

Uygulama Yöntemi:

Hazırlanan homojen karışım çelik mala ile düzgün bir şekilde yüzeye uygulanır.Polisan  Exelans Enerji Dekoratif Kaplama 1,5 mm  yüzeye homojen bir şekilde uygulandıktan 3-5 dakika sonra düz plastik mala ile dairesel hareketlerle yüzeyde desen verilmelidir. Desen verilirken plastik mala yüzeyi sık sık temizlenmelidir.Dekoratif Kaplama 1,5 mm  istenirse üzeri polisan dış cephe boyası ile boyanabilir. Üzerinin boyanması için uygulamadan sonra normal şartlar altında 7 gün beklenmesi önerilir.

Direkt güneş ışığı altında, sert rüzgarda, sis, yüksek bağıl nem oranında veya yoğun yağışlarda uygulanmamalıdır. Yapılan uygulama tam kuruma süresini tamamlayıncaya kadar çeşitli sebeplere bağlı ısınmaya ve yoğun güneş ışığına karşı korunmaya alınmalıdır.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3847.mantolama-dekoratif-kaplama.html

Polisan Exelans Enerji Isı Yalıtım Sıvası

Polisan Exelans Enerji Sıvası Isı  yalıtımı levhalarının üzerlerinin sıvanması, yıpranmış ve eskimiş sıvalı yüzeylerin tamiri, sıvalı yüzeylerin düzeltilmesine yönelik ve fileli sıva uygulamalarında kullanılan çimento esaslı, yüksek polimer katkılar içeren, su itme özelliğine sahip  ısı yalıtım ince sıva harcıdır.

Kullanım Alanları:

Binaların iç ve dış cephelerinde, tavan ve duvarların eskimiş ve yıpranmış sıvalı yüzeylerin fileli sıva uygulaması ile ince tamiri ve takviyelerinde, bina yüzeylerinde uygulanan  ısı yalıtımı sistem levhalarının  üzerine yapılacak fileli sıva uygulamalarında kullanılır.

Genel Özellikler:

İçerisindeki kullanılan polimer katkılar sayesinde yüksek plastik kıvamlı esneme özelliği olan ve kolay uygulanabilirdir. Mükemmel yapışmaya sahiptir. Mükemmel su buharı geçirgenliğine sahip suya ve dona dayanıklıdır. Uzun ömürlüdür. Yanmaz üründür. Üzerine direk boya uygulanabilir.

Malzemenin Hazırlanması:

25 kg’lık toz torba içindeki toz malzeme 6 – 7 lt su konmuş  temiz bir kap içerisinde yavaş devirli bir matkap ile karıştırılır. İşlem  karışım homojen hale gelinceye kadar devam ettirilir. Hazırlanan karışım 5 dakika bekletilip tekrar karıştırılır ve uygulamaya hazır hale getirilir.

Yüzeyin Hazırlanması:

Uygulama yapılacak yüzey boya, kir, toz, yağ ve  yapışmayı engelleyici  maddelerden temizlenmelidir. Isı izolasyon levhaları mastarında, şakülünde yerleştirilmiş olmalıdır. Hasar görmüş yüzeyler tamir edildikten sonra fileli sıva uygulamasına geçilmelidir.

Uygulanması:

Dübel işlemi bitmiş ısı yalıtım levhalarının üzerine sıvanın ilk katı 3,5 kg/m2 sarfiyatla mala ile tatbik edilir. Alkali dayanımlı Polisan Dış Cephe Exelans Enerji Donatı Filesi Pro (Cam elyaf 160 gr/m2) sıva filesi birleşme noktalarında %10 üst üste  bindirme ile ıslak sıva yüzeyine yerleştirilir. Sonra son kat sıva 1,5 kg/m2 sarfiyatla çelik mala yardımıyle yüzeye uygulanır.Sıvanın 2/3′ü file altında, 1/3′ ü file üzerinde olmalıdır.Isı yalıtım plakaları üzerine yapılacak sıva min.4 mm ile max. 5 mm arasında kalınlıkta  kullanılmalıdır.

Direkt güneş ışığı altında, sert rüzgarda, sis, yüksek bağıl nem oranında veya yoğun yağışlarda uygulanmamalıdır. Yapılan uygulama priz süresini tamamlayıncaya kadar çeşitli sebeplere bağlı ısınmaya ve yoğun güneş ışığına karşı korunmaya alınmalıdır.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3846.isi-yalitim-mantolama-sivasi.html

 

Polisan Mantolama Exelans Enerji Yapıştırma Harcı

Polisan Exelans Enerji Mantolama yapıştırma harcı : Binaların iç ve dış duvar yüzeylerinde, yatay ve düşeyde uygulanan, polimerler ile takviye edilerek hazırlanmış ısı yalıtımı levhalarının yapıştırılmasında kullanılan çimento esaslı yapıştırma harcıdır. Asbest içermez ve çevre dostudur. Yanıcı değildir.

Kullanım Alanları:

Bina yatay, düşey duvarlarında ve tavanda ısı yalıtımı levhalarının (EPS,XPS,KARBONLU EPS) yapıştırılmasında kullanılır.

Polisan Exelans Enerji Mantolama yapıştırma harcı Genel Özellikler:

Yüksek mukavemetlidir. Plastikliği yüksek esnek ve kullanımı kolaydır. Dona, suya, sürekli neme ve ağır hava koşullarına karşı dayanımı yüksektir. Yanıcı değildir.

Yüzeyin Hazırlanması:

Uygulama yapılacak yüzey boya, kir, toz, yağ ve kırılmış sıva ve beton parçalarından temizlenmelidir. Yağ, parafin gibi yabancı maddeler yüzeyden arındırılmalıdır. Hasar görmüş yüzeyler Exelans Enerji İnce/Kalın Tamir Harçları ile onarılıp uygulamaya hazır hale getirilmelidir.

Malzemenin Hazırlanması:

25 kg’lık torba içindeki toz malzeme 6 – 6,50 lt su konmuş temiz bir kap içinde yavaş devirli bir matkap ile karıştırılır. İşlem karışım homojen hale gelinceye kadar devam ettirilir.  Hazırlanan karışım 5 dakika bekletilip tekrar karıştırılır ve uygulamaya hazır hale getirilir.

Uygulama Yöntemi:

Polisan Dış Cephe Exelans Enerji Isı yalıtım levhasının 4 kenarına, yapıştırma harcının 5 cm kalınlığında çerçeve şeklinde uygulanmasıdır. Isı yalıtım levha tipine ve dübel sayısına göre levhanın ortasına 1-2 adet öbek şeklinde noktasal yapıştırma yapılır. Levha yüzeye yapıştırıldıktan sonra hava sıcaklığına bağlı olarak 12-24 saat içerisinde dübelleme işlemine geçilebilir.

Direkt güneş ışığı altında, sert rüzgarda, sis, yüksek bağıl nem oranında veya yoğun yağışlarda uygulanmamalıdır. Yapılan uygulama priz süresini tamamlayıncaya kadar çeşitli sebeplere bağlı ısınmaya ve yoğun güneş ışığına karşı korunmaya alınmalıdır.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3845.mantolama-yapistirma-harci.html

 

Isı Yalıtımı Malzemeleri Çeşitleri

Yapılardaki ısı yalıtımı / mantolama işlemlerinin çevre, ülke ekonomisi vb. nedenlerden dolayı büyük önem kazanması yalıtım işlemlerini üzerinde bir çok bilim adamının çalışğı bir bilim haline getirmiştir. Bu çalışmalar ve araştırmalar sonucu ısı yalıtımında kullanılan ısı yalıtım malzemeleri sınıflandırma işlemlerinde karışıklıklar yaratacak kadar çeşitlenmiş ve gelişmiştir. Isı yalıtım malzemeleri temelde,

- Yalıtkanın Yapıldığı Ana Maddeye Göre

- Yalıtkanın İç Yapısına Göre,  olmak üzere iki grupta incelenir.

Bu sınıflandırmanın yanı sıra ısı yalıtım uygulama sistemlerine göre şu şekilde sınıflandırılabilir.

 - Levha yapısındaki ısı yalıtım malzemeleri

- Şilte  yapısındaki ısı yalıtım malzemelerinin uygulanması (cam yünü)

- Yerinde köpük oluşturan ısı yalıtım malzemeleri (poliüretan köpük)

- Harca katılarak kullanılan ısı yalıtım malzemeleri (hafif agregalı malzeme)

- Dolgu (dökme) olarak kullanılan ısı yalıtım malzemeleri (polistrol,genleştirilmiş perlit)

- Blok halinde örülerek kullanılan ısı yalıtım malzemeleri (polistren köpüklü tugla, özel tuglalar)

- Gazların ısı tasınımına engel olacak şekilde tasarlanan ısı yalıtım malzemeleri (ısı camlar)

Genelde ısı yalıtım malzemelerinden sadece tek bir özellik istenmez bunun yanı sıra ek özellikler ve görevler istenir. Bu durumda bir çok özelliği bünyesinde taşıyan birden fazla ısı yalıtım malzemesinin bir araya getirilmesi ile oluşturulan kompozit yapılı ve yüksek performanslı ısı yalıtım malzemeleri de mevcuttur.

Bitkisel ve Hayvansal Kökenli Yalıtkanlar:

Mantar, Ahşap Talaş ve Lif Levhalar, Hayvansal Dokumalık Lifler ( Yün, Tiftik Keçe vb.) Bitkisel Dokumalık Lifler ( Keten, Pamuk, Palmiye Lifleri) Saman, Yosunlar vb.

Mineral Kökenli Yalıtkanlar :

Asbest (Amyant) Lifleri, Cam Elyafı ( Cam Yünü, Cam Pamugu) TaYünü ( Tüm Mineral Yünler) Seramik Yünü, Cam Köpüğü, Fosil Silisler, GenlestirilmiMikalar (Vernikülit) Genleştirilmiş Taşlar ( Perlit, Bazalt) vb.

Sentetik Yalıtkanlar:

Polietilen,Polivinilklorür Köpükleri ( PVC ) Polistren Köpükleri ( PS ) Poliüretan Köpükleri ( PU ) Fenolformaldehit Köpükleri vb.

Yüksek Performanslı Yalıtkanlar:

Saydam Yapılı Yalıtkanlar, VakumlanmıYalıtım Panelleri,Komposit Yalıtkanlar.

Taneli Yapıya Sahip Yalıtkanlar :

Genleştirilmiş Granüle Mantar,Fosil Silisli Taneler ( Diatome Tipi ) Perlit ( Genleştirilmiş Küçük Camsı Bilyalar ) Genleştirilmiş Mikalar (Vermusilit)Vb.

Elyaflı Yalıtkanlar :

Asbest Lifleri, Cam Elyafı ( Cam Yünü, Cam Pamugu )TaYünü,Ahşap Lifli Levhalar

Sentetik Köpük Yalıtkanlar :

Polivinilklorür ( PVC ) Köpükler ( Açık- Kapalı Gözenekli ) Polistren Köpükleri ( PS ) ( Kapalı Gözenekli ) Poliüretan Köpükleri ( PU ) ( Kapalı Gözenekli ) Üreformaldehit ( UF ) Köpükleri

Mineral Köpük Yalıtkanlar :

Hafif Betonlar ( Gaz Betonlar, Hafif Agregalı Sünger Tası ( Bims ) Cam Köpüğü 

Polimer Bağlayıcılı Yalıtkanlar :

Bitümlü Maddeler, Plastikler, Boyalar

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3843.cesitleri.html

Bir bina ısı yalıtımının iyi yapıldığını nasıl anlayabiliriz

Bir bina ısı yalıtımının iyi yapıldığını nasıl anlayabiliriz ?

Binanızı satın alırken öncelikle bu bir yeni inşaatsa projesini sorarak dış katmanlarında ne tür ısı yalıtım sistemleri kullanıldığını öğrenebilirsiniz.

Bir mimar yada mühendise danışılarak hangi ısı yalıtımı panel tipinin kullanıldığı, dış mantolama mı, iç mantolama  mı yapıldı, veya ısı yalıtım sıvalarıyla mı ısı yalıtımının çözüldüğünü öğrenebilirsiniz. Fakat elinizde bir proje yoksa ve karşınızdaki kişi bu binanın size mantolandığını söylüyorsa içten veya dıştan olmasına göre gidip duvarlarınıza tıklayarak veya bir matkap yardımıyla bir delik açarak katmanları görebilirsiniz. Yani bir matkapla deldiğinizde katman katman karşınıza bir strafor köpük çıkabilir, bir çimento bazlı sıva çıkabilir, bir tuğlanın kırmızısı dökülebilir. Bu şekilde katmanı tespit etmeye çalışırsınız.

Dış cephe mantolamasının yapılıp yapılmadığını öğrenmek için proje en iyi çözüm, birde oradaki uygulamacılara bunu danışmak gerekiyor. Fakat özellikle dikkat ettiğimiz husus binanız içten değil dıştan mantolanmış olsun ve polistren levha tiplerinde de uygun olanının seçilmiş olması. Şu soruları sormalarını öneririz;

1. Binalarında ısı yalıtımı uygulanmış mı?

2. İçten mi dıştan mı mantolanmış?

3. Hangi panel tipi kullanılmış?

4. Isı yalıtım sıvaları kullanılmış mı?

5. Isı yalıtım boyaları tatbik edilmiş mi?

Almanız gereken cevaplardan birisi dıştan mantolama yapılmış olmasıdır, iki ekspandıt polistren levhaların kullanılmış olmasıdır, ısı yalıtım boyası da ek bir önlem olarak karşınıza çıkacaktır.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3871.bina-isi-yalitimi.html

Isı Yalıtım Mantolama Malzemeleri Çeşitleri

Yapılardaki ısı yalıtımı işlemlerinin çevre, ülke ekonomisi vb. nedenlerden dolayı büyük önem kazanması yalıtım işlemlerini üzerinde bir çok bilim adamının çalıştığı bir bilim haline getirmiştir. Bu çalışmalar ve araştırmalar sonucu ısı yalıtımında kullanılan ısı yalıtım malzemeleri sınıflandırma işlemlerinde karışıklıklar yaratacak kadar çeşitlenmiş ve gelişmiştir. Isı yalıtım malzemeleri temelde,

- Yalıtkanın Yapıldığı Ana Maddeye Göre

- Yalıtkanın İç Yapısına Göre, olmak üzere iki grupta incelenir.

Bu sınıflandırmanın yanı sıra ısı yalıtım uygulama sistemlerine göre şu şekilde sınıflandırılabilir.

- Levha yapısındaki ısı yalıtım malzemeleri

- Silte (rulo) yapısındaki ısı yalıtım malzemelerinin uygulanması (cam yünü)

- Yerinde köpük oluşturan ısı yalıtım malzemeleri (poliüretan köpük)

- Harca katılarak kullanılan ısı yalıtım malzemeleri (hafif agregalı malzeme)

- Dolgu (dökme) olarak kullanılan ısı yalıtım malzemeleri (polistrol,genleştirilmiş perlit)

- Blok halinde örülerek kullanılan ısı yalıtım malzemeleri (polistren köpüklü tugla, özel tuglalar)

- Gazların ısı tasınımına engel olacak şekilde tasarlanan ısı yalıtım malzemeleri (ısı camlar)

Genelde ısı yalıtım malzemelerinden sadece tek bir özellik istenmez bunun yanı sıra ek özellikler ve görevler istenir. Bu durumda bir çok özelliği bünyesinde taşıyan birden fazla ısı yalıtım malzemesinin bir araya getirilmesi ile oluşturulan kompozit yapılı ve yüksek performanslı ısı yalıtım malzemeleri de mevcuttur.

Bitkisel ve Hayvansal Kökenli Yalıtkanlar:

Mantar, Ahşap Talaş ve Lif Levhalar, Hayvansal Dokumalık Lifler ( Yün, Tiftik Keçe vb.) Bitkisel Dokumalık Lifler ( Keten, Pamuk, Palmiye Lifleri) Saman, Yosunlar vb.

Mineral Kökenli Yalıtkanlar :

Asbest (Amyant) Lifleri, Cam Elyafı ( Cam Yünü, Cam Pamugu) Tas Yünü ( Tüm Mineral Yünler) Seramik Yünü, Cam Köpüğü, Fosil Silisler, Genlestirilmis Mikalar (Vernikülit) Genleştirilmiş Taşlar ( Perlit, Bazalt) vb.

Sentetik Yalıtkanlar:

Polietilen,Polivinilklorür Köpükleri ( PVC ) Polistren Köpükleri ( PS ) Poliüretan Köpükleri ( PU ) Fenolformaldehit Köpükleri vb.

Yüksek Performanslı Yalıtkanlar:

Saydam Yapılı Yalıtkanlar, Vakumlanmıs Yalıtım Panelleri,Komposit Yalıtkanlar.

Taneli Yapıya Sahip Yalıtkanlar :

Genleştirilmiş Granüle Mantar,Fosil Silisli Taneler ( Diatome Tipi ) Perlit ( Genleştirilmiş Küçük Camsı Bilyalar ) Genleştirilmiş Mikalar (Vermusilit)Vb.

Elyaflı Yalıtkanlar :

Asbest Lifleri, Cam Elyafı ( Cam Yünü, Cam Pamugu )Tas Yünü,Ahşap Lifli Levhalar

Sentetik Köpük Yalıtkanlar :

Polivinilklorür ( PVC ) Köpükler ( Açık- Kapalı Gözenekli ) Polistren Köpükleri ( PS ) ( Kapalı Gözenekli ) Poliüretan Köpükleri ( PU ) ( Kapalı Gözenekli ) Üreformaldehit ( UF ) Köpükleri

Mineral Köpük Yalıtkanlar :

Hafif Betonlar ( Gaz Betonlar, Hafif Agregalı Sünger Tası ( Bims ) Cam Köpüğü

Polimer Bağlayıcılı Yalıtkanlar :

Bitümlü Maddeler, Plastikler, Boyalar

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3843.cesitleri.html

Mantolama Malzemeleri İstenilen Özellikler

Isı yalıtım malzemeleri; çoğunlukla heterojen yapılı malzemelerin bir karışımı olarak ele alınabilir. Genellikle havayla dolu hücreleri saran katı bir çeperden oluşan bir iskelet seklindedir. Bu bünye yapısının doğal bir sonucu olarak ısı yalıtım malzemeleri hafiftir.

Isı yalıtım malzemeleri, gerek üretim sürecinin gerekse bu malzemeyi oluşturan ana maddelerin kimyasal bileşimi ve yapısının bir sonucu olarak, ya kapalı ya da açık boşluklu hava/gaz içeren maddelerdir. Bu özellik, buhar akımı yönünden malzemenin kullanımını etkileyen çok önemli yapısal bir özelliktir. Bilindiği gibi, kapalı gözenekli yalıtkanlar bünyeleri bir süreklilik gösterdiği için hiçbir tür gaz ve buharı geçirmez; buna karşılık açık gözenekliler, bir süreklilik söz konusu olmadığından her türlü gaz ve buharın geçişine açıktır.

Mantolama malzemelerinde, katı elemanlar arasındaki hava hücrelerinin çokluğu,  yalıtkanlık değerini artırsa da diğer özelliklerini farklı yönlerde etkileyebilir. Örneğin, gözeneklerin çok artması ısı tutuculuk değerini artırmakta, ancak basınç dayanımını azaltmaktadır. Bu nedenle, ısı yalıtım malzemelerinden beklenen en önemli özellik, ısı iletkenlik değerinin küçük olmasının yanı sıra, binada kullanmak için gerekli ve aşağıda açıklanacak olan niteliklere de sahip olmasıdır. Bu özellikler, kullanım yerinin koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterir. Ancak ısı yalıtım malzemelerinin seçiminde ve malzemede aranacak özelliklerin belirlenmesinde, kullanma yerindeki geçerli koşulların ana rolü oynadığı söylenebilir. Zaman zaman  bu istekler birbiriyle çelişse de uygun bir çözüm her zaman bulunabilir. Doğru bir seçim yapabilmenin en önemli şartı, kullanılacak malzemeyi her yönü ile tanımak ve bu malzemenin uygulama özelliklerini iyi bilmektir.

Buna göre ısı yalıtımı malzemelerinden istenen özellikler şunlardır :

Su ve nemden etkilenmezlik

Yanmazlık ve alev geçirmezlik

Basınç mukavemeti

Çekme mukavemeti

Buhar difüzyon direnci

Birim hacim ağırlıkları

Isı tutuculuk

Boyutsal kararlılık

İşlenebilirlik

Kimyasal etkenlere dayanıklılık

Sıva tutuculuk

Kokusuzluk

İnsan sağlığına ve çevreye zararlı olmaması

Uzun ömürlü olması

Parazitleri barındırmama ve parazitlere karsı dayanıklılık

Ekonomiklik

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3872.yalitim.html

Çatı Mantolama Yalıtım

Çatılarda mantolama : Konutlarda toplam ısı kaybının %25’nin yaşandığı çatının özellikleri, kullanım amacı gibi faktörlere bağlıdır. Çatılar özellik bakımından; ‘Sogğuk ve Sıcak Çatılar’ olmak üzere iki grupta incelenir. Çatıyı teşkil eden tabakalar arasında havalandırılabilen hava boşluğu bulunan çatılara  Soğuk Çatılar denir.

Çatı Modelleri :

Eğimli Çatı: Geometrik yönden çatının eğim düzleminde ese ve çatı ısı yalıtımı yapılması durumunda düz çatılara göre yalıtılacak alan daha fazla olmaktadır.

Döşeme Üstü Isı Yalıtımlı Çatı: Soğuk çatı olarak tanımlanan bu çözümde çatı hacmi ısıtılmadan, ısı yalıtımı döşeme üzerine serilir. Saçak ve mahya boyunca sürekli havalandırma sağlanması gerekir. Eğim azaldıkça havalandırma aralığı alanının büyümesi beklenir. Uygulama kolaylığı bulunmaktadır.

Mertek Arası veya Altı Isı Yalıtımlı Çatı : Her iki konumda da havalandırma mertekler arasından gerçekleştirilmiş olur. ısı yalıtımının mertek arasında bulunması durumunda çatı kesitinin kalınlığı azalmış olur. Yalıtımın mertek açıklıklarının tam olarak doldurulabilmesi amacıyla mertek mesafeleri yalıtım modülüne uygun olmalıdır. ısı yalıtımı ve mertek üst kenarı arasında havalandırma sağlanabilecek en az 5 cm boşluk kalmalıdır.

Mertek Üstü Isı Yalıtımılı Çatı : ısı yalıtımı üzerine su kesici örtü ve üzerine su boşaltılmasını sağlayacak eğim yönünde latalar ve üzerine saçak yönünde kiremitlerin oturtulacağı latalar konulur. Isı yalıtımı lataların altında sürekli olabileceği gibi aralarına da boşluk bırakmamak koşuluyla yerleştirilebilir. Çatı düzleminde eğime paralel boşluk yapılması kiremitler arasına sızabilecek suların uzaklaştırılması açısından yarar Sağlar. Yoğuşma riskinin bulunduğu durumlarda ısı yalıtımının iç yüzünde buhar kesici örtü kullanılmalıdır.

Plaklı Çatı : Son kat döşemesi üzerine mertekler yerleştirmek yerine bu döşemeyi eğimli dökerek çatıyı oluşturmak tercih edilebilir.

Havalandırmasız Çatı : Eğimli plak üzerindeki ısı yalıtımının saçak etrafını sarması ısı köprülerini engeller. Ancak, saçağın dar tutulması daha rasyonel olmaktadır. Buna karşılık kaplama tespiti yapılırken su kesici örtüyü delmeden veya sızdırmazlık contaları kullanılarak yapılmalıdır.

Havalandırmalı Çatı : Önceki çözüm geliştirilerek ısı yalıtımı düzlemi üzerinde eğime paralel doğrultuda kadronlar yardımıyla bir hava katmanı oluşturulabilir. Kaplamadan sızan suların veya iç hacimden ulaşan nemli havanın böylece uzaklaştırılması sağlanır. Saçakların dar tutulması veya metal eklenti şeklinde yapılması kolaylık sağlar.

İç Isı Yalıtımlı Çatı :Geniş saçakların ısı yalıtımına sarılmasını önlemek ve iç hacmin kısa sürede ısınmasını sağlamak üzere ısı yalıtımı çatı plağının alt yüzünde olabilir. Havalandırma ve su boşaltma plak üzerindeki mertekler üzerinde yapılır ve bunların üzerine kaplama gelir. Ancak, iç yüzeyde bir buhar kesici örtü veya boya kullanma zorunluluğu doğmaktadır.

Sıcak Çatı : Isı yalıtım malzemesinin açık gözenekli olması durumunda üzerinde güneş ışınımına karşı korunmuş su kesici, altında ise buhar kesici bulunması gerekir. ısı yalıtımı üzerinde havalandırma olanağının sağlanması durumunda buhar kesiciye gerek duyulmaz. Parapet duvarının yeterli ısı yalıtımı sağlayacak kalınlıkta olması çatı kenarındaki ısı köprüsünü giderir.

Ters Çatı : Kapalı gözenekli sert köpük levhalar ısı yalıtımının su kesici örtünün üzerinde olmasına olanak sağlayarak örtünün yapım esnasında ve güneş ışınımının etkilerinden korunmasını ve çatının gezilebilir olmasını sağlar. Ayrıca buhar kesiciye gerek kalmaksızın yoğuşma önlenebilmektedir. Ancak ıslanmadan dolayı yalıtım kalınlığı sıcak çatılarda gerekenden fazla olmaktadır.

Kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3841.cati-mantolama.html

Bina Isı Yalıtımı

Günümüzde, binaların ısı yalıtım uygulamalarında birçok çözümle karşılaşılır. Kullanım yeri ve amacına bağlı olarak, çeşitli malzemelerle oluşturulan farklı detaylar, avantaj ve dezavantajlarına göre tercih edilmektedir.  Binalar farklı yapı elemanlarının bir araya gelmesiyle oluşan bir bütündür.

Duvar elemanları, kolonlar, kirişler, pencereler vb. bunların birinin dahi eksikliği, bütünün oluşmasına engel olmaktadır. Benzer şekilde, binalarımızı yalıtırken de binamızın bir bütün olduğu anlayışına aykırı bir davranış, derhal kendini göstermekte ve problemler ardı ardına devam etmektedir. Her şeyden önce ısı yalıtım sistemi binaya bir defaya mahsus ve karşılık beklenerek yapılan bir yatırım olmasından dolayı önemli maliyetler gerektirir. Bundan dolayı yatırımın boşa gitmemesi için uygulama profesyonelce yapılmalıdır. Isı yalıtım malzemelerinin bölge ve yıllık ısı farkı göz önünde bulundurularak seçilmesi gerekir.

Binaların yalıtılmasında en önemli amaç ısı köprülerin oluşmasına engel olmaktır. Isı kaçakları, yapılarda iç yüzey sıcaklığı ile dış yüzey sıcaklığının farklı olmasından dolayı ısının az yoğun ortamdan çok yoğun ortama hareket etmesi sırasında izlediği yoldur. Isı köprülerine diğer bir deyişle Isı Yalıtımı Mantolama Zırhındaki Delikler denilebilir ki bu deliklerde meydan gelen ısı kaybı kimi zaman %20-50 değerlerine çıkmaktadır.

Binalarda ısı köprüleri oluşumunun önüne geçilmemesi halinde duvar-kiriş-tavan birleşim bölgelerinde yoğuşma olma riski mevcut olmakla birlikte oluşan neme bağlı olarak küflenme, çatlama ve konfor şartlarının ortadan kalkması gibi durumlar meydana gelir. Ayrıca söz konusu bölgenin soğuk tarafında korozyona uğrama meydan gelir. Isıtılan mekanda ısı kaynağının kesilmesini takinben çok hızlı bir soğuma meydana gelir.

Binaların ve yapıların yalıtılmasında bir çok yöntem mevcut olmakla birlikte hangi yöntemin ve malzemenin en iyisi olacağı konusunda; yapının yüksekliği, konumu (kuzeye bakan duvarlar, bitişik yapılar, günlük güneşlenme miktarı vb.) ve ısıtılacak bölgeden istenen konfor şartları rehberlik eder.

Çatı, taşıyıcı sistem, dış duvarlar ve temel bir binanın temel elemanlarıdır. Binanın ömrünün uzun olması ve içinde uygun konfor şartlarının sağlanabilmesi için bu ana elamanların çok iyi bir biçimde yalıtılması gereklidir. Bu  nedenle binaların yalıtımı, Çatı Isı Yalıtımı, Duvar Isı Yalıtımı, Döşeme Isı Yalıtımı olarak ele alınıp uygulanır.

kaynak:https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3840.binalarda-isi-yalitimi.html

Mantolama Sistemleri

Mantolama sistemlerinde bina kabuğu dıştan bir manto şeklinde sarılır. Böylece bina iç yüzeyi ile dış atmosfer arasında bir kalkan oluşturulur. Oluşturulan bu kalkan ile bina kabuğu yüzeyindeki ısı köprüleri engellenmiş olur. Bina dış kabuğunu ısıl gerilimlerden koruyarak bina ömrünü uzatır ve ısıtma sistemi kapatıldıktan sonra özellikle konutlarda konfor şartlarının devamını sağlar.

Dış cephe Mantolama işleminde binanın dış yüzeyinde yalıtılmamış alan bırakılmamakta böylece ısı köprülerinin olusmasına izin verilmemektedir. Ayrıca bu uygulamalarda özellikle pencere, balkon, çıkma gibi bölümlerin sınırlarında mantolama işlemine ayrı bir özen gösterilerek bölüm sınırlarında ısı köprüsü oluşturulmamaya dikkat edilmektedir

Mantolama sistemi nin avantajları şunlardır ;

- Isı kaybını önemli ölçüde azaltarak %50′ye varan enerji tasarrufu sağlar.- Bina cephesinde hem ısı, hem de su yalıtımı sağlar.

- Dıştan uygulanan bir yalıtım yöntemi olduğu için; ısı köprüleri oluşmasını engeller,binanın dış kabuğunu yıpranmalardan korur. Betonarme elemanların korozyona maruz kalmasını önler.
- Kışın soğuktan, yazın aşırı sıcaktan korur.
- Bina iç kısımlarındaki yoguşmayı ve rutubeti önleyerek iç yüzey boyasını korur, konforlu bir iç ortam sağlar.
- Isıtma ve soğutmanın daha az enerji harcayan, daha ekonomik cihazlarla yapılmasını sağlar.
- Bünyesine su almaz, buhar geçirgenliği yüksektir.
- Yapılara yeni bir görünüm kazandırır.
- Kullanım ömrü bina ömrüyle eşittir.
- Hızlı uygulanır ve çevreye zarar vermez.
- İç mekanda hacim daralmasına neden olmaz.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3837.mantolama-sistemleri.html

Yüksek Performanslı Isı Yalıtım Malzemeleri

Alışılagelmiş ısı yalıtımı malzemelerinde, genel olarak, yalıtımı sağlayan havadır. Dolayısıyla, yalıtım malzemesinin performansı, havanın ısı iletim katsayısı olan 0,025 W/mK değeri ile sınırlıdır. Bu sınırlamayı aşabilmek için, aşağıdaki teknolojilerin esas alındığı yeni teknikler geliştirilmiştir. Bu yeni tekniklerin gelişmesinde diğer etmen de malzemeden istenen özelliklerin artmasıdır ki tek bir malzeme istenen özellikleri karşılamada çoğu zaman yetersiz kalmaktadır. Bu durum karşısında kendisinden istenilen özellikleri karşılamak için kompozit malzeme üretimine geçilmiştir.

Yani farklı özellikler taşıyan iki malzeme birbiri ile hem yapısal hem de görev olarak kombine edilip, ortaya ya kendi özelliklerini kaybederek yeni özellikli tek bir  malzeme ortaya çıkmakta ya da kompozit yapıyı oluşturan her bir  malzeme kendi özelliğini  koruyarak ısı yalıtımı  konusunda eş güdümlü olarak çalışmaktadır. Bu teknikler sonucu ortaya çıkan yapılar şunlardır;

- Mikro Gözenekli Yapılar
- Vakum Teknolojileri
- Özel Gaz Dolgular
- Saydam Yapılı Yapılar

Son yıllardaki çalışmalar, özellikle, mikro gözenekli yapıdaki, ısıl prosesten geçirilmiş silika (fumed silica) ve silika aerojel (silica aerojel) ürünler üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu malzemelerin ısı iletim katsayıları, 0,010-0,022 W/mK arasında değişmekte olup, alışılagelmiş yalıtım malzemelerine göre daha düşüktür.

Gerek mikro gözenekli yapıdaki gerekse alışılagelmiş yalıtım malzemelerinin vakumlanması suretiyle, 0,004 W/mK gibi düşük değerlere inilebilmesi de mümkün olmaktadır. Bu ürünler, Vakum Panel (Vakumlanmış Yalıtım Panelleri) olarak anılmakta ve istenen sonuç açısından gelecek vadeden en önemli ürün olarak görülmektedir.

Tanıtım ve ispata yönelik uygulamalar (özellikle mikro gözenekli yalıtım malzemelerinden imal edilen vakum paneller için), geliştirilen yeni ürünlerin iyi bir performansa sahip olduğunu kanıtlamış, ayrıca endüstriyel uygulamalar açısından gelişmeye açık olduklarını da göstermiştir.

İlk uygulamalar, ısı iletim katsayısı olarak 0,005 W/mK seviyelerine inilebildiğini ve alışılagelmiş yalıtım malzemelerine göre 5-10 kat daha ince yalıtım kalınlıkları ile istenen sonuçlara ulaşılabildiğini göstermiştir.

Pazar araştırmaları, yüksek performanslı yalıtım uygulamaları için büyük bir potansiyel olduğunu göstermektedir. Bu ürünlerin başarılı olarak kullanılabileceği uygulama alanlarından bazılarını aşağıdaki gibi özetleyebiliriz.

- Cephe Uygulamaları ve Hafif Yapılar
- Duvarların İçten Yalıtımı
- Buzdolapları, Derin Dondurucular
- Tanklar ve Nakliye Konteynerleri
- Isıtıcılar, Bacalar ve Boru Tesisatları

Standart ısı yalıtım malzemeleri ne göre 2-5 kat daha ince yalıtım kalınlıkları ile aynı performansı veren ve ömrü süresince ısı iletim katsayısı ortalama olarak 0,015 W/mK ’in altında kalan ürünler, Yüksek Performanslı Isı Yalıtım Malzemeleri olarak kabul edilmektedir.

Mikro gözenekli yapıdaki yalıtım malzemeleri, Yarı Şeffaf Yalıtım Sistemi, Vakum Panel ve Kompozit Ürün olarak aşağıdaki uygulamalarda kullanılabilmektedir.

Çatı Yalıtımı
Döşeme Yalıtımı
Boru Tesisatı ve Depolama Tankı Yalıtımı
Sandviç Cephe Sistemleri
Güneş Kolektörleri
Yarı Şeffaf Duvar / Pencere Bileşenleri

kaynak: https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3836.yuksek-performansli-mantolama-malzemeleri.html

Pencere Isı Yalıtımı

Pencerelerde ısı yalıtımı : Pencereler yapıda kullanıldıkları günden bugüne kadar yüklendikleri fonksiyonlar açısından çeşitli değişimler göstermişlerdir. İlk uygulamalarında yapıya sadece hava ve ışık sağlayan pencere, cam ile kullanılmaya başlamasıyla koruma fonksiyonlarını da yerine getirmeye başlamıştır.

Günümüzde malzemelerin geliştirilip detaylandırılması ile pencere saydam cephe elamanı olarak görev yapmaktadır. Bilindiği gibi, doğrama türlerine göre pencereler ısı geçirme katsayıları açısından farklılık göstermekte ve doğrama türüne göre ahşap, plastik ve metal doğramalı pencereler olarak ele alınmaktadır. Ülkemiz genelinde halen pencerelerde tek cam kullanılmaktadır. 1970 li yıllarda yapılan binalarda da özellikle ön cephelerin tamamen cam yapıldığını görüyoruz. Son 10 yıl içinde çift cam (ısıcam) oldukça yaygınlaşmış olup hatta yansıtmalı çift camlar da kullanılmaya başlanmıştır. Pencerelerde basit yani tek cam uygulaması halınde ısı kaybı 100 ise çift cam kullanılması halinde yaklaşık 50, yansıtmalı çift cam kullanılmasıyla da 25 değerine kadar düşürülebilmektedir.

Pencerelerde yalıtım amaçlı önlemler iki farklı amaçla yapılan uygulamalarla özetlenebilir : Isı yalıtımı mantolama amaçlı çözümler; sadece ısıtılan konutlarda yapılan uygulamalar da ısı kontrol kaplamalı yalıtım camları kullanılması uygun olacaktır.

Kış aylarında, ısıtılan iç mekandan dış mekana yoğun ısı akışı söz konusudur, ısıtılan konutlarda bu ısı akışının kısıtlanması ve enerjinin verimli kullanılması için ısı kontrol kaplamalı camlar kullanılmalıdır.

Isı yalıtımı ve güneş kontrolü amaçlı çözümler; hem ısıtılan hem de soğutulan konutlarda yapılan uygulamalarda ısı ve güneş kontrol kaplamalı yalıtım camları kullanılması uygun olacaktır.

Güneş kontrolü yaz aylarında güneşin istenmeyen ısısının denetlenmesidir. Bina içinde gerekli konfor düzeyini sağlamak, klimalarla soğutma işlemi yapılan konutlarda harcanan enerjiyi azaltmak, pencereler yoluyla iç mekana giren ısı kazançlarının kısıtlanması için ısı ve güneş kontrol kaplamalı yalıtım camları kullanılmalıdır.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3835.pencere-isi-yalitimi.html

Ortadan Mantolama

İki masif yapı kabuğu ve bunların arasında yer alan ısı yalıtımı / mantolama katmanının oluşturduğu çift kabuk dış duvar sistemi ortadan dış duvar olarak adlandırılabilir. Ortadan mantolama dış duvarlar iki değişik şekilde uygulanabilir. Bunlar, birbirinden düşey hareketli bir hava katmanıyla ayrılmış iki masif duvar ve ısı yalıtım tabakasından oluşan çift kabuk dış duvar sistemi (Havalandırmalı. Soğuk) ve iki masif duvar  ve ısı yalıtım tabakasından oluşan, hava boşluğu içermeyen çift kabuk bir duvar sistemidir

Her iki sistemde, dış ve iç kabuk aynı veya ayrı masif yapı malzemelerinden örülür veya yapılır. Genellikle beton blok ve briketler, dolu tuğla. pres tuğla, klinker tuğla vb ile doğal taş, beton gibi alışılagelmiş malzemeler kullanılır, İç ve dış kabuk yalnız tuğlalardan oluşturulabildiği gibi kabuklardan birisi, tuğla vb diğeri beton, briket vb olabilir veya her iki kabuk betondan yapılır.

Ortadan ısı yalıtımlı dış duvarlarda, camyünü, taşyünü, ahşapyünü. koyunyünü, mineral lifli plak ısı yalıtım malzemeleri, EPS ve XPS sert köpük, poliüretan sert köpük, genleştirilmiş üreformaldehit köpük vb. plak üreten ısı yalıtım malzemeleri, cam köpüğü ya da genleştirilmiş perlit veya verniküit, bims vb taneli yalıtkan dolgu malzemeleri ısı yalıtım malzemeleri olarak kullanılmaktadır. Ancak, taneli dolgu malzemeleri daha çok havalandırmasız dış duvarlar için uygun olan ısı yalıtım malzemesidir.

Ortadan ısı yalıtımı dış duvarlarda, iç ve dış kabuk arasında yapısal ton’ bağlantı yoktur. Bununla beraber her iki kabuğun mekanik dayanım açısında birlikte çalışması gerekir. Bunun için, iç ve dış masif katman yeterli sıklıkta metal bağlarla birbirine bağlanır. Bağlanma, duvar örülürken, bağların iç ve iş dış, diğer ucu iç katmana ve karşılıklı aynı düzlemdeki derzlere veya kabukta boşluklara sokularak bağlanır. Bağlar için en uygun metal, bakır,bronz, galvanizli demir ve paslanmaz çeliktir. Bağlantı icin çok değişik boyut ve biçimlerde paslanmaz çelik köşebentler ve özel bağlantı elemanları üretilmektedir.

Ortadan ısı yalıtımlı dış duvarlar hem iskelet ve uygulanmaktadır. iskelet yapılarda kabuklann her ikisi kalın (iç kabuk), diğeri ince olabilir. Yığma yapılarda ise duvarların yapımı gerektiğinden kabuklardan birisi özel’ daha kalın olarak inşa edilmektedir. Havalandırma, çift kabuk dış duvar sistemlerde yer alan katmanında herhangi bir hapsedilmişlik, durgunluk ve nem depolama niteliği olmayıp aksine bir serbestlik, sürekli bir hareket, dolayısıyla da nem taşıyıcılık ve yapıdan aldığı nemi beraberinde yapıdan uzaklaştırıcılık gibi olumlu özellikler söz konusudur. Burada yapı bileşeni hem konstrüksiyon hem de işlev yönünden hareketli hava katmanı tarafından ikiye bölünmüştür. Iyi bir şekilde havalandırılan hava katmanının ısıl koşulları dış ortamla aynı kabul edilir. Ortadan ısı yalıtımlı ve havalandırmalı çift kabuk dış duvarlarda dış kabuk en az 9 cm, iç kabuk ise en az 11.5 cm kalınlığında olmalıdır. iki kabuk arası en fazla 15 cm’dir. Hava tabakasının en az kalınlığı 4 cm’dir. Isı yalıtım tabakası ise en fazla 11 cm kalınlığındadır. Havalandırmasız dış duvarlarda, sistemi oluşturan tüm malzeme katmanlarına ait nemsel ve ısıl dirençler birbiri arkasından kesintisiz sıralanmaktadır. Bu tür dış duvarlarda rüzgar etkisi altındaki yağmur suyu geçirimli dış kabuk ve derzler yoluyla konstrüksiyona girebilir. Bu su hem don hasarına ve hem de dış kabuğun iç yüzeyi ile temas halinde olan ısı yalıtım malzemesinin nemlenmesine neden olabilir. kıl konfor koşulları sağlanmış bu duvarlarda soğuk dönemde iç kabuk sıcak, don bölgesinde bulunan dış kabuk ise soğuktur. iç kabuk yavaş, dış kabuk ise hızla soğur. Çiğ noktası ısı yalıtım tabakasının içindedir. Sıcak dönemde ise dış kabuk çok hızla ısınır. Taşıyıcı nitelikteki iç kabuk dış kabuk tarafından korunduğu için yüksek sıcaklıkların etkisi altında değildir. Sıcak dönemde ısı akımına paralel olarak gelişen buhar akımı sonucu, su buharı ısı yalıtım tabakasında yoğuşur genellikle düzlemseldir. Taşıyıcı duvar yıllık sıcaklık farkı nedeni ile çok az genleşir.Dış kabuk, yüksek ısı genleşmelerinin etkisi altındadır ve iç kabuğun ısı depolama kabiliyeti yüksektir.

Havalandırmalı sistemde dış kabuk için kullanılacak• don etkisine dayanıklı olması ve Su geçirmez  nitelik taşıması karşılık iyi bir kılcal emicilik gücüne sahip olması yani iyi bir nem depolayıcı olması gerekir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3834.ortadan-mantolama.html

Duvar mantolama

Duvarlarda yapılacak mantolama ısı yalıtımı için malzeme seçimi ve seçilen malzemenin kalınlığı en önemli iki faktördür. Seçilecek olan malzemenin bünyesine kesinlikle su almaması, buhar difüzyon direncinin yüksek oluşu, üzerine doğrudan sıva uygulanabilirliği, basınç ve darbeye karşı dayanımın yüksek olması ve ısı iletim katsayısının çok düşük olması gerekmektedir. Ayrıca, ısı yalıtım kalınlığı seçilirken yoğuşma sorununun önlenmesi için gerekli hesapların mutlaka yapılması gerekir. Duvarlarda ısı yalıtımı temel prensipleri ise şunlardır.

• Duvarlarda dışarıdan ısı yalıtımı mantolama tercih edilmelidir. Böylece hem kagir duvar malzemesinin ısı depolama kapasitesinden yararlanılır hem de ağır kütlenin yüksek sıcaklıkta kalması nedeniyle duvar iç yüzeyi ile birlikte duvar kesiti içinde de yoğuşma riski azalır.

 • Kısa sürede ısıtmanın söz konusu olduğu yerlerde içten yalıtım tercih edilir.

 • Isı yalıtım malzemesi sudan etkilenmeyecek şekilde kapalı gözenekli ve yeterli basınç dayanımlı olmalı. Örneğin, haddeden çekilmiş polistren köpük, poliüretan, cam ve mineral köpük bu özelliklere sahiptir. Mineral yün durumunda silikonlu olanları tercih edilmelidir.

 • Isıtılmayan bodrumların dış duvarlarında ısı yalıtım malzemesi, zeminden itibaren yer altı don seviyesi kadar, ısıtılan bodrumlarda ise temele kadar indirilir.

 • Bodrum iç duvarlarında su yalıtımı var ise, ısı yalıtımı bunun üzerine konur. Isı yalıtım malzemesinin dış basınca karşı 1/2 tuğla kalınlıkta bir duvar veya özel koruma levhalarıyla korunmalıdır.

• Isı yalıtım malzemesinin cepheye kaplanması, cepheye dikine istikamette aralıklı tutturulmuş latalar arasına da yapılabilir. Lata aralıkları yalıtım malzemesi genişliği ile uyumlu olmalıdır. Lataların duvara tutturulmaları, duvara daha önce çimento harcı ile özel yerleştirilmiş takozlarla olabileceği gibi B.A. elemanlara dübel ile de yapılabilir.

• Dış duvarda ısı yalıtımı değeri yüksek olan bloklarla duvar örülüp üzerine sıva yapıldığında, döşeme alnı ile kolon ve kiriş yüzeyleri ısı köprüsü oluşturacaktır. Bu bakımdan söz konusu yüzeylerin yalıtılması gerekir. Yapılacak yalıtımın duvarla aynı hizaya gelmesi için de duvar yalıtım kalınlığı kadar dışarıya çıkarılır. Bu çıkmadan dolayı duvarda stabilite sorunu olmaması için duvar kalınlığı çıkma miktarı kadar artırılır.

• Isı yalıtım malzemesi ve kagir malzemenin duvar cephesinde birlikte kullanılmasından dolayı sıva sorunları çıkacaktır. Bunu bertaraf etmek için yalıtım yüzeyleri rabitz tel veya sıva filesi ile kaplanıp üzerine özel çimento esaslı sıva yapılmalıdır.

• Duvar yüzeyinde ıslanma ve yoğuşmanın olduğu nemli iklim bölgelerinde ve özellikle kuzeye bakan cephelerde havalandırma duvar yapılmalıdır. Bu tür duvarların ısı biriktirme kapasitesi çok yüksektir.mantolama malzemesi  Isı yalıtım malzemesinin kalınlığının hesaplanmasında hava tabakası da göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca, iç mekandaki su buharı da hava tabakası yoluyla dışarı atılır. Hava sirkülasyonunun sağlanması için tuğla örgüde döşeme ve tavan hizasında bazı düşey derzler boş bırakılır. Duvarlarda ısı yalıtım uygulamaları üç şekilde olmaktadır. Bunlar, dıştan. ortadan ve içten ısı yalıtımıdır.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3832.duvar-mantolama.html

Dış Mantolama

Mantolama binayı çevreleyen kabuk yani dış duvarın dış yüzeyine uygulanır. Bina dış kabuğunu ısıl gerilmelerden koruyarak bina ömrünü uzatır ve ısıtma sistemi kapatıldıktan sonra özellikle konutlarda konfor şartlarının devamını sağlar.

Dıştan mantolamada, ekstrüde polistren levhalar (XPS), duvar yüzeyine reçine katkılı çimento esaslı harçlar ile yapıştırılır. Daha sonra, 1 m2′ye 6 adet gelecek şekilde plastik çivili yalıtım dubelleri ile mekanik fiksaj-tesbit yapılır. Yapıştırmada kullanılan harç ile ince bir sıva yapılır. Bu sıvanın üzerine tüm duvar yüzeyini kaplayacak şekilde alkaliye dayanıklı cam elyafı fıle tatbik edilir. Daha sonra, üzeri tekrar sıvanır ve sıva kuruduktan sonra boyanarak bitirilir. Bu uygulamada sıva kalınlığı asgari 5 mm olmalıdır.

Havalandırmalı giydirme cephelerde, yanıcı ısı yalıtım malzemeleri kullanılıyorsa, her kat hizasındaki mineral yün yangın bariyerlerine ilave olarak her kat döşemesi hizasında metal yangın kesici bantlar kullanılması faydalı olacaktır. Geçirimsiz dış kaplama ile ısı yalıtım malzemeleri / mantolama malzemeleri arasında mutlaka havalandırma boşluğu bulunmalı ve muhtemel yoğuşma suyu için drenaj imkanı sağlanmalıdır. Yanıcılık sınıfı Al, A2 ve B1 sınıfı ısı yalıtım malzemeleri kullanılmalıdır. Yangına dirençli sabitleme elemanları ve her kat hizasında 100 mm lik bant halinde mineral yün yangın bariyerleri takviye edilmelidir. Yağmur suyu sızmasına karşı, kaplama arkasında bir membran kullanılıyorsa mutlaka buharı dışarı atan, suyu iç tarafa geçirmeyen (nefes alan su yalıtımı membranı) bir membran kullanılmalıdır.

Oturulmakta olan binalarda dış duvarlara iç taraftan mantolama yapılması daha kolay ve ekonomiktir. Bu uygulamalarda mineral yünler ve ekstrüde polistren uygundur. Dış duvarlarda radyatör arkasındaki ısı kayıpları da önemlidir. radyatör arkalarına yansıtıcılı ısı yalıtım levhaları konularak yaklaşık % 5 yakıt tasarrufu sağlanabilir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3831.distan-mantolama.html

Drenaj Uygulamaları


 

Dış drenaj : İç drenaj dan farkı, bina çevresinde, temel duvarından 50-100 cm kadar dışarıda ve temel tabanından 30-50 cm derinde %5-10 egımli bir kanal açılır. Kanal tabanına genellikle 20 cm çapındaki beton ya da kil künkler-büzler 2-4 cm aralıklarla deşenirler. Künklerin ek yerlerinin alt yarısı, çimento harcıyla kapatılır. Kanal, künk yüksekliğinin yarısına kadar kil ile doldurularak iyice sıkıştırılır. Kil dolgu ve künklerin önce iri, sonra ufak taş parçalarıyla, yüzeye yakın kısmı ise iri kumla doldurulur. Drenaj kanalının köşe yaptığı yerlerde, en az 50×50 cm boyutunda ve kanal tabanından 15-20 cm aşağıdan başlayıp, bahçe seviyesine kadar yükselen taş ya da beton rögarlar-bacalar yapılır. Künklerde bu rögalara bağlanırlar. En düşük seviyeli künk de dere, kanalizasyon vb yere bağlanarak suyun binadan uzaklaştırılması sağlanmış olur.

Drenaj da künk yerine delikli ve oluklu plastik PVC borular da kullanılmaktadır. Çaplan 10-20 cm, boyları da 100 m’ye kadar olan bu borular, hafif ve işçiliklerin kolay olması bakımından tercıh edilirler. Basit drenajlarda ise iri taş parçalarıyla, plaka taşlarla veya tuğlalarla da drenaj uygulaması yapılabilmektedir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3828.dis-drenaj.html

Subasman Nedir

Su Basman Kotu

Binanın oturduğu tabii zeminden itibaren zemin kata kadar olan şakuli mesafedir. Su basman kotu parselin cephe aldığı yolun trotuar üst kotuna göre (kırmızı kot) belirlenir. Belediyenin su basman seviyesindeki yetkililerce yerinde tespit edilir.

Su Basman nasıl yapılır

Türkçemize yapı eteği olarak çevrilen ama bu çevirisi kullanılmayan- fransızca’dan geçme kelime. fransızca yazılışı soubassement olup, sous=alt ve bassement=zemin sözcüklerinin ulanmasıyla elde edilmiş olma ihtimalini hafife almamak gerekir. Subasman apıda zemin kotunun (sıfır kotu, giriş kotu) altında kalan, ama toprağa gömülü olmayan bölümü ifade eder. bu bölüm yapının üzerine oturtulmuş olduğu bir döşeme, bir kaide olabileceği gibi, basitçe, bodrum katının yüzeyde kalan kısmı da olabilir.

Binanın zemin kotunu doğal zeminden daha yükseğe yapmaktaki amaç, yapıyı doğal etkilerden, nemden, sudan vs korumaktır. her binada illa subasman bulunması gerekmez, arazi koşullarının gerektirdiği durumlarda subasman yapılır.

Telafuzunun bize çağrıştırdığının aksine bu sözcüğün su basması-basmaması meseleleriyle hiçbir ilgisi yoktur. olay tamamen ses benzerliğinden ibarettir. yine de, tuhaf bir şekilde,elverişsiz arazilerde inşa edilmiş binalarda subasman kotunu daima su basar.

Dış Cephe Mantolama Sistemleri

 

Dıştan ısı yalıtımı veya sektörde daha yaygın olarak bilinen adı ile mantolama basit olarak, dışarıdaki ısıyı içeriye sokmadan, içerdeki ısıyı korumak amacı ile yapının bir nevi manto içine alınması, ısı yalıtım malzemesi ile kaplanmasıdır. Mantolama sadece kışın içerideki sıcak havanın dışarı çıkması anlamında değildir, aynı zamanda yaz aylarında da içerideki soğuk havanın dışarı çıkmasına engel olur ve iç kısımların ısı kaybını azaltır. Mantolama dediğimiz sistem günümüzün en yaygın ısı yalıtım sistemidir.

Ülkemizde yıllık enerji tüketiminin %33′ü konutlarda tüketilmektedir. Konutlarin ise maalesef çok azı uygun ve doğru şekilde izole edilmiş durumdadır, yapılan hesaplamalara göre tükettiğimiz enerjinin %28 lik bir bölümü boşa harcamaktadır. Bu durum ülke ekonomisinin yanı sıra bireysel anlamda da bina ve mesken sahiplerinin ekonomisini ciddi anlamda zarara uğratmaktadır. Özellikle kombi ile ısıtılan binalarda kombi cihazlari üzerindeki termostatlar bulunduklari mekânın ısısına göre kendi çalışmalarını düzenlemektedir. Devamlı olarak ısı kaçağı bulunan bir mekânda tabiki cihaz %40 oranında daha fazla tüketime geçmektedir, buda ev ekonomisine ciddi bir maliyet getirmektedir. Yukarda belirttiğimiz şartları göz önüne alacak olursak gerek ülke ekonomisi gerekse bireysel ekonomi için ve her şeyden önemlisi sağlıklı bir ortamda yaşamak için mantolama uygulamasını önemle tavsiye etmekteyiz.

Mantolama sistemleri binalarda kullanılan detaylara bağlı olarak %50′ye varan ısı tasarrufu sağlamaktadır. Tabiki bu sadece oran bazında elde edilmiş bir sonuç değildir. Yıllardır çalıştığımız müşterilerimizden bire bir olarak aldığımız direkt sonuçlarla da test ettiğimiz bir orandır. Yapının ısıtma ve soğutma sistemleri daha ufak seçilebildiğinden binanın ilk yatırım ve işletme maliyetleri düşer. İç ve dış cepheleriniz korunduğu gibi demir donatılar paslanmaz.

Betonarme kısımlar uzun yıllar depreme karşı dayanıklılığını kaybetmez ve onarım masrafları azalır. Bunların dışında, mantolama, küresel ısınmaya yol açan sera gazı emisyonlarının azalmasında önemli bir rol oynayarak çevreyi korumaktadır.

Isı yalıtımsız mekânlarda, oluşan nemin hastalıklarla ilişkisi bilinmektedir. Nemli ortamlar, mikro organizmaların üremesi için uygun koşulları yaratır. Bu da ortamdaki havanın solunum yolları için zararlı hale gelmesine yol açar. Nemli ortamlar ve bu ortamlardaki küf oluşumu, özellikle küçük çocukların astım hastalığına yakalanma riskini büyük ölçüde artırır. Hava kirliliği nedeniyle nefes darlığı, astım, bronşit, üst solunum yolu enfeksiyonları ve zatürre gibi göğüs hastaliklarina yakalanma oranı da artmaktadır, ısı yalıtımı uygulamaları ile ısıtma ve soğutma amaçlı kullanılan enerji miktarı daha az olacağından, hava kirliliği de azalacaktır ve insanlar daha sağlıklı ve rahat bir yaşama kavuşacaktır.

Binaların dış cephe yalıtım ıyla ilgili yasal zorunluluk 2000 yılında çıkan 24043 sayılı resmi gazetede yayımlandıktan sonra zaten bu yapılması zorunlu hale getirildi. Yeni binalar yapıldıktan 1 yıl sonra eski binalar ise en geç 2017 yılına kadar mantolama yaptırmak ve enerji kimlik belgesi almak zorundadır, enerji kimlik belgesi olmayan binalarda emlak işlemleri, alım, satım ve kiralama yapılmayacaktır.

Öncelikle iyi bir alt yapı ve teknik kadroya sahip, hiçbir işi yarım bırakmamış ve sektörde geçmişi uygulama hakkında tam bilgiye sahip, uygulama ve iş güvenliği alanında eğitimli ekipleri olan firmalar ile çalışılmalıdır.Uygulamayı yapan firma yaptığı işin arkasında durabilmelidir. Hem işçiliğe hem de kullanılan malzemeye tedarikçi ve kendisi en az 5 sene garanti verebilmelidir.Uygulamada TS ve CEN standartlarına uygun üreticinin garanti verdiği malzemeler kullanılmalıdır.

Şirketimiz 2008 başında sektördeki eksikleri ve ihtiyaçları karşılamak ve insanlara daha iyi hizmet vermek adına kurulmuştur. Şirketimiz bu süreç içerisinde müşterilerinin istek ve ihtiyaçlarına göre kendini sürekli yenilemiş Polisan‘in bir numaralı uygulayıcı firması ve sektörünün lider firması olmuştur. Şirketimiz bir İzoder (Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği) üyesidir.

Güney Yapı Bünyesinde bulunan 260 uygulama personeli ve 35 idari personel ile dış cephe mantolama başta olmak üzere, mükemmelliyetçi bir yapida ve ekip ruhuylaçatı, iç cephe boya, drenaj ve çevre düzenlemesi yaparak müşterilerine kusursuz bir hizmet vermektedir.

Seramik, mermer, küpeşte, ferforje, taş kaplama, çardak, barbekü, sundurma, çim çit, kamera sistemleri, uydu sistemleri, çevre düzenlemesi, peyzaj ve ihtiyaç duyulan tüm inşaat işlerinin uygulamasını yapmaktayız.

Tüm şantiyelerimizde mutlaka şantiye sorumlusu bulunduruyoruz,bu sayede müşterilerimiz sorularına anında cevap alabiliyorlar, iş bitiminde ise, kalite kontrol ekibimiz, yapılan işin ISO standartlarına uygun olup olmadığının kontrolünü yapıyor ve bitirdiğimiz işi 5 yıl garantili olarak teslim ediyoruz. Teslimden sonrada halkla ilişkiler yetkililerimiz vasıtasıyla binaların durumu hakkında müşterilerimizle sürekli irtibat halinde oluyoruz.

Kurduğumuz finans ekibi ile ödemeleri daire sahiplerinden toplayarak bina ve site yönetimleri üzerindeki yükü alıyoruz.

Kendi finansman gücümüzle 60 ay senet imkanı ile ödeme kolaylığı sağlıyoruz, dileyen daire sahipleri Türkiye Finans’ın 18 ay vade farksız yalıtım kredisi ile de ödeme yapabiliyorlar. Peşin ödemelerde de indirim uyguluyoruz. Bunların dışında müşterilerimizin tercihlerine göre değişik ödeme kolaylıkları da sağlıyoruz.

Güney Yapı İzolasyon, ISO 9001-2008 standartlarında çalışan, kurumsal kimliği olan,sektörüne yön veren, kendi alanının lider firmasıdır.

Firmamız ağırlığını oturulan binalarda renovasyon dediğimiz, binaların yenilenmesi işine vermiştir, aynı anda 100 uygulamayı yürütebilecek teknik kadroya sahiptir, Ayrıca enerji kemlik belgesi vermeye yetkili ilk ve tek  mantolama firmasıdır.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3812.mantolama.html

Isı Yalıtım Malzemeleri Fonkisyonları

Mantolama, malzemeleri doğru uygulandığında, iletim taşınm ve/veya ışınım ısı geçişi tipleri ile enerjisi geçişini azaltan, malzemeler veya birleşik malzeme topluluklarıdır. Bu yalıtım malzemeleri lifli, taneli, film-tabaka, blok veya tek parçadan yapılmış, açık-kapalı hücreli. kimyasal-mekanik olarak birbirine bağlanmış veya desteklenmiş karma malzemeler olabilir.

Isı geçişinin azaltılmasıyla, ısı yalıtım malzemeleri, mantolama malzemeleri aşağıdaki ısıl işlevlerin bir veya birkaçına hizmet edebilir.

Boruların, kanalların, depoların. cihaz ve yapıların ısı kayıplarını azaltarak enerjiyi korur.

Kişisel korunma ve konfor amacı için cihazların veya yapıların yüzey sıcaklıklarını kontrol eder.

Kimyasal işlemlerin, küçük bir cihazın veya bir yapının sıcaklığını kontrol etmede yardımcı olur.

Ortam havasının çiğ noktası altındaki sıcaklıklarda yüzeyde su buhannın yoğuşmasını önler.

Sistemde ısıtma veya soğutma mevcut değilse veya ihtiyacı yoksa, bu sistemin içerisindeki sıcaklık dalgalanmasını azaltır.

Kişisel konforun arttırılması için iklimlendirme yapılmış bir ortam içindeki sıcaklık dalgalanmasını azaltır.

Yangına karşı koruma sağlar.

Bunlardan başka, ısı yalıtımı mantolama ilave fonksiyonlar da sağlayabilir. Bu fonksiyonlar, ısı yalıtım ının esas amacı ve yeteneğine uygun olmalıdır.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3811.isi-yalitim-malzemeleri-fonksiyon.html

Mantolama Malzemeleri

Mantolama malzemeleri, ısı yalıtım malzemeleri, Türk Standartları TS 825 ve Alman DIN normu 4108′e göre, Taş yünü, Extrude Polistren, Expanded Polistren, Cam yünü, Polietilen, Poliüretan, Cam Köpüğü, Fenol Köpüğü gibi ısı iletkenlik değeri 0.060 kcal/mht değerinin altında olan malzemelere ısı yalıtım malzemesi bu değerin üstünde kalanlara da yapı malzemesi denir. Isı yalıtım mantolama malzemelerinin istenilen performansı karşılayabilmeleri için, boşluk oranı fazla, yoğunluğunun düşük, nem oranının az olması gerekir. Sadece ısı iletkenliği düşünülerek oluşturulan yapı elemanlarının istenen sonuçları vermediği görülmektedir. Isı yalıtımının mantolama yanında, rutubet akımı ve yoğuşma olayının önemi yalıtım malzemesinde başka nitelikleri aramayı gerekli kılmıştır.

Malzemede buhar difüzyon direnç faktörünün büyük olması buhardan etkilenmeyi azaltmakta, sıcaklık değişimlerinden daha az etkilenmek ve ısıyı depo edebilmek için de yoğunluğunun büyük, ısınma ısısının da yüksek olması beklenir. Tek bir malzemenin bu ve benzeri tüm gereksinmelere sahip olması mümkün görünmemektedir. Yapıların ısı etkilerine karşı korunmasında en büyük görev dış yapı bileşenlerine düşmektedir. Başta duvar ve pencereler olmak üzere, çatı, baca ve zemine temas eden yapı bileşenleri dış çevreden gelen etkilere karşı yapıyı korurlar. ısı yalıtımı / mantolama açısından bu bileşenleri oluşturan malzemelerin ısı iletkenliği, ısı depolama ve soğutma-ısınma davranışı gibi özellikler çok önemlidir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3810.mantolama-malzemeleri-yalitim.html

Bina ısı yalıtımı

Bina ısı yalıtımı (bina mantolama); mevsim şartlarına göre binayı ısıtmak veya soğutmak için sağlanan soğuk yada sıcak havanın dışarıya kaçmasını/girmesini önleyerek ısı ekonomisi ve ısıl konfor sağlamak amacıyla yapılır. Bina yapımındaki gelişmeler ile birlikte, yapılar kalın boyutlu ve ağır malzemelerden narin-ince boyutlu hafif malzemelere geçmiştir. Bu durum, sağladığı birçok yarar yanında yapı fiziği ve ısı yalıtımı konularında daha dikkatli davranmak gereğini ortaya getirmiştir.

Binanın ısı yalıtımı; mantolama yapının gerek kışın, gerekse yazın karşılaşacağı dış hava şartlarını güvenle karşılayabilecek şekilde düşünülmelidir. Binanın ısı etkilerine karşı yalıtılmasında amaç, yapının zararlı boyutlarda ısı hareketleri ve buhar yoğuşması sonucu zaman içinde yapı hasarlarının (don hasarı, nem hasarı, küflenme, bozulma, demir aksamının çürümesi-korozyonu vs) ortaya çıkmasını önlemektir. Dolayısıyla yapının bakım masraflarını sınırlı düzeyde tutmak, yaşanılan iç ortamın konfor şartlarına uygun, kışın ısıtma, yazın soğutma enerjisinden tasarruf sağlayarak aile ve ulusal ekonomimize katkıda bulunmaktır. içinde yaşadığımız konutlarda ısı yalıtım amaçlı konforu sağlamak ve optimum şartlarda sıcaklık dengesini kurmak, yapılarda kullanılan malzemenin seçimi ile direkt ilgili bir durumdur.

Seçilen malzemenin hangi türden bir yapı malzemesi olursa olsun, ısısal yalıtım etkileri ve ısı geçirimlilik karakteristiği analiz edilerek, irdelenmelidir. Yapılarda iç hava sıcaklığının ve buna bağlı olarak yapı kesitini oluşturan (duvarda, tavanda, tabanda) elemanların iç yüzey sıcaklıklarının belli değerlerde olması gerekmektedir. Yapılan literatür araştırmaları, iç ortam sıcaklığının 18-20°C, yapı elemanı sıcaklığı ise 16- 18°C’de olması ile arzu edilen konfor şartlarının sağlanabileceğini göstermiştir. Ayrıca, yaz ve kış iklim şartlarında her iki sıcaklık derecesinin 3-4°Clik bir farkla kabul edilmesi yeterli görülmektedir.”

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/

Metal Örtülü Çatı ve Cephelerde Mantolama

Sandviç Paneller

3.1 Sandviç Paneller Iç ve dış metal levha ve yalıtım çekirdeğinden oluşur. Yapıların dış kabuğunu ısı ve su yalıtımlı olarak estetik bir şekilde çözen bu panellerin, fabrikalar, sanayi yapılari, askeri yapılar, sosyal yapılar, zirai yapılar, spor tesisleri, şantiye binalariı, silolar, hipermarketler, alışveriş merkezleri, soğuk hava depoları, hal binalari gibi taşıyıcı sistemi çelik veya prefabrike olan büyük boyutlu binaların çatı ve duvarlarında kullanılır.

• Su, ses ve yangın dayanımlı olan tipleri vardır.

• Diğer yapı malzemeleri ile birlikte kullanıma uygun olduğundan tasarım kolaylığı sağlar.

• Uzun ömürlüdür.

• Fabrikasyon sandviç panellerin montaj süresi, yerinde yapma sandviç sistemlere göre %50 daha hızlıdır.

• Çevreye zarar vermezler, bakteri üretmez ve barındırmazlar.

• Hafif olduklarından taşıyıcı sistem ve temel maliyetlerinde ekonomi sağlarlar.

3.1.1 Sandviç Panel Yapısı

a) Dış Yüzeyler : Sandviç paneli oluşturan dış yüzeyler metal veya örtü olabilir. Çatı eğiminin %10 ve üzerinde olduğu yapılarda iki yüzü metal olan sandviç paneller, eğimin %10’un altında olduğu yapılarda alt yüz metal kompozit paneller üzerine örtü kaplanmalıdır. Sandviç panelin metal yüzeyleri galvanizli sac veya alüminyum olabilir. Sistemin sandviç olabilmesi için metallerin mantolama kabuğuna aderansi çok iyi sağlanmalıdır. Aksi halde iç-dış levha ve mantolama çekirdeği bir bütün olarak davranamaz ve kendinden beklenen gerekli yükleri taşıyamayıp istenmeyen zararlara yol açabilir. Sandviç sistemlerde; paneller galvanizli sac veya alüminyum’dan imal edilebilir. Panellerin, dış şartlara daha dayanikli olabilmeleri için yüzeyleri boyanmış olabilir. Çati eğiminin %10’un altında olduğu durumlarda, kompozit panelin (alt yüzü saç, mantolama üzeri kraş kağıdı kaplı) üst yüzü su yalıtım membranından kaplanmalıdır. Üst yüzde, sentetik (PVC, EPDM, Polietilen vb.) veya TS 11758-1’e uygun üretilmiş polimer bitümlü örtüler, su yalıtım malzemesi olarak kullanılabilir. Sentetik örtülerin genel olarak detayın gereklerine uygun kalınlıkta olmalı, içlerinde kopma mukavemeti için polyester keçe takviyeli bulunmalı, üstün UV dayanımına sahip ve yeterli bir uzama katsayısı ile buhar difüzyon direncine sahip olmalıdır.

b) Mantolama Çekirdeği

A) Poliüretan: TS 825’e uygun kalınlıkta ve TS EN 13165 standartlarına göre TSE belgeli, yanma sınıfı B1 olan sandviç panellerde çatı ve cephe tiplerinde en az 40kg/m3 yoğunlukta olmalıdır.

B) Taşyünü: TS825’e uygun kalınlıkta ve TS 901-1 EN 13162 standardına göre TSE belgeli yanma sınıfı A olan sandviç panellerde, çatı tipinde en az 110kg/m3, cephe tipinde en az 100kg/m3 olarak kullanılmadır. Her iki tiptede basma dayanımı enaz 20 kPa olmalıdır.

C) Camyünü: TS825’e uygun kalınlıkta ve TS 901-1 EN 13162 standardına göre TSE belgeli yanma sınıfı A olan sandviç panellerde, çatı tipinde en az 70kg/m3, cephe tipinde en az 60kg/m3 olarak kullanılmadır.

E) EPS: TS825’e uygun kalınlıkta ve TS 7316 EN 13163 standardına göre TSE belgeli yanma sınıfı B1 olan sandviç panellerde, en az 25 kg/m3 yoğunlukta olan ekspande polistiren köpük kullanılmadır.

F) XPS: TS825’e uygun kalınlıkta ve TS 11989 EN 13164 standardına göre TSE belgeli yanma sınıfı B1 olan sandviç panellerde, en az 25 kg/m3 yoğunlukta olan ekstrüde polistiren köpük kullanılmadır.

3.1.2 Sandviç Panel Uygulama Esasları

a) İki Yüzü Metal Sandviç Paneller: %10’un üzerindeki eğimli çatılarda iki yüzü metal olan paneller kullanılır. Panelin trapez yüzü hakim rüzgarın uygun yönüne getirilerek, EPDM contalı, matkap uçlu vidalar ile hadve üzerinden çelik konstrüksiyona sabitlenir. Prefabrike sistemlerde ise yine EPDM contalı çakma dübeller veya betofast vidalar kullanılır. Vidalama aralığı m2’ye 1,5 adet düşecek şekilde, panele homojen bir şekilde dağıtılmalıdır. Çatı panellerindeki galvanizli sac veya alüminyum levha kalınlığı panelin en az 120kg/m2 uzun süreli yayılı yük taşıma hesabına göre tespit edilir. Cephe panellerinde bu hesap rüzgarın 80kg/m2 olan emme hesabına göre yapılır, Bu hesaplara göre uygun kalınlıklar seçilmediğinde veya yeterli miktarda vida kullanılmadığında çatı veya cephe panellerinde kopmalar olabilir.

a.1) Çatı Paneli Uygulaması uygulamalarında aşağıdaki yardımcı aksesuar elemanları kullanılır.

1-Mahya Alt Profili: 0,40mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac veya alüminyumdan, en az 400mm açılımda 3,00m boyunda bükme profildir.

2-Oluk Kenar Profili: 0,60mm kalınlıkta galvanizli boyalı sac veya alüminyumdan, en az 250mm açılımda bükme profildir. Genellikle 3mt boylarında üretilip, 10cm bindirilecek şekilde içlerine silikon uygulanarak oluk kenarına vidalanir. Bu profil ile sandviç panel arasına 20x30mm boyutlarında bitüm emdirilmiş sünger yapıştırılarak oluk kenarlarından toz geçişlerinin önlenmesi gerekir.

3-Etek Alt Profili: 0,40mm kalınlıkta galvanizli boyali sac veya alüminyumdan, en az 400mm açılımda bükme profildir.

4-Mahya Üst Profili: 0,60mm kalınlıkta galvanizli boyalı sac veya 0,9mm alüminyumdan, en az 600mm açılımda panel tipine göre trapez oyması yapılmış, en az 3m boyunda bükme profildir. Profil ile panel arasına trapez formlu bir tüm emdirilmiş süngerler çift taraflı olarak yapıştırılmadır. Mahya üst profilinin yerine panel üst trapezinden uygun mahya açısı verilmiş en az 1,00 mt boyunda trapez mahyada kullanılabilir.

5-Etek Üst Profili: 0,60mm kalınlıkta galvanizli boyalı sac ve 0,9mm alüminyumdan, en az 400mm açılımda en az 3,00mt boyunda bükme profildir. Boy binişlerinde silikon kullanılmalıdır.

6-Kalkan Profili ve Harpu